Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
3. přepracované a rozšířené vyd.
Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1998
287 s.,front. : il.

objednat
ISBN 80-7182-079-2 (brož.)
Další názvový údaj z obálky: pro 6. 7. 8. a 9. ročník ZŠ a nižší třídy víceletých gymnazií
Obsahuje kresby, tabulky
Matematika - příklady - učebnice škol základních
000085333
/6/ // Obsah // Obsah // Jak pracovat s učebnicí... 5 // Obsah ... 6 // VI. ročník - prima: // I. Opakování učiva 5. ročníku // 1. Počítání s přirozenými čísly I... 13 // 2. Počítání s přirozenými čísly II ... 14 // 3. Počítání s desetinnými čísly ... 14 // Řešení a hodnocení... 15 // II. Desetinná čísla // 1. Desetinná čísla... 19 // 2. Násobení a dělení desetinných čísel I ... 19 // 3. Násobení a dělení desetinných čísel II ... 20 // Řešení a hodnocení... 20 // III. Dělitelnost přirozených čísel // 1. Znaky dělitelnosti, násobek čísla... 24 // 2. Dělitel, nejmenší společný násobek, // největší společný dělitel... 24 // 3. Násobek a dělitel - slovní úlohy I... 25 // 4. Násobek a dělitel - slovní úlohy II ... 25 // Řešení a hodnocení... 26 // IV. Úhel a jeho velikost // 1. Velikost úhlu, operace s úhly... 31 // 2. Grafické sčítání a odčítání úhlů... 31 // Řešení a hodnocení... 32 // Pololetní písemná práce I ... 34 // Řešení a hodnocení... 35 // Pololetní písemná práce II ... 36 // Řešení a hodnocení... 37 // V. Osová souměrnost // 1. Osová souměrnost... 39 // Řešení a hodnocení... 41 // /7/ // Obsah // VI. Trojúhelník // [ Vnější a vnitřní úhly trojúhelníku ... 40 // 2. Střední příčky, konstrukce trojúhelníku... 41 // 3. Konstrukce trojúhelníku, kružnice // opsaná trojúhelníku ... 41 // Řešení a hodnocení... 42 // VII.
Objem a povrch // 1. Obvod a obsah obrazce, převody4ednotek ... 46 // 2. Převody jednotek, objem kvádru a krychle ... 47 // 3. Povrch těles - slovní úlohy... 47 // 4. Objem těles - slovní úlohy... 48 // Řešení a hodnocení... 48 // Závěrečná písemná práce I ... 54 // Řešení a hodnocení... 54 // Závěrečná písemná práce II... 57 // Řešení a hodnocení... 58 // VIL ročník - sekunda: // V ’ // I. Zlomky ¦ // 1. Zlomek, rozšiřování a krácení zlomků... 61 // 2. Uspořádání zlomků... 62 // 3. Sčítání a odčítání zlomků ... 62 // 4. Sčítání a odčítání zlomků - smíšená čísla... 63 // 5. Násobení racionálních čísel ... 63 // 6. Dělení racionálních čísel, složené zlomky ... 64 // 7. Zlomky - opakování... 64 // Řešení a hodnocení... 65 // II. Celá čísla, racionální čísla // 1. Celá čísla ... 75 // 2. Absolutní hodnota ... 75 // 3. Počítání s racionálními čísly... 76 // Řešení a hodnocení... 76 // III. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost // 1. Poměr, přímá úměrnost ... 79 // 2. Postupný poměr, nepřímá úměrnost... 79 // /8/ // Obsah // 3. Náročnější slovní úlohy na přímou // a nepřímou úměrnost ... 80 // Řešení a hodnocení... 80 // IV. Procenta, úroky // 1. Výpočet procentové části... 85 // 2. Výpočet počtu procent... 85 // 3. Výpočet základu ... 86 // 4. Procenta - slovní úlohy I ... 86 // 5. Procenta - slovní úlohy II ... 87
Řešení a hodnocení... 87 // Pololetní písemná práce I... 93 // Řešení a hodnocení... 94 // Pololetní písemná práce II ... 95 // Řešení a hodnocení... 96 // V. Shodnost - středová souměrnost // 1. Středová souměrnost ... 98 // Řešení a hodnocení... 98 // VI. Čtyřúhelníky, hranoly // 1. Konstrukce rovnoběžníku, // obsah rovnoběžníku I... 100 // 2. Konstrukce rovnoběžníku, // obsah rovnoběžníku a trojúhelníku II ... 101 // 3. Povrch a objem hranolu... 101 // Řešení a hodnocení... 101 // Závěrečná písemná práce I ... 105 // Řešení a hodnocení... 106 // Závěrečná písemná práce II... 108 // Řešení a hodnocení... 109 // VIII. ročník - tercie: // I. Opakování učiva 7. ročníku // 1. Dělitelnost ... 111 // 2. Zlomky... 111 // 3. Procenta... 112 // /9/ // Obsah // 4. Obvod a obsah rovnoběžníku, objem // a povrch hranolu... 112 // 5. Konstrukce rovnoběžníku a trojúhelníku... 113 // Řešení a hodnocení... 113 // U Druhá mocnina a odmocnina, Pythagorova věta // 1. Druhá mocnina a odmocnina // racionálních čísel... 120 // 2. Pythagorova věta... 120 // 3. Užití Pythagorovy věty v planimetrii ... 121 // 4. Užití Pythagorovy věty ve stereometrii ... 121 // Řešení a hodnocení... 122 // III. Mocniny s přirozeným mocnitelem // 1. Druhá a třetí mocnina a odmocnina... 128 // 2. Užití mocnin s přirozeným mocnitelem ... 128 // Řešení a hodnocení ... 129 // IV. Výrazy // 1. Početní
výkony s mnohočleny... 132 // 2. Operace s celistvými výrazy... 132 // 3. Užití vzorců při úpravách celistvých výrazů ... 133 // Řešení a hodnocení... 133 // Pololetní písemná práce I... 137 // Řešení a hodnocení... 137 // Pololetní písemná práce II ...•... 139 // Řešení a hodnocení... 140 // V. Kruh, kružnice, válec // 1. Slovní úlohy na obvod a obsah kruhu... 143 // 2. Válec ve slovních úlohách ... 143 // Řešení a hodnocení... 144 // VI. Lineární rovnice // 1. Řešení jednoduchých lineárních rovnic ... 147 // 2. Řešení složitějších lineárních rovnic... 147 // 3. Jednoduché slovní úlohy řešené // pomocí rovnic ... 147 // 4. Složitější slovní úlohy I... 148 // /10/ // Obsah // 5. Složitější slovní úlohy II ... 148 // 6. Úlohy o pohybu... 149 // 7. Řešení lineárních nerovnic... 149 // Řešení a hodnocení... 150 // VIL Konstrukční úlohy // 1. příklad ... 162 // 2. příklad ... 163 // 3. příklad ... 164 // 4. příklad ... 165 // 5. příklad ... 166 // 6. příklad ... 166 // 7. příklad ... 167 // 8. příklad ... 168 // 9. příklad ... 168 // 10. příklad ... 169 // 11. příklad ... 170 // 12. příklad ... 170 // 13. příklad ... 171 // 14. příklad ... 171 // Závěrečná písemná práce I ... 172 // Řešení a hodnocení... 173 // Závěrečná písemná práce II... 175 // Řešení a hodnocení... 175 // IX. ročník - kvarta: // I. Opakování učiva 8. ročníku
1. Počítání s racionálními čísly... 178 // 2. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost ... 179 // 3. Užití Pythagorovy věty... 179 // 4. Konstrukční úlohy... 180 // Řešení a hodnocení... 180 // II. Lomený výraz // 1. Krácení lomených výrazů, smysl zlomku ... 188 // 2. Počítání s lomenými výrazy ... 188 // 3. Složitější úlohy na počítání // s lomenými výrazy... 189 // /11 / // Obsah // ??? Řešení rovnic s neznámou ve jmenovateli // V . * 4 • * * ? • // \\ Řešení lineárních rovnic... 194 // 2. Řešení lineárních rovnic, // rovnic s neznámou ve jmenovateli ... 194 // 3. Řešení náročnějších lineárních rovnic ... 194 // 4. Řešení slovních úloh pomocí rovnic... 195 // 5. Řešení slovních úloh na směsi // a společnou práci... 196 // 6. Řešení slovních úloh o pohybu ... 196 // 7. Řešení kvadratických rovnic ... 197 // Řešení a hodnocení... 197 // IV. Soustavy lineárních rovnic // 1. Řešení soustav lineárních rovnic... 210 // 2. Řešení náročnějších soustav // lineárních rovnic ... 210 // Řešení a hodnocení... 211 // V. Funkce // 1. Lineárpí funkce ... 215 // 2. Kvadratická funkce, kvadratická rovnice.. 215 // 3. Lomená funkce ... 216 // Řešení a hodnocení... 216 // Pololetní písemná práce I... 221 // Řešení a hodnocení... 221 // Pololetní písemná práce II ... 224 // Řešení a hodnocení... 225 // VI. Podobnost, goniometrické funkce // 1. Užití podobnosti
v konstrukcích // 2. Užití goniometrických funkcí // v planimetrii I ... // 3. Užití goniometrických funkcí // v planimetrii II... // 4. Užití goniometrických funkcí // ve stereometrii... // Řešení a hodnocení... // /12/ Obsati // VII. Jehlan, kužel, koule // 1. Slovní úlohy na jehlan, kužel a kouli ... 238 // Řešení a hodnocení... 238 // Závěrečná písemná práce I ... 240 // Řešení a hodnocení... 241 // Závěrečná písemná práce II... 244 // Řešení a hodnocení... 245 // Návrhy prověrek ? přijímacím pohovorům na střední školy // 1. prověrka... 249 // Řešení a hodnocení... 250 // 2. prověrka... 253 // Řešení a hodnocení... 254 // 3. prověrka... 257 // Řešení a hodnocení... 258 // 4. prověrka... 261 // Řešení a hodnocení... 262 // 5. prověrka... 265 // Řešení a hodnocení... 266 // 6. prověrka... 269 // Řešení a hodnocení... 270 // 7. prověrka...274 // Řešení a hodnocení... 274 // 8. prověrka... 278 // Řešení a hodnocení... 279 // Seznam užívaných značek... 283 // Řecká abeceda... 284 // Tabulky jednotek... 285 // Tabulka hodnocení pro žáky ZŠ ... 286 // Tabulka hodnocení pro žáky tříd RVM a víceletých gymnázií... 287 // // // //

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC