Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(32) Půjčeno:32x 
BK
1. vyd.
Brno : ERA, 2002
xii,370 s. : il.

objednat
ISBN 80-86517-20-9 (brož.)
Kariéra
Obsahuje grafy, tabulky, rejstřík
Bibliografie na s. 362-363
Assessment centre - personalistika - příručky
Management personální - příručky
Pracovníci - hodnocení - příručky
000082909
OBSAH // PŘEDMLUVA (L. KOSTROŇ, H. ŘEZÁČOVÁ) ix // ÚVOD xii // Terminologická poznámka xii // Evaluation a Assessment xii // Pojmy, synonyma a zkratky xii // 1. HISTORIE A SOUČASNOST METODY AC 1 // Historie užití metody 2 // Prehistorie 2 // Novodobá historie Assessment Centre 3 // Současná praxe 6 // Průzkum užití AC, resp. DG, v českých podmínkách 9 // Kvalitativní šetření 11 // Trendy v užívání AC v ČR 13 // Perspektiva užití metody AC a trendy 13 // "Za chodu" 16 // Propojování "tvrdých" a "měkkých" údajů 16 // On-line testing 16 // Manažerské hry 17 // On-line vzorky chování 18 // Shrnutí 19 // 2. TROCHA TEORIE NIKOHO NEZABIJE 21 // Metody poznávání "měkkých faktorů" 22 // Hammondova matice kognitivního kontinua 22 // Intuice a analýza 24 // Usuzování a rozhodování 25 // Ošidnosti prediktivního usuzování a hodnocení 26 // Prvky hodnotící činnosti 27 // Subjekt hodnotící činnosti 28 // Objekt hodnocení 28 // Cílová orientace hodnocení 28 // Soustava hodnot nebo kritérií 29 // Vlastní hodnocení, tj. vlastní procedura hodnocení 31 // Prezentace výsledků 32 // Typologie metod výběru, hodnocení, rozvoje a postavení AC mezi nimi 32 // Metody s různým akcentem z hlediska času 34 // Metody s různým akcentem z hlediska subjekt-objektového zaměření 35 // Metody s různým akcentem na původ prožívání a jednání 35 // Psychometrické podmínky kvality metod poznávání osobnosti 36 // Objektivita 37 // Reliabilita 37 // Validita 38 // Posouzení kvality metod AC 39 // Srovnávací posouzení metod 39 // Pravidelné vyhodnocování efektu v rámci jedné firmy 41 // Shrnutí 42 // POZNEJTE SVÉ ZAMĚSTNANCE - VŠE O ASSESSMENT CENTRE // Obsah // 3. CO TO TEDY VLASTNĚ AC JE A JAK SE UŽÍVÁ 45 // Definice AC a základní pojmy 46 // Definice 46 // Základní pojmy 46 // Principy AC 47 //
Doba trváni (princip sledováni změny v ohraničeném čase) 48 // Rozmanitost a počet metod (princip různého úhlu pohledu) 48 // Skladba a počet pozorovatelů-hodnotitelů (princip vfcero očí) 48 // Základní struktura (stavba) a podoba AC 49 // Druhy metod užívaných v ?? 50 // Typy úloh v individuálních a skupinových modelových situacích 50 // Časový formát modelových situací 5I // Míra abstraktnosti modelových situací 52 // Prostředí AC (indoorové a outdoorové AC) 53 // Propojenost a volba metod 54 // Oblasti užití AC 55 // Výběr 55 // Rozvoj 36 // Certifikace 56 // Prolínání oblastí využití 57 // Indikace a zásady užití AC 57 // Kritéria vhodné indikace AC podle míry komunikace s druhými 57 // Kritéria vhodné indikace AC podle charakteru situace 58 // Kritérium vhodné indikace dle efektivity 58 // Zásady užití AC 59 // Příklady vhodné indikace 60 // Příklady nevhodného užití a nerespektování zásad 63 // Výhody a nevýhody AC 64 // Výhody 64 // Nevýhody 65 // Informovanost předem a zkreslení výsledků 67 // Příprava předem 67 // Opakovaná účast v AC 68 // Shrnutí 68 // 4. PODLE ČEHO POSUZUJEME CHOVÁNÍ V AC 69 // Pozorování 70 // Druhy pozorování 70 // Etapy, fáze pozorování 7I // Popis - pocit - interpretace 72 // Pozorovací schémata 72 // Základní kompetenční modely 80 // Univerzální model 80 // Modely klíčových kompetencí 80 // Manažerské kompetence a standardy 83 // Modely prodejních kompetencí 90 // Tvorba kritérií "odspodu" 92 // Tvorba kritérií "odspodu" v ČESKÉM TELECOMU při vytváření AC pro call centra 92 // Kontext a situace 93 // Typologie situací 93 // Kontexty manažerské práce 95 // Kontext prodeje 95 // Záznamové archy 96 // POZNEJTE SVÉ ZAMĚSTNANCE - VŠE O ASSESSMENT CENTRE // Obsah // Ukázky záznamových archů pro volné pozorování 96 //
Ukázky záznamových archů pro částečně standardizované pozorování 97 // Ukázky záznamových archů pro úplně standardizované pozorování 98 // Shrnutí 100 // 5. CO VŠECHNO MŮŽE BÝT V AC 101 // Individuální modelové situace 102 // Prezentace 102 // Pohovor 111 // Morální dilemata 116 // Hraní rolí 120 // Zkoušky tvůrčích a improvizačních schopností 144 // Případové studie 147 // Zkoušky znalostí a orientace v oboru 149 // Zkoušky zručnosti 152 // Skupinové modelové situace 153 // Modelové situace zaměřené především na sledování výkonových charakteristik 153 // Modelové situace zaměřené především na sledování interpersonálních charakteristik 159 // Modelové situace zaměřené především na sledování kognitivních charakteristik 171 // Modelové situace zaměřené především na sledování reakcí na stres 194 // Psychodiagnostické testy v AC 199 // Výkonové testy 200 // Projektivní testy 203 // Dotazníky 206 // Sociometrie 222 // Tvorba psychotestových baterií a zásady interpretace 228 // Zásady tvorby testových baterií 228 // Zásady interpretace psychodiagnostických testů 229 // Psychodiagnostika po internetu a AC 230 // Kritéria kvality psychodiagnostiky po internetu 230 // Využití psychodiagnostiky po internetu v rámci AC 231 // Shrnutí 233 // 6. JAKÉ MOHOU BÝT ORGANIZAČNÍ VARIANTY AC 235 // Podle charakteru účasti pozorovatelů-hodnotitelů 236 // Všichni vidí všechny ve všech situacích 236 // Každý vidí každého v jedné situaci 236 // Všichni vidí všechny v některých situacích 237 // AC s kočujícími pozorovateli-hodnotiteli 238 // AC s utajenými pozorovateli-hodnotiteli 238 // Podle časové náročnosti 238 // Jednodenní varianta 239 // Vícedenní varianta 239 // MiniAC 239 // Podle složení účastníků 240 // Homogenní skupina účastníků 240 //
Heterogenní skupina účastníků 240 // Podle místa konání 241 // V prostorách firmy 241 // Mimo firmu 241 // Podle začlenění do personálních činností 242 // Začlenění výběrových AC do procesu náboru a výběru 242 // Začlenění AC do procesu certifikace 244 // POZNEJTE SVÉ ZAMĚSTNANCE // VŠE O ASSESSMENT CENTRE // Začlenění AC do rozvojových aktivit 245 // Informovanost účastníků 246 // Informovanost před zahájením AC 247 // Informovanost během AC 248 // Informovanost po skončeni AC 250 // Užití technických pomůcek 251 // Vizualizace 251 // Vyhodnocování psychodiagnostických testů pomocí softwaru 252 // Počítačová projekce 253 // CD-R 253 // Struktura ceny 255 // Standardní AC zabezpečované extemě/interně 255 // Standardní AC v interní režii s účastí "experta" zvenčí 256 // Psychodiagnostika po internetu 256 // Shrnutí 257 // 7. JAK DOBŘE PŘIPRAVIT TÝM POZOROVATELŮ-HODNOTITELŮ 259 // Základní znalosti a vlastnosti pozorovatele-hodnotitele 260 // Znalost podnikatelského kontextu 260 // Teoretické poznatkové zázemí z personologie 260 // Osobnostní dispozice a kontraindikace 264 // Základní dovednosti pozorovatele-hodnotitele 265 // Sociálně psychologické dovednosti 265 // Dovednosti práce s informacemi 268 // Koncepce rozvoje a systematická příprava assessorů 270 // Koncepce rozvoje zkušeností 270 // Systematická příprava 272 // Shrnutí 274 // 8. JAKÉ JSOU VÝSTUPY Z AC 275 // Doporučení a rozhodnutí 276 // Porada týmu assessorů 276 // Možná doporučení a rozhodnutí ve výběrovém AC 278 // Možná doporučení a rozhodnutí v certifikačním AC 280 // Možná doporučení a rozhodnutí v rozvojovém AC 281 // Rozhodnutí 282 // Korigování doporučení a rozhodnutí 283 // Písemné výstupy 284 // Typy zpráv 284 // Jazyk zpráv 285 // Prostředky znázornění 286 // Adresáti písemných výstupů 294 //
Otevřenost a úplnost sdělení 294 // Struktura zprávy 296 // Ukázky písemných výstupů 296 // Psaní a předávání zpráv 3K5 // Zpětná vazba tváří v tvář účastníkovi 3I8 // Příprava 31g // Průběh 319 // Vyhodnocení 321 // Zpětná vazba tváří v tvář nadřízenému, event, personalistovi 322 // Příprava a organizační začlenění 322 // Průběh 323 // POZNEJTE SVÉ ZAMĚSTNANCE - VŠE O ASSESSMENT CENTRE // E // Obsah // Vyhodnocení 324 // Vyhodnocení efektu ?? 324 // Vyhodnocování z pohledu organizace 324 // Vyhodnocování z pohledu účastníka 325 // Vyhodnocování z pohledu externí organizace 326 // Shrnutí 327 // 9. JAKÉ JSOU NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI PROJEKCI, REALIZACI A ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ AC 329 // Typologie chyb 330 // Chyby dle průběhu v čase (dle momentu vzniku) 330 // Chyby dle jejího zdroje (dle místa či původu vzniku) 331 // Chyby dle charakteru výskytu 332 // Chyby při projektování AC 333 // Neadekvátní role AC 334 // Problematická zadání a kritéria 335 // Dominance či absence jedné skupiny metod 336 // Návrh populárních a snadno dostupných metod 337 // Neprovázanost metod 338 // Expertní přístup 339 // Nedostatečná příprava pozorovatelů-hodnotitelů 341 // Nezvládnutý výběr externích assessorů 342 // Chyby při realizaci AC 343 // Problematické procedurální a formálně organizační náležitosti 344 // Administrace situací či testů za nestejných podmínek 344 // Subjektivní hodnotitelské chyby 344 // Skupinová hloupost (groupthink) 346 // Stabilní, neměnné týmy pozorovatelů-hodnotitelů 347 // Chyby při koncipování a zpracování výstupů z AC 348 // Fetiš kvantifikací 349 // Hodnocení, resp. interpretace bez popisu 352 // Problémy jazykového vyjádření 352 // Výstup není zpřístupněný supervizi 354 // Chyby při zpětné vazbě tváří v tvář 354 // Nerovnováha 355 //
Reaktivnost 356 // Chyby při zužitkování v navazujících personálních činnostech 357 // Schází návaznost na adaptační proces 358 // Schází návaznost na hodnocení pracovníka 358 // Schází návaznost na rozvoj a vzdělávání 358 // Schází návaznost na personální strategie 358 // Shrnutí 359 // Nikdo není dokonalý 359 // DOPORUČENÁ LITERATURA, REJSTŘÍK, SLOVO O AUTOROVI 361 // Doporučená literatura 362 // Slovo o autorovi 364 // Rejstřík 365 // I // POZNEJTE SVÉ ZAMĚSTNANCE - VŠE O ASSESSMENT CENTRE

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC