Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.3) Půjčeno:21x 
BK
Praha : Sobotáles, 2004
295 s. : il.

objednat
ISBN 80-86706-07-9 (brož.)
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje ilustrace, tabulky, předmluvu, rejstřík
Elektrotechnika - učebnice středošk.
000082007
4 // Obsah // Předmluva Obsah . // 1 // 1.1 // 1.1.1 // 1.1.2 // 1.1.3 // 1.1.4 // 1.2 // 1.3 // 1.3.1 // 1.3.2 // 1.4 // 1.5.1 // 1.5.2 // 1.5.3 // 1.5.4 // Bezpečnost a ochrana proti úrazům... // Elektrická energie a s ní spojená nebezpečí... // Bezpečnostní předpisy pro zařízení nízkého // napětí... // Předpisy o bezpečnosti elektrických // předmětů - ČSN 33 2000... // Předpisy sloužící ? ochraně před úrazy... // Všeobecné předpisy o rozvodu elektrické // energie... // Pojmy a definice... // Bezpečnostní značení na pracovišti... // Značení nebezpečných látek... // Bezpečnostní značky... // Pět pravidel bezpečnosti ... // Bezpečnost při práci na elektrických // zařízeních... // Bezpečnost při práci v blízkosti částí // zařízení pod napětím... // Bezpečnost při práci na částech zařízení // pod napětím...; • ¦ • // Bezpečné zacházení s nářadím a přístroji ... Ochranný oděv, ochranné pomůcky... // 7 // 7 // 7 // 7 // 8 // 9 // 9 // 10 // 10 // 10 // 12 // 14 // 14 // 14 // 15 15 // 2 // 2.2 // 2.3 // Izolované vodiče a kabely.. Použití a požadavky kladené // na izolované vodiče... // Vodiče a kabely... // Kabely ... // 17 // 19 // 23 // 3 // 3.1 // 3.2 // 3.2.1 // 3.2.2 // 3.2.3 // 3.2.4 3.3 // 3.4.2 // 3.5 // 3.5.1 // 3.5.2 // 3.5.3 // 3.5.4 // 3.6 // 3.6.1 // 3.6.2 // 3.6.3 // 3.6.4 // 3.8 // 3.9 // 3.10 // Druhy instalace vodičů a kabelů ... 26 // Zásady instalace
vodičů... // Klasické druhy instalace... // Pokládání vodičů na omítku... // Instalace kabelů do omítky... // Instalace pod omítku... // Pokládání vedení do instalačních trubek--- // Vyhledávání závad u instalovaných vedení a hledání kovových trubek // pod omítkou ... // Elektrická instalace v panelové // a montované stavbě... // Instalace vedení v betonu... // Instalace vedení v dutých stěnách ... // Ukládání vedení do instalačních žlabů--- // Ukládání vedení v instalačních žlabech... // Instalace v přístrojových lištách a žlabech .. // Instalace v lištách... // Instalace v nadpodlažních lištách... // Podpodlažní instalace // (podlahové rozvody)... // Žlab krytý mazaninou... // Žlaby vsazené do mazaniny... // Žlaby v betonu... // Instalace ve dvojité podlaze... // Protipožární utěsnění v elektrických // zařízeních... // Instalace na kabelových nosných // opěrkách ... // Instalace do země... // Instalace venkovních vedení... // 26 // 26 // 26 // 30 // 31 // 32 // 34 // 35 // 35 // 36 // 37 // 38 // 38 // 39 39 // 39 // 40 40 40 // 40 // 41 // 41 // 42 // 43 // 4 4.1 ? o Techniky spojování Příprava izolovaných vedení // 4.2.1 4.2.2 Druhy šroubových spojení Šrouby, matice a jištění šroubového . 46 // 4.2.3 ? ? Povolování pevných šroubových spojení.. . 47 // 4.3 4.3.1 Nepájivé způsoby spojování Zalisování, promáčknutí a lisované . 49 // 4.3.2 Spojení ovinutím
vodiče (Wire-Wrap), // 4.3.3 Spojení pérovými sponami (Termi-Point) .. . 50 // // a.o.o A A // ? ? ? // *¦.4. 1 4.4.2 Pájení na tvrdo // 5 // 5.1 // 5.1.1 // 5.1.2 // 5.1.3 // 5.1.4 // 5.2 // 5.3 // 5.3.1 // 5.3.2 // 5.3.3 // 5.4.1 // 5.4.2 // 5.4.3 // 5.4.4 // Ochrana proti přetížení a zkratu ... 58 // Tavné pojistky... // Šroubovací pojistky... // Nízkonapěťový vysokovýkonový // pojistkový systém(NH)... • // Funkční a provozní třídy nízkonapěťových // pojistek... // Přístrojové pojistky ... // Jističelpro vedenO... // Nadproudová ochrana asynchronních // motorů... // Motorové jističe... // Tepelná nadproudová relé... // Ochrana motorů termistory... // 58 // 58 // 60 // 61 // 61 // 62 // 63 // 63 // 64 // 65 // Ochrana proti nadproudům u pevné uložených kabelů a izolovaných vodičů ... 66 Proudová zatížitelnost pevně uložených // kabelů a vodičů ... ob // Přiřazení nadproudových jističů ... ;... 68 // Ochrana kabelů a izolovaných vodičů // před přetížením... 70 // Ochrana kabelů a izolovaných vodičů před zkratem ... // 6 // 6.1 // 6.1.1 // 6.1.2 // 6.2 // 6.2.1 // 6.2.2 // 6.2.3 // 6.2.4 // 6.3 // 6.3.1 // 6.3.2 // 6.3.3 // 6.3.4 // 6.3.5 // 6.3.6 // Prvky a obvody v silnoproudé elektrotechnice... // Technické podklady... // Značení elektrických předmětů... // Podklady pro instalace... // Zásuvkové systémy... // Dvoupólové vidlice s ochranným kontaktem // nebo bez ochranného
kontaktu... // Výroba prodlužovacího vedení // s ochranným kontaktem ... • // Zásuvkový systém Perilex pro trojfázový // proud... // Průmyslové zásuvky a vidlice... // Ovládací a indikační spínače ... // Spínače a tlačítka... // Instalační spínače... // Tlačítka a světelné hlásiče... // Polohové spínače... // Přibližovací spínače... // Spínače pro stroje a zařízení... // 72 // 72 // 72 // 74 // 74 // 77 // 77 // 78 80 80 81 82 82 // 83 // 84 // 5 // 6.4 Elektromagnetické spínače .. 85 7.6.2 Satelitní antény 127 // 6.4.1 Relé .. 85 7.6.3 Širokopásmová komunikační zařízení 130 // 6.4.2 Stykače .. 87 7.7 Zabezpečovací zařízení 131 // 6.4.3 Zpoždéné elektromagnetické spínače .. 88 7.7.1 Zabezpečovací zařízení proti vloupáni 131 // 6.4.4 Značení svorek a kontaktů 7.7.2 Zařízení ohlašující požár 133 // elektromagnetických spínačů .. 89 7.8 Systémová řídicí technika v budovách ... 134 // 6.5 Instalační zapojení .. 90 7.8.1 Systém instalační sběrnice EIB 134 // 6.5.1 Instalační zapojení s vypínači .. 90 7.8.2 Powernet-EIB 136 // 6.5.2 Spínače s osvětlením a spínače s indikací provozu .. 91 8 Zvláštní elektroinstalace 139 // 6.5.3 Instalační obvody s elektromagnetickými spínači 92 8.1 Elektroinstalace v zemědělských // 6.6 Řídicí a signalizační obvody s elektromagnetickými spínači .. 93 8.2 a zahradnických zařízeních Elektroinstalace v místech
ohrožených požárem Elektroinstalace ve zdravotnických zařízeních a v místnostech pro léčebné účely Elektroinstalace v prostorech ohrožených 139 // 6.6.1 6.6.2 6.6.3 Provozní podmínky a provedení řídicích a signalizačních obvodů Základní obvody se stykači Obvody pro postupné a blokované spínání .. 93 .. 95 .. 95 8.3 8.4 141 142 // 6.6.4 6.6.5 Zapojení hvězda-trojúhelnik Motor s dělenými vinutími .. 96 8.5 výbuchem Elektrická zařízení na staveništích 145 // 6.7 siatoruíDahlanderovo zapojení) Malé řídicí přístroje .. 97 .. 98 8.6 a demolicích Osvětlovací zařízení pro vnitřní 150 // 6.7.1 6.7.2 6.8 6.8.1 Konstrukce, montáž a připojení Programování Programovatelné automaty (PLC - systémy) Struktura programovatelného automatu.. .. 98 .. 99 . 100 100 8.6.1 8.6.2 8.7 8.8 prostory Zapojování zářivek Nízkovoltové halogenové žárovky Světelné trubice Fotovoltaické systémy 151 151 153 155 157 // 6.8.2 Připojení programovatelného automatu (PA) 100 9 Měření na elektrických zařízeních // 6.8.3 Způsob řízení programovatelným a spotřebičích 159 // automatem 101 9.1 Měření a zkoušení 159 // 6.8.4 Programování programovatelného 9.2 Pojmy v měřicí technice 160 // automatu 101 9.3 Analogové a digitální (číslicové) // 6.8.5 Technické a bezpečnostní požadavky zobrazení 160 // na programovatelné automaty(PA) 102 9.4 Měřicí soustavy 161 // 6.8.6 Příklad
použití 104 9.5 Chyby měření 161 // 9.6 Měření proudu, napětí a odporu 163 // 7 Elektrická zařízení v obytných 9.7 Měření univerzálními měřicími přístroji... 168 // budovách 105 9.8 Měření elektrického výkonu 169 // 7.1 Domovní přípojka 105 9.9 Měření elektrické práce 170 // 7.1.1 Prostor pro domovní přípojku 105 9.10 Měření paprskovým osciloskopem 172 // 7.1.2 Zemní domovní přípojka 105 9.10.1 Příprava ? měření 172 // 7.1.3 Připojení venkovního vedení 106 9.10.2 Merem napětí i ;? // 7.2 Ochrana v obytných budovách uvedením 9.10.3 Měření kmitočtu a času 17*. // na stejný potenciál 106 9.10.4 Merem proudu 174 // 7.2.1 Základový zemnič 107 9.10.5 Měření fázového posunu 174 // 7.2.2 Vyrovnání celkového potenciálu 107 9.10.6 Zobrazení charakteristik 17 // 7.3 Vnitřní elektrické rozvody 108 9.11 Registrační měřici přístroje 176 // 7.3.1 Hlavní vedení 108 // 7.3.2 Elektroměrové desky 109 10 Bezpečnostní opatření 177 // 7.3.3 Řídicí vedení 110 10.1 Ochrana elektrických předmětů // 7.4 Elektroinstalace v bytech 110 krytím 177 // 7.4.1 Elektrické rozváděče 110 10.2 Ochrana před úrazem elektrickým // 7.4.2 Elektroinstalace v obytných prostorách ... 111 proudem 178 // 7.4.3 Elektroinstalace v kuchyni 112 10.3 Ochrana před přímým i nepřímým // 7.4.4 Druhy instalací 113 dotykem 179 // 7.4.5 Elektrická instalace v koupelnách 10.3.1 Ochrana malým napětím 179
// a sprchových koutech 114 10.3.2 Ochrana omezením náboje 179 // 7.4.6 Rozsah elektrické instalace v obytných 10.4 Ochrana před úrazem elektrickým // budovách 116 proudem v normálních podmínkách 180 // 7.5 Telekomunikační zařízení 117 10.4.1 Ochrana aktivních(živých)částí izolací 180 // 7.5.1 Domovní zvonky 117 10.4.2 Ochrana zakrytím a zapouzdřením 180 // 7.5.2 Domácí telefony 117 10.4.3 Ochrana zábranou 180 // 7.5.3 Zřizování telekomunikačních zařízení 120 10.4.4 Ochrana polohou 180 // 7.5.4 Analogová telekomunikační zařízení 121 10.4.5 Doplňková ochrana proudovým // 7.5.5 Digitální telekomunikační zařízení chráničem 180 // (zařízení ISDN) 122 10.5 Ochrana před úrazem elektrickým // 7.6 Antény 124 proudem při závadách na elektrickém // 7.6.1 Antény pro příjem pozemních vysílačů ... 124 zařízení 181 // f // 6 // 10.5.1 Systémy ochrany v trojfázové síti . 181 // 10.5.2 Vyrovnávání potenciálu (propojováno ... . 181 // 10.5.3 Ochrana v sítích TN . 182 // 10.5.4 Proudový chránič RCD v síti TN . 184 // 10.5.5 Ochranná opatření v systému TT . 185 // 10.5.6 Ochranná opatření v systému IT . 185 // 10.5.7 Ochranná izolace . 187 // 10.5.8 Ochrana pomocí nevodivých prostor . 187 // 10.5.9 Ochranné oddělení obvodů . 188 // 10.6 Kontrola ochranných opatření . 189 // 10.6.1 Vizuální kontrola . 189 // 10.6.2 Kontrola zkoušením a měřením // (dle ČSN 33 2000-6-61) .
189 // 10.6.3 Kontrola malého napětí a ochranného // oddělení . 190 // 10.6.4 Měření izolačního odporu . 190 // 10.6.5 Zkoušky trojfázových zařízení . 192 // 10.6.6 Kontrola ochranných zařízení na bázi // chybového (poruchového) proudu // proudového chrániče(RCD) . 193 // 11 Obvody a jejich součástky // v elektronice . 195 // 11.1 Plošné spoje . 195 // 11.1.1 Konstrukce desky s plošnými spoji . 195 // 11.1.2 Výrobní technologie . 195 // 11.1.3 Výroba plošného spoje na příkladu // průchozí zkoušečky . 197 // 11.1.4 Příprava elektronických součástek . 199 // 11.1.5 Technologie povrchové montáže(SMD) .. . 200 // 11.2 Rezistory . 202 // 11.2.1 Pevné rezistory . 202 // 11.2.2 Proměnné rezistory . 203 // 11.2.3 Nelineární rezistory . 203 // 11.2.4 Měření rezistorů . 204 // 11.3 Kondenzátory . 204 // 11.3.1 Značení a rozměry kondenzátom . 205 // 11.3.2 Zkoušení kondenzátom . 205 // 11.4 Polovodičové součástky . 206 // 11.4.1 Diody . 206 // 11.4.2 Usměrňovače . 207 // 11.4.3 Zenerovy(stabilizační)diody . 209 // 11.4.4 Tranzistory . 210 // 11.4.5 Tyristory . 216 // 11.4.6 Triak . 217 // 11.4.7 Diak . 218 // 11.4.8 Chlazení polovodičových součástek . 219 // 11.4.9 Optoelektronické součástky . 220 // 11.4.10 Integrované obvody (1C) . 221 // 12 ¦ cieKiricKe spoireuice . 222 // 12.1 Malé spotřebiče . 222 // 12.1.1 Tepelné elektrospotřebiče . 222 // 12.1.2 Elektrické spotřebiče s motorovým
// pohonem . 224 // 12.1.3 Odrušení malých spotřebičů . 226 // 12.2 Velké elektrické spotřebiče . 227 // 12.2.1 Elektrický sporák . 227 // 12.2.2 Mikrovlnná trouba . 229 // 12.2.3 Pračky . 231 // 12.2.4 Sušičky prádla . 232 // 12.2.5 Zařízení pro zásobování teplou vodou ... . 234 // 12.3 Elektrické vytápění místností . 238 // 13 Hledání závad v elektrických zařízeních // a přístrojích . 242 // 13.1 Druhy závad . 242 // 13.2 Zjišťováni závad v elektrických // zařízeních . 243 // 13.2.1 Mechanické závady... 243 // 13.2.2 Přerušení vodičů ... 243 // 13.2.3 Vyhledání zkratu... 244 // 13.2.4 Vyhledání zkratů na kostru, na zem // a zkratových spojů...:... 245 // 13.3 Hledání závad v elektrických // přístrojích... 246 // 13.3.1 Systematické hledání závad... 246 // 13.3.2 Druhy závad v elektrických přístrojích // a jejich příčiny... 247 // 13.3.3 Hledání závady na příkladu varné // plotýnky... 247 // 13.4 Uvádění elektrických zařízení do provozu. 248 // 13.5 Kontrola instalovaných přístrojů // podle ČSN... 252 // 13.5.1 Vizuální kontrola... 252 // 13.5.2 Kontrola ochranného vodiče... 252 // 13.5.3 Méřenť izolačního odporu... 253 // 13.5.4 Měření unikajících proudů... 254 // 13.5.5 Funkční zkouška... 254 // 14 Elektrické stroje... 255 // 14.1 Konstrukce pohonů... 255 // 14.1.1 Vlastnosti motorů... 255 // 14.1.2 Stupně ochrany motorů... 256 // 14.1.3 Druhy provozu
elektrických strojů... 257 // 14.2 Trojfázové asynchronní motory... 258 // 14.2.1 Motory s kotvou nakrátko... 258 // 14.2.2 Vlastnosti asynchronních motorů... 260 // 14.2.3 Trojfázové asynchronní motory // s kroužkovou kotvou... 262 // 14.2.4 Trojfázové motory s přepínáním // počtu pólů ... 262 // 14.2.5 Trojfázové motory při různém napájení // střídavým napětím... 264 // 14.2.6 Regulace otáček trojfázových motorů... 265 // 14.3 Jednofázové motory... 267 // 14.3.1 Jednofázové motory s kotvou nakrátko ... 267 // 14.3.2 Motory se stíněnými póly... 268 // 14.3.3 Univerzální motory... 268 // 14.4 Stejnosměrné motory... 269 // 14.4.1 Konstrukce a princip činnosti ... 269 // 14.4.2 Motor s cizím buzením... 270 // 14.4.3 Derivační motor // (motor s paralelním buzením)... 270 // 14.4.4 Motor se sériovým buzením... 270 // 14.4.5 Kompaundní motor... 271 // 14.4.6 Nastavení otáček a změna směru točení... 271 // 14.5 Údržba elektrických motorů... 272 // 14.6 Poruchy komutátorových motorů... 274 // 14.7 Transformátory... 275 // 14.7.1 Konstrukce a princip činnosti ... 275 // 14.7.2 Konstrukce transformátorů... 275 // 14.7.3 Provozní podmínky transformátorů... 276 // 14.7.4 Trojfázové transformátory... 279 // 14.8 Vinutí transformátorů a elektromotorů... 280 // 14.8.1 Dimenzování transformátorů... 280 // 14.8.2 Vinutí a izolace transformátorů... 282 // 14.8.3 Zkoušení malých transformátorů
... 283 // 14.8.4 Vinutí stejnosměrných strojů... 283 // 14.8.5 Vinutí trojfázových motorů ... 285 // 14.8.6 Výroba vinutí... 286 // 14.8.7 Izolace vinutí... 286 // 14.8.8 Zkoušky vinutí... 287 // 15 Primární a sekundární články... 289 // 15.1 Primární články(suché články)... 289 // 15.2 Sekundární články... 290 // Rejstřík ... 291

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC