Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(20) Půjčeno:60x 
BK
Biografie
4. přepracované a rozšířené vydání
Brno : Atlantis, 1995
1804 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7108-105-1 (váz.)
Obsahuje soupis prací Arne Nováka, jmenný a věcný rejstřík
Reprint 4., přeprac. a rozš. vyd., R. Prombergr, Olomouc 1936-1939
Literatura česká - dějiny - pojednání
000084177
Úvod ...5 // I. STARÁ DOBA LITERATURY ČESKÉ (DO ROKU 1409) 11 // a) Období přípravné čili románské (do r. 1300) ...11 // b) Období rané gotiky (1306—1348) ...20 // c) Období vyzrálé gotiky (1348—1409) ...31 // II. STŘEDNÍ DOBA LITERATURY ČESKÉ (OD R. 1409 DO R. 1774) ...55 // a) Období husitské. (1409- 1500) ...58 // b) Období zápasu reformace s humanismem (1500-1620) ...86 // c) Období pobělohorského baroka (1621— 1774) ...123 // 1. Dozvuky ducha reformačního ...128 // 2. Vítězství katolického baroka ...147 // 3. Literatura prostonárodní ...170 // III. NOVÁ DOBA LITERATURY ČESKÉ (OD R. 1774 DO DNEŠKA) ...208 // A) Literatura národního obrození (od r. 1774 do r. 1859) 210 // a) Osvícenství (1774—1815) // 1. Povaha doby: Josefinismus a jeho reformy ...219 // Jazykové probuzeni jakožto reakce proti úsilí germanisačnímu ...221 // Osvícenský názor světový doby Josefovy ...224 // Vědecké organisace v Čechách ve službě osvícenství ...225 // 2. Osvícenský dějepis ve službě národního obrození 227 // 3. Osvícenský jazykozpyt a Josef Dobrovský ...236 // 4. Pokusy o výpravnou prosu, novinářství a divadlo: Úsilí o vytvořeni lidového písemnictví a novinářství ...244 // Počátky novočeského divadla ...247 // 5. Vznik novočeského básnictví ...250 // 6. Slovenské pisemnictvi v době osvícenské ...257 // Evangelické Slovensko ...257 // Katolické Slovensko ...260 // b) Klasicismus (1815—1830) // 1. Povaha doby: Poměry veřejné ...262 // Klasicismus v evropských literaturách ...264 // Literární klasicismus český ...267 // Vědecké a literární organisace ...271 // Časopisectvo v době vlastenecké romantiky ...274 //
2. Josef Jungmann a jeho škola literární: // 1. Jan Nejedlý, předchůdce Jungmannův ...276 // 2. Josef Jungmann ...277 // 3. Básnická Škola Jungmannova ...285 // 4. Vědecká škola Jungmannova ...288 // 3. Hankova družina a podvrhy rukopisné . . . 291 // Obecná karakteristika padělků rukopisných ...294 // Drobnější podvržené památky ...294 // Popis a obsah rukopisu Královédvorského a Zelenohorského ...295 // Vznik, původcové a prameny RK a RZ ...297 // Vydání a překlady RK a RZ ...298 // Význam a vliv RKZ ...299 // Boj o Rukopisy ...300 // 4. Jan Kollár a slovanská myšlenka v básnictví obrozenském ...303 // 5. Dějepisectví ve službách národního obrození ...313 // 6. František Ladislav Čelakovský a obrození klasicismu lidovou písní ...341 // c) Starší romantika (1830—1848) // 1. Povaha doby: // Poměry veřejné ...350 // Romantismus v evropských literaturách ...353 // Povaha českého romantismu literárního ...355 // Časopisectvo a publicistika starší české romantiky ...357 // 2. Česká katolická romantika ...358 // 3. Romantika za vlivu písně lidové ...369 // 4 Karel Hynek Mácha ...377 // 5. Literatura dramatická a novelistická ...385 // 6. Slovenské pisemnictví romantické. Literární rozkol na Slovensku ...395 // cl) Pozdní romantika (od r. 1848 d o r. 1859) // 1. Povaha doby: // Poměry veřejné ...404 // Rozklad romantiky novými směry v evropských literaturách ...408 // Povahy pozdní romantiky české ...411 // Literární orgány pozdní romantiky za revoluce i reakce ...413 // 2. Básníci přechodu a reakce ...414 // 3. Josef Kajetán Tyl ...424 // 4. Božena Němcová a počátky realistické povídky české ze života lidového ...429 // 5. Karel Havlíček a české novinářství ...440 // 6. Boj české filosofické myšlenky. Literatura pedagogická ...449 // Pedagogická a školská literatura národního obrození ...460 //
Literatura pro mládež ...465 // B) Literatura obrozeného národa (od r. 1860 do našich dnů) ...466 // a) Doba tendenčního realismu v duchu světoobčanském ...475 // b) Doba zápasu snah národně výchovných se západnickým umělectvím ...475 // c) Doba kritického a sociálního realismu a reakce proti němu ...476 // d) Doba válečná a popřevratová ...477 // Literatura předmětu ...478 // a) Tendenční realismus v duchu světoobčanském (1860—1879) // 1. Povaha doby: // Poměry veřejné ...480 // Tendenční realismus v evropském pisemnictví ...484 // Povaha generace Májové ...487 // 2. Literární a politické orgány let 60. a 70. ...490 // Rozvoj českého novinářství v letech 60. a 70. ...491 // Strana konservativní ...495 // Morava ...499 // Na Slovensku ...499 // 3. Hálek a Neruda i básnictví jejich doby ...501 // 4. Novelistika a román doby Hálkovy a Nerudovy 539 // 5. Dramatické básnictví doby Hálkovy a Nerudovy ...574 // 6. Slovenské krásné písemnictví v l. 50.—70. ...585 // 7. Filosofie, estetika a kritika v letech 60.-80.: Literatura pedagogická a školská. Pisemnictví náboženské ...589 // Kritika literární a umělecká ...596 // Literatura pedagogická ...598 // Literatura pro mládež ...604 // Písemnictví náboženské: // 1. Katolické ...605 // 2. Evangelické ...607 // 8. Jazykověda a dějepis literární v letech 60. a 70. ...609 // A) Jazykověda ...609 // B) Dějepis literární ...617 // 9. Dějepis a dějezpyt v 60. a 70. letech ...622 // b) Doba zápasu snah národně výchovných se západnckým umělectvím (1879 -1894) // 1. Povaha doby: // Poměry veřejné ...637 // Cizí vzory a učitelé české literatury let 80. . . 644 // Povaha krásného písemnictví v období »Ruchu« a »Lumíra« ...647 // 2. Literární orgány období Čechova a Vrchlického 651 // 3. Svatopluk Čech a básníci školy národní ...658 //
4. Jos. V. Sládek a básníci s nim příbuzní ...677 // 5. Český kosmopolitism básnický. Julius Zeyer a Jaroslav Vrchlický i jeho epigoni. Překlady básnické ...685 // Básnická škola Jaroslava Vrchlického ...718 // Literatura překladová ...729 // 6. Dramatické básnictví za prvního období Národního divadla ...732 // 7. Novelistika a román v době zápasu národních tendencí s kosmopolitismem ...742 // 1. Historická povídka ...744 // 2. Novelistika a román ze života venkovského ...765 // 3. Genrové obrázky společenské ...793 // 4. Literatura zábavná a konvenční ...802 // Katolická beletrie tendenční ...808 // 8. Česká feuilletonistika v období »Ruchu« a »Lumíra«. Memoáry ...809 // Feuilleton cestopisný ...810 // Feuilleton přirodopisný ...813 // Literatura memoárová ...814 // 9. Slovenské krásné písemnictví let 80. ...817 // c) Doba kritického a sociálního realismu a reakce proti nému (1894—1914) // 1. Povaha doby: // Poměry veřejné ...826 // Cizí vzory a učitelé českého písemnictví od let 90. do světové války ...834 // Povaha krásné literatury v období kritického a sociálního realismu ...840 // 2. Organisace českého duševního života. Vývoj publicistiky ...848 // Fáze vědecká ...848 // Vývoj českého novinářství od let devadesátých 857 // Publicistika ve službách slovanské vzájemnosti ...866 // Informace ciziny o české literatuře a kultuře ...870 // 3. Realismus v českém umění básnickém ...876 // 4. Odvrat od realismu v české lyrice. Katolická Moderna ...899 // Katolická Moderna a básníci s ní spříznění ...947 // 5. České drama a divadlo za realismu a za reakce proti němu ...953 // 6. Román a povídka v období realistickém ...972 // 1. Realistický román v evropských literaturách ...972 // 2. Cizí vlivy a vzory v Čechách. Překlady a překladatelé ...978 //
3. Uvědomělý realismus sociální ...989 // 4. Naturalistický román český ...1002 // 7. Povídka a román v odklonu od naturalismu ...1015 // 1. Dekadence a novoromantismus ...1019 // 2. Usili spisovatelek o odhaleni a zhodnocení ženské duše ...1023 // 3. Impresionismus v povídkové prose ....1034 // 4. Nová vlna naturalistická ...1042 // 5. Snahy o kázeň povídkové formy ...1054 // 6. Beletrie zábavná a konvenční ...1057 // Román historický ...1058 // Beletrie exotická ...1060 // Beletrie venkovská neb maloměstská ...1061 // Sociální román ...1063 // Beletrie salónní ...1064 // Ženský román konvenční ...1065 // Humoristická beletrie ...1067 // 8. Česká feuilletonistika v období realistickém a za odklonu od realismu ...1069 // 9. Literární a umělecká kritika od let 80. do války světové ...1072 // Česká kritika výtvarná ...1092 // Hudební kritika ...1098 // 10. Slovenské pisemnictví za období realismu ...1102 // České duchovni vědy od let 80. do války světové ..1111 // 11. Filosofie a estetika v období positivismu. Literatura pedagogická a školská. Písemnictví náboženské ...1115 // Literatura pedagogická ...1146 // Pisemnictvi náboženské: // 1. Katolické ...1152 // 2. Evangelické ...1157 // 12. Jazykozpyt a filologie od let osmdesátých do války světové ...1160 // Česká germanistika ...1171 // Romanistika ...1173 // Filologie orientálská ...1174 // Klasická filologie ...1175 // 13. Vývoj literárního dějepisu od let osmdesátých ...1181 // 14. Dějepisectví české od let osmdesátých do převratu ...1206 // Historie slovanská ...1235 // Dějiny starověké ...1237 // Prehistorie ...1238 // Národopis ...1242 // Dějiny výtvarného umění ...1250 // Český dějepis hudební ...1255 //
15. Literatura pro mládež od osmdesátých let do války světové ...1258 // Básně pro mládež ...1262 // Historická povídka ...1263 // Pověsti ...1264 // Genrové povídky ...1264 // Pohádková literatura česká ...1266 // Obrázky z přírody ...1267 // Bajkářství ...1267 // Na Slovensku ...1268 // d) Doba válečná a popřevratová (1914—1938) // 1. Povaha doby ...1269 // Cizí vzory a učitelé českého písemnictví od světové války po dnešek ...1292 // Povaha literárního jazyka doby válečné a popřevratové ...1306 // Povaha krásné literatury válečné a popřevratové ...1309 // Literatura předmětu ...1336 // 2. Organisace literárního života. Novinářství ...1337 // Na Slovensku ...1340 // Nakladatelské podniky válečné a popřevratové 1341 Vývoj novinářství od války světové ...1344 // 3. Básnictví české od světové války ...1353 // Básnické překlady ...1399 // 4. České drama a divadlo od světové války ...1404 // 5. Román a povídka od světové války ...1429 // Obrazy české vesnice ...1469 // Surrealismus ...1484 // Beletrie humoristická ...1485 // 6. Česká feuilletonistika od války světové ...1489 // Ženy feuilletonistky ...1490 // Cestopisný feuilleton ...1491 // 7. Literární a umělecká kritika od dob válečných 1495 // Výtvarná kritika ...1512 // Hudební kritika ...1515 // 8. Slovenské písemnictví popřevratové ...1517 // Básnictví popřevratového Slovenska ...1522 // Současné drama slovenské ...1530 // Román a povídka na Slovensku po převratu ...1531 // Slovenská kritika poválečná ...1537 // České duchovní vědy po převratě ...1541 // 9. Filosofie a estetika doby poválečné. Literatura // pedagogická a školská. Písemnictví náboženské 1547 Psychologie ...1562 // Sociologie ...1564 // Estetika ...1568 // Filosofie na Slovensku ...1571 // Literatura pedagogická ...1571 //
Písemnictví náboženské : // 1. Katolické ...1577 // 2. Evangelické ...1580 // 3. Československé ...1583 // 10. Jazykozpyt a filologie doby poválečné . . . 1584 // Germanistika ...1595 // Romanistika ...1596 // Orientalistika ...1597 // Klasická filologie ...1599 // 11. Vývoj literárního dějepisu od války světové ...605 // Dějiny slovanských literatur ...1622 // Dějiny literatur germánských ...1627 // Anglické písemnictví ...1633 // Dějiny literatury francouzské ...1636 // 12. Dějepisné a dějezpytné vědy od války světové ...1640 // Český dějepis právní ...1675 // Historie národů slovanských ...1678 // Dějiny antické ...1680 Prehistorie a prehistorická archeologie ...1681 // Národopisná věda a literatura ...1683 // Dějepis výtvarného umění ...1686 // Hudební dějepis ...1697 // 13. Literatura pro mládež od války světové ...1700 // Básně pro mládež ...1703 // Divadelní hry pro děti ...1704 // Výpravná prosa pro mládež ...1705 // Obrázky z přírody ...1707 // Na Slovensku ...1709 // Mezi tiskem zemřeli ...1711 // Opravy a dodatky ...1712 // Rejstřík jmenný ...1722 // Rejstřík věcný ...1776 // Doslov autorův ...1777 // Poznámka bibliografická ...1794
(OCoLC)36723925
cnb000108527

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC