Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(23.3) Půjčeno:93x 
BK
8. vyd.
Praha : Prometheus, 2003
608 s.

objednat
ISBN 80-7196-267-8 (váz.)
Obsahuje rejstřík
Matematika - přehledy - učebnice středošk.
000085277
Obsah // PŘEDMLUVA ? // 1 ZÁKLADNÍ POZNATKY Z LOGIKY A TEORIE MNOŽIN 13 // 1.1 Matematická logika 13 // 1.2 Množiny 28 // 2 ČÍSELNÉ OBORY 40 // 2.1 Základní aritmetické pojmy 40 // 2.2 Obor přirozených čísel 46 // 2.3 Obor celých čísel 53 // 2.4 Obor racionálních čísel 54 // 2.5 Obor reálných čísel 58 // 2.6 Mocniny a odmocniny v oboru reálných čísel 71 // 2.7 Zlomky 80 // 2.8 Obor komplexních čísel, algebraický tvar komplexních čísel 86 // 3 ZÁKLADNÍ POZNATKY Z ALGEBRY 95 // 3.1 Mnohočleny 95 // 3.2 Algebraické výrazy a jejich úpravy 104 // 3.3 Důkazy algebraických rovností a nerovností 109 // 4 FUNKCE 112 // 4.1 Základní pojmy 112 // 4.2 Vlastnosti a druhy funkcí 117 // 4.3 Elementární funkce 124 // 4.4 Úlohy o funkcích 137 // 4.5 Goniometrické funkce 145 // 4.6 Užití goniometrických funkcí, goniometrický tvar komplexních čísel 171 // 5 ROVNICE A NEROVNICE 181 // 5.1 Rovnice a jejich řešení 181 7 // 5.2 Lineární rovnice 186 // 5.3 Kvadratické rovnice 192 // 5.4 Iracionální rovnice 199 // 5.5 Algebraické rovnice vyšších stupňů 202 // 5.6 Exponenciální a logaritmické rovnice 210 // 5.7 Goniometrické rovnice 213 // 5.8 Nerovnice a jejich řešení 220 // 5.9 Lineární nerovnice 223 // 5.10 Kvadratické nerovnice 230 // 5.11 Další druhy nerovnic 240 // 5.12 Rovnice a soustavy rovnic s více neznámými 246 // 5.13 Nerovnice a soustavy nerovnic s více neznámými 256 // 5.14 Slovní úlohy vedoucí
? řešení rovnic a nerovnic 260 // 6 POSLOUPNOSTI A ŘADY 269 // 6.1 Posloupnosti 269 // 6.2 Limita posloupnosti 278 // 6.3 Nekonečná řada a její součet 282 // 7 KOMBINATORIKA, POČET PRAVDĚPODOBNOSTI, // STATISTIKA 288 // 7.1 Základní kombinatorická pravidla 288 // 7.2 Variace, permutace 290 // 7.3 Kombinace, binomická věta 294 // 7.4 Počet pravděpodobnosti 301 // 7.5 Statistika 313 // 8 MATEMATICKÁ ANALÝZA 329 // 8.1 Limita a spojitost funkce 329 // 8.2 Derivace funkce 335 // 8.3 Užití diferenciálního počtu ? vyšetřování průběhu funkcí 346 // 8.4 Primitivní funkce, neurčitý integrál 357 // 8.5 Určitý integrál a jeho aplikace 361 // 9 GEOMETRIE (PLANIMETRIE A STEREOMETRIE) 368 // 9.1 Základní geometrické pojmy a základní věty planimetrie 368 // 9.2 Úhly, trojúhelník 372 // 9.3 Kružnice 382 // 9.4 Vlastnosti trojúhelníku 386 // 9.5 Trigonometrie 396 // 9.6 Mnohoúhelníky, kruh a jeho části 402 // 9.7 Množiny všech bodů dané vlastnosti v rovině 408 // 8 // 9.8 Geometrická zobrazení v rovině 417 // 9.9 Konstrukční planimetrické úlohy 426 // 9.10 Obsahy geometrických obrazcu 451 // 9.11 Základní pojmy a věty stereometrie 459 // 9.12 Metrické vlastnosti v prostoru 466 // 9.13 Geometrická tělesa 472 // 9.14 Množiny všech bodů dané vlastnosti v prostoru 483 // 9.15 Geometrická zobrazení v prostoru 485 // 9.16 Objemy a povrchy těles 487 // 10 ANALYTICKÁ GEOMETRIE 493 // 10.1 Analytické vyjádření geometrického
útvaru 493 // 10.2 Orientované úsečky, vázané vektory 494 // 10.3 Volné vektory 496 // 10.4 Soustavy souřadnic na přímce, v rovině a v prostoru 503 // 10.5 Souřadnice vektorů 509 // 10.6 Skalární a vektorový součin vektorů 514 // 10.7 Rovnice přímky, polopřímky, úsečky 525 // 10.8 Analytické vyšetřování vzájemné polohy dvou přímek v rovině // a v prostoru 535 // 10.9 Rovnice roviny, poloroviny, poloprostoru 539 // 10.10 Analytické vyšetřování vzájemné polohy přímky a roviny, // dvou rovin 550 // 10.11 Analytické vyjádření metrických vlastností v rovině // a v prostoru 557 // 10.12 Kuželosečky a jejich rovnice 567 // 10.13 Analytické vyšetřování vzájemné polohy přímky // a kuželosečky, dvou kuželoseček, kulové plochy a přímky 580 // 10.14 Analytické vyšetřování množin všech bodů dané vlastnosti 590 // REJSTŘÍK 593 // 9

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC