Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2001
272 s., [6] s. příl. : il.

objednat
ISBN 80-7169-820-2 (váz.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, fotografie, bibliografické citace, seznam autorů, předmluvu, rejstřík, údaje o autorovi
Mozek - úrazy - pojednání
000083272
Autorský kolektiv 11 // Seznam zkratek 12 // Předmluva 14 // 1 Historický úvod do neurotraumatologie (V. Smrčka) 15 // Literatura 17 // 2 Epidemiologie mozkových traumat (T. Česák, V. Hobza) 19 // 2.1 Incidence mozkových traumat 20 // 2.2 Příčiny mozkových poranění 22 // 2.3 Demografické a sociální faktory // 2.3.1 Věk // 2.3.2 Pohlaví // 2.3.3 Sociálně-ekonomické postavení . . // 2.3.4 Alkohol // 2.4 Geografické hledisko mozkových poranění // 2.5 Prevence mozkových poranění 27 // Literatura 28 // 3 / Patofyziologie poranění mozku (M. Smrčka) 29 // 3.1 Primární poranění 29 // 3.1.1 Biomechanika poranění mozku 29 // 3.1.2 Fokálníléze 31 // 3.1.3 Difúzni léze - 34 // 3.2 Sekundární postižení 35 // 3.2.1 Systémové inzulty 35 // 3.2.2 Edém 36 // 3.2.3 Nitrolebeční a perfuzní tlak 37 // 3.2.4 Biochemie mozkového postižení 44 // Literatura 47 // 4 Druhy kraniocerebrálních poranění (M. Mohopl, M. Höckel) 53 // 4.1 Zlomeniny lebky 53 // 4.1.1 Prostá zlomenina - prasklina (fisura) 54 // 4.1.2 Vpáčená zlomenina (impresivní fraktura) 54 // 4.1.3 Zlomeniny frontálního sinu 55 // 4.1.4 Rostoucí zlomenina (growing fracture) 55 // 4.1.5 Zlomeniny báze 55 // 4.2 Otřes mozku (commotio cerebri) 56 // 4.3 Kontuze (zhmoždění mozku) a traumatický intracerebrální hematom 57 // 4.4 Epidurální a subdurální hematom 59 // 4.4.1 Epidurální hematom 59 // 4.4.2 Subdurální hematom 63 // 4.4.3 Akutní hygrom, hydrom, efuze 66 // 4.5 Frontobazální poranční 67 // 4.5.1 Likvorea 67 // 4.5.2 Pneumocefalus 68 // 4.5.3 Infekční komplikace 69 // 4.6 Difúzni axonální poranční 69 // 4.7 Penetrující poranění 70 // 4.7.1 Bodná poranění 71 // 4.7.2 Sečná poranění 72 // 4.7.3 Střelná poranční 72 // Literatura 74 //
5 Vzácné nitrolebeční traumatické léze: karotido-kavcrnózní pištěl, aneuryzma, poranění hlavových nervů (J. Náhlovský, A. Krajina, T. Česák, R. Hlatký) 77 // 5.1 Traumatická karotido-kavemózní pištěl 77 // 5.2 Traumatické intrakraniální aneuryzma 81 // 5.3 Traumatické poranění hlavových nervů 83 // 5.3.1 N. olfactorius (n. I) 84 // 5.3.2 N. opticus (n. II) 84 // 5.3.3 Okohybné nervy - nn. oculomotorius, trochlearis, abducens (nn. HI, IV, VI) 85 // 5.3.4 N. trigeminus (n. V) 86 // 5.3.5 N. facialis (n. VII) 86 // 5.3.6 N. vestibulocochlearis (statoacusticus) (n. Vili) 87 // 5.3.7 Postranní smíšený systém - nn. glossopharyngeus, vagus, accessorius (nn. IX, X, XI) 87 // 5.3.8 N. hypoglossus (n. XII) 88 // Literatura 88 // 6 Organizace péče o pacienty s poraněním mozku (M. Filip) 91 // 6.1 Úvod 91 // 6.2 Současný způsob organizace péče o pacienty s KCP 92 // 6.3 Komunikační nástroje mezi neurochirurgickou klinikou FN a regionálními nemocnicemi 94 // Literatura 95 // 7 Přednemocniční péče o pacienty s kraniocercbrálním poraněním (M. Sameš, /. Deyl) 97 // 7.1 Úvod ? 97 // 7.2 Vliv systémové nestability na výsledek léčení 97 // 7.3 Zásady poskytovaní přednemocniční péče u kraniocerebrálních poranční 98 // 7.3.1 Dýchání 98 // 7.3.2 Oběh 99 // 7.3.3 Tekutinová a oběhová resuscitace, farmakoterapie 99 // 7.3.4 Zhodnocení a zaznamenání stavu vědomí 100 // 7.3.5 Stabilizace páteře a extrakraniálních poranční, transport 101 // 7.4 Advanced Trauma Life Support (ATLS) - koncepce péče o polytraumata v anglosaských zemích 102 // Literatura 103 // 8 Poruchy vědomí a klinické monitorování nemocných po poranění mozku (V. Beneš) // 8.1 Definice vědomí // 8.2 Skórovací systémy // 8.3 Monitorování poraněného mozku // 8.4 Závěry // Literatura //
9 Vyšetření pacientů s poraněním mozku (M. Smrčka, K. Máca, M. Mechl) // 9.1 Klinické vyšetření // 9.2 Pomocné vyšetřovací metody // 9.2.1 Laboratorní vyšetření // 9.2.2 Zobrazovací metody // 9.3 Grafické charakteristiky poranění mozku // Literatura // 10 Operace pacientů s poraněním mozku (J. Škúci) // 10.1 Indikace operační léčby // 10.1.1 Časování operace // 10.2 Operační techniky // 10.2.1 Zlomeniny lebky // 10.2.2 Otevřená poranění mozku // 10.2.3 Zavřená poranění mozku // 10.2.4 Stereotaxe v neurotraumatologi i (P. Fadrus, M. Smrčka) // Literatura // , 11 Poranění hlavy a přidružená poranění (P. Buchvald, P. Suchomel, R. Lukáš) // 11.1 Přednemocniční péče // 11.1.1 Zajištění dýchacích cest // 11.1.2 Ventilace // 11.1.3 Cirkulace // 11.1.4 Analgezie a sedace // 11.1.5 Základní monitorování // 11.1.6 Transport // 11.2 Nemocniční péče // 11.2.1 Hlava a krk // 11.2.2 Hrudník // 11.2.3 Břicho // 11.2.4 Končetiny // 11.2.5 Páteř a mícha // 11.2.6 Syndromy SIRS, MODS, MOF, ARDS // Literatura // 12 Resuscitační péče a monitorování pacientů s těžkým poraněním mozku (R. Hlatký, J. Náhlovský) // 12.1 Ovlivnění extrakraniální homeostázy // 12.1.1 Péče o ventilaci a oxygenaci // 12.1.2 Hospodaření s vodou a elektrolyty // 12.1.3 Péče o oběh // 12.1.4 Analgosedace a myorelaxace // 12.1.5 Nutrice u pacientů s KCP // 12.2 Ovlivnění intrakraniální homeostázy // 12.2.1 Drenáž mozkomíšního moku // 12.2.2 Hyperventilace // 12.2.3 Osmoterapie // 12.2.4 Ovlivnění mozkového perfuzního tlaku // 12.2.5 Barbituráty // 12.2.6 Glukokortikoidy // 12.3 Monitorování u těžkých poranění mozku // 12.3.1 Monitorování neurologického stavu // 12.3.2 Monitorování nitrolebečního tlaku // 12.3.3 Technika zavedení snímače ICP //
12.3.4 Komplikace ICP monitorování // 12.3.5 Interpretace hodnot ICP a CPP // 12.3.6 Jugulární oxymetrie // 12.4 Léčba nitrolebeční hypertenze // Literatura // 13 Komplikace léčby pacientů s poraněním mozku (V. Juráň, M. Vidlák, P. Fadrus, M. Smrčka) // 13.1 Extrakraniální komplikace // 13.1.1 Poruchy koagulace - diseminovaná intravaskulární koagulopatie (DIK) // 13.1.2 Iontové dysbalance // 13.1.3 Pneumonie // 13.1.4 Tromboembolie // 13.1.5 Krvácení do gastrointestinálního traktu // 13.2 Intrakraniální komplikace 226 // 13.2.1 Mozková ischemie 226 // 13.2.2 Likvorea 226 // 13.2.3 Posttraumatický pneumocefalus 229 // 13.2.4 Posttraumatické intrakraniální infekce 230 // 13.2.5 Posttraumatická ventrikulomegalie 231 // 13.2.6 Posttraumatický subdurální hygrom 232 // 13.2.7 Posttraumatické „pozdní“ intracerebrální krvácení 232 // 13.2.8 Posttraumatická epilepsie (PE) 233 // Literatura 234 // 14 Prognóza a trvalé následky (M. Smrčka) 237 // 14.1 Stanovení prognózy u poranění hlavy 237 // 14.2 Prognostické faktory 239 // 14.2.1 Typ poranění 239 // 14.2.2 Věk 239 // 14.2.3 Přidružená poranění 239 // 14.2.4 Glasgow Coma Scale (GCS) 239 // 14.2.5 Reakce zornic 240 // 14.2.6 Kmenové reflexy 240 // 14.2.7 Časná hypoxie a hypotenze 240 // 14.2.8 Nález na CT 241 // 14.2.9 Nitrolebeční tlak (ICP) a mozkový perfuzní tlak (CPP) 242 // 14.2.10 Mozkový krevní průtok (cerebral blood flow - ???) 243 // 14.2.11 Elektrofyziologie 243 // 14.3 Predikční modely 243 // 14.3.1 Narayanův logistický model 244 // 14.3.2 Choiův logistický model 244 // 14.3.3 Klasifikační regresní stromový model 244 // 14.3.4 Klauberův logistický model 244 // 14.3.5 Glasgow-Ličge skóre 245 // 14.4 Trvalé následky 246 // 14.4.1 Fyzické následky 246 // 14.4.2 Psychické následky 246 // Literatura 247 //
15) Smrt mozku (M. Smrčka, O. Baudyšová, J. Boudný, I. Čundrle) 251 // 15.1 Neurologické vyšetření 252 // 15.1.1 Široce dilatované zornice nebo zornice ve střední mydriáze // a chybějící reakce na osvit 252 // 15.1.2 Reflexy 252 // 15.1.3 Reakce na bolest 253 // 15.1.4 Spontánní ventilace (apnoe test) 253 // 15.1.5 Neschopnost centra srdeční činnosti v prodloužené míše udržet // normotenzi 254 // 15.2 Absence podmínek, které mohou napodobovat mozkovou smrt 254 // 15.2.1 Hypotcrmie 254 // 15.2.2 Hypoxie 255 // 15.2.3 Intoxikace, léky 255 // 15.2.4 Hypotenze 255 // 15.2.5 Metabolické nebo endokrinní poruchy 255 // 15.3 Etiologie smrti mozku 255 // 15.4 Pomocná vyšetření 256 // 15.4.1 Mozková angiografie 256 // 15.4.2 EEG 258 // 15.4.3 Evokované potenciály 258 // 15.4.4 Měření mozkového perfuznílio tlaku 258 // 15.4.5 Transkraniální dopplerovské vyšetření 258 // 15.4.6 SPECT, XeCT 258 // Literatura 259 // 16) Příloha: Mezinárodní standardy v péči o pacienty s těžkým poraněním mozku (upravil R. Hlatký) 261 // 16.1 EBIC Guidelines pro léčbu těžkých poranění mozku u dospělých 261 // 16.1.1 EBIC Guidelines: Přednemocniční a primární nemocniční péče 261 // 16.1.2 EBIC Guidelines: Péče na JIP 262 // 16.2 Guidelines pro léčbu těžkých poranění mozku 264 // 16.2.1 Systém péče o traumata a postavení neurochirurga 265 // 16.2.2 Integrace cerebroprotekce do iniciální resuscitace u těžkých poranění mozku 265 // 16.2.3 Krevní tlak a oxygenace 266 // 16.2.4 Indikace pro ICP monitorování 266 // 16.2.5 Léčebný práh pro hodnotu nitrolebečního tlaku 266 // 16.2.6 Doporučení pro technologii monitorování nitrolebečního tlaku 266 // 16.2.7 Doporučení pro hodnotu mozkového perfuzního tlaku 267 //
16.2.8 Použití hyperventilace v akutní fázi těžkých poranění mozku 267 // 16.2.9 Použití manitolu u těžkých poranční mozku 267 // 16.2.10 Použití barbiturátů ke kontrole nitrolebeční hypertenze 267 // 16.2.11 Postavení glukokortikoidů v léčbě těžkých poranční mozku 267 // 16.2.12 Nutriční podpora u pacientů s poraněním mozku 268 // 16.2.13 Postavení profylaxe křečí po poranění mozku 268 // Literatura 268 // Rejstřík 269
cnb001036074

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC