Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.5) Půjčeno:39x 
BK
Praha : Karolinum, 1991

objednat
ISBN 80-7066-459-2
000082375
Rekat.
OBSAH // úvodem 3 // 1. Diagnostika hudebnosti žáků mladšího školního věku 5 // 1.1 Kolektivní prověrka hudebnosti 6 // 1.2 Individuální prověrka kvality pěveckého projevu 13 // 1.3 Identifikace rysů hudebně tvořivého myšlení 17 // 1.4 Anamnestický dotazník 21 // 2. Vokální činnosti 24 // 2.1 Rozvoj rytmického cítění 24 // 2.1.1 Souvislost hudebního rytmu s rytmem lidské // řeči 25 // 2.1.2 Funkce rytmických slabik 27 // 2.1.3 Vyčlenění rytmu ze známé písně 29 // 2.1.4 Práce s rytmickou zkratkou 29 // 2.1.5 Cvičení rozvíjející smysl pro metrum 31 // 2.1.6 Rozvíjení smyslu pro tempo 32 // 2.1.7 Reprodukce rytmického zápisu a rytmický // di tet át 33 // 2.1.8 Rytmický vícehlas 34 // 2.1.9 Tvořivá práce s rytmem 35 // 2.1.9.1 Rytmická ozvěna 36 // 2.1.9.2 Práce s textem 38 // 2.1.9.3 Variační práce 40 // 2.1.9.4 Vytváření samostatných rytmických struktur 40 // 2.2 Pěvecká výchova 43 // 2.2.1 Instrumentální příprava ? vedení pěveckých // cvičení 43 // 2.2.1.1 Chromatická transpozice kvintakordů pomocí // D7 v kvintovém rozsahu 43 // 2.2.1.2 Chromatická transpozice kvintakordů pomocí // D7 v oktávovém rozsahu 44 // 2.2.1.3 Transpozice kvintakordů ve zjednodušených // variantách 45 // 2.2.1.4 Transpozice modelů pěveckých cvičení 46 // 2.2.1.5 Transpozice písní 46 // 2.2.2 Taktovací příprava ? vedení pěveckých cvičení 47 // 2.2.2.1 Základní taktovací schémata 47 // 2.2.2.2 řízení
pěveckých cvičení 48 // 2.2.3 Systém a klasifikace pěveckých cvičení 49 // 2.2.3.1 Klasifikace modelů pěveckých cvičení // z hlediska jejich melodického tvaru 49 // 2.2.3.1.1 Modely pěveckých cvičení odvozené z písní 51 // 2.2.3.2 Klasifikace pěveckých cvičení podle // vokalizace 53 // 2.2.3.3 Klasifikace pěveckých cvičení podle vazby // tónů  53 // 2.2.4 Systém pěvecké výchovy na 1. stupni základní // školy 53 // 2.2.4.1 Držení těla při zpěvu 55 // 2.2.4.2 Nádech. Kombinované dýchání 56 // 2.2.4.3 Prodlužování výdechové fáze 58 // 2.2.4.4 Otvírání úst 60 // 2.2.4.5 Regulace dynamiky zpěvu 62 // 2.2.4.6 Hlavový tón 62 // 2.2.4.7 Měkké nasazení tónu // 2.2.4.8 Vázání tónů // 2.2.4.9 Zvětšování hlasového rozsahu // 2.2.4.10 Vokalizace. Vyrovnávání vokálů // 2.2.4.11 Výslovnost koncových souhlásek // 2.2.4.12 Dělení slov na slabiky // 2.2.4.13 Výslovnost souhláskových skupin // 2.3 kozvoj intonačních dovedností // 2.3.1 Přípravné stadium // 2.3.2 Vlastní intonační výcvik // 2.3.2.1 vymezeni tonového operačního prostoru // 2.3.2.2 Vytváření intonačních pojmů // 2.3.2.3 Základy intonace v moll // 2.3.2.4 Některé metodické zásady pří zpěvu podle not // 2.3.3 Sluchová analýza . // 2.3.4 Spojení intonačních a hudebně tvořivých projevů // 2.4 Estetickovýchovná práce s písní a metody jejího nácviku // 2.4.1 Pěvecká a instrumentální připravenost učitele
// 2.4.2 Taktovací příprava učitele // 2.4.2.1 Závěrové gesto // 2.4.2.2 Taktování ve vztahu ? tempu // 2.4.2.3 Taktování s dynamikou // 2.4.3 Motivační prostředky // 2.4.4 Výchovné využití obsahu písně // 2.4.5 Punkce přípravných cvičení // 2.4.6 Nácvik písně imitační metodou // 2.4.7 Spojení vokální imitace s počátky intonace // 2.4.8 Intonační nácvik písně // 2.5 Vícehlasý zpěv // 2.5.1 Přípravná cvičení ? dvojhlasému zpěvu // 2.5.2 Typy dvojhlasu // 2.5.3 Metodický postup při nácviku dvojhlasé písně // 2.5.4 Počátky trojhlasého zpěvu // 2.5.5 Vícehlasá improvizace // 3. Poslech hudby // 3.1 Metody rozboru a výkladu hudebních děl // 3.1.1 Analýza historicko genetická // 3.1.2 Analýza strukturální // 3.1.2.1 Hudebně vyjadřovací prostředky // 3.1.2.2 Hudební forma // 3.1.3 Analýza sémantická /hudebně obsahová/ // 3.1.4 Analýza axiologlcko funkční // 3.2 Metodický postup při poslechu a rozboru hudebního díla // 3.2.1 Ukázky práce s poslechovými skladbami // 3.3 Sepětí poslechových a hudebně tvořivých činností // 3.3.1 Tvořivé osvojování hudebně výstavbových prvků // 3.3.2 Skladba jako inspirace a zdroj zkušeností pro dětskou hudební seberealizaci // 4. Hra na dětské hudební nástroje // 4.1 Technická příprava hry // 4.2 Instrumentální doprovody písní // 4.2.1 Základní zásady při práci s dětskými hudebními nástroji // 64 // 65 // 66 // 67 // 68 // 70
// 71 // 73 // 74 74 76 80 89 // 93 // 94 // 96 // 101 101 102 102 105 1 06 107 110 112 117 // 124 // 125 128 129 133 135 137 140 // 145 // 147 // 148 150 150 154 158 166 // 168 // 169 // 177 // 177 // 187 // 193 // 193 // 196 // 197 // 4.2.2 Tvorba rytmického doprovodu 198 // 4.2.2.1 Doprovod v rytmu písně 198 // 4.2.2.2 Pravidelná metrická pulsace 199 // 4.2.2.3 Rytmické ostinato v užším smyslu 200 // 4.2.2.4 Rytmický doprovod s proměnou 202 // 4.2.3 Rytmicko-melodický doprovod k písni 203 // 4.2.3.1 Doprovod jednou harmonickou funkcí 203 // 4.2.3.2 Písně pentatonické 205 // 4.2.3.3 Doprovod základní harmonickou kadencí 206 // 4.2.3.3.1 Pravidelné střídání harmonických funkcí 206 // 4.2.3.3.2 Nepravidelné střídání harmonických // funkcí 207 // 4.2.3.3.3 Melodický doprovod s proměnou 208 // 4.2.5.3.4 Písně s nepravidelným harmonickým // průběhem 209 // 4.2.4 Vytváření předehry, mezihry a dohry 210 // 4.2.4.1 Předehry vycházející z ostinátního // doprovodu písně 210 // 4.2.4.2 Předehry relativně samostatné 211 // 4.2.4.2.1 Předehry rytmické 212 // 4.2.4.2.2 Předehry harmonické 212 // 4.2.4.2.3 Předehry založené na běhu 215 // 4.2.4.2.4 Předehry motivické 215 // 4.3 Další možnosti nástrojové tvořivosti 217 // 5. Hudebně pohybová výchova 221 // 5.1 Základní pohybová příprava 221 // 5.2 Možnost vyjádření hudebně výrazových prostředků // pohybem 224 // 5.2.1 Rytmus 224 // 5.2.2 Tempo 235 // 5.2.3 Dynamika 237
// 5.2.4 Vztah tanečního pohybu ? melodii ? ? formě 242 // 5.3 Hudebně pohybové a taneční hry 245 // 5.4 Lidové tance 251 // 5.4.1 Praktické ukázky dětských lidových tanců 251 // 5.4.2 Výběr tanečních kroků vhodných pro mladší // školní věk  257 // 5.5 Některé podněty pro improvizaci klavírního // doprovodu ? pohybovým projevům 260 // 5.5.1 Rytmicko-melodická improvizace jednou rukou 260 4, 5.5.2 Improvizace oběma rukama 263 // 6. Dětská hudební tvořivost  266 // 6.1 Tvořivý rozvoj žáků jeho kritéria a etapový // charakter 268 // 6.1.1 Míra řízenosti 270 // 6.1.2 Míra originality 273 // 6.1.3 Míra samostatnosti 273 // Doporučená skripta 276

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC