Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:12x 
BK
Vyd. 2., rozšířené, aktualizované
Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2004
230 s. : il.

objednat
ISBN 80-7044-551-3 (brož.)
Obsahuje mapky, tabulky, úvod, slovníček ekonomických pojmů, přílohy
Bibliografie: s. 202-204
Rusko - reálie - učebnice vysokošk.
000088155
OBSAH // ÎĂËŔÂËĹÍČĹ // • Uvodem // 1. Osloveni, pozdravy // 2. Pribuzni, znami // 3. Cas // 4. Dopisy // 5. Kde ziji? // 6. Kde ziji? Co delam? // 7. Jidlo, stravovani // 8. Obchody, :bozi // 9. Dopravni prostredky // 10. Mestska doprava // 11. Spoje // 12. Ubytovani hotel // 13. Penize, vauty, banky, sporitelny // 14. Rusko // 15. Moskva // 16. Petrohrad // 17. Tajga // 18. Moskevska univerzita. MGIMO // 19. Tatarska republika // 20. Jakutsko // 21. Pravoslavi // 22. » Gazprom x . // 23. Ruske diamanty // 24. Sibirska magistrala // 25. Skolstvi // 26. Sdelovaci arostredky // 27. Demograficke katastrofy 20. stoleti // 28. Geograficke atlasy // 29. Geopoliticka poloha Ruska // 30. Chudi a bchati // 31. Kaliningradska oblast // 32. Kozaci // 33. Permafrost // 34. Rekreace // 35. Ruska kuchyne // 36. Sa rov // 37. Soci // 38. Tatari // 39. Zide v Rusku // 40. Rozpad SSSR a jeho nasledky // 41. Prirodni zdroje // 42. Nejzazsi sever // 43. Obyvatelstvo // 44. Struktura a zvlastnosti hospodarstvi // 45. Palivoenergeticky komplex // 46. Hutnicky a strojirensky komplex // 47. Chemicko-drevarsky komplex // 48. Zemedelskoprumyslovy komplex // 49. Doprava // 50. Zahranicni ekonomicke svazky // Î ÷¸ě č çŕ÷ĺě ýňî ó÷ĺáíîĺ ďîńîáčĺ 5 // Îáđŕůĺíčĺ, ďđčâĺňńňâč˙ 6 // Đîäńňâĺííčęč, çíŕęîěűĺ 6 // Âđĺě˙ 11 // Ďčńüěŕ 13 // Ăäĺ ˙ ćčâó? 15 // Ăäĺ ˙ ćčâó? ×ňî ˙ äĺëŕţ? 17 // Ĺäŕ, ďčňŕíčĺ 19
// Ěŕăŕçčíű, ňîâŕđű 21 // Ńđĺäńňâŕ ńîîáůĺíč˙ 23 // Ăîđîäńęîé ňđŕíńďîđň 25 // Ńđĺäńňâŕ ńâ˙çč 28 // Đŕçěĺůĺíčĺ, ăîńňčíčöŕ 30 // Äĺíüăč, âŕëţňű, áŕíęč, ńáĺđęŕńńű 31 // Đîńńč˙ 33 // Ěîńęâŕ 38 // Ńŕíęň-Ďĺňĺđáóđă 43 // Ňŕéăŕ 47 // Ěîńęîâńęčé óíčâĺđńčňĺň. ĚĂČĚÎ 49 // Đĺńďóáëčęŕ Ňŕňŕđńňŕí 51 // Đĺńďóáëčęŕ Ńŕőŕ 53 // Ďđŕâîńëŕâčĺ 55 // «Ăŕçďđîě» 58 // Ŕëěŕçű Đîńńčč 61 // Ňđŕíńńčáčđńęŕ˙ ěŕăčńňđŕëü 63 // Îáđŕçîâŕíčĺ 66 // Ńđĺäńňâŕ ěŕńńîâîé číôîđěŕöčč 60 // Äĺěîăđŕôč÷ĺńęčĺ ęŕňŕńňđîôű XX âĺęŕ 7 0 Ăĺîăđŕôč÷ĺńęčĺ ŕňëŕńű 73 // Ăĺîďîëčňč÷ĺńęîĺ ďîëîćĺíčĺ Đîńńčč 75 // Áĺäíűĺ č áîăŕňűĺ 77 // Ęŕëčíčíăđŕäńęŕ˙ îáëŕńňü 81 // Ęŕçŕęč 84 // Ěíîăîëĺňí˙˙ ěĺđçëîňŕ 86 // Îňäűő 88 // Đóńńęŕ˙ ęóőí˙ 91 // Ńýđîâ 94 // Ńî÷č 96 // Ňŕňŕđű 99 // Ĺâđĺč â Đîńńčč 101 // Đŕńďŕä ŃŃŃĐ č ĺăî ďîńëĺäńňâč˙ 105 // Ďđčđîäíűĺ đĺńóđńű 109 // Ęđŕéíčé Ńĺâĺđ 111 // Íŕńĺëĺíčĺ 114 // Ńňđóęňóđŕ č îńîáĺííîńňč ýęîíîěčęč 120 // Ňîďëčâíî-ýíĺđăĺňč÷ĺńęčé ęîěďëĺęń 125
// Ěĺňŕëëóđăč÷ĺńęčé č // ěŕřčíîńňđîčňĺëüíűé ęîěďëĺęńű 130 // Őčěčęî-ëĺńíîé ęîěďëĺęń 135 // Ŕăđîďđîěűřëĺííűé ęîěďëĺęń 138 // Ňđŕíńďîđň 141 // Âíĺříčĺ ýęîíîěč÷ĺńęčĺ ńâ˙çč 145 // 3 // 51. Statni zrizeni. Ekonomicke regiony Ăîńóäŕđńňâĺííîĺ óńňđîéńňâî. Ýęîíîěč÷ĺńęčĺ đŕéîíű 147 // 52. Spolecenstvi nezavislych statu Ńîäđóćĺńňâî Íĺçŕâčńčěűő Ăîńóäŕđńňâ 152 // 53. Index lidskeho rozvoje. Číäĺęń đŕçâčňč˙ ÷ĺëîâĺęŕ. // Hruby narodni produkt Âŕëîâîé íŕöčîíŕëüíűé ďđîäóęň 154 // 54. Konkurence, vlastnictvi Ęîíęóđĺíöč˙, ńîáńňâĺííîńňü 156 // 55. Poptavka, nabidka; pracovni sila Ńďđîń, ďđĺäëîćĺíčĺ; đŕáî÷ŕ˙ ńčëŕ 159 // 56. Penize Äĺíüăč 162 // 57. Banky, smenky, seky Áŕíęč, âĺęńĺë˙, ÷ĺęč 166 // 58. Clovek na trhu prace ×ĺëîâĺę íŕ đűíęĺ ňđóäŕ 170 // 59. Podnikani, firmy Ďđĺäďđčíčěŕňĺëüńňâî, ôčđěű 173 // 60. Kdo zivi lidstvo? Ęňî ęîđěčň ÷ĺëîâĺ÷ĺńňâî? 178 // 61. Rodinny rozpocet Áţäćĺň ńĺěüč 181 // 62. Export, import. Ýęńďîđň, čěďîđň. // Mezinarodni delba prace Ěĺýęäóíŕđîäíîĺ đŕçäĺëĺíčĺ ňđóäŕ 185 // 63. Stat a ekonomika Ăîńóäŕđńňâî č ýęîíîěčęŕ 192
// 64. Statni rozpocet Ăîńóäŕđńňâĺííűé áţäćĺň 195 // 65. Podnikatelsky zamer Áčçíĺń-ďëŕí * 198 // • Literatura Ëčňĺđŕňóđŕ 202 // • Ilustrace, prilohy (seznam) Čëëţńňđŕöčč, ďđčëîćĺíč˙ (ńďčńîę) 205 // Íĺ ěîă îí ˙ěáĺ îň őîđĺ˙, Ęŕę ěű íč áčëčńü, îňëč÷čňü. Áđŕíčë Ăîřđâ, Ôĺîęđčňŕ; Çŕëţ ÷čňŕë Ŕäŕěŕ Ńěčňŕ, // Č áűë ăëóáîęčé ýęîíîě, // Ňî ĺńňü óěĺë ńóäčňü î ňîě, Ęŕę ăîńóäŕđńňâî áîăŕňĺĺň, // Č ÷ĺě ćčâĺň č ďî÷ĺěó. // Íĺ íóćíî çîëîňŕ ĺěó, Ęîăäŕ ďđîńňîé ďđîäóęň čěĺĺň. (Ŕëĺęńŕíäđ Ńĺđăĺĺâč÷ Ďóřęčí) // «Âî Âńĺëĺííîé ĺńňü ďëŕíĺňŕ, íĺ óęŕçŕííŕ˙ íč â îäíîě ŕńňđîíîěč÷ĺńęîě ńďđŕâî÷íčęĺ. Ýňŕ ďëŕíĺňŕ - Đîńńč˙. Ďî đŕçíîîáđŕçčţ íŕńĺë˙ţůčő eo íŕđîäîâ, ďđčđîäíűő ëŕíäřŕôňîâ č ýęîíîěč÷ĺńęčő óęëŕäîâ, çŕďŕńŕě âńĺâîçěîćíűő ďîëĺçíűő čńęîďŕĺěűő č řčđîňĺ íŕó÷íűő čńńëĺäîâŕíčé Đîńńčţ ěîćíî ńîďîńňŕâčňü ňîëüęî ń Çĺěë¸é â öĺëîě, ŕ íĺ ń ęŕęîé-ëčáî ńňđŕíîé â îňäĺëüíîńňč. Ĺńëč áű ęŕęîé-íčáóäü ěîăóůĺńňâĺííűé âîëřĺáíčę
ńóěĺë âűëĺďčňü čç Đîńńčč řŕđ č çŕďóńňčňü ĺăî â ęîńěîń, îíŕ ńňŕëŕ áű âđŕůŕňüń˙ âîęđóă Ńîëíöŕ, íĺ čńďűňűâŕ˙ íĺäîńňŕňęŕ íč â âîçäóőĺ č âîäĺ, íč â ěĺňŕëëŕő č ňîďëčâĺ, íč â đĺëčăčîçíűő čäĺ˙ő, íč â ňĺőíîëîăč˙ő č çíŕíč˙ő Íî ňîëüęî íč îäčí äŕćĺ ńŕěűé čńęóńíűé ÷ŕđîäĺé íĺ ńďîńîáĺí ńäĺëŕňü ňŕę, ÷ňîáű ďëŕíĺňŕ Çĺěë˙ č ďëŕíĺňŕ Đîńńč˙ îńňŕâŕëčńü íĺčçěĺííűěč. Âĺäü ńňđŕíŕ ńîĺäčíĺíŕ ń îńňŕëüíűě ěčđîě ňűń˙÷ŕěč ýęîíîěč÷ĺńęčő, ďîëčňč÷ĺńęčő, ęóëüňóđíűő ńâ˙çĺé. Č ęŕę îí âëč˙ĺň íŕ Đîńńčţ, ňŕę č îíŕ îďđĺäĺë˙ĺň ĺăî ëčöî. Čěĺííî áëŕăîäŕđ˙ đŕçíîîáđŕçčţ đîńńčéńęîé ďđčđîäű č đĺńóđńîâ, ĺ¸ íŕđîäîâ č ęóëüňóđ, ýęîíîěč÷ĺńęčő óęëŕäîâ č âíĺříčő ęîíňŕęňîâ Đîńńč˙ áîăŕňĺëŕ č óęđĺďë˙ëŕńü â ńďîęîéíűĺ âđĺěĺíŕ č áűëŕ ńďîńîáíŕ âűńňî˙ňü â ďĺđčîäű ň˙ć¸ëűő čńďűňŕíčé.  ęîíöĺ XX ńňîëĺňč˙ äë˙ Đîńńčč â ęîňîđűé óćĺ đŕç íŕńňóďčëč íĺë¸ăęčĺ ăîäű. Ďî÷ĺěó ćĺ čěĺííî ńĺé÷ŕń
ěű đĺřčëč ńîçäŕňü ýňó ęíčăó? Ęŕçŕëîńü áű, ëó÷řĺ ďîäîćäŕňü, ďîęŕ óë˙ăóňń˙ áóřóţůčĺ â ńňđŕíĺ ýęîíîěč÷ĺńęčĺ, ďîëčňč÷ĺńęčĺ č ńîöčŕëüíűĺ áóđč: çŕ ńňîëîě, íĺ řŕňŕţůčěń˙ îň řňîđěîâîé ęŕ÷ęč, ëĺă÷ĺ ďčńŕňü î áëŕăîďîëó÷íîé, ńďîęîéíî đŕçâčâŕţůĺéń˙ äĺđćŕâĺ. Ýăî âĺđíî, îäíŕęî íóćíĺĺ ňŕęŕ˙ ęíčăŕ ńĺăîäí˙. Čěĺííî â ň˙ć¸ëîĺ âđĺě˙ đĺçęčő ďĺđĺěĺí âŕćíî ďîęŕçŕňü, ÷ňî ďđîčńőîä˙ůĺĺ â íŕřč äíč - íĺ čńęëţ÷ĺíčĺ. Đîńńč˙ čçěĺí˙ëŕńü ďîńňî˙ííî. Ÿ ýęîíîěčęŕ óćĺ ďĺđĺćčâŕëŕ č âîëíű ďîäú¸ěîâ, č ńďŕäű ęđčçčńîâ. Ńîńňŕâ íŕńĺëĺíč˙ ďîńňî˙ííî ěĺí˙ëń˙. Ňîëüęî â XX â. ĺăî ÷čńëĺííîńňü íĺ đŕç đĺçęî ńîęđŕůŕëŕńü čç-çŕ ěčđîâűő âîéí, đĺďđĺńńčé č ěŕńńîâîăî ăîëîäŕ, ŕ ďîňîě âíîâü âîçđŕńňŕëŕ.  îäíč ďĺđčîäű ěčëëčîíű ăđŕćäŕí ďîęčäŕëč ńňđŕíó, â äđóăčĺ îíŕ ńŕěŕ ńňŕíîâčëŕńü ďđčáĺćčůĺě äë˙ ěíîăčő ëţäĺé. Äŕćĺ íĺčçěĺííűĺ íŕ ďĺđâűé âçăë˙ä ăîđű č đŕâíčíű, ëŕíäřŕôňű č ęëčěŕň
ęîăäŕ-ňî áűëč íĺ ňŕęčěč, ęŕę ńĺé÷ŕń. Ďîýňîěó, đŕńńęŕçűâŕ˙ î ńîâđĺěĺííîé Đîńńčč, ĺ¸ ďđčđîäĺ, íŕđîäŕő č őîç˙éńňâĺ, ěű ăîâîđčě č î ďóň˙ő đŕçâčňč˙, î ăëŕâíűő íŕďđŕâëĺíč˙ő íĺďđĺđűâíűő ďĺđĺěĺí. Îäíŕęî íŕ ďĺđĺëîěĺ ýďîő âŕćíî č äđóăîĺ. Íĺîáőîäčěî óâčäĺňü, ÷ĺě ćĺ ńŕěűě âŕćíűě, íĺçűáëĺěűě îáëŕäŕĺň ńňđŕíŕ, ÷ňî ďđčäŕńň ĺé óńňîé÷čâîńňü íŕ ęđóňűő âčđŕćŕő, íŕäĺëčň ĺ¸ ńčëŕěč äë˙ đĺřĺíč˙ ńëîćíűő ďđîáëĺě. Îńíîâíîĺ äîńňî˙íčĺ Đîńńčč - íĺ ăîđű äĺíĺă čëč çîëîňŕ â áŕíęîâńęčő ńĺéôŕő, ęîňîđűĺ ěîăóň áűńňđî čń÷ĺçíóňü, ęŕę ńóăđîáű ńíĺăŕ ďîä ëó÷ŕěč âĺńĺííĺăî ńîëíöŕ. Ăëŕâíűĺ áîăŕňńňâŕ Đîńńčč - ýňî ëţäč, čő çíŕíč˙, óěĺíč˙ č ęóëüňóđŕ. Ýăî ůĺäđŕ˙ ďđčđîäŕ: áĺńęđŕéíčĺ ëĺńŕ, ďîë˙, ěîđ˙. Ýňî č âĺäóůčĺ îňđŕńëč őîç˙éńňâŕ, óńňî˙âřčĺ äŕćĺ â ńŕěűĺ ęđčçčńíűĺ äë˙ ýęîíîěčęč ăîäű. Ýňî ĺ¸ đĺăčîíű, ęŕćäűé čç ęîňîđűő čăđŕĺň ńâîţ, íĺçŕěĺíčěóţ đîëü â ćčçíč ńňđŕíű, äŕâŕ˙
ĺé ęňî íĺôňü č ăŕç, ęňî őëĺá č ěîëîęî, ęňî ěŕřčíű č íŕó÷íűĺ îňęđűňč˙. Čěĺííî îá ýňčő áîăŕňńňâŕő Đîńńčč, îďčđŕ˙ńü íŕ ęîňîđűĺ îíŕ ńďîńîáíŕ âűńňî˙ňü â íĺë¸ăęčĺ ăîäű, č đŕńńęŕçűâŕĺň íŕřŕ ęíčćęŕ. Îňęđűâŕéňĺ ĺ¸ č íŕ÷číŕéňĺ ďóňĺřĺńňâčĺ ďî ďëŕíĺňĺ Đîńńč˙.» (Äěčňđčé Ëţđč, đĺä., Ýíöčęëîďĺäč˙ äë˙ äĺňĺé. Ňîě 12. Đîńńč˙: Ďđčđîäŕ, íŕńĺëĺíčĺ, ýęîíîěčęŕ, őŔâĺíňĺ*», Ěîńęâŕ 1999) // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC