Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.12.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:22x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990
365 s. : il. ; 25 cm

objednat
ISBN 80-04-22463-6 (váz.)
Kostka
000085232
Rekat.
// PŘEDMLUVA 15 // ÚVOD 17 // STRUČNÝ NÁSTIN VÝVOJE CHEMIE (M. Svobodová) 19 // Období starověké praktické chemie a přírodní filozofie 19 // Alchymie 19 // Období formování vědeckých základů chemie 20 // Rozvoj chemie v 19. a 20. století 21 // ROZDĚLENÍ MODERNÍ CHEMIE (J. Vacik) 23 // Charakteristika chemie, chemické disciplíny základní a další z nich vyčleněné 25 // Chemické disciplíny hraničící s jinými vědními obory 24 // PŘÍPRAVA A CHARAKTERIZACE ČISTÝCH LÁTEK 25 // Postupy zkoumání látek 25 // Základní izolační (separační) metody 25 // Základní metody zjišťování struktury látek 26 // OBECNÁ CHEMIE 29 // ZÁKLADNÍ POJMY 31 // Hmota 31 // Pole 31 // Látky 31 // Fyzikální veličiny a jejich jednotky 32 // Hmotnost a energie 33 // Soustava (systém) 33 // Homogenní a heterogenní soustavy 33 // Látkové množství 33 // Molární hmotnost 34 // Hmotnost atomů a molekul 34 // Relativní atomová a relativní molekulová hmotnost 34 // Třídění látek 36 // Chemicky čistá látka 36 // Prvek, nuklid 36 // Názvy a značky prvků 36 // Sloučenina 37 // Vzorce sloučenin // Stechiometrický (empirický) vzorec // Molekulový souhrnný (sumárni) vzorec // Konštituční vzorec // Geometrický vzorec // Konfigurační vzorce // Konformační vzorce // Strukturní elektronový vzorec // Směs, disperzní soustava // Roztok // Rozpouštění // Koloidní soustavy // Chemická reakce // Základní chemické zákony a Daltonova atomová teorie // Chemická rovnice // STECHIOMETRICKÉ VÝPOČTY (F. Zemánek) // Postupy při stechiometrických výpočtech // Hustota, molární objem a molární hmotnost // Hmotnostní zlomek // Složení a vzorce chemických sloučenin // Objemový zlomek // Molární zlomek // Hmotnostní koncentrace // Látková neboli molární koncentrace // Změny složení roztoků //
Výpočet látkového množství reagujících látek // Výpočet hmotností reagujících látek // Výpočet hmotností roztoků reagujících látek // Výpočet objemů roztoků reagujících látek // Výpočet objemů reagujících plynů // Shrnutí základních vztahů pro výpočty podle chemické rovnice // Výpočet stechiometrických koeficientů chemické rovnice // ATOMY // Stavba atomu // Složení atomového jádra // Nuklidy, izotopy // Radioaktivita // Bohrův model atomu // Kvantově mechanický model atomu // Atom vodíku // Znázorňování elektronové hustoty // Elektronová konfigurace atomu // PERIODICKÁ SOUSTAVA CHEMICKÝCH PRVKŮ // Mendělejevův periodický zákon // Tabulka periodické soustavy prvků // Soustava prvků a elektronová konfigurace atomů // Valenční elektrony; s,p, da /-prvky // Periodická závislost velikosti atomů na protonovém čísle // Ionizační energie, elektronová afinita a jejich periodicita // MOLEKULY A JEJICH SOUBORY // Složení molekul // Chemická vazba // Kovalentní vazba // Molekulové orbitaly // Vazba o- a vazba n, násobné vazby // Elektronová konfigurace dvouatomových stejnojaderných molekul // Struktura molekul s jedním centrálním atomem // Delokalizované a lokalizované molekulové orbitaly, hybridizace // Vaznost atomu // Koordinační vazba // Polarita kovalentní vazby // Struktura složitějších molekul // Iontová vazba // Struktura krystalů // Iontové krystaly // Atomové (kovalentní) krystaly // Kovové krystaly // Kovová vazba // Mezimolekulové síly // Molekulové krystaly // Polymorfie, alotropie a izomorfie, amorfní látky KLASIFIKACE CHEMICKÝCH REAKCÍ (7. ???) // Podstata chemických reakcí // Reakce jednoduché a složené // Kritéria pro třídění chemických reakcí // Třídění reakcí podle počtu fází v reakční směsi // Třídění reakcí podle vnějších změn při reakci // Tříděn
Třídění reakcí podle vazebných změn // Tříděni reakcí podle reagujících částic // Třídění reakcí podle přenášených částic // KINETIKA CHEMICKÝCH REAKCÍ (reakční kinetika) // Předmět reakční kinetiky // Reakce izolované a současné (simultánní) // Reakční rychlost // Kinetická (rychlostní) rovnice chemické reakce Závislost reakční rychlosti na teplotě Srážková teorie reakční rychlosti Teorie aktivovaného komplexu Katalýza // Katalyzátory a inhibitory Reakční mechanismus // ENERGETIKA CHEMICKÝCH REAKCÍ // Chemická energetika // Základní znaky chemické termodynamiky // První termodynamický zákon, vnitřní energie // Vnitřní energie, práce, teplo // Entalpie // Termochemie // Reakční teplo // Reakce exotermické a endotermické // Termochemické zákony // Teplo slučovací a spalné // Výpočet reakčního tepla // Druhý termodynamický zákon, entropie // Entropie a průběh některých dějů // Entropie, pravděpodobnost a uspořádanost soustavy // Gibbsova energie, Helmholtzova energie // Změna Gibbsovy energie pro některé typy reakcí // ROVNOVÁŽNÉ STAVY // Rovnovážný a ustálený stav // Chemická rovnováha // Ustavení dynamické rovnováhy v homogenní soustavě Guldbergův a Waageův zákon chemické rovnováhy, rovnovážná konstanta Kc // Rovnovážná konstanta Áj, // Chemická rovnováha složených soustav // Heterogenní chemická rovnováha // Rovnovážné složení soustavy, stupeň konverze // Princip akce a reakce, ovlivňování rovnovážného složení soustavy // Rovnováhy v roztocích elektrolytů (iontové rovnováhy) //
Elektrolyt, disociace, ionizace // Protolytické rovnováhy Bronstedova teorie kyselin a zásad // Jiné teorie kyselin a zásad // Disociace kyselin a zásad // Disociační stupeň // Disociace vody a pH // Výpočet pH roztoků některých kyselin a zásad // Neutralizace, hydrolýza solí // Srážecí rovnováhy // Redukčně oxidační (redoxní) rovnováhy // Standardní elektrodový potenciál // Oxidační a redukční vlastnosti látek // ANORGANICKÁ CHEMIE (B. Strauch) // ZÁKLADNÍ POJMY // Co je anorganická chemie // Anorganické látky // Chemické prvky // Anorganické sloučeniny // Vlastnosti anorganických sloučenin // Chemické názvy a chemické vzorce anorganických sloučenin // Oxidační číslo // Pravidla pro určování oxidačních čísel atomů prvků // Vyjadřování oxidačního čísla v názvu sloučeniny // Číslovkové předpony používané v názvosloví // Názvy jednoduchých anorganických sloučenin // Dvouprvkové (binárni) sloučeniny vodíku (hydridy) // Oxidy // Halogenidy, sulfidy, hydroxidy a ostatní obdobné sloučeniny // Názvosloví kyselin // Názvosloví iontů // Názvosloví solí // PERIODICKÁ SOUSTAVA CHEMICKÝCH PRVKŮ, VLASTNOSTI CHEMICKÝCH PRVKŮ A JEJICH SLOUČENIN Klasifikace prvků // Fyzikální vlastnosti anorganických látek // Chemické vlastnosti anorganických látek VODÍK A JEHO SLOUČENINY. VODA Vodík // Vlastnosti vodíku Příprava vodíku Výroba vodíku Použití vodíku // Sloučeniny vodíku // Hydridy // Voda // Fyzikální vlastnosti a struktura vody // Chemické vlastnosti vody // Voda jako rozpouštědlo // Voda jako prostředí // Hydráty // Čistota vody a její význam // PRVKY p // Vlastnosti p-prvků // Prvky pb - vzácné plyny // Výskyt a použití vzácných plynů // Prvky ps - halogeny // Vlastnosti a použití halogenů // Halogenovodíky a halogenidy // Kyslíkaté sloučeniny halogenů //
Prvky pA — chalkogeny // Kyslík a jeho vlastnosti // Příprava, výroba a použití kyslíku // Sloučeniny kyslíku — oxidy, peroxidy // Síra, její vlastnosti a použití // Sulfan, sulfidy // Kyslíkaté sloučeniny síry // Výroba kyseliny sírové // Prvky p3 — skupina dusíku // Dusík, jeho vlastnosti a použití // Amoniak, amonné soli // Kyslíkaté sloučeniny dusíku // Fosfor, jeho vlastnosti a použití // Sloučeniny fosforu // Prvky p2 — skupina uhlíku // Uhlík, jeho vlastnosti a použití // Bezkyslíkaté sloučeniny uhlíku // Kyslíkaté sloučeniny uhlíku // Křemík, jeho vlastnosti a použití // Sloučeniny křemíku // Výroba a použití technicky významných sloučenin křemíku Cín a olovo // Prvky p1 — skupina boru Bor a jeho sloučeniny /// Hliník, jeho vlastnosti a použití // Sloučeniny hliníku // PRVKYs // Vlastnosti s-prvků Prvky s1 // Sloučeniny s prvků // Prvky s2 // Sloučeniny s2-prvků // PRVKY d // Vlastnosti prvků d // Sloučeniny d-prvků // Koordinační sloučeniny // Názvosloví koordinačních sloučenin // Vlastnosti koordinačních sloučenin // Obecné způsoby výroby kovů // Titan, vanad, chrom, mangan // Prvky skupiny železa // Výroba železa a oceli // Sloučeniny železa // Slitiny // Koroze // Prvky skupiny mědi // Podstata fotografického procesu // Prvky skupiny zinku // PRVKY f // Lanthanoidy a aktinoidy // Vlastnosti a význam lanthanoidů a aktinoidů // ORGANICKÁ CHEMIE (j. Pacák) // ZÁKLADNÍ POJMY // Co je organická chemie // Organické sloučeniny // Struktura organických sloučenin // Izomerie v organické chemii // Konformace // Vazby v molekulách organických sloučenin // Polarita kovalentních vazeb // Aromatické sloučeniny // Rozdělení organických sloučenin // Rozdělení uhlovodíků // Rozdělení derivátů uhlovodíků // Názvosloví organických sloučenin //
Systematické substituční názvosloví // Obecné systematické názvy uhlovodíků, jejich zbytků a derivátů // Názvy jednoduchých alkanů tvořené pomocí předpon // Označování derivátů benzenu pomocí předpon // Homologické řady // PŘEHLED ORGANICKÝCH SLOUČENIN // Alkany a cykloalkany // Alkeny // Alkadieny // Alkiny // Arény // Halogenové deriváty // Nitrosloučeniny // Aminy // Hydroxysloučeniny // Alkoholy // Fenoly // Ethery // Karbonylové sloučeniny // Karboxylové kyseliny // Funkční deriváty karboxylových kyselin // Substituční deriváty karboxylových kyselin // Deriváty kyseliny uhličité // Heterocyklické sloučeniny // REAKČNÍ MECHANISMY // Co je reakční mechanismus // Elektronové posuny v molekulách // Indukční efekt // Mezomerní efekt // Radikálové substituce // Elektrofilní substituce // Nukleofilní substituce // Eliminace // Elektrofilní adice // Nukleofilní adice // Esterifikace a hydrolýza esterů // Přesmyky // ORGANICKÁ CHEMIE V MODERNÍ SPOLEČNOSTI // Základní suroviny průmyslové organické chemie // Zemní plyn // Ropa // Petrochemie // Uhlí // Syntetické polymery // Přehled důležitých plastů // Přehled důležitých elastomerů // Pohonné látky // Syntetické detergenty // Léčiva // Pesticidy // Výbušniny // Bojové chemické látky // PŘÍRODNÍ LÁTKY // Význam a rozdělení přírodních látek // Lipidy // Isoprenoidy // Terpeny // Steroidy // Alkaloidy // Sacharidy // Acyklické struktury monosacharidů Cyklické struktury monosacharidů Chemické vlastnosti monosacharidů Oligosacharidy Polysacharidy // ZÁKLADY BIOCHEMIE (J. Barlhová) // ZÁKLADNÍ POJMY // Co je biochemie // Bioprvky a jejich sloučeniny // Molekulová organizace buňky // Metabolismus // ENZYMY // Klasifikace a názvosloví enzymů // Složení enzymů // Funkce enzymů // Vliv některých faktorů na aktivitu enzymů // Regulace enzymové aktivity //
ENERGETIKA BIOCHEMICKÝCH PROCESŮ // Rozdělení organismů podle typu metabolismu // Fotosyntéza // Energetika heterotrofních buněk // Respirační řetězec // Oxidační (aerobní) fosforylace // METABOLISMUS SACHARIDŮ // Odbourávání sacharidů // Glykolýza // Citrátový cyklus // Kvašení (fermentace) // Regulace metabolismu // METABOLISMUS LIPIDŮ // Funkce lipidů // Mobilizace lipidů // Oxidace mastných kyselin // Syntéza mastných kyselin // Vztah metabolismu lipidů a sacharidů // NUKLEOVÉ KYSELINY A SYNTÉZA BÍLKOVIN // Biochemická podstata genu // Struktura nukleových kyselin // Molekulární základ dědičnosti // Replikace // Transkripce // Translace // BÍLKOVINY A JEJICH METABOLISMUS // Složení a funkce bílkovin // Aminokyseliny // Primární struktura bílkovin // Trojrozměrná struktura bílkovin // Metabolismus bílkovin // OSOBNOSTI VÝZNAMNÉ PRO ROZVOJ CHEMIE (M. Svobodová) // Rejstřík (M. Svobodová)
cnb000056186

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC