Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

valenta dramaterapie (@@20120927-08:42:51@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(44.9) Půjčeno:539x 
BK
EB
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2008
352 s. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-1865-1 (brož.)
ISBN 978-80-247-6975-2 (online ; pdf)
Pedagogika
Obsahuje bibliografii na s. 336-340
Popsáno podle tištěné verze
000083025
UKÁZKY RŮZNÝCH TYPŮ DRAMATICKÉ VÝCHOVY A VÝCHOVNÝCH DRAMAT -- ANEB CO SE DĚJE V HODINÁCH DRAMATICKÉ VÝCHOVY? -- „Úvodní" úvodní poznámky -- Ukázky rozsáhlejších herních celků, tzvdramat („vícesituačních" dramatických struktur) -- Ztracené údolí -- O třech prasátkách -- Piknik medvídků (hraček) -- Fronta v zázemí -- Abraham Lincoln -- Macbeth -- Sdružení pro obranu kulturních hodnot -- Post-moderní doba -- Maturitní tablo -- Ukázky jednotlivých samostatných dramatických her -- (obvykle, jednosituačních") -- Theatre games zobrazovací hry -- „Závěrečné" úvodní poznámky -- ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VÝKLAD O METODÁCH DRAMATICKÉ DIVADELNÍ VÝCHOVY ANEB CESTA K CESTÁM -- Co je dramatická, respektive divadelní výchova? -- Drama, divadlo a dramatická výchova shody a rozdíly -- (s dodatkem „o životě") -- HRA V ROLI JAKO HLAVNÍ METODA DRAMATICKÉ VÝCHOVY ANEB ZÁKLADNÍ KÁMEN -- „Co je metoda?" poprvé -- „Co je metoda?" podruhé -- Co je technika? -- Co je cvičení? -- Co je konvence? -- V čem tkví specifika metod dramatické výchovy? -- Hra v roli jako základní, pro dramatickou výchovu specifický metodický princip -- Typologie rolí tvořících obecný základ metod dramatické výchovy -- Rovina simulace -- Rovina alterace -- Rovina charakterizace -- Rovina autentických sociálních rolí v rámci dramatu -- METODA JAKO SOUČÁST SYSTÉMU PRVKŮ TVOŘÍCÍCH VÝCHOVNOU AKCI ANEB „SÍŤ"
-- Vztah metody k základním činitelům edukačního procesu, totiž žáku -- a učiteli -- Metoda a žák -- Metoda a učitel -- Metoda a učitel a žák -- Hledání vztahů metody a jiných prvků didaktického systému -- (cílů, obsahu, forem, principů atd.) -- Metoda a cíl -- Metoda a učivo -- Metoda a organizační forma -- Metoda a materiální pomůcky a prostředky -- Metoda a pedagogické principy -- Postavení metod mezi systémotvornými prvky -- POŽADAVKY KLADENÉ DRAMATICKOU VÝCHOVOU NA JEJÍ VLASTNÍ METODY ANEB CO MUSÍ UMĚT METODA -- Edukační potenciál divadelnosti a dramatičnosti jako zdrojů metod dramatické/divadelní výchovy („čím" učí D+D?) -- Metoda jako prostředek naplňování výchovných a vzdělávacích cílů -- Metoda jako spojnice mezi životní zkušeností minulou, žákem -- již osvojenou, a životní zkušeností nově získávanou v podobě učiva -- Metoda jako prostředek zajišťující fungování principů dramatu a divadla v dramatické výchově -- Metoda jako prostředek uskutečnění a naplnění různých etap -- (kroků, sekvencí) dramatické struktury, respektive modelovaných situací -- OBECNÁ TYPOLOGIE TYPY DRAMATICKÉ VÝCHOVY -- A ZÁKLADNÍ TYPY METOD ANEB CESTY PRO CESTY -- A Typy dramatické výchovy -- Větší hrové celky -- Typologie různých etap (kroků, sekvencí) dramatické struktury, respektive modelovaných situací se zřetelem k metodám -- Menší hrové celky -- Cvičení a trénink
-- Další klasifikace jednotlivých dramatických her a cvičení (respektive hraní rolí) -- Fixování tvaru a představení -- B Obecná typologie metod užívaných v různých typech dramatické výchovy -- Vztah metod a výše uvedených typů dramatické výchovy -- Vztah hry a metod dramatické výchovy -- Obecné třídění metod užívaných v dramatické výchově -- METODY A TECHNIKY DRAMATICKÉ VÝCHOVY (METODY -- A TECHNIKY NAVOZUJÍCÍ UČENÍ ŽÁKŮ) ANEB CESTY -- Obecné charakteristiky skupin metod -- A/I Metoda plné (úplné) hry -- B/II Metody pantomimicko-pohybové -- B/III Metody verbálně zvukové -- C/IV Metody graficko-písemné -- C/V Metody materiálově-věcné -- PRINCIPY, ORGANIZAČNÍ RÁMCE A ŠIRŠÍ FORMY UŽITÍ JEDNOTLIVÝCH METOD/TECHNIK ANEB MANTINELY -- Princip užití různých typů hraní v roli -- Princip improvizované/připravené hry -- Princip „obsazení" role -- Princip diskontinuity/kontinuity hry -- Princip jednorázové/opakované hry, respektive princip jednorázového/opakovaného užití metody/techniky -- Princip sériového/paralelního hraní -- Princip iluzivnosti/stylizace (či z jiného úhlu: realismu/symbolismu -- a podobně) -- Princip žánru hry -- Princip vyčlenění hráče/postavy ze hry včlenění hráče/postavy do hry -- Princip přítomné nepřítomnosti/nepřítomné přítomnosti -- Princip formy interakce osob -- Hra jednotlivce (A) -- Hra dvojic (B) -- Hra skupin (C) -- Hra celé třídy (D)
-- Princip vztahu mezi obsahem a formou hry, respektive obsahem -- a použitými metodami/technikami -- Princip časoprostorový -- Časové okolnosti užití metody/techniky -- Prostorové okolnosti užití metody/techniky -- METODY A TECHNIKY ŘÍZENÍ VYUČOVÁNÍ V DRAMATICKÉ VÝCHOVĚ TŘÍDNÍ MANAGEMENT (METODY A TECHNIKY ORGANIZUJÍCÍ UČENÍ ŽÁKŮ) ANEB PÁKY (A PÁČKY) -- Instrukce -- Vztah instrukce a cílů -- Typologie instrukcí -- Taxonomie instrukcí podle typu učebních úloh v dramatické výchově -- Reflexe (včetně hodnocení) -- Součásti reflexe -- Obsahy reflexí -- Reflexe a cíl vyučování dramatu -- Základní formy reflexe -- Několik metodických poznámek na okraj -- Otázky -- Základní východiska přístupu k otázce jako technice -- Klasifikace otázek -- Souběžné vedení (boční vedení, sidecoaching) -- Různé klasifikace SC -- Učitel v roli -- Podstata, funkce a cíle techniky -- Sebeřízení učitele v roli -- Typy rolí pro „učitele v roli" -- Specifické typy techniky učitel v roli -- Podávání informací -- Vypravování -- Shrnování -- Pravidla -- Signály -- Odpočítávání -- Předvádění -- Mlčení -- Pozice a pohyb učitele v prostoru -- Fyzická manipulace -- Řízení materiálem -- PŘÍLOHA PŘEHLED STRUKTURNÍCH PRVKŮ VÝCHOVNÉHO DRAMATU
(OCoLC)271608425
cnb001656478

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC