Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:4x 
BK
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989

objednat
ISBN 80-7066-070-8
000085328
Rekat.
I. Molekulární organizace živé hmoty 5 // 1. Prvkové složení živé hmoty a biomolekul 5 // 2. Základní organické molekuly 7 // 3. Biologické makromolekuly a vyšší struktury 7 // 4. Jednotná základní chemická stavba živých organizmů 8 // II. METABOLICKé POCHODY A ENZYMY 10 // 1. Enzymy a biokatalýza 10 // 2. Chemická povaha enzymů 11 // 3. Struktura enzymů __ 12 // 4« Mechanizmus interakce enzymu se substrátem I3 // 5. Reakční mechanizmy enzymatických přeměn 15 // 6. Kompetiční a nekompeticní inhibitory 16 // 7. Allosterický efekt 17 // 8. Isoenzymy 18 // 9. Názvosloví a klasifikace enzymů. 18 // 10. Vznik neaktivních proenzymů a jejich aktivace 19 // III. ENERGETICKÉ PROBLÉMY METABOLICKÝCH DĚJŮ 20 // 1. Endergonní a exergonní reakce // 2. Makroergní sloučeniny, úloha ATP __ // 3» Energetická aktivace intermediárních metabolitů // 4. Koenzym A // 5. Některé makroergní intermediáty // 6. Kreatinfosfát // IV. 0XID0REDUKČNÍ POCHODY V BUŇCE // 1. Energetické problémy biologických oxidací // 2. Systém oxidoredukčních enzymů // 3. Pyridinové dehydrogenasy // 4. Plavoproteidy // 5. Koenzym Q // 6. Cytochromový systém 7* Chemiosmotická teorie // 8. Oxidativní fgsfórylace // 9. Regulace tkáňového dýchání // 10. Spojení extra- a intramitochondriálních oxidačních dějů // V. CITRÁTOVÝ CYKLUS - ÚSTŘEDNÍ METABOLICKÁ DRÁHA // 1. Přípravné fáze zpracování živin // 2. Základní sled metabolických přeměn citrátového cyklu // 3. Energetická bilance citrátového cyklu // 4. Některé regulační mechanizntyr // 5« Anaplerotické spoje citrátového cyklu // VI. METABOLIZMUS SACHARIDŮ // 1. Sacharidy ve výživě a jejich trávení // 2. Anaerobní glykolysa // 3. Závěrečná etapa anaerobní glykolysy // 4. Glykolysa v aerobních podmínkách //
5. Celková bilance plné oxidace glukosy // 6. Štěpení glykogenu // 7. Zpracování fruktosy, galaktosy a glycerolu // 8. Celkové uspořádání glykolysy 9» Glukoneogenese // 10. Regulace glykolysy a glukoneogenese // 11. Pentosový cyklus // 12. Fotosyntéza // VII. BI0SYNTÉZA POLYSACHARIDŮ A( DALŠÍCH GLYKOSIDŮ // 1. UDP-deriváty monosacharidů 58 // 2. Biosyntéza glykogenu 58 // 3. Metabolizmus laktosy e 60 // 4. Biosyntéza glukuronidů 60 // 5. Biosyntéza stavebních složek mukopolysacharidů a heteropolysacha- // ridů e 6l // 6. Vznik nejvýznamnějších heteropolysacharidů 62 // 7. Proteoglykanové komplexy 63 // 8. Další glykoproteiny a glykolipidy 64 // 9. Bakteriální raureiny 64 // VIII. METABOLIZMUS TUKŮ 65 // 1. Tuky ve výživě a jejich trávení 65 // 2. Aktivace mastných kyselin a jejich přenos do mitochondrií 66 // 3. Beta-oxidace mastných kyselin 6? // 4. Energetická bilance beta-oxidace 68 // 5. Oxidace nenasycených mastných kyselin 69 // 6. Tvorba ketonů a jejich metabolizmus 70 // 7. Biosyntéza mastných kyselin ‘ 71 // 8. Energetická bilance biosyntézy ’ 73 // 9. Elongace mastných kyselin 74 // 10. Biosyntéza kyseliny olejové 74 // 11. Premena cukrů na tuky 75 // 12. Biosyntéza tuků 76 // 13. Deponování tuků v adipocytech a jejich mobilizace 76 // IX. METABOLIZMUS FOSPOLIPIDŮ A GLYKOLIPIDŮ 77 // 1• Biosyntéza glycerofosfolipidů 77 // 2. Využití cholinu 78 // 3. Některé další glycerofosfolipidy 78 // 4. Biosyntéza sfingolipidů: Sfingomyeliny 78 // 5. Biosyntéza glykosfingolipidů: Cerebrosidy a gangliosidy 79 // 6. Prostaglandiny 80 // X. METABOLIZMUS STEROIDNÍCH LÁTEK 81 // 1. Exogénni a endogenní cholesterol 81 // 2. Biosyntéza cholesterolu 82 // 3. Hydroxylace steroidů 82 // 4. Biosyntéza žlučových kyselin 83 // 5. Biosyntéza steroidních hormonů, vznik progesteronu 84 //
6. Biosyntéza kortikoidů, androgenů a estrogenů 85 // 7. Charakteristické kortikoidy 85 // 8. Androgeny ’ 86 // 9. Estrogeny 87 // 10. Vrozený defekt ?21 hydroxylasy # 87 // 11. Mechanizmus účinKu stepoidních hormonů 87 // 12. Regulace tvorby a uvolňování hormonů 4 88 // XI. METABOLIZMUS AMINOKYSELIN 89 // 1. Aminokyseliny ve výživě, trávení bílkovin • 89 // 2. Dusíkatá bilance 90 // 3. Úloha fosfopyridoxalových koenzymů 91 // 4. Deaminace a transaminace aminokyselin 91 // 5. Biosyntéza močoviny 93 // 6. Celková bilance ureosyntetického cyklu 94 // 7. Úloha glutaminu 94 // 8. Srovnávací biochemie detoxikace amoniaku 96 // 9. Glukogenní a ketogenní aminokyseliny 97 // 10. Metabolizmus jednouhlíkatých fragmentů C1 98 // XII. NEJVÝZNAMN&JŠÍ PŘEMĚNY AMINOKYSELIN 100 // 1. Přeměny glutamátu a aspartátu 100 // 2. Metabolické přeměny šeřinu a glycinu 101 // 3. Přeměny cysteinu a methioninu , 102 // 4. Přeměny- lysinu, threoninu a aminokyselin s rozvětveným řetězcem IO4 // 5. Přeměny histidinu 105 // 6. Přeměny tryptofanu 106 // 7. Přeměny fenylalaninu 108 // 8. Přeměny tyrosinu: Vznik katecholaminů 109 // 9. Přeměny tyrosinu: Tvorba pigmentů me1aninů 110 // 10. Přeměny tyrosinu: Tvorba hormonů štítné žlázy 111 // 11. Katabolizmus tyrosinu 112 // XIII. BIOSYNTÉZA A-DEGRADACE TETRAPYRROLOVÝCH DERIVÁTŮ 113 // 1. Biosyntéza tetrapyrrolů 113 // 2. Vznik abnormálních tetrapyrrolů 114 // 3. Biochemický význam hemoglobinu a myoglobinu 115 // 4. Evoluce krevních pigmentů 115 // 5. Degradace hemoglobinu na bilirubin II6 // 6. Žlučová barviva 117 // 7. Žloutenka novorozenců 11S // 8. Vitamin B12 118 // XIV. BIOSYNTÉZA A DEGRADACE PURINOVÝCH A PYRIMIDINOVÝCH NUKLEOTIDŮ 119 // I. Biosyntéza purinových nukleotidů II9 // 2. Pomocná dráha tvorby purinových nukleotidů 121 //
3. Biosyntéza pyrimidinových nukleotidů 121 // 4# Pomocná dráha tvorby pyrimidinových nukleotidů 122 // 5« Vznik nukleosidpolyfosfátů 123 // 6. Cyklické nukleotidy 123 // 7* Biosyntéza deoxyribonukleotidů 124 // 80 Antimetabolity purinových a pyrimidinových nukleotidů 125 // 9. Degradace pyrimidinových nukleotidů 125 // 10. Degradace purinových nukleotidů 126 // XV. GENETICKÉ INFORMACE A JEJÍ VYUŽITÍ 127 // 1. Stavba nukleových kyselin 127 // 2. Deoxyribonukleová kyselina 129 // Tvar a velikost DNA 132 // Nukleotidová sekvence I32 // Stavba chromatinu I33 // Replikace, reparace a rekombinace DNA I34 // 3* Ribonukleové kyseliny 137 // Messenger RNA 137 // Ribosoraální RNA 139 // Transferová (transportní) RNA 139 // Syntéza RNA (transkripce) I40 // 4# Proteosyntéza I43 // 5* Struktura genů a regulace génové exprese I47 // 6. Replikace nukleových kyselin živočišných virů 150 // 7 o Génové manipulace I54 // XVI. STRUKTURA BÍLKOVIN * I57 // 1. Primární struktura 158 // 2. Sekundární struktura » 162 // 3* Terciární struktura I64 // 4# Kvartemí struktura 167 // XVII. HEMOGLOBIN // 168 // 1. Exprese a evoluce hemoglobinových genů I68 // 2. Struktura a funkce hemoglobinu 169 // 3# Poruchy funkce, složení a tvorby hemoglobinu 171 // Methemoglobin, karbonylhemoglobin 171 // Heraoglobinopatie _ 172 // Thalasémie ’ 173 // XVIII. IMUNOGLOBULINY // 175 // XIX. KOLAGEN 179 // XX. BIOCHEMIE SVALSTVA; KONTRAKTILNÍ APARÁT BUŇKY 182 // 1. Základní stavba příčně pruhovaných svalů // 2. Myosin // 3o Aktinov komplex .. // 4» Pracovní cyklus aktomyosinu // 5. Představa o mechanizmu kontrakce // 6. Energetické problémy svalové tkáně 7« Svalové bílkoviny - zdroj výživy 8. Mikrotubulámí aparát //
XXI. STRUKTURA A FUNKCE BIOLOGICKÝCH MEMBRÁN // 1. Základní vlastnosti biologických membrán 189 // 2. Chemická stavba biologických membrán 190 3« Transportní mechanizmy, pasivní transport 191 4* Aktivní transport 192 5# Kotrans ortní mechanizmy 194 6. Dráždivě membrány 195 7# Transportní antibiotika 196 // N

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC