Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.04.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:9x 
BK
Biografie
1. vyd.
Praha : Odeon, 1976
282, [1] s. ; 8°

objednat
italština
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Podnětná kniha pokrokového italského estetika a kritika si klade řadu otázek z obecné estetiky a obecné teorie umění. Snaží se postihnout podstatu proměn v umění naší doby a rozebírá techniky a poetiky uměleckých jazyků ve výtvarném umění, hudbě, divadle, tanci, literatuře, filmu a fotografii. Přináší bystré postřehy o pomíjivosti některých jevů v západní kultuře a cenné kritiky různých nedávných či soudobých estetických názorů..
000085413
POZNÁMKA K TŘETÍMU ITALSKÉMU VYDÁNÍ 5 // ÚVOD 7 // PRVNÍ ČÁST // PROMĚNY UMĚNÍ // I. OBRAZ (PŘEDSTAVA) A OBRAZNOST // i. Formování obrazu 13 // а. Obraznost a vnímání 15 // 3. Vnímání a transakce 16 // 4. Obraz a význam, forma a struktura 19 // II. PRO SYMBOLICKOU ESTETIKU A PROTI NÍ // 1. Obraz a symbol v díle Cassirerově 24 // 2. Susanne Langerová a virtuálnost uměleckého symbolu 26 // 3. Charles Morris a sémiotická estetika 27 // 4. Dvojznačnost jako estetický činitel 29 // 5. Obecné a individuální symboly 30 // III. HODNOTA VYJADŘOVACÍCH PROSTŘEDKŮ // 1. Nevýhody a překážky symbolických teorií 33 // 2. Význam techniky v estetickém hodnocení 34 // 3. Odlišnost jednotlivých umění podle výrazových prostředků 36 // 4. Potřeba „ztělesnění“ uměleckého zárodku 37 // 5. „Princip asimilace“, čili umění nesmí zradit svůj výrazový prostředek 40 // б. Synestézie a interference v umění 43 // IV. ROVNOVÁHA, RYTMUS A PROPORCE // 1. Přibližnost proporčních zákonů 45 // 2. Nauka o proporcích včera a dnes - příklad perských koberců 48 // 3. Směřování k asymetrii 50 // 4. Tajemná „tetraktys“ 52 // 5. Od rytmu k obrazu 53 // V. TVORBA, INTERPRETACE A KOMUNIKACE // 1. Interpretace v hudbě a v ostatních uměních 55 // 2. Změny způsobené vnímáním a interpretací 56 // 3. Vývoj umění nebo jeho „spotřeba“? 58 // 4. Spotřeba komunikace a problém „lidového umění“ 59 // DRUHÁ ČÁST // TECHNIKY A POETIKY UMĚLECKÝCH JAZYKŮ // I. VIZUÁLNÍ UMĚNÍ // A. Malířství // 1. Odůvodnění názvu „vizuální umění“ 65 // 2. Malířství jako umění barvy 66 // 3. Chromatický témbrismus 67 // 4. Rozklad perspektivní prostorovosti a zpředmětnění obrazu 69 // 5. Výtvarné motivy („figury“) a pozadí 71 //
6. Prostorové a barevné změny od fauvistů ke Kandinskému 72 // 7. Rozdíl mezi malbou abstraktní a konkrétní a význam De Stijlu 74 // 8. Časový prvek v Kleeově umění 76 // 9. Organičnost abstrakce 77 // 10. Gesto a skvrna v posledních malířských směrech 80 // 11. Akční malba a pop-art 81 // B. Sochařství // 1. Stereognostické a prostorové hodnoty sochařství 82 // 2. Zobrazování a monumentalita v moderním sochařství 84 // 3. Calder a kinetické umění 86 // C. Architektura a průmyslové výtvarnictví // 1. Architektura jako umění vymezující prostor 88 // 2. Funkčnost proměn v architektuře 90 // 3. Metrum a rytmus v architektuře 92 // 4. Proměny prostoru a perspektivy v architektuře 93 // 5. Pojmy sledu a měřítka 95 // 6. Hodnota světla jako stavebního materiálu 96 // 7. Problém „lidové“ a „velké“ architektury 97 // 8. Architektura a psychologie 98 // 9. Možnosti spolužití soudobé a staré architektury 100 // 10. Vztahy mezi architekturou a ostatními vizuálními uměními 101 // 11. Umění, technika a průmyslová estetika 103 // 12. Vztah mezi řemeslem, průmyslovým výtvarnictvím a „čistým“ uměním 107 // 13. Závěry o architektuře 108 // II. HUDBA // 1. Symboličnost a pojmovost hudby 111 // 2. Hudební obraz a mnestický obraz 112 // 3. Je možné hovořit o „hudební prostorovosti“? 115 // 4. Interval jako prostorovo-časová syntéza 118 // 5. Proměny pojmu „souzvuk“ 120 // 6. Temperování a jeho důsledky 120 // 7. Technické a synestetické vztahy mezi hudbou a malířstvím 122 // 8. Proměny hudby a hudebního jazyka 125 // 9. Poslední vývoj současné hudby: od dodekafonie k elektronické hudbě 127 // 10. Krize po Webernovi a „punktuální“ hudba 128 // n. Naděje a úskalí elektronické hudby 129 // 12. Aleatorní hudba a hudba akce 132 //
III. DIVADLO // 1. Funkce a hranice divadelního umění 133 // 2. Tvárné veličiny divadla 134 // 3. „Divadelní perspektiva“ a její proměny 136 // 4. Divadlo jako „scénický svět“ 139 // 5. Čínské a alžbětinské divadlo 140 // 6. Evokační a realistické divadlo 141 // 7. Jevištní malířství a jeho přizpůsobení divadelnímu jazyku 143 // 8. Hodnota hlasu v divadle 144 // 9. Osud melodramatu 145 // IV. TANEC // 1. Tělo a gesto jako nástroje umění 148 // 2. Je přípustný „přepis“ tance? 150 // 3. Rytmus a „tělesné schéma“ 151 // 4. Estetická hodnota a hodnota hry v tanci a v džezu 152 // 5. Obrození „čistého tance“ 154 // 6. Eurytmický tanec 156 // V. SLOVESNÁ UMĚNÍ // 1. Metaforičnost literárního jazyka 159 // 2. Jazyk jako prostředek komunikace 161 // 3. Asyntaktismus v moderní literatuře 163 // 4. Hermetismus, asyntaktismus a analogismus 164282 Obsah // 5. Krize literárního jazyka 166 // 6. Hovorová a vymyšlená řeč 167 // 7. Technologický a reklamní jazyk a žargon 169 // 8. Konkrétní, vizuální a technologická poezie 170 // 9. Rým, metrum a míra 171 // 10. Metrické teorie a kantilény 173 // 11. Zvuk, význam a témbr v poezii 174 // 12. Marnost rozlišování mezi prózou a poezií 175 // VI. FILM, FOTOGRAFIE A SCIENCE FICTION // 1. Film, fotografie a změny zrakového vnímání 178 // 2. Nový „svět forem“ 181 // 3. Od fotografie k filmu 183 // 4. Svébytnost filmových výrazových prostředků 184 // 5. Důležitost studia psychologie ve filmu 185 // 6. Filmová skutečnost a neskutečnost 188 // 7. Funkce hudby ve filmu 190 // 8. Realistický a abstraktní film 191 // 9. Filmový a výtvarný jazyk v „uměleckém“ filmu 192 // 10. Film a televize: estetická nebo jen informační hodnota? 194 // 11. Význam a problematika science fiction 195 // ZÁVĚR 198 // Poznámky 201 // Doslov 261 // Rejstřík 267
(OCoLC)42126232
cnb000122968

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC