Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Triton, 2001
652 s. : il.

objednat
ISBN 80-7254-174-9 (váz.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, bibliografické citace, seznam autorů, předmluvu, rejstřík
Lékařství - propedeutika - učebnice vysokošk.
000084780
Seznam zkratek 23 // Předmluva autorů 27 // 1 Pojetí medicíny 29 // 1.1 Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti // v souvislosti s aplikací biologie a medicíny 36 // 2 Zdraví a nemoc 39 // 2.1 Zdraví // 2.1.1 Zachovávání a posilování zdraví 42 // 2.1.2 Hodnocení a měření zdraví 42 // 2.1.3 Zdravotní stav jako kritérium lidského rozvoje 43 // 2.2 Nemoc 48 // 2.2.1 Nemoc jako životní událost 49 // 2.2.2 Nemoc jako proces 51 // 2.2.3 Nemoc jako nozologická jednotka 56 // 2.2.4 Nemoc jako chorobný stav 59 // 2.2.5 Nemoc jako metafora 65 // 3 Pacient 67 // 3.1 Pacient jako aktivní subjekt 70 // 3.1.1 Pacientská role 74 // 3.1.2 Komunikace s pacientem 78 // 3.1.3 Kvantifikace pacientových obtíží 80 // 3.2 Hodnocení pacientů a jejich diferenciace 83 // 3.3 Specifické skupiny pacientů 85 // 3.3.1 Těhotná žena jako pacientka v klinické praxi 85 // 3.3.2 Dítě a dospívající v ambulanci lékaře 89 // 3.3.3 Geriatrický pacient - pacient očima geriatra 92 // 3.3.4 Pacient v bezprostředním ohrožení života - pohled intenzivisty 96 // 3.3.4.1 Hlavní příčiny bezprostředního ohrožení života // a faktory ovlivňující prognózu 98 // 3.3.4.2 Symptomatologie a diagnostika bezprostředního ohrožení života 99 // 3.3.4.3 Rozhodnutí, intenzita a priority léčby 103 // 3.3.5 Pacient v ohrožení života - pohled traumatológa 105 // 3.3.5.1 Klasifikace závažných poranění a obecná pravidla přístupu ke zraněným 109 // 3.3.5.2 Poznártiky k vybraným typům poranění 110 // 3.3.5.3 Traumatologické shrnutí pro vstup do klinické praxe 113 // 3.3.6 Pacient v psychické krizi 113 // 3.3.6.1 Pacient v psychické krizi 113 // 3.3.6.2 Suicidiální pacient // 3.3.7 Pacient s dlouhodobě ohroženou či ztracenou soběstačností - klient dlouhodobé ošetřovatelsko-sociální péče //
3.3.7.1 Nemocní imobilní, upoutaní dlouhodobě na lůžko // 3.3.7.2 Nemocní se syndromem demence // ??13.8 Pacient umírající // 3.3.9 Pacient s infaustním onemocněním - adaptace, komunikace // 3.3.10 Vliv náboženství na myšlení, rozhodování a chování pacienta // 3.3.10.1 Křesťanství // 3.3.10.1.1 Hranice života // 3.3.10.1.2 Sexualita // 3.3.10.1.3 Specifika některých křesťanských skupin // 3.3.10.2 Židovství // 3.3.10.3 Hinduizmus // 3.3.10.4 Buddhizmus // 3.3.10.5 Islám // 3.3.10.6 Šamanizmus // 3.3.11 Pacient cizinec či příslušník etnických menšin // 3.3.11.1 Jednání s pacientem cizincem // 3.3.11.2 Jednání s romským pacientem // 3.3.11.3 Vztah lékař - pacient z transkulturálního hlediska // 3.3.12 Úzkostný pacient // 3.3.12.1 Etiologie úzkosti // 3.3.12.2 Léčba úzkosti // 3.3.13 Neklidný a agresivní pacient // 3.3.13.1 Jak jednat s agresivním pacientem? // 3.3.13.2 Jednotlivé příčiny agresivního jednání // 3.3.13.3 Terapie // 3.3.14 Účelově jednající pacient // 3.3.15 Nekompetentní pacient // 3.3.16 Pacient problémový // 3.3.16.1 Pacient nedodržující lékařská doporučení // 3.3.16.2 Pacienti drogově závislí // 3.3.16.3 Pacient v sociální nouzi - .sociální případ" (casus socialis) // 3.4 Nevhodné zacházení, zanedbávání, týrání // 3.5 Práva pacientů // 4 Formy a struktura zdravotní péče // 4.1 Primární péče // 4.2 Specializovaná zdravotní péče // 4.3 Zdravotnické postupy a formy péče // 4.4 Prevence // 5 Kvalita a účelnost poskytované péče // 5.1 Posuzování a pozitivní ovlivňování odborné kvality péče // 5.2 Evidence based medicine - medicína podložená důkazy // 6 Etické a právní aspekty klinické praxe // 6.1 Etika a právo // 6.2 Etické komise // 6.3 Základní pravidla lékařské etiky a jejich etické i právní souvislosti 195 //
6.3.1 Pravidlo samostatnosti (autonomie) 195 // 6.3.2 Pravidlo nepoškozování 196 // 6.3.3 Pravidlo směřování k dobru 196 // 6.3.4 Pravidlo spravedlnosti 196 // 6.4 Aplikace etických a právních principů v lékařské praxi 197 // 6.4.1 Povinná mlčenlivost 197 // 6.4.2 Dokumentace, ochrana dat 203 // 6.4.3 latrogenní poškození 205 // 6.4.3.1 Etický aspekt 205 // 6.4.3.2 Právni aspekt 206 // 6.4.4 Kvalifikovaný souhlas pacienta s léčbou (pozitivní a negativní reverz).207 // 6.4.4.1 Etický aspekt 207 // 6.4.4.2 Právní aspekt 207 // 6.4.4.3 Souhlas s navrženým postupem (pozitivní reverz) 209 // 6.4.4.4 Odmítnutí navrženého postupu (negativní reverz) 210 // 6.4.5 Vyšetření a léčba bez souhlasu pacienta 211 // 6.4.6 Přiměřené informování pacienta i rodiny 213 // 6.4.7 Neprodlužování neúčelné (marné) léčby 215 // 6.4.7.1 Etický aspekt 215 // 6.4.7.2 Právní aspekt 215 // 6.4.8 Eutanázie a ukončení neúčelné léčby 216 // 6.4.8.1 Etický aspekt 216 // 6.4.8.2 Právní aspekt 216 // 6.4.9 Zachování soukromí a důstojnosti a ochrana osobnosti 217 // 6.4.9.1 Etický aspekt 217 // 6.4.3.2 Právní aspekt 218 // 6.4.10 Zastupování zájmů nemocného jinou osobou 218 // 6.4.10.1 Etický aspekt 218 // 6.4.10.2 Právní aspekt 218 // 6.4.11 Postup lékaře při podezření na trestný čin 219 // 6.4.11.1 Etický aspekt 219 // 6.4.11.2 Právní aspekt 220 // 6.4.12 Poskytování standardní nebo nejlepší péče? Alokace zdrojů 221 // 6.4.12.1 Etický aspekt 221 // 6.4.12.2 Právní aspekt 221 // 7 Klinická praxe 223 // 7.1 Vybrané aspekty klinické praxe 226 // 7.2 Klinické vyšetřování a specializované výkony 229 // 7.3 Pacient v ambulantní péči 231 // 7.4 Pacient v ústavní (nemocniční) zdravotní péči 234 // 7.4.1 Přijetí k hospitalizaci 236 // 7.4.2 Pobyt na nemocničním oddělení 239 //
7.4.2.1 Vizita u lůžka 240 // 7.4.2.2 Vizita vedoucího lékaře 241 // 7.4.3 Propuštění z ústavní péče 243 // 7.5 Úmrtí pacienta 245 // 8 Zdravotnický tým 249 // 8.1 Kategorie zdravotnických pracovníků 251 // 8.1.1 Lékaři 252 // 8.1.2 Odborníci v ošetřovatelství 252 // 8.1.3 Rehabilitační pracovníci 256 // 8.1.3.1 Fyzioterapie 257 // 8.1.3.2 Ergoterapie 258 // 8.1.4 Ostatní členové klinického týmu 259 // 8.2 Týmové pojetí zdravotní péče 260 // 8.2.1 Charakteristické znaky týmu 260 // 8.2.2 Vztahy a hodnoty uvnitř týmu 262 // 8.2.3 Velikost a stabilita týmu 262 // 9 Informace ve zdravotnictví 265 // 9.1 Dokumentace zdravotní péče 267 // 9.1.1 Anamnéza 267 // 9.1.2 Dokumentace ambulantní péče 268 // 9.1.3 Dokumentace diagnostických a léčebných postupů 268 // 9.1.4 Dokumentace ústavní péče 269 // 9.1.4.1 Chorobopis 269 // 9.1.4.1.1 Dekurz 270 // 9.1.4.1.2 Výsledky vyšetření 270 // 9.1.4.1.3 Epikríza 270 // 9.1.4.2 Propouštěcí (překladová) zpráva 271 // 9.1.5 Ošetřovatelská dokumentace 272 // 9.1.5.1 Význam ošetřovatelské dokumentace 272 // 9.1.5.2 Formy ošetřovatelské dokumentace 273 // 9.1.6 Počítačová dokumentace 274 // 9.2 Informační systémy 276 // 9.3 Zdravotnické informace v České republice 280 // 9.3.1 Povinná hlášení 281 // 9.3.2 Údaje a informace dostupné z NZIS 281 // 9.4 Lékařská literatura a její sledování 283 // 9.4.1 Primární zdroje v medicíně 283 // 9.4.2 Sekundární informační zdroje v medicíně 285 // 9.4.3 Terciární informační zdroje 286 // 9.4.4 Informační služby v medicíně 286 // 9.5 Internet ve službě medicíně 288 // 9.5.1 Primární zdroje 288 // 9.5.2 Sekundární zdroje 290 // 10 Anamnéza a subjektivní obtíže nemocného 291 // 10.1 Anamnéza jako zvláštní forma komunikace 293 //
10.2 Hlavní zásady vedení anamnestického rozhovoru 295 // 10.3 Členění anamnézy 297 // 10.3.1 Úvodní položky 297 // 10.3.1.1 Alergická anamnéza (AA) 297 // 10.3.1.2 Tzv. minimální anamnéza (MA) 297 // 10.3.1.3 Farmakologická anamnéza (FA) 298 // 10.3.1.4 Epidemiologická anamnéza (EA) 298 // 10.3.2 Osobní anamnéza (OA) 298 // 10.3.3 Gynekologická anamnéza (GA) 299 // 10.3.4 Pracovní a sociálni anamnéza (PA, SA, event. PSA) 299 // 10.3.5 Rodinná anamnéza (RA) 300 // 10.3.6 Návykové látky (úzus, abúzus) a rizikové chování 300 // ... Nynější onemocnění (NO) 301 // 10.3.8 Základní funkce 302 // 10.4 Zvláštnosti anamnézy v pediatrii 303 // 10.5 Zvláštnosti anamnézy v geriatrii 304 // 10.6 Subjektivní obtíže 306 // 10.6.1 Všeobecné obtíže 306 // 10.6.1.1 Bolest 306 // 10.6.1.1.1 Charakter bolesti 306 // 10.6.1.1.2 Intenzita bolesti 307 // 10.6.1.1.3 Lokalizace a propagace bolesti 307 // 10.6.1.1.4 Trvání a průběh bolesti 307 // 10.6.1.1.5 Závislost bolesti 307 // 10.6.1.2 Únava 307 // 10.6.1.3 Nechutenství a hubnutí 307 // 10.6.2 Vyšetření duševního stavu 308 // 10.6.3 Smyslové obtíže 310 // 10.6.3.1 Zrak 310 // 10.6.3.2 Sluch 310 // 10.6.4 Obtíže související s dýcháním 311 // 10.6.4.1 Celkové příznaky 311 // 10.6.4.1.1 Horečka 311 // 10.6.4.1.2 Úbytek na hmotnosti 311 // 10.6.4.2 Funkční - orgánové příznaky 311 // 10.6.4.2.1 Kašel 311 // 10.6.4.2.2 Hemoptýza 312 // 10.6.4.2.3 Dušnost 312 // 10.6.4.2.4 Bolesti na hrudi 313 // 10.6.4.2.5 Dysfonie 313 // 10.6.4.2.6 Singultus 313 // 10.6.5 Obtíže související se srdcem a cévami 313 // 10.6.5.1 Bolest v krajině srdeční 313 // 10.6.5.2 Bušení srdce 314 // 10.6.5.3 Synkopa 314 // 10.6.5.4 Dušnost 314 // 10.6.5.5 Otoky 314 // 10.6.5.6 Příznaky postižení periferních cév 314 // 10.6.6 Obtíže související s trávením 315 //
10.6.6.1 Nechutenství 315 // 10.67.6.2 Zápach z úst 315 // 10.6.6.3 Polykací obtíže 315 // 10.6.6.4 Nauzea a zvracení 315 // 10.6.6.4.1 Mechanické zvracení 315 // 10.6.6.4.2 Centrální zvracení 316 // 10.6.6.5 Škytavka 316 // 10.6.6.6 Břišní bolest 316 // 10.6.6.6.1 Viscerální břišní bolest 316 // 10.6.6.6.2 Somatická břišní bolest 316 // 10.6.6.7 Meteorizmus. flatulence a střevní zvuky 316 // 10.6.6.8 Obtíže při defekaci 317 // 10.6.7 Subjektivní příznaky chorob ledvin 317 // 10.6.8 Obtíže kloubní a muskuloskeletální 318 // 10.6.8.1 Obtíže kloubní 318 // 10.6.8.2 Funkční poruchy kloubu 318 // 10.6.8.3 Poruchy svalové funkce 319 // 10.6.8.4 Vlastní porucha svalu 319 // 10.6.8.5 Poruchy na centrální úrovni 319 // 10.6.8.6 Onemocnění periferních nervů 320 // 10.6.8.7 Senzomotorické příčiny 320 // 10.6.8.8 Poruchy spojené s hyperaktivitou a hypoaktivitou svalu 320 // 10.6.9 Obtíže při onemocnění endokrinního systému 321 // 10.6.9.1 Obtíže při onemocnění endokrinního hypotalamu 321 // 10.6.9.2 Obtíže při onemocněni hypofýzy 321 // 10.6.9.2.1 Příznaky z expanzivního chování hypofyzárních procesů 322 // 10.6.9.2.2 Příznaky z hypofyzární insuficience 323 // 10.6.9.2.3 Příznaky z nadprodukce hypofyzárních hormonů 323 // 10.6.9.3 Obtíže při onemocnění štítné žlázy 326 // 10.6.9.3.1 Příznaky ze zvětšení štítné žlázy 326 // 10.6.9.3.2 Příznaky ze zvýšené funkce štítné žlázy (hypertyreóza, tyreotoxikóza) 326 // 10.6.9.3.3 Příznaky ze snížené funkce štítné žlázy (hypotyreóza) 327 // 10.6.9.4 Obtíže při onemocnění příštitných tělísek 327 // 10.6.9.5 Obtíže při onemocnění nadledvinové kůry 327 // 10.6.9.6 Obtíže při onemocnění nadledvinové dřeně 331 // 10.6.9.7 Obtíže při onemocnění gonád 332 //
10.6.9.7.1 Gonády u mužů 332 // 10.6.9.7.2 Gonády u žen 332 // 10.6.10 Obtíže při poruchách metabolizmu 332 // 10.6.11 Obtíže při onemocnění krve a lymfatického systému 334 // 11 Vyšetření pacienta a objektivní příznaky chorob 337 // 11.1 Obecné somatické (fyzikální) vyšetření 341 // 11.1.1 Posouzení celkového stavu 342 // 11.1.1.1 Stav vědomí a spolupráce (reakce) nemocného 342 // 11.1.1.2 Poloha nemocného 342 // 11.1.1.3 Pohyblivost a stabilita 342 // 11.1.1.4 Hlas a řeč ľ 343 // 11.1.1.5 Stav dechu a oběhu 343 // 11.1.1.6 Tělesná teplota 344 // 11.1.1.7 Kůže a sliznice 344 // 11.1.1.7.1 Vlhkost, turgor, otoky 344 // 11.1.1.7.2 Barva kůže. 344 // 11.1.1.7.3 Kožní eflorescence a jiné nálezy 345 // 11.1.1.7.4 Kožní adnexa 346 // 11.1.2 Vědomí 346 // 11.1.2.1 Kvantifikace vědomí 346 // 11.1.2.2 Kvalitativní poruchy vědomí 346 // 11.1.3 Posouzení stavu výživy 346 // 11.1.3.1 Stanovení hmotnosti a složení těla 346 // 11.1.3.2 Distribuce tukové tkáně 349 // 11.1.3.3 Klinické posouzení výživy 349 // 11.1.4 Vyšetření hlavy a krku 351 // 11.1.4.1 Vyšetření hlavy 351 // 11.1.4.2 Vyšetření krku 352 // 11.1.4.2.1 Vyšetření karotických tepen 352 // 11.1.4.2.2 Vyšetření jugulárních žil 352 // 11.1.4.2.3 Vyšetření mízních uzlin 352 // 11.1.5 Vyšetření hrudníku 352 // 11.1.5.1 Vyšetření hrudníku z pohledu pneumologa 352 // 11.1.5.1.1 Pohled (inspekce - aspekce) 352 // 11.1.5.1.2 Poklep (perkuse) 354 // 11.1.5.1.3 Poslech (auskultace) 355 // 11.1.5.1.4 Pohmat (palpace) 356 // 11.1.5.2 Vyšetření hrudníku z pohledu kardiológa 356 // 11.1.5.2.1 Pohmat 356 // 11.1.5.2.2 Poslech 356 // 11.1.5.3 Vyšetření prsů 356 // 11.1.6 Vyšetření břicha 357 // 11.1.6.1 Pohled 358 // 11.1.6.2 Poslech 358 // 11.1.6.3 Poklep 359 // 11.1.6.4 Pohmat 359 // 11.1.6.4.1 Pohmat jater 359 //
11.1.6.4.2 Pohmat žlučníku 360 // 11.1.6.4.3 Pohmat sleziny 360 // 11.1.6.5 Náhlá příhoda břišní 360 // 11.1.6.6 Objektivní nálezy při nemocech ledvin 362 // 11.1.6.7 Vyšetření konečníku 363 // 11.1.7 Vyšetření končetin, kloubů, páteře a svalstva 363 // 11.1.8 Normální nález celkového posouzení pacienta fyzikálním vyšetřením 364 // 11.1.9 Zkratky a žargon v klinické praxi 367 // 1.2 Speciální somatické vyšetření 373 // 11.2.1 Zvláštnosti fyzikálního vyšetření v pediatrii 373 // 11.2.2 Zvláštnosti vyšetření v geriatrii 376 // 11.2.3 Hodnocení soběstačnosti 379 // 11.2.4 Orientační neurologické vyšetření 380 // 11.2.4.1 Celková aspekce 380 // 11.2.4.2 Vyšetření hlavy, mozkových nervů a krku 381 // 11.2.4.3 Vyšetření končetin a břicha 382 // 11.2.4.4 Vyšetření stoje a chůze 383 // 11.2.4.5 Vyšetření čití 383 // 11.2.4.6 Příklad významných neurologických syndromů pro běžnou praxi 384 // 11.2.5 Orientační oftalmologické vyšetření 385 // 11.2.5.1 Vyšetření zrakových funkcí 385 // 11.2.5.1.1 Vizus 385 // 11.2.5.1.2 Zjištění zrakové ostrosti 385 // 11.2.5.1.3 Zorné pole 385 // 11.2.5.1.4 Zornice 385 // 11.2.5.1.5 Postavení oka a pohyblivost 386 // 11.2.5.1.6 Barvocit 386 // 11.2.5.2 Vyšetření předního segmentu oka 387 // 11.2.5.3 Vyšetření zadního segmentu oka 387 // 11.2.6 Orientační ORL vyšetření 387 // 11.2.7 Příklady vyšetřovacích postupů v porodnictví a gynekologii 389 // 11.2.8 Tzv. alternativní a pseudoodborné vyšetřovací metody 397 // 12 Pomocná vyšetření 401 // 12.1 Obecné hodnocení metody 403 // 12.1.1 Referenční hodnoty 404 // 12.1.2 Indikace, rizika, účelnost metod 404 // 12.2 Zobrazovací metody 406 // 12.2.1 Zobrazení a diagnostika rentgenovým zářením 406 //
12.2.1.1 Vyšetření klasickým rentgenovým přístrojem 409 // 12.2.1.2 Vybavení rentgenových oddělení 410 // 12.2.2 Výpočetní (počítačová) tomografie (CT) 412 // 12.2.3 Magnetická rezonance (MR) 417 // 12.2.4 Osteodenzitometrie 419 // 12.2.4.1 Zdůvodnění 419 // 12.2.4.2 Indikace 419 // 12.2.4.3 Metody rentgenové osteodenzitometrie 421 // 12.2.4.4 Interpretace rentgenové absorpciometrie 422 // 12.2.4.5 Jiné metody rtg hodnocení kostní hmoty 423 // 12.2.4.6 Další využití rentgenové osteodenzitometrie 424 // 12.2.4.7 Kvantitativní ultrasonometrie (QUS) skeletu 424 // 12.2.5 Vyšetřování ultrazvukem 426 // 12.2.5.1 Principy metody 426 // 12.2.5.2 Indikace vyšetření 426 // 12.2.5.3 Požadavky na vyšetření 429 // 12.2.6 Endoskopické metody; 429 // 12.2.6.1 Příprava k endoskopii 430 // 12.2.6.2 Premedikace 430 // 12.2.6.3 Laparoskopie 431 // 12.2.6.4 Indikace k endoskopickým výkonům 431 // 12.2.6.5 Kontraindikace 431 // 12.2.6.6 Komplikace 431 // 12.3 Nukleární medicína // 12.3.1 Scintigrafická vyšetření // 12.3.2 Radiofarmaka // 12.3.2.1 Lékové formy radiofarmak // 12.3.2.2 Požadavky na radiofarmaka // 12.3.2.3 Příprava radiofarmak // 12.3.2.4 Zdroje radionuklidů // 12.3.3 Klinická nukleární medicína // 12.3.3.1 Nukleární kardiológie // 12.3.3.2 Nukleární nefrologie a urologie // 12.3.3.3 Nukleární neurologie // 12.4 Histologická a cytologická diagnostika // 12.5 Mikrobiologické, mykologické a parazitologické vyšetření // 12.5.1 Odběr a transport vzorku // 12.5.1.1 Odběr vzorku pro bakteriologické a mykologické vyšetření // 12.5.1.2 Odběr materiálu na virologické vyšetření // 12.5.1.2.1 Přímý průkaz původce virové infekce // 12.5.1.2.2 Nepřímý průkaz původce virové infekce // 12.5.1.3 Odběr materiálu na parazitologické vyšetření //
12.5.2 Transport materiálu do laboratoře // 12.5.3 Výsledek vyšetření - nález a jeho interpretace // 12.6 Cytogenetické vyšetření // 12.6.1 Úvod // 12.6.2 Barvící metody // 12.6.3 Vyšetřované tkáně // 12.6.4 Chromozomové odchylky // 12.6.5 Početní a strukturní změny heterochromozomů (pohlavních chromozomů, gonozomů) // 12.6.6 Nádorová cytogenetika // 12.7 Biochemická vyšetření // 12.8 Elektrofyziologická vyšetření // 12.9 Funkční vyšetření // 12.10 Monitorování // 12.11 Tzv. .psychologické testy" // 13 Propedeutika diagnostiky // 13.1 Principy účelné diagnostiky // 13.2 Základy vyšetřovacích postupů // 13.2.1 Diagnostické postupy a metody v kardiológii // 13.2.1.1 Úvod // 13.2.1.2 Biochemická vyšetření // 13.2.1.3 Neinvazivní diagnostické metody // 13.2.1.3.1 Elektrokardiografie // 13.2.1.3.2 Rentgenové vyšetření hrudníku // 13.2.1.3.3 Echokardiografie // 13.2.1.3.4 Zátěžová vyšetření // 13.2.1.4 Invazivní diagnostické metody // 13.2.2 Vyšetřování periferních cév // 13.2.2.1 Choroby tepen // 13.2.2.2 Choroby žil // 13.2.2.3 Choroby lymfatických cév // 13.2.2.4 Pomocná vyšetrení v angiologii // 13.2.3 Vyšetřovací metody v pneumologii // 13.2.3.1 Vyšetření biologických sekretů respiračního traktu // 13.2.3.1.1 Sputum (nosní výplach, bronchiálni výplach, transtracheální aspirace) // 13.2.3.1.2 Bronchoalveolární laváž (BAL) // 13.2.3.1.3 Pleurální punktát // 13.2.3.1.4 Krev // 13.2.3.2 Zobrazovací metody // 13.2.3.3 Radionuklidové metody // 13.2.3.4 Endoskopické metody // 13.2.3.4.1 Bronchoskopie // 13.2.3.4.2 Mediastinoskopie // 13.2.3.4.3 Torakoskopie // 13.2.3.5 Bioptické metody // 13.2.3.6 Vyšetření plicních funkcí // 13.2.3.6.1 Spirometrie // 13.2.3.6.2 Mechanika dýchání // 13.2.3.6.3 Difúzni kapacita plicní (transfer faktor) //
13.2.3.7 Vyšetření plicní cirkulace // 13.2.3.7.1 Neinvazivní metody // 13.2.3.7.2 Invazivní metody // 13.2.4 Vyšetřovací postupy v gastroenterologii // 13.2.4.1 Anamnéza // 13.2.4.2 Somatické vyšetření // 13.2.4.3 Endoskopie // 13.2.4.4 Radiologické vyšetřeni // 13.2.4.5 pH-metrie a manometrie // 13.2.4.6 Izotopová vyšetření // 13.2.4.7 Sonografie // 13.2.4.8 Okultní krvácení // 13.2.4.9 Histochemické vyšetření // 13.2.4.10 Vyšetření stolice na zbytky k 13.2.4.11 Biochemické vyšetření // 13.2.4.12 Vyšetření zevní sekrece pankreatu // 13.2.5 Vyšetřovací postupy v nefrologii // 13.2.5.1 Vyšetření moči // 13.2.5.2 Funkční vyšetření ledvin // 13.2.5.3 Imunologická vyšetření // 13.2.5.4 Zobrazovací metody // 13.2.5.5 Renální biopsie // 13.2.6 Vyšetřovací postupy v endokrinológii // 13.2.7 Vyšetřovací postupy při poruchách metabolizmu // 13.2.8 Vyšetřovací postupy v hematologii // 13.2.8.1 Vyšetření krevního obrazu 500 // 13.2.8.2 Vyšetření kostní dřeně 501 // 13.2.8.3 Vyšetření koagulačních parametrů 501 // 13.2.9 Vyšetřovací metody v revmatologii 502 // 13.2.9.1 Anamnéza 502 // 13.2.9.1.1 Vlastní revmatické onemocnění 502 // 13.2.9.1.2 Celkové příznaky 503 // 13.2.9.1.3 Příznaky dalších onemocnění 503 // 13.2.9.2 Objektivní vyšetření 503 // 13.2.9.2.1 Nález u zánětlivých onemocnění 504 // 13.2.9.2.2 Nález u osteoartrózy 505 // 13.2.9.2.3 Vyšetření páteře 505 // 13.2.9.3 Laboratorní vyšetřovací metody 505 // 13.2.3.3.1 Kompletní krevní obraz a diferenciál 505 // 13.2.9.3.2 Reaktanty akutní fáze 506 // 13.2.9.3.3 Elektroforéza sérových bílkovin 506 // 13.2.9.3.4 Biochemické základní vyšetření 506 // 13.2.9.3.5 Imunologické vyšetřovací metody 507 // 13.2.9.3.6 Imunogenetické vyšetření 508 //
13.2.9.3.7 Mikrobiologické vyšetření 509 // 13.2.9.3.8 Vyšetření synoviálního výpotku 510 // 13.2.9.4 Zobrazovací metody v revmatologii 510 // 13.2.10 Vyšetřovací postupy při myoskeletálním postižení 510 // 13.2.10.1 Vyšetření poruch svalové funkce 511 // 13.2.10.1.1 Svalový test 512 // 13.2.10.1.2 Vyšetřování zkrácených svalů 512 // 13.2.10.1.3 Změny svalového tonusu ve funkčních souvislostech 512 // 13.2.10.2 Vyšetření funkce kloubu 512 // 13.2.10.3 Vyšetření kůže 513 // 13.2.10.4 Vyšetření reflexních změn na okostici 513 // 13.2.11 Vyšetření, hodnocení, popis a ošetření nejběžnějších poranění 514 // 13.3 Úvod do syndromologie 517 // 13.3.1 Kardiologie a pneumologie 518 // 13.3.2 Neurologie 521 // 13.3.3 Psychiatrie 523 // 13.3.4 Gastroenterologie 523 // 13.3.5 Nefrologie a urologie 524 // 13.3.6 Chirurgie 524 // 13.3.7 Jiné 525 // 14 Propedeutika terapie 527 // 14.1 Obecné principy terapie 529 // 14.2 Psychoterapie 537 // 14.3 Léčebná rehabilitace 539 // 14.3.1 Kineziterapie (léčebná tělesná výchova - LTV) 540 // 14.3.2 Ergoterapie 540 // 14.3.3 Fyzikální terapie (FT) 541 // 14.3.4 Balneoterapie a lázeňská léčba 542 // 14.4 Dietoterapie 543 // 14.5 Farmakoterapie 552 // 14.5.1 Způsob lékové aplikace 552 // 14.5.2 Léková registrace, cenotvorba a kategorizace 553 // 14.5.3 Preskripce léku 554 // 14.5.4 Nežádoucí účinky léku 555 // 14.6 Radioterapie 556 // 14.6.1 Definice 556 // 14.6.2 Záření kolem nás 556 // 14.6.3 Z historie léčby zářením 556 // 14.6.4 Radiobiologie 557 // 14.6.5 Radioterapie v onkologii 557 // 14.6.5.1 Předpoklady radioterapie 558 // 14.6.5.2 Zdroje záření užívané v radioterapii 558 // 14.6.5.3 Teleterapie 558 // 14.6.5.4 Brachyterapie 558 // 14.6.5.5 Metabolická radioterapie 558 // 14.6.5.6 Stereotaktické radioterapie 559 //
14.6.5.7 Nekonvenční záření 559 // 14.6.6 Nežádoucí reakce při radioterapii 559 // 14.6.7 Perspektivy radioterapie 559 // 14.7 Kardiopulmonální resuscitace 560 // 14.8 Tzv. alternativní a pseudoodborné formy terapie 564 // 15 Propedeutika zdravotnického managementu // a financování ve zdravotnictví 567 // 15.1 Management 573 // 15.1.1 Plánování 575 // 15.1.2 Organizování 575 // 15.1.3 Kontrola 575 // 15.2 Financování a úhrady zdravotnických služeb 578 // 15.2.1 Financování 578 // 15.2.2 Úhrady zdravotnických služeb 584 // 16 Propedeutika medicínského výzkumu 589 // 16.1 Hlavní principy Helsinské deklarace 592 // 16.2 Financování biomedicínského výzkumu 594 // 16.2.1 Grantový systém 594 // 16.2.2 Výzkumné záměry 595 // 16.2.3 Mezinárodní podpora výzkumu 595 // 16.3 Hodnocení výsledků výzkumu 596 // 16.4 Zkoušení nových léků 597 // 17 Historie a budoucnost klinické medicíny 599 // 17.1 Historie klinické medicíny 601 // 17.2 Budoucnost klinické medicíny 612 // Rejstřík 619

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC