Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(33) Půjčeno:33x 
BK
3., doplň. vyd., v SPN-pedagogické nakladatelství 1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1996
365 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-85937-08-5 (váz.)
Obsahuje předmluvu, osobnosti významné pro rozvoj chemie, rejstřík
Chemie - přehledy - učebnice středošk.
000084214
PŘEDMLUVA // Chemie a životni prostředí 13 // 1000 ÚVOD - 14 // STRUČNÝ NÁSTIN VÝVOJE CHEMIE (M. Svobodová) 19 // 1101 Období starověké praktické chemie a přírodní filozofie 19 // 1102 Alchymie 19 // 1103 Období formování vědeckých základů chemie 20 // 1104 Rozvoj chemie v 19. a 20. století 21 // 1200 ROZDĚLENÍ MODERNÍ CHEMIE (J. Vacík) 23 // 1201 Charakteristika chemie, chemické disciplíny základní a další z nich // vyčleněné 23 // 1202 Chemické disciplíny hraničící s jinými vědními obory 24 // 1203 Aplikované chemické disciplíny 24 // PŘÍPRAVA A CHARAKTERIZACE ČISTÝCH LÁTEK 25 // 1301 Postupy zkoumání látek 25 // 1302 Základní izolační (separační) metody 25 // 1303 Základní metody zjišťování struktury látek 26 // 1304 Výzkum struktury a nové materiály 28 // 2000 OBECNÁ CHEMIE 29 // 2100 ZÁKLADNÍ POJMY 31 // 2101 Hmota 31 // 2102 Pole 31 // 2103 Látky 31 // 2104 Fyzikální veličiny a jejich jednotky 32 // 2105 Hmotnost a energie 33 // 2106 Soustava (systém) 33 // 2107 Homogenní a heterogenní soustavy 33 // 2108 Látkové množství 33 // 2109 Molární hmotnost 34 // 2110 Hmotnost atomů a molekul 34 // 2111 Relativní atomová a relativní molekulová hmotnost 34 // 2112 Třídění látek 36 // 2113 Chemicky čistá látka 36 // 2114 Prvek, nuklid 36 // 2115 Názvy a značky prvků 36 // 2116 Sloučenina // 2117 Vzorce sloučenin 37 // 2118 Stechiometrický (empirický) vzorec 37 // 2119 Molekulový souhrnný (sumární) vzorec 38 // 2120 Konštituční vzorec 3g // 2121 Geometrický vzorec 39 // 2122 Konfigurační vzorce 39 // 2123 Konformační vzorce 40 // 2124 Strukturní elektronový vzorec 40 // 2125 Směs, disperzní soustava 40 // 2126 Roztok 42 // 2127 Rozpouštění 42 // 2128 Koloidní soustavy 43 // 2129 Chemická reakce 44 //
2130 Základní chemické zákony a Daltonova atomová teorie 44 // 2131 Chemická rovnice 43 // 2200 STECHIOMETRICKÉ VÝPOČTY (F. Zemánek) 45 // 2201 Postupy při stechiometrických výpočtech 45 // 2202 Hustota, molární objem a molární hmotnost 45 // 2203 Hmotnostní zlomek 47 // 2204 Složení a vzorce chemických sloučenin 48 // 2205 Objemový zlomek 5? // 2206 Molární zlomek 52 // 2207 Hmotnostní koncentrace 52 // 2208 Látková neboli molární koncentrace 5j // 2209 Změny složem’ roztoků 52 // 2210 Výpočet látkového množství reagujících látek 55 // 2211 Výpočet hmotností reagujících látek 56 // 2212 Výpočet hmotností roztoků reagujících látek 57 // 2213 Výpočet objemů roztoků reagujících látek 57 // 2214 Výpočet objemů reagujících plynů 59 // 2215 Shrnutí základních vztahů pro výpočty podle chemické rovnice 60 // 2216 Výpočet stechiometrických koeficientů chemické rovnice 61 // 2300 ATOMY // 2301 Stavba atomu // 2302 Složení atomového jádra 65 // 2303 Nuklidy, izotopy 65 // 2304 Radioaktivita 65 // 2305 Bobrův model atomu 67 // 2306 Kvantově mechanický model atomu 68 // 2307 Atom vodíku 2308 Znázorňování elektronové hustoty 72 // 2309 Elektronová konfigurace atomu 74 // 2400 PERIODICKÁ SOUSTAVA CHEMICKÝCH PRVKŮ 78 // 2401 Mendělejevův periodický zákon 73 // 2402 periodické soustavy prvků 79 // 2403 Soustava prvků a elektronová konfigurace atomů 81 // 2404 Valenční elektrony; s-, p-, d- a/-prvky 82 // 2405 Periodická závislost velikosti atomů na protonovém čísle 82 // 2406 Ionizační energie, elektronová afinita a jejich periodicita 83 // 2500 MOLEKULY A JEJICH SOUBORY 86 // 2501 Složení molekul // 2502 Chemická vazba g6 // 2503 Kovalentní vazba 88 // 2504 Molekulové orbitaly 89 // 2505 Vazba a a vazba n, násobné vazby 90 //
2506 Elektronová konfigurace dvouatomových stejnojademých molekul 92 // 2507 Struktura molekul s jedním centrálním atomem 93 // 2508 Delokalizované a lokalizované molekulové orbitaly, hybridizace 95 // 2509 Vaznost atomu - 98 // 2510 Koordinační vazba // 2511 Polarita kovalentní vazby 104 // 2512 Struktura složitějších molekul 105 // 2513 Iontová vazba // 2514 Struktura krystalů 10? // 2515 Iontové krystaly 108 // 2516 Atomové (kovalentni) krystaly 108 // 2517 Kovové krystaly 109 // 2518 Kovová vazba // 2519 Mezimolekulové síly // 2520 Molekulové krystaly 222 // 2521 Polymorfie, alotropie a izomorfie, amorfní látky 112 // 2600 KLASIFIKACE CHEMICKÝCH REAKCÍ (J. Vacík) 113 // 2601 Podstata chemických reakcí 213 // 2602 Reakce jednoduché a složené 214 // 2603 Kritéria pro třídění chemických reakcí 214 // 2604 Třídění reakcí podle počtu fází v reakční směsi 125 // 2605 Třídění reakcí podle vnějších změn při reakci 215 // 2606 Třídění reakcí podle vazebných změn 216 // 2607 Třídění reakcí podle reagujících částic 218 // 2608 Třídění reakcí podle přenášených částic 218 // 2700 KINETIKA CHEMICKÝCH REAKCÍ (reakční kinetika) 119 // 2701 Předmět reakční kinetiky 119 // 2702 Reakce izolované a současné (simultánní) 119 // 2703 Reakční rychlost 120 // 2704 Kinetická (rychlostní) rovnice chemické reakce 121 // 2705 Závislost reakční rychlosti na teplotě 122 // 2706 Srážková teorie reakční rychlosti 122 // 2707 Teorie aktivovaného komplexu 123 // 2708 Katalýza 124 // 2709 Katalyzátory a inhibitory 125 // 2710 Reakční mechanismus 126 // 2800 ENERGETIKA CHEMICKÝCH REAKCÍ 127 // 2801 Chemická energetika 127 // 2802 Základní znaky chemické termodynamiky 127 // 2803 První termodynamický zákon, vnitřní energie 127 //
2804 Vnitřní energie, práce, teplo 128 // 2805 Entalpie 128 // 2806 Termochemie 128 // 2807 Reakční teplo 129 // 2808 Reakce exotermické a endotermické 129 // 2809 Termochemické zákony 129 // 2810 Teplo slučovací a spalné 130 // 2811 Výpočet reakčnlho tepla 130 // 2812 Druhý termodynamický zákon, entropie 132 // 2813 Entropie a průběh některých dějů 132 // 2814 Entropie, pravděpodobnost a uspořádanost soustavy 132 // 2815 Gibbsova energie, Helmholtzova energie 133 // 2816 Změna Gibbsovy energie pro některé typy reakcí 134 // 2900 ROVNOVÁŽNÉ STAVY 136 // 2901 Rovnovážný a ustálený stav 136 // 2902 Chemická rovnováha 136 // 2903 Ustavení dynamické rovnováhy v homogenní soustavě 136 // 2904 Guldbergův a Waageův zákon chemické rovnováhy, rovnovážná konstanta Kc 137 // 2905 Rovnovážná konstanta Kp 137 // 2906 Chemická rovnováha složených soustav 138 // 2907 Heterogenní chemická rovnováha 138 // 2908 Rovnovážné složení soustavy, stupeň konverze 139 // 2909 Princip akce a reakce, ovlivňování rovnovážného složení soustavy 139 // 2910 Rovnováhy v roztocích elektrolytů (iontové rovnováhy) 141 // 2911 Elektrolyt, disociace, ionizace 141 // 2912 Protolytické rovnováhy 141 // 6 // 2913 Br0nstedova teorie kyselin a zásad 141 // 2914 Jiné teorie kyselin a zásad 143 // 2915 Disociace kyselin a zásad 143 // 2916 Disociační stupeň 144 // 2917 Disociace vody a pH 144 // 2918 Výpočet pH roztoků některých kyselin a zásad 145 // 2919 Neutralizace, hydrolýza solí 146 // 2920 Srážecí rovnováhy 148 // 2921 Redukčně oxidační (redoxní) rovnováhy 148 // 2922 Oxidační a redukční vlastnosti látek ’149 // 2923 Standardní elektrodový potenciál. Typy elektrod 150 // 2924 Galvanické články 152 // 3000 ANORGANICKÁ CHEMIE (B. Strauch) 153 // 3100 ZÁKLADNÍ POJMY 155 //
3101 Co je anorganická chemie 155 // 3102 Anorganické látky 155 // 3103 Chemické prvky 155 // 3104 Anorganické sloučeniny 156 // 3105 Vlastnosti anorganických sloučenin 156 // 3106 Chemické názvy a chemické vzorce anorganických sloučenin 157 // 3107 Oxidační číslo 157 // 3108 Pravidla pro určovám oxidačních čísel atomů prvků 157 // 3109 Vyjadřování oxidačního čísla v názvu sloučeniny 158 // 3110 Číslovkové předpony používané v názvosloví 158 // 3111 Názvy jednoduchých anorganických sloučenin 159 // 3112 Dvouprvkové (binárm) sloučeniny vodíku (hydridy) 159 // 3113 Oxidy 160 // 3114 Halogenidy, sulfidy, hydroxidy a ostatní obdobné sloučeniny 160 // 3115 Názvosloví kyselin 161 // 3116 Názvosloví iontů 162 // 3117 Názvosloví solí 163 // 3200 PERIODICKÁ SOUSTAVA CHEMICKÝCH PRVKŮ, VLASTNOSTI CHEMICKÝCH PRVKŮ A JEJICH SLOUČENIN 164 // 3201 Klasifikace prvků 164 // 3202 Fyzikální vlastnosti anorganických látek 164 // 3203 Chemické vlastnosti anorganických látek 166 // 3300 VODÍK A JEHO SLOUČENINY, VODA 166 // 3301 Vodík 166 // 3302 Vlastnosti vodíku 166 // 3303 Příprava vodíku 168 // 7 // 3304 Výroba vodíku 168 // 3305 Použití vodíku 169 // 3306 Sloučeniny vodíku 169 // 3307 Hydridy 169 // 3308 Voda 170 // 3309 Fyzikální vlastnosti a struktura vody 170 // 3310 Chenaické vlastnosti vody 172 // 3311 Voda jako rozpouštědlo 173 // 3312 Voda jako prostředí 174 // 3313 Hydráty 174 // 3314 Čistota vody a její význam 174 // 3400 PRVKY p 175 // 3401 Vlastnosti p-prvků 175 // 3402 Prvky p6 - vzácné plyny 175 // 3403 Výskyt a použití vzácných plynů 176 // 3404 Prvky p5 - halogeny 176 // 3405 Vlastnosti a použití halogenů 176 // 3406 Halogenovodíky a halogenidy 177 // 3407 Kyslíkaté sloučeniny halogenů 179 // 3408 Prvky pA - chalkogeny 179 //
3409 Kyslík a jeho vlastnosti 181 // 3410 Příprava, výroba a použití kyslíku 183 // 3411 Sloučeniny kyslíku - oxidy, peroxidy 183 // 3412 Síra, její vlastnosti a použití 184 // 3413 Sulfan, sulfidy 185 // 3414 Kyslíkaté sloučeniny síry 185 // 3415 Výroba kyseliny sírové 187 // 3416 Prvky p3 - skupina dusíku 187 // 3417 Dusík, jeho vlastnosti a použití 188 // 3418 Amoniak, amonné soli 189 // 3419 Kyslíkaté sloučeniny dusíku 190 // 3420 Fosfor, jeho vlastnosti a použití 191 // 3421 Sloučeniny fosforu 191 // 3422 Prvky p2 - skupina uhlíku 194 // 3423 Uhlík, jeho vlastnosti a použití 195 // 3424 Bezkyslikaté sloučeniny uhlíku 195 // 3425 Kyslíkaté sloučeniny uhlíku 196 // 3426 Křemík, jeho vlastnosti a použití 197 // 3427 Sloučeniny křemíku 197 // 3428 Výroba a použití technicky významných sloučenin křemíku 200 // 3429 Cm a olovo 200 // 8 // 3430 Prvky p1 - skupina boru 201 // 3431 Bor a jeho sloučeniny 202 // 3432 Hliník, jeho vlastnosti a použití 202 // 3433 Sloučeniny hliníku ’ 203 // 3500 PRVKY s 204 // 3501 Vlastnosti ?-prvků 204 // 3502 Prvky i1 204 // 3503 Sloučeniny s1-prvků 205 // 3504 Prvky s2 207 // 3505 Sloučeniny s2-prvků 207 // 3600 PRVKY d 208 // 3601 Vlastnosti prvků d 208 // 3602 Sloučeniny d-prvků 210 // 3603 Koordinační sloučeniny 211 // 3604 Názvosloví koordinačních sloučenin 212 // 3605 Vlastnosti koordinačních sloučenin 213 // 3606 Obecné způsoby výroby kovů 213 // 3607 Titan, vanad, chrom, mangan 213 // 3608 Prvky skupiny železa 214 // 3609 Výroba železa a oceli 214 // 3610 Sloučeniny železa 216 // 3611 Slitiny 216 // 3612 Koroze 216 // 3613 Prvky skupiny mědi 218 // 3614 Podstata fotografického procesu 219 // 3615 Prvky skupiny zinku 219 // 3700 PRVKY/ 220 // 3701 Lanthanoidy a aktinoidy 220 // 3702 Vlastnosti a význam lanthanoidů a aktinoidů 220 //
3703 Jaderná energie 221 // 4000 ORGANICKÁ CHEMIE (?. Pacák) 223 // 4100 ZÁKLADNÍ POJMY 225 // 4101 Co je organická chemie 225 // 4102 Organické sloučeniny 225 // 4103 Struktura organických sloučenin 226 // 4104 Izomerie v organické chemii 226 // 4105 Konformace 228 // 4106 Vazby v molekulách organických sloučenin 229 // 4107 Polarita kovalentmch vazeb 229 // 4108 Aromatické sloučeniny 230 // 9 // 4109 Rozdělení organických sloučenin 231 // 4110 Rozdělení uhlovodíků 231 // 4111 Rozdělení derivátů uhlovodíků 232 // 4112 Názvosloví organických sloučenin 233 // 4113 Systematické substituční názvosloví 234 // 4114 Obecné systematické názvy uhlovodíků, jejich zbytků a derivátů 237 // 4115 Názvy jednoduchých alkanů tvořené pomocí předpon 237 // 4116 Označování derivátů benzenu pomocí předpon 237 // 4117 Homologické řady 238 // 4200 PŘEHLED ORGANICKÝCH SLOUČENIN 238 // 4201 Alkany a cykloalkany 238 // 4202 Alkeny 240 // 4203 Alkadieny 241 // 4204 Alkiny 242 // 4205 Arény 243 // 4206 Halogenové deriváty 246 // 4207 Nitrosloučeniny 247 // 4208 Aminy 248 // 4209 Hydroxysloučeniny 250 // 4210 Alkoholy 250 // 4211 Fenoly 252 // 4212 Ethery 253 // 4213 Karbonylové sloučeniny 254 // 4214 Karboxylové kyseliny 256 // 4215 Funkční deriváty karboxylových kyselin 258 // 4216 Substituční deriváty karboxylových kyselin 260 // 4217 Deriváty kyseliny uhličité 262 // 4218 Heterocyklické sloučeniny 262 // 4300 REAKČNÍ MECHANISMY 263 // 4301 Co je reakční mechanismus 263 // 4302 Elektronové posuny v molekulách 264 // 4303 Indukční efekt 264 // 4304 Mezomemí efekt 264 // 4305 Radikálové substituce 266 // 4306 Elektrofilní substituce 267 // 4307 Nukleofilní substituce 267 // 4308 Eliminace 268 // 4309 Elektrofilní adice 269 // 4310 Nukleofilní adice 269 //
4311 Esterifikace a hydrolýza esterů 271 // 4312 Přesmyky 272 // 10 // 4400 ORGANICKÁ CHEMIE V MODERNÍ SPOLEČNOSTI 273 // 4401 Základní suroviny průmyslové organické chemie 273 // 4402 Zemní plyn 273 // 4403 Ropa 274 // 4404 Petrochemie 274 // 4405 Uhlí 274 // 4406 Syntetické polymery 275 // 4407 Přehled důležitých plastů 276 // 4408 Přehled důležitých elastomerů 279 // 4409 Pohonné látky 280 // 4410 Syntetické detergenty 280 // 4411 Léčiva 281 // 4412 Pesticidy 283 // 4413 Výbušniny 284 // 4414 Bojové chemické látky 285 // 4500 PŘÍRODNÍ LÁTKY 285 // 4501 Význam a rozdělení přírodních látek 285 // 4502 Lipidy 285 // 4503 Isoprenoidy 287 // 4504 Terpeny 287 // 4505 Steroidy 288 // 4506 Alkaloidy 289 // 4507 Sacharidy 290 // 4508 Acyklické struktury monosacharidů 290 // 4509 Cyklické struktury monosacharidů 292 // 4510 Chemické vlastnosti monosacharidů 293 // 4511 Oligosacharidy 295 // 4512 Polysacharidy 296 // 4513 Toxikománie 297 // 5000 ZÁKLADY BIOCHEMIE (/. Barthová) 299 // 5100 ZÁKLADNÍ POJMY 301 // 5101 Co je biochemie 301 // 5102 Bioprvky a jejich sloučeniny 301 // 5103 Molekulová organizace buňky 302 // 5104 Metabolismus 302 // 5200 ENZYMY 302 // 5201 Klasifikace a názvosloví enzymů 302 // 5202 Složení enzymů 303 // 5203 Funkce enzymů 304 // 5204 Vliv některých faktorů na aktivitu enzymů 305 // Regulace enzymové aktivity // ENERGETIKA BIOCHEMICKÝCH PROCESŮ // Rozdělení organismů podle typu metabolismu // Fotosyntéza // Energetika heterotrofních buněk // Respirační řetězec // Oxidační (aerobní) fosforylace // METABOLISMUS SACHARIDŮ // Odbourávání sacharidů // Glykolýza // Citrátový cyklus // Kvašení (fermentace) // Regulace metabolismu // METABOLISMUS LIPIDŮ // Funkce lipidů // Mobilizace lipidů // Oxidace mastných kyselin // Syntéza mastných kyselin // Vztah metabolismu lipidů a sacharidů //
NUKLEOVÉ KYSELINY A SYNTÉZA BÍLKOVIN // Biochemická podstata genu // Struktura nukleových kyselin // Molekulární základ dědičnosti // Replikace // Transkripce // Translace // BÍLKOVINY A JEJICH METABOLISMUS // Složení a funkce bílkovin // Aminokyseliny // Primární struktura bílkovin // Trojrozměrná struktura bílkovin // Metabolismus bílkovin // Imunitní systém // OSOBNOSTI VÝZNAMNÉ PRO ROZVOJ CHEMIE {M. Svobodová) // Rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC