Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.2) Půjčeno:4x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Fortuna, 2003
320 s.

objednat
ISBN 80-7168-887-8 (brož.)
Obsahuje vietnamsko-český slovníček
Bibliografie: s. 313
Vietnamština - učebnice
000082116
MUC LUC-OBSAH // LÖI NÓI DAU-PŘEDMLUVA ... 3 // MÔT VAI ?? CHÚ NGÜ AM // BAI ???- PRVNÍ LEKCE // TU’VUNG - SLOVNÍČEK // NGtľPHÁP-GRAMATIKA ... 10 // § 1 Dai tir nhan xirng - Osobní zájmena ... 10 // § 2 He tir /a - Sponové sloveso la ... 12 // § 3 Phu tir khong/chang - Záporky khong/chang... 13 // § 4 Cau don gian vói he tir la // Věta jednoduchá s nominálním predikátem se sponou la ... 13 // § 5 Dai tir ai trong cäu nghi ván vói he tir la // Otázka s tázacím zájmenem ai ... 15 // § 6 Dai tir chi dinh chi noi chón day, day, do, kia // Ukazovací zájmena místa: day, däy, dó, kia ... 15 // § 7 Tra tir ai - Částice vokativu ai... 17 // LUYÉŇ TÁP-CVIČENÍ ... 18 // BAI THCTHAI-DRUHÁ LEKCE ... 20 // HOITHOAIVABAIDOC-KONVERZACE A ČTENÍ ... 20 // TU’VUNG-SLOVNÍČEK ... 21 // NGtTPHÁP-GRAMATIKA ... 22 // § 8 Các kiéu cau nghi va’n vói he tit la - Druhy otázek se sponou la . 22 // § 9 Tir chi loai (Tir chi dem vi) - Klasifikátor (Numerativ) . 23 // § 10 Dai tir nghi ván gi - Tázací zájmeno gi ... 30 // § 11 Dai tir nhan xung (tie’p theo) - Osobní zájmena (pokračování) . . 31 // § 12 Só tur - Číslovky základní ... 33 // LUYEN TÁP-CVIČENÍ ... 34 // BAI THÜBA-TŘETÍ LEKCE ... 37 // HOITHOAIVABAIDOC-KONVERZACE A ČTENÍ ... 37 // TtJVUNG-SLOVNÍČÉK ... 38 // NGtľPHÁP-GRAMATIKA ... 39 // § 13 Ket tir cůa biéu thi só hGu - Přivlastňování pomocí elementu cůa 39 § 14 Dai tir chi dinh chi nguói va vat
nay, kia, áy, dó // Zájmena ukazovací pro osoby, zvířata a věci nay, kia, áy, dó . . . 42 // § 15 Dai tir nghi ván náo -Tázací zájmeno náo... 45 // § 16 Phu tir các, nhöng chi s6 nhieu cůa danh tir // Elementy các, nhung vyjadřující plurál substantiv . 45 // § 17 Hoi va tra lói ve quóc tich // Otázky na stát a národnost a odpovědi na ně ... 47 // LUYÉN TAP-CVIČENÍ ... 47 // 314 // CO CO 00 (? // BAI ???1?-ČTVRTÁ LEKCE ... 50 // HOITHOAIVA BAI DOC-KONVERZACE A ČTENÍ ... 50 // TÍIVUNG-SLOVNÍČEK ... 51 // NGtľPHÁP-GRAMATIKA ... 52 // § 18 Tính tir - Přídavné jméno (Adjektivum) ... 52 // § 19 Cäu dan gián có vi ngö la tính tir // Věta jednoduchá s adjektivním predikátem ... 55 // § 20 Phu tir bang, hon, nha’t chi cíp so sánh cůa tính tir // Elementy stupňování adjektiv bang, hon, nháít... 5” // §21 Phu tir hai, khá, rät, lám, quá chi múc dô cůa tính tir // Elementy míry adjektiv hoi, khá, rät, lam, quá... 60 // § 22 Dai tir nghi vín ai, gi, nao va cäu hôi vói tính tir // Tázací zájmena ai, gi, nao a otázka s adjektivem . 6* // § 23 Ket tir nhiľng- Spojka nhimg... // § 24 Só thú tu - Číslovky řadové ... // LUYEN TÁP-CVIČENI ... // BAI THÜNÄM-PÁTÁ LEKCE ... // HÔITHOAI VA BAI DOC - KONVERZACE A ČTENÍ ... // TtľVUNG-SLOVNÍČEK ... // NGtľPHÁP-GRAMATIKA ... // § 25 Dông tir - Sloveso (Verbum) ... // § 26 Cau don gian có vi ngu la dông tir // Věta jednoduchá se slovesným
predikátem... // § 27 Ket tir chi dia diém a, tai- Cäu hôi ô čau? // Předložky lokativu o, tai, Otázka ôdäu? .. // § 28 Dông tir ô- Sloveso ?... // § 29 Dông tir cd - Cäu chi sir ťôn tai // Sloveso có a vyjádření existence... // § 30 Dông tir biet - Sloveso bié’t ... // §31 Dai tir nghi vín ai, gi trong cäu có vi ngu la dông tir Tázací zájmena ai, gi ve větě se slovesným predikátem §32 Phu tir cüng, ďéu chi su dông nhít // Částice cung, deu označující identitu ... // §33 Cäu hôi va tra Idi ve nghe nghiep // Otázky na povolání a odpovědi na ně ... // LUYEN ???-CVIČEN ... // BAI ÔN ??? THTľNHAT - PRVNÍ OPAKOVACÍ LEKCE // BAI THtľŠÁU-ŠESTÁ LEKCE ... // HÔI THOAI VA BAI DOC - KONVERZACE A ČTENÍ___ // V? - • , _ • // TtľVUNG-SLOVNÍČEK ... 89 // NGtľPHÁP-GRAMATIKA ... 90 // § 34 Dai tir nghi ván ve so luong may, bao nhiéu // Tázací zájmena may, bao nhiéu ... 90 // 315 // SSSfcfcSSS L rt L L S p: ÍS 5 8 8 8 8 // § 35 Thai gian gia, ngay, tuän, tháng, näm // Časová určení gio, ngay, tuän, tháng, näm ... 92 // § 36 Phu tir da, dang, se chi thoti gian cůa hanh dông // Časové elementy dä, dang, sě ... 98 // § 37 Phu tir dä, dang, se vói tính tir // Časové elementy da, dang, sě s adjektivem ... 101 // § 38 Dai tir nghi van ve thoi gian bao gia?-Tázací zájmeno bao gioii . 102 § 39 Cäu hôi ve thoi gian bao nhiéu läul // Časová otázka bao nhiéu läul ... 104 // § 40
Tra tir dáy- Element day... 104 // § 41 Tra tir nhi - Element nhi ... 105 // LUYENTAP-CVIČENÍ ... 106 // BAI THÜBÄY-SEDMÁ LEKCE ... 108 // HOITHOAIVABAIDOC-KONVERZACE A ČTENÍ ... 108 // TU’VUNG -SLOVNÍČEK ... 109 // NGÜ PHÁP-GRAMATIKA ... 111 // § 42 Phiícmg hiráng cůa chuyén dông va các dông tu di, deh, vao, // ??, lén xuô’ng, qua, sang, ve - Slovesa pohybu a směru ... 111 // § 43 Dai tir däu trong cäu hôi ve phuang hiráng di däu? // Zájmeno däu v otázce na směr di däu? ... 117 // § 44 Két tir bang chi phuang tien va vät lieu // Vyjádření prostředku a materiálu pomoci elementu bang ... 117 // § 45 Két tu vói - Předložka vói ... 119 // § 46 Két tir cung bieu thi su dong nhät ve hanh dông // Element cung vyjadřující společnou činnost ... 120 // § 47 Menh lenh thúc cůa dông tir - Vyjádření imperativu . 121 // § 48 Tra tir nhé - Částice nhé ... 123 // LUYENTAP-CVIČENÍ ... 123 // BAI THtľŤÁM-OSMÁ LEKCE... 126 // HOITHOAIVABAIDOC-KONVERZACE A ČTENÍ ... 126 // TÜVUNG-SLOVNÍČEK ... 127 // NGÜPHÄP-GRAMATIKA ... 128 // § 49 Dông tir tính thái: dirqc, có the, nén, cän, phái, muón // Modálni slovesa dwoc, có the, nén, cän, phái, muón ... 128 // § 50 Két tir vi, tai, boi, do, nén - Spojky vi, tai, boi, do, nén . 135 // § 51 Dai tir nghi ván sao va cäu hôi vé nguyen nhän sao? vi sao? // Tázací zájmeno sao a příčinné otázky sao? vi sao?... 138 // § 52 Cäu ghép - Souvětí ...
139 // § 53 Cäu chi nguyen nhän - he qua vói cap két tu vi... nén // Věta příčinná a spojovací vazby vi... nén... 140 // § 54 Dai tu the’, vay va két tu vi the’, vi väy, boi the’, boi vay // Zájmena the’, väy a spojky vi the’, vi väy, boi the’, boi väy.. 141 // § 55 Tra tu the] väy - the’, váyjako částice ... 144 // 316 // LUYÉN TAP-CVIČENÍ ... 145 // BÁITHÚCHÍN-DEVÁTÁ LEKCE ... 148 // HÔI THOAI VA BAI DOC-KONVERZACE A ČTENÍ ... 148 // TÜ VUNG - SLOVNÍČÉK ... 149 // NGtľPHÁP-GRAMATIKA ... 150 // § 56 Trong, ngoái, trén, duói, truóc, sau, giüa // Příslovce/předložky trong, ngoái, třen, duói, truóc, sau, giüa ... 150 § 57 Phirong hiráng trong khóng gian - Označení prostorových vztahů 157 § 58 Trang ngu chi cách thúc cůa hanh dông - Příslovce způsobu ... 159 § 59 Nhóm dông tu có hai bó ngu: xin, mai, yen cau, de nghi, nho, sai, bäo Slovesa předmětová xin, mai, yeu cau, de nghi, nho, sai, bao . . 160 // § 60 Dông tir de - Sloveso de ... 162 // § 61 Két tir: tir, den, ve, tói- Předložky tu, deh, ve, tói . 163 // § 62 Cäu có cap két tit tu... deh // Věty s předložkovou vazbou tu... deh ... 165 // LUYEN TAP-CVIČENÍ ... 167 // BAI THÍľMUOl - DESÁTÁ LEKCE ... 169 // HOITHOAIVA BAI DOC-KONVERZACE A ČTENÍ ... 169 // TÜVUNG-SLOVNÍČÉK ... 170 // NGtľPHÁP-GRAMATIKA ... 171 // § 63 Két tir dé va cau chi muč dich - Spojka dé a vedlejší věta účelová 171 // § 64 Két tir la,
rang - Spojky la, rang... 172 // § 65 Cau tircmg thuät gián tiép - Nepřímá řeč ... 172 // § 66 Két tú neh, thi - Spojky neh, thi... 173 // § 67 Cau chi diéu kien - he qua neh ... thi, he... thi // Věta podmínková a spojovací vazby neh... thi, he... thi.. 175 // § 68 Két tir hay, hoac chi su lira chon // Spojky hay, hoac v poměru vylučovacím ... 176 // § 69 Cäu väng chů ngu - Věta bezpodmětná ... 177 // § 70 Dao thanh ph’an cau - Větné členění ... 178 // LUYEN TAP-CVIČENÍ ... 179 // BAI ÓNTAPTHÉTHAI - DRUHÁ OPAKOVACÍ LEKCE ... 181 // BÁITHtľMtľÓIMÔT-JEDENÁCTÁ LEKCE ... 184 // HÔITHO AI VABAi DOC-KONVERZACE A ČTENÍ ... 184 // TtľVUNG-SLOVNÍČEK ... 185 // NGtľPHÁP-GRAMATIKA ... 187 // § 71 Phu tú chua, rdi cho thái quá khú cůa dông tú // Elementy minulého času chua, rdi... 187 // § 72 Cäu hôi cho thái quá khú dä... chua? // Otázka s formulí dá... chua?... 189 // §73 Phu tú xong biéu thi su hoan thanh cůa hanh dông va cau hôi vé su hoan thanh cůa cůa hanh dông dä...xong chua? // Element xong vyjadřující dokončení děje v minulosti a otázka s formulí dä... xong chua?... 190 // 317 // § 74 Két tir cho - Spojka cho ... 192 // § 75 Cau vói bo ngu khóng truc tiép va nhóm dông tir có hai thuc tir di kem: biéu, cho, tang, giti // Věta s nepřímým předmětem a slovesa se dvěma substantivy // biéu, cho, tang, giti ... 192 // § 76 dirge, bi, phai biéu thi su cháp nhan // Elementy
akceptace dwgc, bi, phái ... 194 // § 77 Dang chů dông va bi dông cůa dông tir // Vyjádření aktiva a pasiva u sloves ... 196 // § 78 Nhóm dông tir chi trang thái co the dau, nhiíc, viem, sung // Slovesa vyjadřující tělesný stav subjektu dau, nhúc, viém, simg . 199 § 79 cd + dông řrkhang dinh thói quá khů // Potvrzení kladného děje v minulosti pomocí formule cd + sloveso . 200 // § 80 Nhóm dông tir lám, gäy, khién - Slovesa lam, gay, khién . 200 // LUYÉN TÁP-CVIČENÍ ... 201 // BAI THÜMiröl HAI-DVANÁCTÁ LEKCE ... 203 // HÔI THOAI VABAI DOC-KONVERZACE A ČTENÍ ... 203 // TtíVUNG-SLOVNÍČÉK ... 204 // NGCTPHÁP-GRAMATIKA ... 205 // §81 Phu tir con, nüa,vän con, con nOa biéu thi su tiép dien cůa hanh dông Elementy kontinuity con, nüa,vän con, con nüa vyjadřující // trvání děje nebo stavu ... 205 // § 82 Phu tir mai, mai mai - Elementy mai a mai mai ... 208 // § 83 Phu tir cú- Element ?? ... 209 // § 84 Dông tir thôi va cam thán tir thôi // Thôi jako sloveso a jako citoslovce ... 211 // § 85 Két tir má - Spojka má... 212 // § 86 Két tir tuy va cäu ghép tuy... nhimg, tuy ...ma chi su nhuang bo -tang tién - Spojka tuy a souvětí se spojovacími výrazy tuy... // nhung, tuy... má ... 214 // § 87 dirge, thay, ra biéu thi két quá cůa hanh dông // Elementy dirge, thay, ra vyjadřující výsledek činnosti ... 216 // § 88 Cäu có vi ngu la tính tir chi luqng // Věty s adjektivním predikátem
vyjadřujícím kvantitu .. 217 // § 89 cang... cang, môi... môt biéu thi su täng tién cůa quá trinh Spojovací výrazy cang... cang, môi... môt vyjadřující // stupňování děje ... 218 // § 90 Dông tir va phu tir thém, bát // Výrazy thém a bdí jako slovesa a jako elementy ... 220 // LUYÉN TAP-CVIČENÍ ... 221 // BAI THÜMUÖI BA- TŘINÁCTÁ LEKCE ... 224 // HOITHOAIVABAIDOC-KONVERZACE A ČTENÍ ... 224 // TtŕvUNG-SLOVNÍČÉK ... 225 // 318 // NGLTPHÁP-GRAMATIKA ... 226 // § 91 Phu tu säp, säp sua chi thoi tuang lai gan cůa dông tu // Elementy säp, säp sua vyjadřující blízkou budoucnost . 226 // § 92 Phu tu chäc, chäc chän, hinh nhtf, cd the bieu thi khá näng xay ra cůa hanh dông // Příslovce chäc, chäc chán, hinh nhir, có the vyjadřující // možnost realizace děje ... 228 // § 93 Tra tu va két tú chů- CMjako částice a jako spojka .. 229 // § 94 Két tu kéo - Spojka kéo ... 230 // § 95 Dông tu tính thái díl dinh, dinh, toan // Pomocná slovesa chi dinh, dinh, toan ... 232 // § 96 Cau ghép vói cap két iu ma... thi chi diéu kien - két quá // Souvětí s podmínkovými spojkami má ... thi... 233 // § 97 Tu chi sé luong khóng xác dinh dô, chůng, khoäng do, khoang chung- Neurčitý počet vyjádřený výrazy dô, chung, khoäng dô, // khoäng chung ... 234 // § 98 Sé tú khóng xác dinh: vai, ba, dam... // Vyjádření neurčitého počtu: vai, ba, dam... 235 // § 99 Phu tu chi, thôi, chi...
thôi biéu thi pham vi // Částice chi, thôi, chi... thôi s omezujícím významem . 236 // § 100 Phu tú ngay, lap túc, túc khäc, túc thi chi su xáy ra nhanh cůa hanh dông - Částice ngay, lap túc, túc khäc, túc thi označující // rychlost průběhu děje ... 237 // LUYEN TÁP-CVIČENÍ ... 239 // BAI ÖNTÄPTHÜBA-TŘETÍ OPAKOVACÍ LEKCE ... 241 // BÁITHťrMUÓI BON-ČTRNÁCTÁ LEKCE ... 244 // HOITHOAIVABAIDOC-KONVERZACE A ČTENÍ ... 244 // Tť/VUNG-SLOVNÍČÉK ... 245 // NGÜPHÄP-GRAMATIKA ... 247 // §101 Phu tu lai chi su lap lai cůa hanh dông // Opakování děje vyjádřené částicí lai... 249 // § 102 cá, tát ca, toan the chi sé luong toan bô // Elementy cä, tät cä, toan the označující celek ... 249 // § 103 Trp tú cá, Hen két cá ... cung, cá ... núa // Částice cá a spojovací výrazy cá... cüng, cá... núa . 250 // § 104 Dông tú cách - Sloveso cách... 251 // § 105 Khang dinh tuyet déi - Absolutní tvrzení ... 252 // § 106 Tan sé xuät hien cůa hanh dông biéu thi bäng phu tú hay, thučmg, thiiung xuyen, luôn, luôn luôn, danh tú ľan Frekvence výskytu děje vyjádřená částicemi hay, thiiung, thirčmg // xuyén, luôn, luôn luôn, a substantivem ľan ... 254 // § 107 hang + danh tu - Částice hang + substantivum ... 257 // § 108 Dông tu theo - Sloveso theo ... 258 // 319 // // * // § 109 Láy tu dé biéu thi so nhiéu cůa danh tu // Vyjádření plurálu reduplikací ... 257 // LUYEN TÁP
- CVIČENÍ ... 260 // BAI THÜMITÖILÄM-PATNÁCTÁ LEKCE... 263 // HÔI THOAI VABAI DOC-KONVERZACE A ČTENÍ ... 263 // NGÓPHÁP-GRAMATIKA ... 264 // §110 Phu tir vua, mai, vira mai chi thoi quá kM g’än cůa hanh dông va // trang thái // Elementy blízké minulosti vua, mai, vua meri ... 265 // § 111 Nghía khú hoi cůa dông tir // Slovesa s významem pohybu tam a zpět ... 267 // § 112 Phů dinh tuyet doi - Absolutní popření ... 269 // § 113 Cáu nghi ván khóng cu the - Otázka nekonkrétní ... 273 // § 114 Cáu hoi cho thói quá khú cůa dông tú dá... bao gio chua? // Otázka na děj v minulosti: dä... bao gio chua?... 275 // § 115 Cáu ghép vói cáp két tú ví... ma chi nguyen nhán - he qua // Souvětí se spojkami vi... ma vyjadřující příčinu a důsledek . . . 278 § 116 Két tú nhu, nhu the, nhu váy- Spojky nhu, nhu the, nhu väy . . 279 // LUYEN TÁP-CVIČENÍ ...*...’... 280 // BAI THÜMirÖISAU-ŠESTNÁCTÁ LEKCE ... 283 // HÔI THOAI VABAI DOC-KONVERZACE A ČTENÍ ... 283 // TUrVUNG-SLOVNÍČÉK ... 284 // NGŤrPHÁP-GRAMATIKA ... 286 // § 117 vua... vua biéu thi su dbng thói cůa hai hanh dông hoac trang thái Dva zároveň trvající děje (stavy) uvozené dvojitou spojkou // vua ... vua ... 286 // § 118 Tro tú nhung - Element nhung ... 287 // § 119 Cäu vói cáp phu tú khóng nhung ...ma con, khóng chi... ma con... - Věty se spojovacími výrazy khóng nhung... // ma con, khóng chi... ma con... 288 // § 120 Tra tu
nay biéu thi ý liet ke // Částice nay s významem vyjmenovávání ... 289 // § 121 Dai tú nhau chi quan he qua lai - Zájmeno vzájemnosti nhau . . 290 // § 122 Phiu tú lán - Výraz lán ... 291 // § 123 Dai tú minh chi su phan thán - Zvratné zájmeno minh . 292 // § 124 Dai tú tu-Zájmeno tu... 293 // § 125 Phů dinh doi de kháng dinh trung hoá // Neutrální tvrzení tvořené pomocí dvojího popření ... 294 // LUYÉN TAP-CVIČENÍ ... 296 // BAI ÔNTÁPTHÚ’TU’-ČTVRTÁ OPAKOVACÍ LEKCE ... 298 // TtŕvUNG-SLOVNÍČEK ... 301 // SACHTHAMKHAO-SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ... 313 // 320 // ,<r>K4> // S ÚSTŘEDNÍ ř o. KNIHOVNA S

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC