Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Praha : Academia, 1994

objednat
ISBN 80-200-0241-3
000082182
Rekat.
OBSAH // Úvod ... 11 // Svazek 1 // I. Rozum a vývoj... 19 // Konstrukce a vývoj... 19 // Osidla karteziánského racionalismu... 20 // Trvalé meze našich znalostí faktů... 21 // Znalosti faktů a věda... 24 // Souběžný vývoj mysli a společnosti: úloha pravidel ... 25 // Chybná dichotomie mezi „přirozeným“ a „umělým“... 27 // Nástup evolučního přístupu... 29 // Přetrvávání konstruktivismu v běžném myšlení... 31 // Náš antropomorfní jazyk... 32 // Rozum a abstrakce... 34 // Proč extrémní formy konstruktivistického racionalismu pravidelně vedou ? revoltě proti // rozumu... 36 // Poznámky... 37 // II. Kosmos a taxis... 43 // Pojem řádu... 43 // Dva zdroje řádu... 44 // Odlišující vlastnosti spontánních řádů... 45 // Spontánní řády v přírodě... 46 // Spolehnutí se na spontánní řád ve společnosti zároveň rozšiřuje i omezuje naši moc řídit . 47 // Spontánní řády vyplývají z toho, že se jejich prvky podřizují jistým pravidlům chování . . 48 // Spontánní řád společnosti je utvořen z jednotlivců a organizací... 51 // Pravidla spontánních řádů a pravidla organizace ... 52 // Termíny „organismus“ a „organizace“... 55 // Poznámky...:... 57 // III. Principy a účelnost... 60 // Individuální záměry a kolektivní prospěch... 60 // Svoboda může být zachována jen sledováním principů a je ničena sledováním účelnosti . . 61 // „Nezbytnosti“ politiky jsou obecně
důsledky dřívějších opatření... 63 // Nebezpečí, že se bude přikládat větší význam spíše předvídatelným než pouze možným // důsledkům našeho jednání... 64 // Falešný realismus a žádoucí odvaha uvažovat utopicky... 65 // Úloha právníka v politickém vývoji... 67 // Moderní vývoj práva byl v široké míře veden falešnou ekonomií... 69 // Poznámky... 72 // IV. Měnící se pojem práva... 74 // Právo je starší než zákonodárství... 74 // Poučení z etologie a kulturní antropologie... 75 // Proces artikulace postupů... 77 // 5 // Pravidla ve faktech a normativní pravidla ... 79 // Raný zákon... 81 // Klasická a středověká tradice... 81 // Příznačné vlastnosti zákona vznikajícího ze zvyklosti a precedentu... 83 // Proč musí zákonodárství vyrostlý zákon opravovat ... 85 // Původ zákonodárných sborů... 87 // Loajalita a suverenita... 88 // Poznámky... 90 // V. Nomos: právo svobody... 94 // Funkce soudce... 94 // Jak se liší úkol soudce od úkolu hlavy nějaké organizace... 96 // Cílem jurisdikce je udržování stále pokračujícího řádu v jednáních... 97 // „Jednání vůči jiným“ a ochrana očekávání... 99 // V dynamickém řádu v jednáních mohou být ochráněna jen některá očekávání...100 // Maximálního souladu očekávání se dosáhne vymezením chráněných oblastí...103 // Obecný problém účinků hodnot na fakta...106 // „Účel“ práva ...107 // Artikulace
práva a předvídatelnost soudních rozhodnutí...109 // Funkce soudce je omezena na spontánní řád...111 // Závěry...114 // Poznámky...115 // VI. Thesis: právo zákonodárství...?8 // Zákonodárství pochází z nutnosti ustavit pravidla organizace...118 // Právo a směrnice: prosazování práva a vykonávání příkazů...119 // Zákonodárství a teorie oddělení pravomocí...121 // Vládní funkce zastupitelských shromáždění...122 // Soukromé právo a veřejné právo...123 // Ústavní právo...125 // Finanční zákonodárství...126 // Správní právo a moc policie...127 // „Opatření“ politiky...129 // Transformace soukromého práva ve veřejné právo prostřednictvím „sociálního // zákonodárství“...130 // Mentální posun zákonodárného sboru plně zaměstnaného vládnutím...132 // Poznámky...133 // Svazek 2 // VII. Obecný blahobyt a jednotlivé účely...139 // Ve svobodné společnosti spočívá obecné dobro principiálně v tom, že usnadňuje sledování // neznámých individuálních účelů ...139 // Obecný zájem a kolektivní statky...142 // Pravidla a neznalost ...144 // Význam abstraktních pravidel jako vodítek ve světě, v němž je většina jednotlivostí // neznámá ...146 // Vůle a mínění, cíle a hodnoty, příkazy a pravidla a další terminologické problémy ... 147 Abstraktní pravidla působí jako nejvyšší hodnoty, protože slouží neznámým jednotlivým // cílům...•...149 // Konstruktivistický
klam utilitarismu...150 // 6 // Jakákoli platná kritika nebo zdokonalení pravidel chování se musí odehrávat uvnitř daného // systému takovýchto pravidel...155 // „Zobecnění4* a test zuniverzálnitelnosti ...158 // Aby pravidla vykonávala své funkce, musejí být aplikována dlouhodobě ...159 // Poznámky...160 // VIII. Hledání spravedlnosti ...163 // Spravedlnost je vlastností lidského chování...163 // Spravedlnost a právo...165 // Pravidla správného chování jsou obecně zákazy nesprávného chování...166 // Nejenom pravidla chování, nýbrž také test jejich spravedlnosti je negativní ...169 // Význam negativního charakteru testu nespravedlnosti...171 // Ideologie právního pozitivismu...173 // Čistá teorie práva ...176 // Právo a morálka...181 // „Přirozené právo“ ...184 // Právo a suverenita...185 // Poznámky...186 // IX. „Sociální“ neboli distributivní spravedlnost...195 // Pojem „sociální spravedlnosti“...195 // „Sociální spravedlnost“ a její vítězný útok na imaginaci veřejnosti...197 // Nepoužitelnost pojmu spravedlnost na výsledky spontánního procesu ...199 // Základní důvod ekonomické hry, v níž může být spravedlivé pouze chování hráčů, nikoli // však výsledek ...201 // Údajná nutnost víry ve spravedlnost odměn ...203 // Neexistuje žádná „hodnota pro společnost“ ...204 // Význam termínu „sociální“ ...207 // „Sociální spravedlnost“ a rovnost...208
// „Rovnost příležitosti“...211 // „Sociální spravedlnost“ a svoboda podřízená zákonu ...212 // Prostorový rozměr „sociální spravedlnosti“...214 // Požadavky náhrady za výkon odpudivých prací...216 // Odpor ke ztrátě navyklého postavení ... 218 // Závěry...220 // Poznámky...223 // Dodatek ke kapitole IX. Spravedlnost a individuální práva...228 // Poznámky...231 // X. Tržní řád neboli katallaxe ...233 // Povaha tržního řádu ...233 // Svobodná společnost je pluralistickou společností bez společné hierarchie konkrétních cílů 234 I když velká společnost není jedinou ekonomikou, stále ji drží pohromadě hlavně to, co se // vulgárně nazývá ekonomické vztahy...236 // Ve společnosti svobodných lidí nemůže být záměrem politiky maximum předem známých // výsledků, nýbrž pouze abstraktní řád...238 // Hra katallaxe... 239 // Při posuzování adaptací na změněné okolnosti není relevantní srovnávat nové postavení // s dřívějším...;...242 // Pravidla správného chování ochraňují pouze hmotné oblasti, nikoli však tržní hodnoty . . 244 // 7 // Souladu očekávání se dosahuje tím, že některá očekávání jsou zklamávána ...245 // Abstraktní pravidla správného chování mohou určovat pouze šance a ne konkrétní // výsledky ...246 // Specifické příkazy („zásahy“) v katallaxi narušují řád a nemohou být nikdy spravedlivé . . 248 // Záměrem práva by mělo
být zvyšovat stejně šance všech...249 // Dobrá společnost je ta, v níž je pravděpodobné, že šance kohokoli náhodně vybraného // budou co možná největší ...250 // Poznámky...251 // XI. Kázeň abstraktních pravidel a emoce kmenové společnosti...254 // Sledování nedosažitelných cílů může zabránit dosažení možného...254 // Příčiny oživení organizačního kmenového myšlení...255 // Nemorální důsledky morálně inspirovaného úsilí...255 // Ve velké společnosti se „sociální spravedlnost“ stává rozvratnou silou ...256 // Od péče o ty nejbědnější ? ochraně etablovaných zájmů ...258 // Pokusy „opravovat“ tržní řád vedou ? jeho ničení...260 // Revolta proti kázni abstraktních pravidel...261 // Morálka otevřené a uzavřené společnosti...262 // Starý konflikt mezi loajalitou a spravedlností...265 // Malá skupina v otevřené společnosti ...265 // Důležitost dobrovolných sdružení...267 // Poznámky...268 // Svazek 3 // XII. Mínění většiny a současná demokracie...273 // Postupná ztráta iluzí o demokracii ...273 // Neomezená moc jako osudová vada převládající formy demokracie ...274 // Pravý obsah demokratického ideálu...275 // Slabost voleného shromáždění s neomezenými pravomocemi ...278 // Koalice organizovaných zájmů a aparát paralelní vlády ...281 // Dohoda o obecných pravidlech a o konkrétních opatřeních...284 // Poznámky...286 // XIII. Rozdělení demokratických
pravomocí...289 // Ztráta původního pojetí funkcí zákonodárného orgánu...289 // Existující zastupitelské instituce byly utvářeny potřebami vlády, nikoli zákonodárství . . . 290 // Sbory se specificky zaměřenými pravomocemi nejsou způsobilé vytvářet zákony...292 // Charakter existujících „zákonodárných orgánů“ určovaný jejich vládními úkoly...294 // Stranické zákonodárství vede ? rozkladu demokratické společnosti...297 // Konstruktivistická pověra o suverenitě...298 // Požadované rozdělení pravomocí zastupitelských shromáždění...299 // Demokracie nebo demarchie? ...301 // Poznámky...303 // XIV. Veřejný sektor a soukromý sektor...305 // Dvojí úkol vlády...305 // Kolektivní statky...306 // Vymezení veřejného sektoru...309 // Nezávislý sektor...310 // Zdanění a velikost veřejného sektoru ...312 // 8 // Jistota ...314 // Monopol vlády na služby...316 // informace a vzdělání...318 // Další kritické problémy...319 // Poznámky...321 // XV. Politika vlády a trh ... // Výhody konkurence nezávisejí na tom, je-li „dokonalá“ ... // Konkurence jako způsob objevování... // Nejsou-li faktické požadavky „dokonalé“ konkurence splněny, není možné mít firmy ? tomu, aby jednaly tak, , jako kdyby“ existovala... // Výkony svobodného trhu ... // Konkurence a racionalita... // Velikost, koncentrace a moc... // Politické aspekty ekonomické moci... // Kdy se monopol stává škodlivý...
// Problém antimonopolního zákonodárství... // Nikoli individuální, nýbrž skupinové sobectví je hlavní hrozbou... // Důsledky politického určování příjmů různých skupin... // Organizovatelné a neorganizovatelné zájmy... // Poznámky... // 323 // 323 // 325 // 326 // 329 // 330 // 332 // 333 // 336 // 337 340 343 // 345 // 346 // XVI. Nezdar demokratického ideálu: rekapitulace ...348 // Nezdar demokratického ideálu... 348 // „Vyjednávači“ demokracie...348 // Kopací míč skupinových zájmů...349 // Zákony versus příkazy ...350 // Zákony a svévolná vláda ...351 // Od nestejného zacházení ? libovůli...351 // Oddělení pravomocí na zábranu neomezené vlády...352 // Poznámky...353 // XVII. Model ústavy ...354 // Změna ? horšímu ve vývoji zastupitelských institucí...354 // Smysl modelu ideální ústavy...355 // Základní principy ...357 // Dva zastupitelské sbory s odlišnými funkcemi ...359 // Další úvahy o reprezentaci prostřednictvím věkových skupin ...362 // Vládní shromáždění ...364 // Ústavní soud ...365 // Obecná struktura autority...366 // Mimořádné pravomoci ...367 // Rozdělení finančních pravomocí ...369 // Poznámky...370 // XVIII. Zadržování moci a sesazení politiky z trůnu ...372 // Omezená a neomezená moc...372 // Mír, svoboda a spravedlnost: tři velká negativa...373 // Centralizace a decentralizace...375 // Vláda většiny versus vláda zákonů schválených většinou...376
// Morální zmatek a úpadek jazyka...377 // 9 // Demokratická procedura a rovnostárské cíle...379 // „Stát“ a „společnost“...380 // Hra podle pravidel nemůže nikdy znát spravedlivé zacházení ...382 // Paralelní vláda organizovaných zájmů a hypertrofie vlády ...383 // Neomezená demokracie a centralizace...384 // Přenesení vnitřní politiky na místní vlády ...385 // Zrušení monopolu vlády na služby...386 // Sesazení politiky z trůnu ...387 // Poznámky...390 // Epilog...392 // Tři zdroje lidských hodnot...392 // Omyly sociobiologie ...392 // Proces kulturního vývoje ...393 // Vývoj sebezáchovných složitých struktur...395 // Stratifikace pravidel chování...396 // Zvyková pravidla a ekonomický řád...398 // Disciplína svobody...399 // Znovuobjevení se potlačených primitivních instinktů...400 // Vývoj, tradice a pokrok...402 // Konstrukce nové morálky, která má sloužit starým instinktům: Marx ...403 // Destrukce nepostradatelných hodnot vědeckým omylem: Freud...406 // Karta se obrátila...408 // Poznámky...408

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC