Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
Praha : Návrat domů, 1999
289 s.

objednat
ISBN 80-7255-006-3 (váz.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje úvod, předmluvu, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 10-11
Křesťanství - pojednání
Teologie - pojednání
000082813
Obsah // Slovo úvodem 5 // Předmluva 7 // Předmluva ? novému vydání 7 // Úvod 8 // Všeobecná bibliografie 10 // Oddíl 1 - Nejvyšší autorita ve věcech víry // 1. Autorita 12 // Význam autority 12 // Zdroj autority 13 // Kréda 13 // Historická vyznání víry 13 // Myšlení církve 13 // Křesťanská zkušenost 14 // Křesťanský rozum 14 // „Vnitřní hlas“ 14 // Nejvyšší zdroj 15 // Biblické úseky 15 // Otázky 15 // Bibliografie 15 // 2. Zjevení 16 // Význam zjevení 16 // Jsme stvoření 16 // Jsme hříšníci 17 // Pravděpodobnost zjevení 17 // Všeobecné zjevení 17 // Stvoření 18 // Mravní zkušenost . 18 // Všeobecný náboženský cit 19 // Dynamický faktor 19 // Jeho účinky 20 // Jeho omezení . 20 // Zvláštní zjevení 21 // Ježíš Kristus 21 // Svaté Písmo 21 // Vztah těchto forem 21 // Třetí forma 22 // Spasitelné zjevení 22 // Biblické úseky 23 // Otázky 23 // Bibliografie 23 // 3. Písmo 24 // Bible: hmotná forma zvláštního zjevení 24 // Boží blahosklonnost 24 // Možnost slovního zjevení 24 // Analogická pravda 24 // Boží záměr 25 // Důvody pro přijetí Bible jako Božího psaného slova 25 // Ježíšův pohled na Starý zákon 25 // Pohled apoštolů na Starý zákon 27 // Ježíšova slova a učení 28 // Zvláštní autorita apoštolů 28 // Bůh sám nás oslovuje ve svých slovech 29 // Inspirace 30 // Způsob inspirace 31 // Tři důležité novozákonní úseky 31 // Starozákonní proroci
32 // Teorie inspirace 32 // Diktát 33 // Přizpůsobení 33 // Dohled 34 // Dva příbuzné výrazy 34 // Slovní 34 // Celkové 34 // Tři závěrečné poznámky 35 // Kanonicita 35 // Starozákonní kánon 36 // Novozákonní kánon 36 // Ostatní otázky 37 // Neomylné 37 // Bezchybné 38 // „Jak byly původně dány“ 39 // Problémy 40 // Hermeneutika: Věda o vykládání Písma 41 // Písmo se musí vykládat doslovně 41 // Písmo se musí vykládat Písmem 42 // Písmo je možné vykládat jen Duchem svátým 42 // Písmo se musí vykládat dynamicky 43 // Biblické úseky 43 // Otázky 44 // Bibliografie 44 // Aplikace 45 // Potřeba znovuzrození 45 // Potřeba namáhavé práce nad Biblí 46 // Potřeba kázat a vykládat Bibli 46 // Potřeba poslušnosti Písmu 47 // Oddíl 2 - Učení o Bohu // 4. Boží bytí 48 // Základy křesťanského teismu 48 // Rozumové důkazy „důkazy“ Boží existence 48 // Ontologický 49 // Kosmologický 49 // Teologický 50 // Morální 50 // Duševní důkaz 51 // Prorocký důkaz 51 // Kristologický 51 // Apologetika předpokladů 52 // Hodnocení rozumového přístupu 52 // Argumenty proti rozumovým důkazům 52 // Biblické úseky 54 // Otázky 54 // Bibliografie 54 // 5. Bůh svátá trojice 54 // Biblický základ 55 // Starý zákon 55 // Nový zákon 55 // Porozumění doktríně 56 // Omezení jazyka 56 // Způsob použití slova „Bůh“ 57 // Tři co? 57 // Má Trojice nějakou obdobu v lidské zkušenosti?
57 // Důležitost učení o Trojici 58 // Biblické úseky 59 // Otázky 59 // Bibliografie 59 // 6. Vlastnosti Boha 59 // Boží sláva 60 // Boží vláda 61 // Boží svatost 63 // Boží láska 66 // Biblické úseky 67 // Otázky 68 // Bibliografie 68 // 7. Dílo stvoření 68 // Stvoření „z ničeho“ 68 // Pokračování stvoření 69 // Otázka jazyka 70 // Vedecké podnikání 71 // Zázrak 72 // Otázka počátků 73 // Zpráva Genesis 73 // Další otázky 75 // Stvoření duchovního světa 75 // Biblické úseky . 77 // Otázky s, 77 // Bibliografie 78 // 8. Dílo prozřetelnosti 78 // Rozsah prozřetelnosti 78 // Potřeba rozlišování 79 // Boží prozřetelnost a zlo 79 // Biblické úseky 81 // Otázky 81 // Bibliografie 81 // Aplikace 81 // Boží bytí a podstata , 81 // Má být uctíván 82 // Má se mu sloužit 83 // Má být zvěstován 83 // Stvoření 83 // Prozřetelnost 84 // Oddíl 3 - Lidstvo a hřích // 9. Základní lidská podstata 87 // Věčná otázka 87 // Lidstvo ve vztahu ? Bohu 88 // Původ života 88 // Původ lidstva 89 // Boží obraz 92 // Lidstvo ve vztahu ? sobě: podstata lidstva 93 // Dichotomie, nebo trichotomie? 93 // Jednota člověka 93 // Původ duše 94 // Lidé ve vztahu ke svým bližním 95 // Společenský tvor 95 // Muž a žena 95 // Lidstvo ve vztahu ke stvořenému řádu 97 // Lidstvo ve vztahu ? času 98 // Biblické úseky 99 // Otázky 99 // Bibliografie 99 // 10. Lidstvo v hříchu 100 // Pád lidstva 100
// Podstata a rozsah hříchu 101 // Podstata hříchu 101 // Rozsah hříchu 102 // Přenášení hříchu: prvotní hřích 103 // Následky hříchu 104 // Ve vztahu ? Bohu 104 // Ve vztahu ? bližnímu 105 // Ve vztahu ? sobě 106 // Ve vztahu ke stvořenému řádu 107 // Ve vztahu ? času 107 // Další otázky 107 // Neodpustitelný hřích 107 // Lidská svoboda 108 // Současné diskuse 108 // Nový věk (New Age) 109 // Humanistický liberalismus 110 // Postmodernismus 112 // Individualismus volného trhu 114 // Shrnutí 116 // Biblické úseky U6 // Otázky H? // Bibliografie H7 // 11. Lidstvo v milosti 118 // Ježíš Kristus, Bůh-ělověk 118 // Ve vztahu ? Bohu 118 // Ve vztahu ke svému bližnímu 118 // Ve vztahu ? sobě 118 // Ve vztahu ke stvořenému řádu 119 // Ve vztahu ? času 119 // Křesťan, nové stvoření v Kristu 119 // Ve vztahu ? Bohu 119 // Ve vztahu ke svému bližnímu 120 // Ve vztahu ? sobě 120 // Ve vztahu ke stvořenému řádu 120 // Ve vztahu ? času 120 // 12. Lidstvo ve slávě 121 // Biblické úseky \\2i // Otázky 727 // Bibliografie J22 // Aplikace 122 // Základní lidská podstata 122 // Závislost 122 // Potvrzení 122 // Konfrontace 123 // Účel 124 // Lidstvo v hříchu 124 // Nás pohled na svět (tj. organizovanou lidskou společnost) 124 Náš pohled na sebe 125 // Lidstvo v milosti 125 // Uctívání 125 // Naděje 125 // Společenství 126 // Lidstvo ve slávě 126 // Oddíl 4 - Kristova osoba a dílo // 13. Lidství
Ježíše Krista 127 // Jeho náboženský život 127 // Jeho omezené poslání 128 // Pokušení 128 // Po vzkříšení 129 // Biblické úseky 129 // Otázky 130 // Bibliografie 7 30 // 14. Božství Ježíše Krista 130 // Přímé výroky o božství 130 // Ježíšova totožnost s Jahve/Jehovou 131 // Boží jméno 131 // Boží sláva 132 // Uctívání Boha 132 // Boží stvoření 132 // Boží spasení I33 // Boží soud 133 // Boží svědectví I33 // Trojiční zmínky I34 // Jiná svědectví v evangeliích 134 // Vzkříšení 134 // Kritika evangelijních textů 134 // Teologická kritika 134 // Historické doklady 135 // Vzkříšení a Ježíšovo božství 135 // N anebevstoupení 13 6 // Ježíšovo uvědomování si sebe sama a výroky o sobě 136 // Mesiáš (ř. Christos) 137 // Syn člověka I37 // Syn Boží 138 // Pán (ř. Kyrios) 138 // Nepřímá tvrzení 139 // Zázraky I39 // Narození z panny 139 // Kolektivní Kristus 141 // Závěr tohoto svědectví 141 // Biblické úseky 142 // Otázky J42 // Bibliografie 142 // 15. Jedna osoba I43 // Rané diskuse I43 // Ebionismus I43 // Doketismus I44 // Gnosticismus 144 // Arianismus I44 // Apollinarismus I45 // Nestorianismus I45 // Eutychianismus 146 // Jiná důležitá pojetí 146 // Hypostatická jednota 146 // Anhypostáze a enhypostáze 146 // Společenství obou souhrnů vlastností 147 // „Kalvinistické extra“ 147 // Dvoufázová kristologie 147 // Kenosis 148 // Moderní interpretace 149
// Kristologie funkcionální versus ontologická 149 // Inkamace jako „mýtus“ 149 // Další poznámka 150 // Biblické úseky 150 // Otázky i5i // Bibliografie 151 // 16. Kristovo dílo: Biblické učení 151 // Smíření ve Starém zákoně 151 // Ježíš Mesiáš 153 // Prorocký úřad 153 // Kněžský úřad 154 // Metafora trestu: ospravedlnění 155 // Kultická metafora: smíření/odpuštění 158 // Dramatická metafora: vykoupení 160 // Královský úřad 161 // Vzkříšení 161 // Nanebevstoupení 162 // Kristův příchod 163 // Biblické úseky 163 // Otázky 164 // Bibliografie 164 // 17. Kristovo dílo: historické perspektivy 165 // Objektivní interpretace 165 // Anselm (1033-1109) a teorie zadostiučinění 165 // Luther (1483-1546) a trestní teorie 166 // Subjektivní interpretace 167 // Abelard (1079-1142) a teorie morálního vlivu 167 // Schleiermacher ( 1768-1834) 167 // Moderní interpretace 168 // Aulén (1879-1978) a klasický pohled 168 // Politická interpretace 168 // Pluralismus 171 // Otázky 173 // Bibliografie 173 // Aplikace 174 // Kristova osoba 174 // Potvrzení 174 // Sklonil se ? nám 174 // Soustředěnost 174 // Kristova smrt 175 // Obdiv 175 // Výzva . 175 // Děkování 175 // Důvěra 175 // Posvěcení 176 // Misie 176 // Kristovo vzkříšení 176 // Oddíl 6 - Církev // 23. Totožnost církve 213 // Biblické obrazy církve 214 // Boží lid 214 // Tělo Kristovo 215 // Kristova nevěsta 215 // Boží stavba 216
Boží království 217 // Boží rodina 217 // Boží stádo 218 // Boží vinice 218 // Charakteristiky pravé církve 218 // Jedna církev 219 // Svatá 220 // Katolická 221 // Apoštolská 222 // Znaky reformátorů 223 // Misie - chybějící znak? 224 // Biblické úseky 224 // Otázky 224 // Bibliografie 225 // 24. Funkce církve 225 // Uctívání 225 // Biblické příklady 225 // Prvky uctívání 226 // Rysy uctívání 226 // „Přetékání“ bohoslužby 226 // Společenství 227 // Služba 228 // Dary Ducha 228 // Specializovaná služba 229 // Služba mimo církev 230 // Svědectví 231 // Biblické úseky 232 // Otázky 232 // Bibliografie 233 // 25. Život církve 233 // Boží slovo 234 // Výkladové kázání 234 // Osobní studium Písma 234 // Skupinové studium Písma 235 // Svátosti 235 // Křest 236 // Význam křtu 237 // Křest a církev 237 // Křest a Duch 237 // Správní křtěnci 237 // Večeře Páně 239 // Římskokatolický pohled 241 // Luterský pohled 241 // Zwingliánský názor 242 // Reformovaný pohled 242 // Shrnutí 242 // Modlitba 242 // Společenství 243 // Utrpení 244 // Biblické úseky 244 // Otázky 245 // Bibliografie 245 // 26. Církev v historii 246 // Formy organizace 246 // Episkopální 246 // Presbyteriánský 247 // Kongregacionalistický (nezávislý) 247 // Římskokatolický 248 // Historické perspektivy 249 // Raná století 249 // Středověk 250 // Reformace 250 // Moderní období 251 // Budoucnost církve
253 // Biblické úseky 253 // Otázky 253 // Bibliografie 254 // Aplikace 254 // Důležitost církve 254 // Funkce církve 254 // Uctívání 254 // Společenství 255 // Služba 255 // Svědectví 255 // Život církve 255 // Nezapomenout na ideál 256 // Oddíl 7 - Poslední věci // 27. Boží království 257 // Starozákonní pozadí 257 // Ježíš a království 258 // Pozdější novozákonní učení 258 // Království a křesťanská zkušenost 259 // Biblické úseky 259 // Otázky 259 // Bibliografie 259 // 28. Druhý příchod Krista 260 // Novozákonní pojmy 260 // Biblické úseky 260 // Charakteristika druhého příchodu 261 // Smysl druhého příchodu 262 // Dovršení vykoupení 262 // Vzkříšení z mrtvých 262 // Soud nad lidmi 262 // Vysvobození církve 263 // Doba druhého příchodu 263 // Související otázky 265 // Antikrist 265 // Izrael 266 // Tisícileté království, milénium 268 // Postmilenialismus 268 // Premilenialismus 269 // Amilenialismus 270 // Biblické úseky 271 // Otázky 272 // Bibliografie 272 // 29. Konečný stav 272 // Smrt 272 // Hřích a smrt 273 // Vzkříšení, nebo nesmrtelnost? 273 // Křesťanská naděje 273 // Mezistav 273 // Biblické učení 273 // Ne normální stav 273 // Mimo čas? 273 // „Spánek“ 274 // „S Kristem“ 274 // „Čekání“ 274 // Jiné teorie 274 // „Očistec“ 274 // Druhá šance 275 // Vzkříšení 275 // Soud 275 // Víra, nebo skutky? 276 // Nevěra a soud 277 // Lidé,
kteří neslyšeli 277 // Soud nad křesťany 278 // Peklo 279 // Univerzalismus 279 // Podmíněná nesmrtelnost 280 // Budoucí život 282 // Život v těle 282 // Společenský život 282 // Zodpovědný život 282 // Dokonalý život 283 // Nekonečný život 283 // Život soustředěný na Boha 283 // Biblické úseky 283 // Otázky 284 // Bibliografie 284 // 30. Poslední věci v křesťanském myšlení 284 // Rané období 284 // Středověk 285 // Reformace 285 // Devatenácté století 285 // Dnešní doba 285 // Aplikace 286 // Naděje 286 // Útěcha 287 // Svatost 287 // Činnost 287 // Šíření evangelia 287 // Budování církve 288 // Služba bližním 288 // Modlitba 289 // Bdělost 289 // Láska 289 // Chvála 289

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC