Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
1 (hodnocen1 x )
(42.5) Půjčeno:85x 
BK
Vyd. 2.
Praha : Portál, 2003
383 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7178-626-8 (brož.)
angličtina
Obsahuje bibliografii na s. 378, bibliografické odkazy, rejstřík
Psychologie pedagogická - učebnice vysokošk.
000088202
ČÁST I -- RANÝ VĚK -- Úvod -- KAPITOLA 1 -- Časný sociální vývoj -- Dítě doma -- Styly rodičovské péče -- Vliv připoutání na další vývoj Povaha časného sociálního učení -- Rozdíly mezi pohlavími -- Etnické skupiny -- Společenská vrstva -- Rodina -- Měnící se povaha rodiny -- Rodinná terapie -- Konflikt v rodině -- Konflikt domov škola -- Zvláštní problémy ve škole -- Řeč a sociální vývoj -- Domov a škola -- Odkazy -- Kontrolní otázky -- KAPITOLA 2 -- Hra -- Účelnost hry -- Povaha hry -- Typy hry -- Hra a učení -- Hra v rámci vyučování -- Strukturování hry mladších dětí -- Hra starších dětí -- Sport -- Počítačové hry -- Odkazy -- Kontrolní otázky -- ČÁST II -- KOGNITIVNÍ ČINITELE A UČENÍ -- KAPITOLA 3 -- Utváření pojmů a kognitivní vývoj -- Myšlení a vzdělávání -- Dílo Piagetovo -- Stadium 1: Senzomotorické (přibližně od narození do dvou let) ---
Stadium 2: Předoperační myšlení (přibližně 2 7 let) -- Stadium 3: Konkrétní operace (přibližně 7-11 let) -- Stadium 4: Formální operace (přibližně 12 let a výše) -- Kritiky Piagetova pojetí -- Jiné přístupy ke kognitivnímu vývoji -- Zpracování informace -- Osvojování znalostí -- Kognitivní vývoj a škola -- Úkoly učitele -- Odkazy -- Kontrolní otázky -- KAPITOLA 4 -- Řeč -- Počátky vývoje řeči -- Podněcování časného rozvoje řeči -- Řeč a škola -- Role učitele -- Jazyková pravidla -- Význam vyučování jazyku -- Typy jazykové dovednosti -- Odborný jazyk -- Otázky kladené učitelem -- Jazyk užívaný učitelem -- Dialekty a odchylky výslovnosti -- Rozvíjení řečových dovedností -- Učitel jako posluchač -- Jazykové hry -- Čtení a psaní -- Řeč a inteligence -- Odkazy -- Kontrolní otázky -- KAPITOLA 5 -- Inteligence -- Co je inteligence? -- Měření inteligence -- Testování inteligence ---
Modely inteligence -- Měření obecné inteligence („g") -- Lze zvýšit IQ? -- Zácvik do inteligenčních testů -- Testy inteligence a učitel -- Zvyšování inteligence -- Inteligence a myšlení -- Je inteligence dědičná? -- Studie na dvojčatech -- Přístupy Hebba a Cattella -- Inteligence a etnické skupiny -- Inteligence a sociálně-ekonomické činitele -- Rozdíly v inteligenci mezi pohlavími -- Odkazy -- Kontrolní otázky -- KAPITOLA 6 -- Tvořivost -- Co je tvořivost? -- Divergentní myšlení -- Tvořivost a inteligence -- Zkoušky divergentního myšlení -- Tvůrčí výkon -- Tvořivost a škola -- Povzbuzování divergentního myšlení -- Organizace výuky a tvořivost -- Tvůrčí metody vyučování -- Odkazy -- Kontrolní otázky -- KAPITOLA 7 -- Učení -- Co je učení? -- Teorie učení -- Operantní podmiňování -- Instrumentální konceptualismus -- Vlastnosti učícího se -- Afektivní činitele -- Motivace ---
Věk, pohlaví a společenské činitele -- Paměť -- Studijní návyky -- Povaha učební látky -- Kognitivní oblast -- Afektivní oblast -- Psychomotorická oblast -- Hodnocení -- Povaha procesu učení -- Řízení procesu učení -- Kontrolovaná výuka -- Dítě s výukovými obtížemi -- Děti s nižším IQ -- Výuka dětí s nižším IQ -- Výukově zaostávající děti -- Pomoc výukově zaostávajícím dětem -- Odkazy -- Kontrolní otázky -- ČÁST III -- AFEKTIVNÍ ČINITELE -- Úvod -- KAPITOLA 8 -- Osobnost -- Původ osobnosti -- Úloha rodičů -- Stálost temperamentu -- Přístupy k osobnosti -- Pravítko, nebo teploměr? -- Osobnostní rysy -- Dílo H. J. Eysencka -- Dílo R. B. Cattella -- Rysově založený přístup: argumenty pro a proti Osobnostní rysy a učení -- Dimenze extra verze introverze -- Dimenze neuroticismus stabilita -- Rysově založený přístup a individuální rozdíly. Ovlivňování osobnostních rysů ---
Osobnost a školní úspěšnost -- Kognitivní styl -- Teorie kognitivního stylu -- Kognitivní styl a učení -- Osobnostní stavy -- Argumenty proti stálosti v osobnosti -- Telické a paratelické chování -- Stavově založený přístup a poradenství -- Psychodynamický přístup -- Sigmund Freud -- Osobnost a motivace -- Motivace a zpevňování -- Maslowova teorie motivace -- Atribuční styl -- Reagování učitele na úspěch a na selhání dětí -- Nálada -- Učitelé také prožívají proměny nálad -- Zájmy -- Postoje -- Postoje a obrana ego -- Postoje a chování -- Poznávací nesoulad -- Ovlivňování postojů -- Odkazy -- Kontrolní otázky -- KAPITOLA 9 -- Hodnoty a morální vývoj -- Co jsou morální normy a hodnoty? -- Vznik hodnotových soustav -- Šest Kohlbergových stadií morálního vývoje -- Měření morálního vývoje -- Kritika Kohlbergova pojetí -- Role učitele -- Některé specifické morální problémy ---
Výchova k morálnímu jednání -- Odkazy -- Kontrolní otázky -- KAPITOLA 10 -- Jáství -- Vymezení „já" -- Na čem závisí sebepojetí? -- Význam učení pro sebepojetí -- Můžeme poznat své pravé já? -- Teorie „já" u Carla Rogerse -- Konflikt mezi organismem a druhými lidmi -- Měření sebepojetí -- George Kelly a sebepojetí -- Konstrukty lze měnit -- Sebevědomí -- Vývoj sebevědomí -- Činitele utváření sebevědomí -- Význam pro učitele -- Další vlivy působící na sebevědomí -- Podporování sebevědomí -- Sebevědomí není totéž co domýšlivost -- Zjišťování sebevědomí -- Sebevědomí a přehnané / nedostatečné sebeprosazení -- Zralost „já" -- Eriksonových osm stadií a osobní zralost -- Věk dětí a Eriksonova stadia -- Zralost „já" a škola -- Vymezení zralé osobnosti -- Identita „já" -- Učení se dospělosti -- Jak rozumět dospívajícímu -- Zmatení rolí -- Vědění a bytí -- Odkazy ---
Kontrolní otázky -- ČÁST IV -- SOCIÁLNÍ INTERAKCE, -- VZTAH UČITEL DÍTĚ A OSOBNOST UČITELE -- Úvod -- KAPITOLA 11 -- Sociální chování a sociální dovednosti -- Dyadické interakce -- Sociální interakce mezi učitelem a dítětem -- Sociální status -- Sociální status a škola -- Zbytečné prosazování statusu učitele -- Sociální konformita -- Nonkonformita -- Vrstevnická skupina -- Škola a konformita -- Vyučovací hodina jako společenské setkání -- Učitelův přístup ke společenské interakci -- Posloupnost pěti kroků -- Povaha vzájemné komunikace -- Interakční analýza -- Sociální role -- Konflikt rolí -- Sociální učení a vzory rolí -- Nápodoba vzorů rolí -- Vzorce sociálních vztahů ve třídě -- Podskupiny ve školní třídě -- Nevhodná přátelství a dítě bez přátel -- Šikanování -- Oblíbené dítě -- Sociometrie -- Sociální dovednosti -- Asertivita -- Hodnocení sociálních situací a reagování na ně ---
Správná atmosféra pro nácvik sociálních dovedností -- Poučení z hraní rolí -- Význam společenské vřelosti -- Úloha sebeotevření -- Odkazy -- Kontrolní otázky -- KAPITOLA 12 -- Výchovné vedení a poradenství -- Poradenství ve škole -- Problém důvěrnosti -- Důležitost sympatie -- Poradenský proces -- Kategorizace problému dítěte -- Role poradce -- Problémy vyvstávající před poradcem -- Sociální síly a konflikty -- Poradenství pro volbu povolání -- Vývojová stadia při volbě povolání -- Úloha poradce při vedení k volbě povolání -- Sexuální výchova -- Odkazy -- Kontrolní otázky -- KAPITOLA 13 -- Řízení a zvládání školní třídy -- Problémové chování -- Vymezení problémového chování -- Techniky modifikace chování -- Vznik nežádoucích způsobů chování -- Vystižení obou stran problému -- Ekobehaviorální přístup -- Námitky proti technikám modifikace chování -- Úmluvy o chování ---
Stanovisko k modifikaci chování -- Další hlediska řízení a zvládání školní třídy -- Užívání trestu -- Účinné trestání -- Zákon přirozených následků -- Problémy se skupinovým chováním -- Fyzický konflikt -- Vyhýbání se škole -- Odkazy -- Kontrolní otázky -- KAPITOLA 14 -- Osobnost učitele, vlastnosti učitele, učitelský stres -- Úspěšnost učitele -- Zjišťování vlastností učitele -- Citová stabilita učitele -- Postoje učitele -- Styl učitele -- Hodnota učitelova výkladu -- Vnášení rozmanitosti do metod vyučování -- Učitelský stres -- Jak se vyrovnávat se stresem -- Odkazy -- Kontrolní otázky

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC