Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:7x 
BK
Vydání 1.
Praha : Avicenum, 1970
382 stran, 1 nečíslovaný list obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty ; 20 cm

objednat
3000 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 350-372 a rejstříky
000087470
OBSAH // PftEDMLUVA ... 9 // Část první: SMĚRY A METODY // I. ZÁKLADNÍ POJMY... 13 // 1. Pojem psychoterapie ...13 // 2. Psychoterapie v širším slova smyslu...14 // 3. Psychoterapie v užším slova smyslu...16 // 4. Cíle psychoterapie ...18 // II. SOUČASNÉ SMĚRY V PSYCHOTERAPII ...20 // 1. Klasická hlubinná psychoterapie...20 // 1. Psychoanalysa...20 // 2. Individuální psychologie...27 // 3. Jungova analytická psychologie...30 // 2. Dynamická psychoterapie...33 // 1. Kulturní psychoanalysa...34 // 2. Škola chicagská ...41 // 3. Nedirektivní psychoterapie Rogersova...45 // 4. Škola z Palo Alto ...49 // 3. Pavlovovská psychoterapie...52 // 4. Behaviorální psychoterapie...61 // 5. Antropologická psychoterapie...68 // 1. Daseinsanalysa ...68 // 2. Existenciálni analysa a logoterapie...72 // 3. Humanistická psychologie...75 // 6. Eklekticisnuis, synthesa a integrace ...78 // II. METODY PSYCHOTERAPIE ...82 // 1. Psychoterapie racionální...82 // 1. Výklad podstaty a příčin onemocnění...84 // 2. Výklad zásad duševní hygieny ...86 // 3. Výklad postupu vůči symptomům...90 // 2. Psychoterapie sugestivní, hypnosa...93 // 1. Podstata hypnosy ...96 // 2. Technika hypnosy...98 // 3. Hypnotické jevy...116 // 4. Postup při hypnoterapii...123 // 5 // 3. Psychoterapie abreaktivnf a farniakolopieká...126 // 1. Hypnotická abreakce ...127 // 2. Fantasijní prožitky...129 // 3. Abreakce provokovaná situačně...130 // 4. Farmakologická abreakce...131
// 5. Problematika abreaktivnich technik...138 // 6. Psychodysleptická psychoterapie...142 // 4. Psychoterapie tréninková...150 // 1. Prostý positivní nácvik...151 // 2. Aversivní terapie...153 // 3. Negativní nácvik a metoda přesycení...155 // 4. Relaxační trénink ...156 // 5. Systematická desensibilisace...163 // 5. Psychoterapie psyehoanalytická...165 // 1. Technika volných asociací...166 // 2. Interpretace a analysa odporu...167 // 3. Přenos a přenosová neurosa...167 // 6. Psychoterapie interpersonálně korektivní...172 // 1. Nedirektivní rozhovory...172 // 2. Korektivní zkušenost ...174 // 3. Skupinová dynamika...176 // 4. Psychodrama ...177 // 5. Pantomimické techniky // 6. Terapeutický kolektiv ...183 // 7. Jiné ...184 // IV. SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIE...186 // 1. Psychoterapie kolektivní...186 // 2. Psychoterapie skupinová...188 // 1. Morenův směr...188 // 2. Analytický směr...193 // 3. Transakční analysa...197 // 4. Jiné směry a poznatky...203 // V. PSYCHOTERAPIE V ČESKOSLOVENSKU...209 // 1. Odraz světových směrů...209 // 2. Přehled pracovišť a osobností...211 // 3. Jiné zřetele...219 // VI. SYNTHETICKÝ A DIFERENCOVANÝ PftíSTUP...221 // 6 // 1. Diferencovaný přístup s ohledem na symptomatologii 222 // 2. Diferencovaný přístup se zřetelem ? osobnosti pacienta 224 // 3. Diferencovaný přístup vzhledem ? osobnosti terapeuta 225 // Část druhá: VÝZKUM V PSYCHOTERAPII // I. METODOLOGICKÉ PROBLÉMY PSYCHOTERAPEUTICKÉHO
VÝZKUMU...229 // 1. Proměnné v psychoterapii...230 // 1. Podnětové proměnné...230 // 2. Proměnné v pacientovi...233 // 3. Proměnné týkající se reakce ...234 // 2. Faktoriální projekt v psychoterapeutickém výzkumu . . 235 // 3. Metody měření dat...239 // 1. Metody ? posuzování pacienta a terapeutické změny 239 // 2. Metody ? posuzování terapeuta, terapeutické situace // a vztahů...244 // II. VÝZKUM VÝSLEDKŮ PSYCHOTERAPIE...251 // 1. Výsledky psychoterapie v procentech úspěchu...251 // 2. Zásadní spor o účinnost psychoterapie...254 // 3. Vědecky projektované studie o výsledcích psychoterapie . 257 // 1. Kontrolní skupina bez terapie...257 // 2. Kontrola v rámci jedné skupiny...260 // 3. Srovnání různých druhů, intensity nebo frekvence // terapie...261 // 4. Spor o účinnost v rámci behaviorální terapie...265 // 1. Kritika sdělení o výsledcích behaviorální terapie . . 266 // 2. Vědecky projektované studie...270 // 5. Spontánní remise a účinek faktorů mimo terapii . . . .277 // III. VÝZKUM PROCESU PSYCHOTERAPIE...283 // 1. Obsahová analysa...284 // 2. Strategie zkoumající časové dimense interakce...292 // 3. Osobnost terapeuta a osobnost pacienta...296 // 1. Vliv výroků terapeuta na výroky pacienta...296 // 2. Vliv výroků pacienta na výroky terapeuta...299 // 3. Terapeutova percepce terapeutické situace...301 // 4. Hloubka interpretace a odpor...303 // 5. Souvislosti ve sledu pacientových výroků...304
// 6. Sugestibilita, sociální příslušnost a setrvání v terapii 305 // 4. Proměnné v terapeutickém vztahu ...306 // 1. Terapeutova přitažlivost pro pacienta...307 // 2. Přejímání terapeutových vlastností pacientem . . . 308 // 3. Připodobňování terapeuta osobám z rodiny ... 309 // 4. Terapeutický vztah v nedirektivní a interpretativní // terapii...309 // 5. Vcítění, vřelost a opravdovost...311 // 7 // « // 5. Proměnné ve skupině...313 // 1. Interpersonální situace a neurotické obtíže...314 // 2. Vliv interpersonálních zkušeností na vztahy ve skupině 316 // 3. Quasiterapeutické vztahy mezi členy skupiny . . .317 // 4. Terapeutova přítomnost jako proměnná...318 // 5. Mlčení a přeadresování komunikací...319 // IV. MODELOVÝ VÝZKUM...322 // 1. Modely psychoterapeutických technik...324 // 1. Experimentální poradenství u výkonů narušených // stresem...326 // 2. Vytvoření modelu pomocí hypnosy ...326 // 3. Modelování s technikou volných asociací...329 // 4. Ovlivnění terapeuta ,,modelovými“ pacienty ... 331 // 2. Modely s verbálním podmiňováním...332 // 1. Účinek slovního podmiňování na vybavení vzpomínek 333 // 2. Slovní podmiňování a emoční reakce...337 // 3. Slovní posilování, pokusná osoba a experimentátor 339 // 3. Kybernetické modely...341 // 4. Extrapolace z psychologického výzkumu...345 // V. ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY...347 // LITERATURA...350 // 1. Monografie v češtině a slovenštině...350
// 2. České a slovenské stati...352 // 3. Základní cizojazyčné monografie...357 // 4. Cizojazyčné stati...363 // JMENNÝ REJSTĎÍK...373 // VĚCNÝ REJSTĎÍK ...379 // 8
(OCoLC)42167521
cnb000428095

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC