Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1992

objednat
ISBN 80-04-25316-4
000084582
Rekat.
OBSAH // // Úvodem 11 // I. BOHOVÉ A HRDINOVÉ 13 // Starověké orientální literatury 14 Antická řecká literatura 15 Latinská římská literatura 19 // II. SLOVESNÁ KULTURA STŘEDOVĚKÉ KŘESŤANSKÉ JEDNOTY 23 Křesťanství a jeho ideologie 24 // Staroslověnské písemnictví a latinská literatura doby románské 25 // Evropská hrdinská epika a dvorská lyrika 30 // Česká veršovaná epika 31 // Vyvrcholení gotické slovesné kultury v Čechách 32 // III. ČESKÁ LITERATURA 15. STOLETÍ OBRAZEM KRIZE STŘEDOVĚKÉ SPOLEČNOSTI 37 // (Husitská literatura) // Společenské příčiny krize 38 Mistr Jan Hus 38 Husitská Uteratura 40 Petr Chelčický a jednota bratrská 41 Středověká Uteratura na Slovensku 43 // IV. UMĚLECKÝ IDEÁL ROZVITÉHO LIDSTVÍ 45 (Evropský humanismus a-renesance) // Předchůdci renesančního cítění v Itálii a ve Franců 46 Renesance a humanismus v jižní a západní Evropě 48 // V. LITERATURA MĚŠŤANSKÉHO HUMANISMU V NAŠICH ZEMÍCH 55 // Humanismus v Čechách 56 Vzdělávací ráz měšťanské Uteratury 57 Jan Amos Komenský 61 // Humanistická a renesanční literatura na Slovensku 65 // VI. SLOVESNÁ TVORBA BAROKNÍ ROZPOLCENOSTI 69 // * I J // Evropské baroko 70 // Oficiální Uteratura českého baroka 72 * // Lidová a pololidová slovesnost 74 // Barokní Uteratura na Slovensku 75 // VII. LITERÁRNÍ TVORBA IDEÁLŮ ŽIVOTNÍ VYROVNANOSTI 79 (Klasicismus) // Francouzský klasicismus 80 Klasicistická tragédie
a komedie 80 Osvícenství 83 // VIII. OD OSVÍCENSKÉHO KLASICISMU ? SENTIMENTALISMU 85 (Začátky národního obrození) // Problematika a ráz národního obrození 86 Podmínky národního obrození a úkoly Uteratury 86 // « // 7 // Obrozenský dějezpyt a jazykověda 87 Vzdělávací a lido výchovná próza 89 // Divadlo 90 // Začátky novočeské poezie 91 // SLOVENSKÁ LITERATURA ZAČÁTKU NÁRODNÍHO OBROZENÍ ( Osvícenství a klasicismus) // Obrozenský dějezpyt a jazykověda 92 Začátky umělecké prózy a poezie 92 // IX. KE ZDROJŮM CITOVOSTI 95 ( E vropský preromantismus) // Kult přirozeného člověka, dávnověku a přírody 96 Klasicistické a romantické prvky v preromantismu 96 Od Rousseaua ke Goethovi 97 // X. VZNIK UMĚLECKY NÁROČNÉ LITERATURY 101 (Núrodní obrození ve dvacátých letech) // Dovršem jazykového obrození (Jungmann) 102 // Ideál hrdinského dávnověku (Rukopisy) 102 Obraz minulosti posilou národního vědomí 104 // Slovanská myšlenka ve vědě a v poezii 105 Sblížení poezie s lidovou slovesností 107 Divadlo ve dvacátých letech 108 // SLOVENSKÁ LITERATURA VELKÝCH IDEÁLŮ 110 (Mezi klasicismem a preromantismem) // Národní obrození ve znamení slovanské ideje 110 Obrazy minulosti a budoucnosti národa (J. Hollý) 111 Sentimentální próza 112 Počátky divadla 112 // XI. ROMANTICKÁ REVOLTA PROTI ROZUMU A ŘÁDU 113 (Evropský romantismus) // Podmínky romantického životního pocitu 114 Stylizace romantického
hrdiny 114 Podoba romantické literatury 115 Německý romantismus 118 // Romantismus v Anglii a ve Francii 121 Ruský a polský romantismus 121 // XII. MEZI IDYLIČNOSTÍ A PROTISPOLEČENSKOU REVOLTOU 125 ( Česká literatura v letech třicátých a čtyřicátých) // Úkoly literatury ve třicátých a čtyřicátých letech 126 Máchův subjektivní romantismus • 127 Tylovo úsilí o výchovu národní společnosti 133 Erbenův nadosobní řád 135 // SLOVENSKÁ LITERATURA VE ZNAMENÍ ČINU 136 (Romantismus) // Štúr a jeho doba 136 // Poezie štúrovců (Chalúpka, KráT, Sládkovič, Botto) 137 Štúrovská próza (Hurban, Kalinčiak) 141 // XIII. MEZI DEMOKRATICKÝM RADIKALISMEM A SOCIÁLNÍ UTOPIÍ // Mladé Německo a Francie 144 Ruští radikální demokraté a Gogol 144 Havlíček a Němcová 146 // XIV. LITERATURA DEMOKRATICKÝCH A NÁRODNÍCH IDEÁLŮ 153 // Podmínky literárního života v šedesátých a sedmdesátých letech 154 // Vývojové tendence české literatury 155 // Generace májovců: Hálek, Světlá, Arbes, Neruda 159 // XV. LITERATURA NÁRODNÍCH A VŠELIDSKÝCH IDEÁLŮ // ( Česká literatura od poloviny sedmdesátých let) // 171 // Společenské a kulturní podmínky 172 Svatopluk Čech a generace ruchovců 173 Konvenční próza 176 Historická beletrie 176 // Dramatická tvorba 180 // Mezi domovem a světem cizích kultur (Sládek, Vrchlický, Zeyer) 181 // XVI. LITERÁRNÍ TVORBA KRITICKÉHO OBRAZU SPOLEČNOSTI 193 // (Realismus v evropských
literaturách) . // Filozofické předpoklady realismu 194 Umělecké zásady realismu 194 Realismus anglický, francouzský a ruský 195 // XVII. NÁSTUP REALISMU V ČESKÉ A SLOVENSKÉ LITERATUŘE 205 // Vědecký realismus a přehodnocování národních ideálů 206 Vývojové tendence české literatury v osmdesátých letech 207 Vesnický román a povídka 208 // Drama v období realismu 211 // Literatura pro děti a mládež 212 // REALISMUS VE SLOVENSKÉ LITERATUŘE 213 // Politické a veřejné poměry 213 // Literatura po revoluci 1848 214 // Situace ve slovenské kultuře koncem 19. století 215 // (Hviezdoslav, Vajanský, Šoltésová, Vansová, Kukučín, Timrava, Tajovský, Podjavorinská) // XVIII. V SOUMRAKU STOLETÍ 225 (Evropské literatury konce 19. století) // Myšlenkové ovzduší konce století 226 // Představitelé symbolismu, impresionismu a expresionismu 227 // Dekadence a naturalismus 232 // XIX. LITERATURA NA PŘELOMU STOLETÍ 235 // Nástup České literární modemy 236 Vývojové tendence v poezii a próze 236 Secese, její tendence a představitelé 239 Představitelé České modemy 241 » Literární skupina kolem Moderní revue 247 // Protispolečenští buřiči 248 // Český naturalismus 255 Odklon od naturalismu 257 Generace z roku 1914 258 // SLOVENSKÁ LITERÁRNÍ MODERNA 258 // Subjektivizace básnické tvorby (Jesenský, Krásko) 258 Literární kritika 261 // Jmenný rejstřík 263 // 9

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC