Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

praktická mluvnice němčiny (@@20121023-09:29:43@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:4x 
BK
1. vyd.
Plzeň : Fraus, 2005
284 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7238-392-2 (brož.)
000082140
ÚVODNÍ POZNÁMKA 10 // Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 11 // Pomůcky ke studiu němčiny 12 // VÝSLOVNOST A PRAVOPIS 15 // Německá výslovnost 16 // Hlavní rozdíly mezi českou a německou výslovností 16 // Přízvuk 17 // Počátek a konec slabik a slov; ráz a spodoba 19 // Výslovnost samohlásek 21 // К výslovnosti souhlásek 24 // Německé písmo, německá abeceda 27 // Hlavní rozdíly mezi českým a německým pravopisem 28 // Označování délky a krátkosti samohlásek 29 // Pravopis přehlásek a dvojhlásek 30 // К pravopisu souhlásek 30 // К pravopisu a výslovnosti cizích slov 31 // Psaní velkých a malých písmen 32 // Psaní slov zvlášť a dohromady 34 // Dělení slov 36 // Spojovník 36 // Psaní názvů ulic a náměstí 37 // Odsuvník 37 // Rozdělovači znaménka 38 // TVAROSLOVÍ 41 // Slovní druhy 42 // PODSTATNÁ JMÉNA 42 // Člen u podstatných jmen 43 // Člen určitý 44 // Člen neurčitý 45 // Člen nulový 46 // Člen u jmen látkových a abstrakt 49 // Člen u jmen vlastních, osobních a místních 50 // Rod podstatných jmen 53 // Číslo podstatných jmen 56 // 3Skloňování podstatných jmen 59 // Skloňování podstatných jmen v čísle jednotném 59 // Skloňování podstatných jmen v čísle množném 61 // Příslušnost podstatných jmen к různým typům // tvoření množného čísla 62 // a) podstatných jmen rodu mužského 62 // b) podstatných jmen rodu ženského 63 // c) podstatných jmen rodu středního 64 // Podstatná jména s množným číslem na -s 65 // Dřívější dělení skloňování podstatných jmen 65 // Přehled zastoupení jednotlivých typů tvoření množného čísla 66 // Skloňování podstatných jmen cizího původu 67 // Skloňování jmen vlastních 69 // PŘÍDAVNÁ JMÉNA 71 // Skloňování přídavných jmen 72 //
Typy skloňování přídavných jmen 72 // Zvláštnosti a kolísání při skloňování přídavných jmen 75 // Neskloňované tvary přídavných jmen v přívlastku 76 // Skloňování zpodstatnělých přídavných jmen (a příčestí) 76 // Zpodstatnělé názvy jazyků a barev 77 // Stupňování přídavných jmen 78 // К užívání 2. a 3. stupně přídavných jmen 79 // ZÁJMENA 82 // Zájmena osobní 82 // Zájmena přivlastňovací 84 // Zájmena ukazovací 86 // Zájmena tázací 88 // Zájmena vztažná 89 // Zájmena neurčitá 90 // ČÍSLOVKY 92 // Číslovky určité 92 // Číslovky základní, jejich skloňování a užívání 92 // Označení číslic 95 // Číslovky řadové 96 // Číslovky druhové, násobné, opakovací, pořadové, podílné 97 // Zlomky 98 // 4Číslovky neurčité // 99 // SLOVESO 100 // Rozdělení sloves podle významu a podle časování 100 // Předponová a složená slovesa 102 // SLOVESNÉ TVARY 106 // Neurčité tvary slovesné 106 // Infinitiv 106 // Příčestí přítomné a příčestí přítomné s zu 107 // Příčestí minulé 108 // Určité tvary slovesné 109 // Osoba a číslo 109 // Slovesné způsoby 110 // Oznamovací způsob jednotlivých časů 110 // Tvoření jednotlivých časů 111 // Čas přítomný 111 // Préteritum 114 // Perfektum 116 // Perfektum s pomocným slovesem haben nebo sein 118 // Předminulý čas (Plusquamperfektum) 121 // I. čas budoucí 121 // II. čas budoucí 123 // Přehled vztahů mezi jednotlivými časy 123 // Význam slovesných časů 124 // Přítomný čas 124 // Préteritum 125 // Perfektum 126 // Předminulý čas 127 // I. čas budoucí 127 // II. čas budoucí 128 // Trpný rod 128 // Pasívum stavové 130 // Rozkazovací způsob 131 // Konjunktiv 132 // Konjunktiv přítomného času 133 // Konjunktiv préterita 133 //
Kondicionál přítomný 134 // Konjunktiv perfekta a konjunktiv předminulý 135 // 5Význam slovesných způsobů 136 // Způsob oznamovací 136 // Způsob rozkazovací 136 // Konjunktiv a kondicionál 137 // Konjunktiv ve větách hlavních 137 // Konjunktiv ve větách vedlejších 139 // Přehled slovesných tvarů 140 // Slabá slovesa 140 // Silná slovesa 143 // Roztřídění silných sloves 144 // Nepravidelná silná slovesa gehen, stehen, tun 147 // Pomocná slovesa sein, haben, werden 148 // Způsobová slovesa a sloveso wissen 149 // Smíšená slovesa 150 // Abecední přehled silných a nepravidelných sloves 151 // Kolísání silného a slabého časování u téhož slovesa 157 // Poznámka o vidu 164 // PŘÍSLOVCE 166 // Příslovce místa, času, způsobu a příčiny 166 // Stupňování příslovcí 169 // Zájmenná příslovce 170 // PŘEDLOŽKY 174 // Postavení předložek 174 // Splývání předložek se členem 174 // Pád po předložkách 174 // Úloha a významová platnost předložek 175 // Předložky se 3. pádem 175 // Předložky se 4. pádem 178 // Předložky se 3. nebo 4. pádem 179 // Předložky s 2. pádem 181 // Kolísání předložek mezi 2. a 3. pádem 183 // Předložky cizího původu 184 // Podstatné jméno po několika různých předložkách 184 // Předložkové výrazy s platností předložek 185 // 6SPOJKY // 186 // CITOSLOVCE 188 // SKLADBA 189 // Věta jednoduchá 191 // Podmět 191 // Přísudek 194 // Shoda podmětu s přísudkem 195 // Doplněk 197 // Předmět 198 // Předmět ve 4. pádě 198 // Předmět ve 3. pádě 200 // Předmět ve 2. pádě 201 // Předmět v předložkovém pádě 201 // Příslovečné určení 205 // Příslovečné určení místa, času, způsobu a příčiny 205 // Přívlastek 207 // Přístavek 210 //
POŘÁDEK SLOV (SLOVOSLED) 212 // Typy postavení určitých tvarů slovesných 212 // Větná rámcová konstrukce a její uvolňování 214 // Postavení podmětu a jiných větných členů 217 // Postavem príklonky sich 218 // Aktuální členění a pořádek slov 218 // SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ 220 // Pořádek slov po spojkách souřadicích 220 // SOUVĚTÍ PODŘADNÉ 222 // Rozdělení vět vedlejších 222 // Otázky nepřímé 223 // Věty vztažné 223 // Věty spojkové 224 // Věty podmětné, předmětné a přívlastkové s dass 224 // Věty bez spojky dass s oznamovacím způsobem 225 // 7Vedlejší věty bez spojky dass v tzv. nepřímé řeči 226 // Věty časové 228 // Věty způsobové 231 // Věty důvodové 235 // Věty účelové 236 // Věty podmínkové 237 // Věty přípustkové 239 // Infinitiv s zu a bez zu 243 // Prostý infinitiv bez zu 243 // Infinitiv s zu 244 // Polovětné vazby infinitivní 245 // Infinitivní vazby s zu 245 // Infinitivní vazby s um zu, ohne zu, statt zu 248 // Polovětné vazby participiální 250 // VYJADŘOVÁNÍ MODALITY 252 // Význam a užívání způsobových sloves 252 // Zápor a zvláštnosti v jeho užívání 257 // O SLOVNÍ ZÁSOBĚ 263 // Obohacování slovní zásoby 264 // TVOŘENÍ SLOV 265 // Odvozování slov 265 // Přípony a polopřípony podstatných jmen 265 // Přípony a polopřípony přídavných jmen 267 // Přípony a polopřípony příslovcí 268 // Předpony podstatných a přídavných jmen 269 // Polopředpony podstatných a přídavných jmen 269 // Slovesné předpony 270 // Význam předpon neodlučitelných 270 // Význam předpon odlučitelných 271 // Skládání slov 272 // Složená jména podstatná 273 // Složená jména přídavná 274 // Složená slovesa 275 // Tvoření jiných slovních druhů skládáním 275 //
Přechod slov z jednoho slovního druhu do jiného 276 // Substantivizace přídavných jmen a příčestí 276 // Substantivizace slovesných infinitivů 276 // Adjektivizace příčestí 277 // Adverbializace přídavných jmen 277 // Zkratky a zkratková slova 277 // SLOVNÍ SPOJENÍ 278 // Volná slovní spojení 278 // Těsná slovní spojení 278 // Frazeologická spojení 279 // Párové formule 279 // Idiomy 279 // Okřídlená slova 280 // Přísloví 280 // PŘEPIS VÝSLOVNOSTI (FONETICKÁ TRANSKRIPCE) 281 // ZÁKLADNÍ MLUVNICKÁ TERMINOLOGIE 283

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC