Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Triton, 2001
652 s. : il.

objednat
ISBN 80-7254-174-9 (váz.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, bibliografické citace, seznam autorů, předmluvu, rejstřík
Lékařství - propedeutika - učebnice vysokošk.
000084780
Obsah // Seznam zkratek...23 // Předmluva autorů...27 // 1 Pojetí medicíny...29 // 1.1 Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti // v souvislosti s aplikací biologie a medicíny...36 // 2 Zdraví a nemoc...39 // 2.1 Zdraví... // 2.1.1 Zachovávání a posilování zdraví...42 // 2.1.2 Hodnocení a měření zdraví...42 // 2.1.3 Zdravotní stav jako kritérium lidského rozvoje...43 // 2.2 Nemoc...48 // 2.2.1 Nemoc jako životní událost...49 // 2.2.2 Nemoc jako proces...51 // 2.2.3 Nemoc jako nozologická jednotka...56 // 2.2.4 Nemoc jako chorobný stav...59 // 2.2.5 Nemoc jako metafora...65 // 3 Pacient...67 // 3.1 Pacient jako aktivní subjekt...70 // 3.1.1 Pacientská role...74 // 3.1.2 Komunikace s pacientem...78 // 3.1.3 Kvantifikace pacientových obtíží...80 // 3.2 Hodnocení pacientů a jejich diferenciace...83 // 3.3 Specifické skupiny pacientů...85 // 3.3.1 Těhotná žena jako pacientka v klinické praxi...85 // 3.3.2 Dítě a dospívající v ambulanci lékaře...89 // 3.3.3 Geriatrický pacient - pacient očima geriatra...92 // 3.3.4 Pacient v bezprostředním ohrožení života - pohled intenzivisty...96 // 3.3.4.1 Hlavní příčiny bezprostředního ohrožení života // a faktory ovlivňující prognózu...98 // 3.3.4.2 Symptomatologie a diagnostika bezprostředního ohrožení života...99 // 3.3.4.3 Rozhodnutí, intenzita a priority léčby...103 // 3.3.5 Pacient v ohrožení života - pohled traumatológa...105 // 3.3.5.1
Klasifikace závažných poranění a obecná pravidla přístupu // ke zraněným..»...109 // 3.3.5.2 Poznártiky ? vybraným typům poranění...110 // 3.3.5.3 Traumatologické shrnutí pro vstup do klinické praxe...113 // 3.3.6 Pacient v psychické krizi...113 // 3.3.6.1 Pacient v psychické krizi...113 // 3.3.6.2 Suicidiální pacient... // 3.3.7 Pacient s dlouhodobě ohroženou či ztracenou soběstačností - klient dlouhodobé ošetřovatelsko-sociální péče... // 3.3.7.1 Nemocní imobilní, upoutaní dlouhodobě na lůžko... // 3.3.7.2 Nemocní se syndromem demence... // ??13.8 Pacient umírající... // j 3.3.9 Pacient s infaustním onemocněním - adaptace, komunikace... // 3.3.10 Vliv náboženství na myšlení, rozhodování a chování pacienta 3.3.10.1 Křesťanství... // 3.3.10.1.1 Hranice života... // 3.3.10.1.2 Sexualita... // 3.3.10.1.3 Specifika některých křesťanských skupin... // ••••••••••••••••>••••••••••• // // 3.3.10.2 Židovství.. // 3.3.10.3 Hinduizmus. // 3.3.10.4 Buddhizmus // 3.3.10.5 Islám... // 3.3.10.6 Šamanizmus // 3.3.11 Pacient cizinec či příslušník etnických menšin.. // 3.3.11.1 Jednání s pacientem cizincem... // 3.3.11.2 Jednání s romským pacientem... // 3.3.11.3 Vztah lékař - pacient z transkulturálního hlediska // 3.3.12 Úzkostný pacient... // 3.3.12.1 Etiologie úzkosti // •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
// ••••••••••••••••••»¦¦••••••••••••••••••••••••••••••¦••••a // 3.3.12.2 Léčba úzkosti... // 3.3.13 Neklidný a agresivní pacient... // 3.3.13.1 Jak jednat s agresivním pacientem?.. // 3.3.13.2 Jednotlivé příčiny agresivního jednání // 3.3.13.3 Terapie... // 3.3.14 Účelově jednající pacient... // 3.3.15 Nekompetentní pacient... // 3.3.16 Pacient problémový // 3.3.16.1 Pacient nedodržující lékařská doporučení... // 3.3.16.2 Pacienti drogově závislí... // 3.3.16.3 Pacient v sociální nouzi - .sociální případ" (casus socialis) // 3.4 Nevhodné zacházení, zanedbávání, týrání... // 3.5 Práva pacientů... // 4 Formy a struktura zdravotní péče... // 4.1 Primární péče... // ••••••••••••••••••••¦••••¦••••a•>••••••••• // •••••••••••••••••••••••••••••••e* // 4.2 Specializovaná zdravotní péče... // 4.3 Zdravotnické postupy a formy péče... // 4.4 Prevence... // 5 Kvalita a účelnost poskytované péče... // 5.1 Posuzování a pozitivní ovlivňování odborné kvality péče.. // 5.2 Evidence based medicine - medicína podložená důkazy. // 6 Etické a právní aspekty klinické praxe // 6.1 Etika a právo... // 6.2 Etické komise // ••••••••¦•••• // .114 // .116
// .117 // .118 // .123 // .126 // .130 // .130 // .130 // .131 // 132 // ••¦•••••••¦•••••••••••••••••••••••••••e // •••••••••••••• // ...133 // ...135 // ...136 // ...137 // ...138 // ...138 // ...138 // ...142 // ...145 ...146 ...146 ...147 .147 // ...148 // ...148 // ...149 // ...149 // ...150 // ...150 // ...151 // ...152 // ...155 // ...159 // ...167 // ...171 // // ••¦••••••••••••••••••••a // i ••••••••• // 181 // ...184 // ..186 // ..189 // ...191 // ...193 // 6.3 Základní pravidla lékařské etiky a jejich etické i právní souvislosti...195 // 6.3.1 Pravidlo samostatnosti (autonomie)...195 // 6.3.2 Pravidlo nepoškozování...196 // 6.3.3 Pravidlo směřování k dobru...196 // 6.3.4 Pravidlo spravedlnosti...196 // 6.4 Aplikace etických a právních principů v lékařské praxi...197 // 6.4.1 Povinná mlčenlivost...197 // 6.4.2 Dokumentace, ochrana dat...203 // 6.4.3 latrogenní poškození...205 // 6.4.3.1 Etický aspekt...205 // 6.4.3.2 Právni aspekt...206 // 6.4.4’Kvalifikovaný souhlas pacienta s léčbou (pozitivní a negativní reverz).207 // 6.4.4.1 Etický aspekt...207 // 6.4.4.2 Právní aspekt...207 // 6.4.4.3 Souhlas s navrženým postupem (pozitivní reverz)...209 // 6.4.4.4 Odmítnutí navrženého postupu (negativní reverz)...210 // 6.4.5 Vyšetření a léčba bez souhlasu pacienta...211
// 6.4.6 Přiměřené informování pacienta i rodiny...213 // 6.4.7 Neprodlužování neúčelné (marné) léčby...215 // 6.4.7.1 Etický aspekt...215 // 6.4.7.2 Právní aspekt...215 // 6.4.8 Eutanázie a ukončení neúčelné léčby...216 // 6.4.8.1 Etický aspekt...216 // 6.4.8.2 Právní aspekt...216 // 6.4.9 Zachování soukromí a důstojnosti a ochrana osobnosti...217 // 6.4.9.1 Etický aspekt...217 // 6.4.3.2 Právní aspekt...218 // 6.4.10 Zastupování zájmů nemocného jinou osobou...218 // 6.4.10.1 Etický aspekt...218 // 6.4.10.2 Právní aspekt...218 // 6.4.11 Postup lékaře při podezření na trestný čin...219 // 6.4.11.1 Etický aspekt...219 // 6.4.11.2 Právní aspekt...220 // 6.4.12 Poskytování standardní nebo nejlepší péče? Alokace zdrojů...221 // 6.4.12.1 Etický aspekt...221 // 6.4.12.2 Právní aspekt...221 // 7 Klinická praxe...223 // 7.1 Vybrané aspekty klinické praxe...226 // 7.2 Klinické vyšetřování a specializované výkony...229 // 7.3 Pacienťv ambulantní péči...231 // 7.4 Pacient v ústavní (nemocniční) zdravotní péči...234 // 7.4.1 Přijetí ? hospitalizaci...236 // 7.4.2 Pobyt na nemocničním oddělení...239 // 7.4.2.1 Vizita u lůžka...240 // 7.4.2.2 Vizita vedoucího lékaře...241 // 7.4.3 Propuštění z ústavní péče...243 // 7.5 Úmrtí pacienta...245 // 8 Zdravotnický tým...249 // 8.1 Kategorie zdravotnických pracovníků...251 // 8.1.1 Lékaři...252 // 8.1.2 Odborníci v ošetřovatelství...252
// 8.1.3 Rehabilitační pracovníci...256 // 8.1.3.1 Fyzioterapie...257 // 8.1.3.2 Ergoterapie...258 // 8.1.4 Ostatní členové klinického týmu...259 // 8.2 Týmové pojetí zdravotní péče...260 // 8.2.1 Charakteristické znaky týmu...260 // 8.2.2 Vztahy a hodnoty uvnitř týmu...262 // 8.2.3 Velikost a stabilita týmu...262 // 9 Informace ve zdravotnictví...265 // 9.1 Dokumentace zdravotní péče...267 // 9.1.1 Anamnéza...267 // 9.1.2 Dokumentace ambulantní péče...268 // 9.1.3 Dokumentace diagnostických a léčebných postupů...268 // 9.1.4 Dokumentace ústavní péče...269 // 9.1.4.1 Chorobopis...269 // 9.1.4.1.1 Dekurz...270 // 9.1.4.1.2 Výsledky vyšetření...270 // 9.1.4.1.3 Epikríza... 270 // 9.1.4.2 Propouštěcí (překladová) zpráva...271 // 9.1.5 Ošetřovatelská dokumentace...272 // 9.1.5.1 Význam ošetřovatelské dokumentace...272 // 9.1.5.2 Formy ošetřovatelské dokumentace...273 // 9.1.6 Počítačová dokumentace...274 // 9.2 Informační systémy...276 // 9.3 Zdravotnické informace v České republice...280 // 9.3.1 Povinná hlášení...281 // 9.3.2 Údaje a informace dostupné z NZIS...281 // 9.4 Lékařská literatura a její sledování...283 // 9.4.1 Primární zdroje v medicíně...283 // 9.4.2 Sekundární informační zdroje v medicíně...285 // 9.4.3 Terciární informační zdroje...286 // 9.4.4 Informační služby v medicíně...286 // 9.5 Internet ve službě medicíně...288 // 9.5.1 Primární zdroje...288 // 9.5.2 Sekundární
zdroje...290 // 10 Anamnéza a subjektivní obtíže nemocného...291 // 10.1 Anamnéza jako zvláštní forma komunikace...293 // 10.2 Hlavní zásady vedení anamnestického rozhovoru...295 // 10.3 Členění anamnézy...297 // 10.3.1 Úvodní položky...297 // 10.3.1.1 Alergická anamnéza (AA)...297 // 10.3.1.2 Tzv. minimální anamnéza (MA)...297 // 10.3.1.3 Farmakologická anamnéza (FA)...298 // 10.3.1.4 Epidemiologická anamnéza (EA)...298 // 10.3.2 Osobní anamnéza (OA)...298 // 10.3.3 Gynekologická anamnéza (GA)...299 // 10.3.4 Pracovní a sociálni anamnéza (PA, SA, event. PSA)...299 // 10.3.5 Rodinná anamnéza (RA)...300 // 10.3.6 Návykové látky (úzus, abúzus) a rizikové chování.,...300 // “TÜX? Nynější onemocnění (NO)~ „...~ ... 301 // 10.3.8 Základní funkce...302 // 10.4 Zvláštnosti anamnézy v pediatrii...303 // 10.5 Zvláštnosti anamnézy v geriatrii...304 // 10.6 Subjektivní obtíže...306 // 10.6.1 Všeobecné obtíže...306 // 10.6.1.1 Bolest...306 // 10.6.1.1.1 Charakter bolesti...306 // 10.6.1.1.2 Intenzita bolesti...307 // 10.6.1.1.3 Lokalizace a propagace bolesti...307 // 10.6.1.1.4 Trvání a průběh bolesti...307 // 10.6.1.1.5 Závislost bolesti...307 // 10.6.1.2 Únava...307 // 10.6.1.3 Nechutenství a hubnutí...307 // 10.6.2 Vyšetření duševního stavu...308 // 10.6.3 Smyslové obtíže...310 // 10.6.3.1 Zrak...310 // 10.6.3.2 Sluch...310 // 10.6.4 Obtíže související s dýcháním...311 // 10.6.4.1 Celkové příznaky...311
// 10.6.4.1.1 Horečka...311 // 10.6.4.1.2 Úbytek na hmotnosti...311 // 10.6.4.2 Funkční - orgánové příznaky...311 // 10.6.4.2.1 Kašel...311 // 10.6.4.2.2 Hemoptýza...312 // 10.6.4.2.3 Dušnost...312 // 10.6.4.2.4 Bolesti na hrudi...313 // 10.6.4.2.5 Dysfonie...313 // 10.6.4.2.6 Singultus...313 // 10.6.5 Obtíže související se srdcem a cévami...313 // 10.6.5.1 Bolest v krajině srdeční...313 // 10.6.5.2 Bušení srdce...314 // 10.6.5.3 Synkopa...314 // 10.6.5.4 Dušnost...314 // 10.6.5.5 Otoky...314 // 10.6.5.6 Příznaky postižení periferních cév...314 // 10.6.6 Obtíže související s trávením...315 // 10.6.6.1 Nechutenství...315 // 10.67.6.2 Zápach z úst...315 // 10.6.6.3 Polykací obtíže...315 // 10.6.6.4 Nauzea a zvracení...315 // 10.6.6.4.1 Mechanické zvracení...315 // 10.6.6.4.2 Centrální zvracení...316 // 10.6.6.5 Škytavka...316 // 10.6.6.6 Břišní bolest...316 // 10.6.6.6.1 Viscerální břišní bolest...316 // 10.6.6.6.2 Somatická břišní bolest...316 // 10.6.6.7 Meteorizmus. flatulence a střevní zvuky...316 // 10.6.6.8 Obtíže při defekaci...317 // 10.6.7 Subjektivní příznaky chorob ledvin...317 // 10.6.8 Obtíže kloubní a muskuloskeletální...318 // 10.6.8.1 Obtíže kloubní...318 // 10.6.8.2 Funkční poruchy kloubu...318 // 10.6.8.3 Poruchy svalové funkce...319 // 10.6.8.4 Vlastní porucha svalu...319 // 10.6.8.5 Poruchy na centrální úrovni...319 // 10.6.8.6 Onemocnění periferních nervů...320 // 10.6.8.7
Senzomotorické příčiny...320 // 10.6.8.8 Poruchy spojené s hyperaktivitou a hypoaktivitou svalu...320 // 10.6.9 Obtíže při onemocnění endokrinního systému...321 // 10.6.9.1 Obtíže při onemocnění endokrinního hypotalamu...321 // 10.6.9.2 Obtíže při onemocněni hypofýzy...321 // 10.6.9.2.1 Příznaky z expanzivního chování hypofyzárních procesů...322 // 10.6.9.2.2 Příznaky z hypofyzární insuficience...323 // 10.6.9.2.3 Příznaky z nadprodukce hypofyzárních hormonů...323 // 10.6.9.3 Obtíže při onemocnění štítné žlázy...326 // 10.6.9.3.1 Příznaky ze zvětšení štítné žlázy...326 // 10.6.9.3.2 Příznaky ze zvýšené funkce štítné žlázy // (hypertyreóza, tyreotoxikóza)...326 // 10.6.9.3.3 Příznaky ze snížené funkce štítné žlázy (hypotyreóza)...327 // 10.6.9.4 Obtíže při onemocnění příštitných tělísek...327 // 10.6.9.5 Obtíže při onemocnění nadledvinové kůry...327 // 10.6.9.6 Obtíže při onemocnění nadledvinové dřeně...331 // 10.6.9.7 Obtíže při onemocnění gonád...332 // 10.6.9.7.1 Gonády u mužů...332 // 10.6.9.7.2 Gonády u žen...332 // 10.6.10 Obtíže při poruchách metabolizmu...332 // 10.6.11 Obtíže při onemocnění krve a lymfatického systému...334 // 11 Vyšetření pacienta a objektivní příznaky chorob...337 // 11.1 Obecné somatické (fyzikální) vyšetření...341 // 11.1.1 Posouzení celkového stavu...342 // 11.1.1.1 Stav vědomí a spolupráce (reakce) nemocného...342
// 11.1.1.2 Poloha nemocného...342 // 11.1.1.3 Pohyblivost a stabilita...342 // 11.1.1.4 Hlas a řeč...ľ...343 // 11.1.1.5 Stav dechu a oběhu...343 // 11.1.1.6 Tělesná teplota...344 // 11.1.1.7 Kůže a sliznice...344 // 11.1.1.7.1 Vlhkost, turgor, otoky ...344 // 11.1.1.7.2 Barva kůže. ...344 // 11.1.1.7.3 Kožní eflorescence a jiné nálezy ...345 // 11.1.1.7.4 Kožní adnexa ...346 // 11.1.2 Vědomí ...346 // 11.1.2.1 Kvantifikace vědomí •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ...346 // 11.1.2.2 Kvalitativní poruchy vědomí ...346 // 11.1.3 Posouzení stavu výživy ...346 // 11.1.3.1 Stanovení hmotnosti a složení těla ...346 // 11.1.3.2 Distribuce tukové tkáně 349 // 11.1.3.3 Klinické posouzení výživy ...349 // 11.1.4 Vyšetření hlavy a krku 351 // 11.1.4.1 Vyšetření hlavy 351 // 11.1.4.2 Vyšetření krku 352 // 11.1.4.2.1 Vyšetření karotických tepen 352 // 11.1.4.2.2 Vyšetření jugulárních žil 352 // 11.1.4.2.3 Vyšetření mízních uzlin 352 // 11.1.5 Vyšetření hrudníku 352 // 11.1.5.1 Vyšetření hrudníku z pohledu pneumologa 352 // 11.1.5.1.1 Pohled (inspekce - aspekce) 352 // 11.1.5.1.2 Poklep (perkuse) 354 // 11.1.5.1.3 Poslech (auskultace) 355 // 11.1.5.1.4 Pohmat (palpace) 356 // 11.1.5.2 Vyšetření hrudníku z pohledu kardiológa 356 // 11.1.5.2.1 Pohmat 356 // 11.1.5.2.2 Poslech 356 // 11.1.5.3 Vyšetření prsů 356 // 11.1.6 Vyšetření břicha
357 // 11.1.6.1 Pohled 358 // 11.1.6.2 Poslech 358 // 11.1.6.3 Poklep 359 // 11.1.6.4 Pohmat 359 // 11.1.6.4.1 Pohmat jater 359 // 11.1.6.4.2 Pohmat žlučníku 360 // 11.1.6.4.3 Pohmat sleziny 360 // 11.1.6.5 Náhlá příhoda břišní 360 // 11.1.6.6 Objektivní nálezy při nemocech ledvin 362 // 11.1.6.7 Vyšetření konečníku 363 // 11.1.7 Vyšetření končetin, kloubů, páteře a svalstva 363 // 11.1.8 Normální nález celkového posouzení pacienta fyzikálním vyšetřením.. 364 // 11.1.9 Zkratky a žargon v klinické praxi 367 // 1.2 Speciální somatické vyšetření 373 // 11.2.1 Zvláštnosti fyzikálního vyšetření v pediatrii 373 // 11.2.2 Zvláštnosti vyšetření v geriatrii ¦•••••••••••••••••••••••••••¦••••a*» 376 // 11.2.3 Hodnocení soběstačnosti 379 // 11.2.4 Orientační neurologické vyšetření 380 // 11.2.4.1 Celková aspekce : 380 // 17 // 11.2.4.2 Vyšetření hlavy, mozkových nervů a krku...381 // 11.2.4.3 Vyšetření končetin a břicha...382 // 11.2.4.4 Vyšetření stoje a chůze...383 // 11.2.4.5 Vyšetření čití...383 // 11.2.4.6 Příklad významných neurologických syndromů pro běžnou praxi...384 // 11.2.5 Orientační oftalmologické vyšetření...385 // 11.2.5.1 Vyšetření zrakových funkcí...385 // 11.2.5.1.1 Vizus...385 // 11.2.5.1.2 Zjištění zrakové ostrosti...385 // 11.2.5.1.3 Zorné pole...385 // 11.2.5.1.4 Zornice...385 // 11.2.5.1.5 Postavení
oka a pohyblivost...386 // 11.2.5.1.6 Barvocit...386 // 11.2.5.2 Vyšetření předního segmentu oka...387 // 11.2.5.3 Vyšetření zadního segmentu oka...387 // 11.2.6 Orientační ORL vyšetření...387 // 11.2.7 Příklady vyšetřovacích postupů v porodnictví a gynekologii...389 // 11.2.8 Tzv. alternativní a pseudoodborné vyšetřovací metody...397 // 12 Pomocná vyšetření...401 // 12.1 Obecné hodnocení metody...403 // 12.1.1 Referenční hodnoty...404 // 12.1.2 Indikace, rizika, účelnost metod...404 // 12.2 Zobrazovací metody...406 // 12.2.1 Zobrazení a diagnostika rentgenovým zářením...406 // >. 12.2.1.1 Vyšetření klasickým rentgenovým přístrojem...409 // 12.2.1.2 Vybavení rentgenových oddělení...410 // 12.2.2 Výpočetní (počítačová) tomografie (CT)...412 // 12.2.3 Magnetická rezonance (MR)...417 // 12.2.4 Osteodenzitometrie...419 // 12.2.4.1 Zdůvodnění...419 // ’12.2.4.2 Indikace...419 // 12.2.4.3 Metody rentgenové osteodenzitometrie...421 // 12.2.4.4 Interpretace rentgenové absorpciometrie...422 // 12.2.4.5 Jiné metody rtg hodnocení kostní hmoty...423 // 12.2.4.6 Další využití rentgenové osteodenzitometrie...424 // 12.2.4.7 Kvantitativní ultrasonometrie (QUS) skeletu...424 // \\ 12.2.5 Vyšetřování ultrazvukem...426 // 12.2.5.1 Principy metody...426 // 12.2.5.2 Indikace vyšetření...426 // 12.2.5.3 Požadavky na vyšetření...429 // 12.2.6 Endoskopické metody;...429 // 12.2.6.1 Příprava ? endoskopii...430
12.2.6.2 Premedikace...430 // \\ 12.2.6.3 Laparoskopie...431 // 12.2.6.4 Indikace ? endoskopickým výkonům... 431 // 12.2.6.5 Kontraindikace...431 // 12.2.6.6 Komplikace...431 // 12.3 Nukleární medicína... // 12.3.1 Scintigrafická vyšetření... // 12.3.2 Radiofarmaka... // 12.3.2.1 Lékové formy radiofarmak... // 12.3.2.2 Požadavky na radiofarmaka... // 12.3.2.3 Příprava radiofarmak... // 12.3.2.4 Zdroje radionuklidů... // 12.3.3 Klinická nukleární medicína... // 12.3.3.1 Nukleární kardiológie... // 12.3.3.2 Nukleární nefrologie a urologie... // 12.3.3.3 Nukleární neurologie... // 12.4 Histologická a cytologická diagnostika... // 12.5 Mikrobiologické, mykologické a parazitologické vyšetření... // 12.5.1 Odběr a transport vzorku... // 12.5.1.1 Odběr vzorku pro bakteriologické a mykologické vyšetření // 12.5.1.2 Odběr materiálu na virologické vyšetření... // 12.5.1.2.1 Přímý průkaz původce virové infekce... // 12.5.1.2.2 Nepřímý průkaz původce virové infekce... // 12.5.1.3 Odběr materiálu na parazitologické vyšetření... // 12.5.2 Transport materiálu do laboratoře... // 12.5.3 Výsledek vyšetření - nález a jeho interpretace... // 12.6 Cytogenetické vyšetření... // 12.6.1 Úvod... // 12.6.2 Barvící metody... // 12.6.3 Vyšetřované tkáně... // 12.6.4 Chromozomové odchylky... // 12.6.5 Početní a strukturní změny heterochromozomů // (pohlavních chromozomů, gonozomů)... // 12.6.6 Nádorová cytogenetika...
// 12.7 Biochemická vyšetření... // 12.8 Elektrofyziologická vyšetření... // 12.9 Funkční vyšetření... // 12.10 Monitorování... // 12.11 Tzv. .psychologické testy"... // 13 Propedeutika diagnostiky... // 13.1 Principy účelné diagnostiky... // 13.2 Základy vyšetřovacích postupů... // 13.2.1 Diagnostické postupy a metody v kardiológii... // 13.2.1.1 Úvod... // 13.2.1.2 Biochemická vyšetření... // 13.2.1.3 Neinvazivní diagnostické metody... // 13.2.1.3.1 Elektrokardiografie... // 13.2.1.3.2 Rentgenové vyšetření hrudníku... // 13.2.1.3.3 Echokardiografie... // 13.2.1.3.4 Zátěžová vyšetření... // 13.2.1.4 Invazivní diagnostické metody... // 13.2.2 Vyšetřování periferních cév... // ..432 // ..433 // ..434 // ..434 // ..434 // ..434 // ..434 // ..435 // ..435 // ..436 // ..436 // ..437 // ..441 // ..441 // ..442 // ..443 // ..443 // ..444 // ..444 // ..444 // ..445 // ..446 // ..446 // ..446 // ..447 // ..447 // ..448 // ..448 // ..449 // ..453 // ..454 // ..455 // ..456 // ..459 // ..461 // ..468 // ..468 // ..468 // ..468 // ..469 // ..469 // ..469 // ..470 // ..470 // ..471 // ..471 // 19 // 13.2.2.1 Choroby tepen... // 13.2.2.2 Choroby žil... // 13.2.2.3 Choroby lymfatických cév... // 13.2.2.4 Pomocná vyšetrení v angiologii... // 13.2.3 Vyšetřovací metody v pneumologii... // 13.2.3.1 Vyšetření biologických sekretů respiračního traktu // 13.2.3.1.1 Sputum (nosní výplach, bronchiálni výplach, // transtracheální
aspirace)... // 13.2.3.1.2 Bronchoalveolární laváž (BAL)... // 13.2.3.1.3 Pleurální punktát... // 13.2.3.1.4 Krev... // 13.2.3.2 Zobrazovací metody... // 13.2.3.3 Radionuklidové metody... // 13.2.3.4 Endoskopické metody... // 13.2.3.4.1 Bronchoskopie... // 13.2.3.4.2 Mediastinoskopie... // 13.2.3.4.3 Torakoskopie... // 13.2.3.5 Bioptické metody... // 13.2.3.6 Vyšetření plicních funkcí... // 13.2.3.6.1 Spirometrie... // 13.2.3.6.2 Mechanika dýchání... // 13.2.3.6.3 Difúzni kapacita plieni (transfer faktor)... // 13.2.3.7 Vyšetření plieni cirkulace... // 13.2.3.7.1 Neinvazivní metody... // 13.2.3.7.2 Invazivní metody... // 13.2.4 Vyšetřovací postupy v gastroenterologii... // 13.2.4.1 Anamnéza... // 13.2.4.2 Somatické vyšetření... // V 13.2.4.3 Endoskopie... // 13.2.4.4 Radiologické vyšetřeni... // 13.2.4.5 pH-metrie a manometrie... // 13.2.4.6 Izotopová vyšetření... // >-13.2.4.7 Sonografie... // >13.2.4.8 Okultní krvácení... // >13.2.4.9 Histochemické vyšetření... // - 13.2.4.10 Vyšetření stolice na zbytky... // ? 13.2.4.11 Biochemické vyšetření... // 13.2.4.12 Vyšetření zevní sekrece pankreatu... // 13.2.5 Vyšetřovací postupy v nefrologii... // 13.2.5.1 Vyšetření moči... // 13.2.5.2 Funkční vyšetření ledvin... // 13.2.5.3 Imunologická vyšetření... // 13.2.5.4 Zobrazovací metody... // 13.2.5.5 Renální biopsie... // 13.2.6 Vyšetřovací postupy v endokrinológii... // 13.2.7 Vyšetřovací postupy při
poruchách metabolizmu... // 13.2.8 Vyšetřovací postupy v hematologii... // ...471 // ...473 // ..473 // ..473 // ..475 // ..475 // ..475 // ..475 // ..475 // ..476 // ..476 // ..477 // ..477 // ..477 // ..478 // ..478 // ..478 // ..478 // ..478 // ..478 // ..479 // ..479 // ..479 // ..479 // ..480 // ..480 // ..480 // ..480 // ..481 // ..481 // ..482 // ..482 // ..482 // ..482 // ..482 // ..482 // ..483 // ..483 // ..483 // ..485 // ..486 // ..487 // ..487 // ..488 // ..499 // ..499 // 13.2.8.1 Vyšetření krevního obrazu...500 // 13.2.8.2 Vyšetření kostní dřeně...501 // 13.2.8.3 Vyšetření koagulačních parametrů...501 // 13.2.9 Vyšetřovací metody v revmatologii...502 // 13.2.9.1 Anamnéza...502 // 13.2.9.1.1 Vlastní revmatické onemocnění...502 // 13.2.9.1.2 Celkové příznaky...503 // 13.2.9.1.3 Příznaky dalších onemocnění...503 // 13.2.9.2 Objektivní vyšetření...503 // 13.2.9.2.1 Nález u zánětlivých onemocnění...504 // 13.2.9.2.2 Nález u osteoartrózy...505 // 13.2.9.2.3 Vyšetření páteře...505 // 13.2.9.3 Laboratorní vyšetřovací metody...505 // 13.2.3.3.1 Kompletní krevní obraz a diferenciál...505 // 13.2.9.3.2 Reaktanty akutní fáze...506 // 13.2.9.3.3 Elektroforéza sérových bílkovin...506 // 13.2.9.3.4 Biochemické základní vyšetření...506 // 13.2.9.3.5 Imunologické vyšetřovací metody...507 // 13.2.9.3.6 Imunogenetické vyšetření...508 // 13.2.9.3.7 Mikrobiologické vyšetření...509 // 13.2.9.3.8 Vyšetření
synoviálního výpotku...510 // 13.2.9.4 Zobrazovací metody v revmatologii...510 // 13.2.10 Vyšetřovací postupy při myoskeletálním postižení...510 // 13.2.10.1 Vyšetření poruch svalové funkce...511 // 13.2.10.1.1 Svalový test...512 // 13.2.10.1.2 Vyšetřování zkrácených svalů...512 // 13.2.10.1.3 Změny svalového tonusu ve funkčních souvislostech...512 // 13.2.10.2 Vyšetření funkce kloubu...512 // 13.2.10.3 Vyšetření kůže...513 // 13.2.10.4 Vyšetření reflexních změn na okostici...513 // 13.2.11 Vyšetření, hodnocení, popis a ošetření nejběžnějších poranění...514 // 13.3 Úvod do syndromologie...517 // 13.3.1 Kardiologie a pneumologie...518 // 13.3.2 Neurologie...521 // 13.3.3 Psychiatrie...523 // 13.3.4 Gastroenterologie...523 // 13.3.5 Nefrologie a urologie...524 // 13.3.6 Chirurgie...524 // 13.3.7 Jiné...525 // 14 Propedeutika terapie...527 // 14.1 Obecné principy terapie...529 // 14.2 Psychoterapie...537 // 14.3 Léčebná rehabilitace...539 // 14.3.1 Kineziterapie (léčebná tělesná výchova - LTV)...540 // 14.3.2 Ergoterapie...540 // 14.3.3 Fyzikální terapie (FT)...541 // 14.3.4 Balneoterapie a lázeňská léčba...542 // 14.4 Dietoterapie...543 // 14.5 Farmakoterapie...552 // 14.5.1 Způsob lékové aplikace... 552 // 14.5.2 Léková registrace, cenotvorba a kategorizace...553 // 14.5.3 Preskripce léku...554 // 14.5.4 Nežádoucí účinky léku...555 // 14.6 Radioterapie...556 // 14.6.1 Definice...556 // 14.6.2
Záření kolem nás...556 // 14.6.3 Z historie léčby zářením...556 // 14.6.4 Radiobiologie...557 // 14.6.5 Radioterapie v onkologii...557 // 14.6.5.1 Předpoklady radioterapie...558 // 14.6.5.2 Zdroje záření užívané v radioterapii...558 // 14.6.5.3 Teleterapie...558 // 14.6.5.4 Brachyterapie...558 // 14.6.5.5 Metabolická radioterapie...558 // 14.6.5.6 Stereotaktické radioterapie...559 // 14.6.5.7 Nekonvenční záření...559 // 14.6.6 Nežádoucí reakce při radioterapii...559 // 14.6.7 Perspektivy radioterapie...559 // 14.7 Kardiopulmonální resuscitace...560 // 14.8 Tzv. alternativní a pseudoodborné formy terapie...564 // 15 Propedeutika zdravotnického managementu // a financování ve zdravotnictví...567 // 15.1 Management...573 // 15.1.1 Plánování...575 // 15.1.2 Organizování...575 // 15.1.3 Kontrola...575 // 15.2 Financování a úhrady zdravotnických služeb...578 // 15.2.1 Financování...578 // 15.2.2 Úhrady zdravotnických služeb...584 // 16 Propedeutika medicínského výzkumu...589 // 16.1 Hlavní principy Helsinské deklarace...592 // 16.2 Financování biomedicínského výzkumu...594 // 16.2.1 Grantový systém...594 // 16.2.2 Výzkumné záměry...595 // 16.2.3 Mezinárodní podpora výzkumu...595 // 16.3 Hodnocení výsledků výzkumu...596 // 16.4 Zkoušení nových léků...597 // 17 Historie a budoucnost klinické medicíny...599 // 17.1 Historie klinické medicíny...601 // 17.2 Budoucnost klinické medicíny...612 // Rejstřík...
619

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC