Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(34.9) Půjčeno:349x 
BK
EB
Vyd. 3., rozš. a přeprac.
Praha : Portál, 2004
870 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 80-7178-802-3 (váz.)
ISBN 978-80-262-0274-5 (e-kniha ; pdf)
Obsahuje bibliografii na s. 845-863, bibliografické odkazy a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
Patopsychologie - učebnice vysokošk.
000088204
Předmluva ke druhému vydání 15 // ČÁST I // Základní okruhy obecné psychopatologie 17 // 1 Úvod 19 // 2 Vymezení normy 21 // Shrnutí 27 // 3 Mechanismus vývoje psychických odchylek 29 // 3.1 Dědičnost 30 // 3.1.1 Vývoj centrálního nervového systému (CNS) jako základu psychických funkcí 32 // 3.1.2 Dědičnost psychických chorob a poruch 36 // 3.2 Vlivy prostředí 42 // 3.2.1 Vlivy prostředí v prenatálním a postnatálním období 44 // 3.2.2 Specifičnost působení různých sociálních faktorů 45 // 3.3 Charakteristika jednotlivých zátěžových situací a jejich působení 48 // 3.3.1 Frustrace 48 // 3.3.2 Konflikt 49 // 3.3.3 Stres 50 // 3.3.4 Trauma 52 // ,3.3.5 Krize 53 // 3.3.6 Deprivace 53 // 3.4 Protektivní faktory a mechanismy zvládání zátěžových situací 54 // 3.4.1 Obranné reakce 56 // Shrnutí 60 // 4 Stručný přehled poruch jednotlivých psychických funkcí 61 // 4.1 Poruchy vědomí a pozornosti 61 // 4.1.1 Kvantitativní poruchy vědomí 61 // 4.1.2 Kvalitativní poruchy vedomí 62 // 4.1.3 Poruchy pozornosti 62 // 4.2 Poruchy vnímání 63 // 4.3 Poruchy myšlení 64 // 4.3.1 Kvantitativní poruchy myslení 64 // 4.3.2 Kvalitativní poruchy myslení 64 // 4.4 Poruchy paměti 65 // 4.5 Poruchy řeči 66 // 4.6 Poruchy emocí 67 // 4.6.1 Poruchy afektů 67 // 4.6.2 Poruchy nálady 67 // 4.7 Poruchy jednání, motivace a vůle 68 // 4.7.1 Kvantitativní poruchy jednání 68 // 4.7.2 Kvalitativní poruchy jednání 68 // 4.7.3 Poruchy pudů 69 // 4.7.4 Poruchy vůle 70 // 4.8 Poruchy osobnosti 70 // 4.8.1 Vrozené poruchy osobnosti 70 // 4.8.2 Poruchy osobnosti vzniklé v průběhu života 71 // Shrnutí 72 // ČÁST II // Psychologická problematika nemocných // a zdravotně postižených 73 // 5 Somatická nemoc jako psychologický problém 75 // 5.1 Úvod 75 // 5.2 Subjektivní obraz nemoci 76 //
5.2.1 Somatické symptomy a jejich subjektivní význam 76 // 5.2.2 Psychické reakce na somatickou chorobu 78 // 5.2.3 Prožívání nemoci v čase 86 // 5.2.4 Zhoršení kvality života jako důsledek nemoci 88 // 5.3 Sociální význam nemoci 89 // 5.3.1 Postoje společnosti k nemocným 89 // 5.3.2 Role a postavení nemocného 90 // 5.3.3 Rodina nemocného 92 // 5.4 Psychické problémy spojené se somatickým onemocněním v dětském věku 94 // 5.4.1 Subjektivní obraz somatické nemoci v dětském věku 94 // 5.4.2 Reakce rodičů na onemocnění dítěte 101 // 5.4.3 Sociální postavení nemocných dětí 104 // 5.5 Psychosomatické a somatopsychické vztahy 106 // 5.5.1 Příčiny vzniku psychosomatických potíží 107 // 5.5.2 Psychosomatické poruchy dětského věku 111 // 5.5.3 Miinchhausenův syndrom 113 // 5.6 Terapeutická práce se somaticky nemocnými 114 // Shrnutí 115 // 6 Poruchy a onemocnění centrálního nervového systému (CNS) 117 // 6.1 Organické postižení CNS 117 // 6.1.1 Specifičnost organického postižení CNS v dětském věku 118 // 6.2 Klinické projevy organického postižení CNS 119 // 6.3 Průběh a prognóza poruch a onemocnění CNS 123 // 6.4 Typy postižení a onemocnění CNS 123 // 6.4.1 Infekce CNS 123 // 6.4.2 Nádory mozku 125 // 6.4.3 Úrazy hlavy 127 // 6.4.4 Epilepsie 134 // 6.4.5 Dětská mozková obrna (DMO) // jako příklad neurovývojové poruchy 144 // 6.4.6 Roztroušená skleróza (RS) jako příklad progredujícího onemocnění CNS 151 // 6.5 Sociální důsledky neurologických onemocnění a postižení 155 // 6.6 Možnosti léčby a další péče o neurologicky nemocné 157 // Shrnutí 158 // 7 Psychologická problematika zdravotně postižených 161 // 7.1 Výskyt a příčiny vzniku zdravotního postižení 162 // 7.2 Psychické změny vyplývající z vrozeného postižení 163 //
7.2.1 Rodina postiženého dítěte 164 // 7.2.2 Vývoj dítěte s vrozeným postižením 171 // 7.3 Psychická adaptace na získané postižení 179 // 7.4 Dospělost postiženého člověka 183 // 7.5 Sociální význam zdravotního postižení 189 // Shrnutí 193 // 8 Zrakové postižení jako handicap v oblasti orientace 195 // 8.1 Výskyt a typy zrakového postižení 195 // 8.2 Psychologická charakteristika zrakově postižených 199 // 8.3 Vývoj zrakově postiženého dítěte 202 // 8.4 Sociálni význam zrakového postižení 207 // 8.5 Léčba a péče o zrakově postižené 207 // Shrnutí 209 // 9 Postižení sluchu a řeči jako komunikační handicap 211 // 9.1 Sluchové postižení 211 // 9.1.1 Výskyt a typy sluchového postižení 211 // 9.1.2 Psychologická charakteristika sluchově postižených 214 // 9.1.3 Vývoj sluchově postiženého dítěte 223 // 9.1.4 Sociální význam sluchového postižení 228 // 9.1.5 Léčba a péče o sluchově postižené 229 // 9.2 Postižení řeči a jazyka 230 // 9.2.1 Typy postižení řeči a jazyka 233 // 9.2.2 Psychologická charakteristika řečově, resp. jazykově postižených 244 // 9.2.3 Vývoj dítěte s poruchou řeči a jazyka 246 // 9.2.4 Sociální význam postižení řeči a jazyka 247 // 9.2.5 Léčba a péče o osoby s postižením jazyka a řeči 248 // Shrnutí 249 // 10 Tělesné postižení jako funkční i estetický handicap 251 // 10.1 Pohybové postižení 251 // 10.2 Psychologická charakteristika pohybově postižených 253 // 10.3 Psychologická charakteristika tělesné deformace 253 // 10.4 Vývoj pohybově postiženého dítěte 255 // 10.5 Sociální význam tělesného postižení 258 // 10.6 Léčba a péče o tělesně postižené 261 // Shrnutí 262 // ČÁST III // Vybrané duševní a behaviorální poruchy 263 // 11 Demence 265 //
11.1 Výskyt a příčiny vzniku 266 // 11.2 Klinické projevy demence 267 // 11.2.1 Typy demencí 272 // 11.2.2 Průběh demence 282 // 11.3 Sociální význam demence 284 // 11.4 Průběh demence v dětském věku 285 // 11.5 Možnosti terapie demence 287 // Shrnutí 288 // 12 Mentální retardace 289 // 12.1 Výskyt a příčiny vzniku 290 // 12.2 Psychologická charakteristika mentální retardace 292 // 12.2.1 Kvantitativní hodnocení - stupeň mentální retardace 301 // 12.2.2 Kvalitativní hodnocení mentální retardace 303 // 12.3 Sociální význam mentální retardace a socializace mentálně postižených 306 // 12.4 Léčba a péče o mentálně postižené 315 // Shrnutí 315 // 13 Pervazivní vývojové poruchy 317 // 13.1 Dětský autismus 317 // 13.1.1 Výskyt a příčiny vzniku autismu 317 // 13.1.2 Klinický obraz autismu 319 // 13.1.3 Vývoj autistických dětí a jejich další prognóza 327 // 13.1.4 Sociální význam autistické poruchy 328 // 13.1.5 Léčba autistické poruchy 329 // 13.2 Další pervazivní vývojové poruchy 330 // Shrnutí 332 // 14 Schizofrenie 333 // 14.1 Výskyt a příčiny vzniku schizofrenie 334 // 14.2 Klinické projevy schizofrenie 336 // 14.2.1 Akutní epizoda 337 // 14.2.2 Chronický průběh 344 // 14.2.3 Typy schizofrenie 345 // 14.3 Vznik onemocnění, jeho průběh a prognóza 349 // 14.4 Sociální význam schizofrenie 354 // 14.5 Schizofrenie v dětském věku 361 // 14.6 Léčba a resocializace 365 // 14.7 Schizoafektivní porucha 367 // Shrnutí 368 // 15 Afektivní poruchy 369 // 15.1 Výskyt a příčiny vzniku 370 // 15.2 Klinické projevy afektivních poruch 374 // 15.2.1 Depresivní syndrom 374 // 15.2.2 Manický syndrom 383 // 15.3 Vznik onemocnění, jeho průběh a prognóza 386 // 15.4 Deprese v dětském věku 389 // 15.5 .Sociální význam afektivních poruch 392 //
15.6 Léčba a resocializace 395 // Shrnutí 397 // 16 Neurotické a úzkostné poruchy 399 // 16.1 Úzkostné poruchy 399 // 16.1.1 Výskyt a příčiny vzniku 401 // 16.1.2 Klinické projevy úzkostných poruch 404 // 16.2 Obsedantně-kompulzivní porucha 410 // 16.3 Vznik úzkostných a obsedantně-kompulzivních poruch, průběh prognóza 413 // 16.4 Sociální význam úzkostných a obsedantně-kompulzivních poruch 415 // 16.5 Úzkostné a obsedantně-kompulzivní poruchy v dětském věku 416 // 16.5.1 Generalizovaná úzkostná porucha 417 // 16.5.2 Fobická úzkostná porucha 419 // 16.5.3 Obsedantně-kompulzivní porucha 422 // 16.6 Léčba a resocializace 422 // Shrnutí 423 // 17 Posttraumatické poruchy 425 // 17.1 Výskyt a příčiny vzniku 426 // 17.2 Klinické projevy posttraumatických poruch 429 // 17.2.1 Akutní reakce na stres 429 // 17.2.2 Posttraumatická stresová porucha (PTSD) 431 // 17.3 Vznik poruchy, její průběh a prognóza 437 // 17.4 Sociální význam posttraumatických poruch 438 // 17.5 Posttraumatická porucha u dětí 439 // 17.6 Léčba a resocializace 443 // Shrnutí 444 // 18 Disociativní (konverzní) poruchy 445 // 18.1 Výskyt a příčiny vzniku 446 // 18.2 Klinické projevy disociativní poruchy 447 // 18.3 Vznik poruchy, její průběh a prognóza 450 // 18.4 Sociální význam disociativních poruch 451 // 18.5 Disociativní (konverzní) porucha u dětí 451 // 18.6 Léčba a resocializace 452 // Shrnutí 452 // 19 Somatoformní poruchy 453 // 19.1 Výskyt a příčiny vzniku 455 // 19.2 Klinické projevy somatoformní poruchy 456 // 19.3 Vznik poruchy, její průběh a prognóza 458 // 19.4 Sociální význam somatoformních poruch 459 // 19.5 Somatoformní poruchy v dětství 460 // 19.6 Léčba a resocializace 461 // Shrnutí 461 // 20 Psychické poruchy spojené se somatickými problémy 463 //
20.1 Poruchy příjmu potravy 463 // 20.1.1 Výskyt a příčiny vzniku 467 // 20.1.2 Klinické projevy 470 // 20.1.3 Průběh onemocnění a jeho prognóza 475 // 20.1.4 Sociální význam poruch příjmu potravy 477 // 20.1.5 Léčba poruch příjmu potravy 478 // 20.2 Poruchy regulace vyměšování 479 // 20.2.1 Výskyt a příčiny vzniku 479 // 20.2.2 Psychické projevy dětí s poruchou regulace vyměšování 481 // 20.2.3 Sociální význam poruch regulace vyměšování 483 // 20.2.4 Léčba poruch regulace vyměšování 484 // Shrnutí 485 // 21 Suicidální syndrom jako projev autoagrese 487 // 21.1 Výskyt a příčiny sebevražedného jednání 490 // 21.2 Psychologická charakteristika sebevražedného jednání 496 // 21.2.1 Psychické předpoklady k sebevražednému jednání 497 // 21.3 Vývoj tendence k sebevražednému jednání 501 // 21.3.1 Sebevražda z hlediska jednotlivých vývojových fází 503 // 21.4 Sociální význam sebevražedného jednání 506 // 21.5 Možnosti pomoci a prevence 508 // Shrnutí 508 // 22 Poruchy osobnosti a chování 511 // 22.1 Výskyt a příčiny vzniku 513 // 22.2 Klinické projevy poruch osobnosti 516 // 22.2.1 Typy poruch osobnosti 518 // 22.2.2 Získané změny osobnosti 537 // 22.3 Proměny poruch osobnosti v průběhu života a jejich prognóza 540 // 22.4 Sociální význam poruch osobnosti 541 // 22.5 Léčba a resocializace 542 // Shrnutí 543 // ČÁST IV // Psychologická problematika odlišného životního stylu a sociální patologie 545 // 23 Problémy spojené s odlišným životním stylem 547 // 23.1 Zneužívání a závislost na psychoaktivních látkách 547 // 23.1.1 Výskyt a příčiny vzniku závislosti 549 // 23.1.2 Vývoj vzniku závislosti na psychoaktivních látkách 554 // 23.1.3 Sociální důsledky závislosti na psychoaktivních látkách 569 //
23.1.4 Léčba závislosti na psychoaktivních látkách 575 // 23.2 Návykové a impulzivní poruchy 577 // 23.2.1 Výskyt a príčiny vzniku 578 // 23.2.2 Klinické projevy návykových a impulzivních poruch 579 // 23.2.3 Sociální důsledky návykových a impulzivních poruch 585 // 23.2.4 Léčba návykových a impulzivních poruch 587 // Shrnutí 587 // 24 Problémy spojené s nevhodným působením rodiny 589 // 24.1 Syndrom CAN - syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte 593 // 24.1.1 Výskyt a příčiny vzniku 593 // 24.1.2 Syndrom deprivovaného dítěte 597 // 24.1.3 Syndrom týraného dítěte 611 // 24.1.4 Syndrom sexuálně zneužívaného dítěte 618 // 24.1.5 Postoj společnosti k zanedbávání, týrání a zneužívání dětí 630 // 24.1.6 Léčba zanedbávaných, týraných a zneužívaných dětí a další formy pomoci 631 // 24.2 Domácí násilí - syndrom týrané a zneužívané ženy 632 // 24.2.1 Výskyt a příčiny vzniku 634 // 24.2.2 Charakteristika pachatele domácího násilí 637 // 24.2.3 Syndrom týrané ženy 638 // 24.2.4 Rozvoj domácího násilí 641 // 24.2.5 Vlm domácího násilí na děti 644 // 24.2.6 Postoj společnosti k týrání žen 645 // 24.2.7 Možnosti pomoci týraným ženám 647 // Shrnutí 648 // 25 Problémy vyvolané negativním působením společnosti 649 // 25.1 Sociokulturní handicap 650 // 25.1.1 Postoje společnosti k sociokulturně, etnicky či rasově odlišným lidem 652 // 25.1.2 Hlavní problémy sociokulturní odlišnosti 653 // 25.2 Psychologická problematika adaptace imigrantů 659 // 25.2.1 Výskyt a příčiny emigrace 660 // 25.2.2 Psychické změny, které jsou reakcí na situaci uprchlíka 660 // 25.2.3 Fáze migrace a jejich zvládání 664 // 25.2.4 Psychické potíže a poruchy vyvolané zátěží emigrace 668 //
25.2.5 Psychické problémy dětí emigrantů 669 // 25.2.6 Možnosti pomoci emigrantům 673 // 25.3 Sociálnépsychologická problematika romského etnika 674 // 25.3.1 Charakteristika romské minority a její vývoj 674 // 25.3.2 Psychické vlastnosti, které jsou typické pro příslušníky romského etnika 681 // 25.3.3 Výchova a vztah ke vzdělání v romském etniku 684 // 25.3.4 Postoj příslušníků romského etnika k majoritní společnosti 688 // 25.3.5 Možnosti pomoci a podpory romského etnika 689 // Shrnutí 690 // 26 Závislost na ideologii 691 // 26.1 Výskyt a příčiny vzniku 694 // 26.2 Specifičnost náboženství 695 // 26.3 Psychosociální charakteristika náboženských skupin 696 // 26.4 Příčiny vstupu do náboženské skupiny 702 // 26.5 Působení extrémního religiózního učení na psychiku 707 // 26.6 Vznik závislosti na náboženské skupině a dynamika jejího rozvoje 713 // 26.7 Sociální hodnocení a postoj k náboženským skupinám 724 // 26.8 Vliv náboženských skupin na děti 725 // 26.9 Pomoc lidem závislým na náboženských skupinách a jejich resocializace 728 // Shrnutí 729 // 27 Pracovní a ekonomické problémy 731 // 27.1 Nezaměstnanost 731 // 27.1.1 Výskyt a příčiny nezaměstnanosti 732 // 27.1.2 Fáze reakce na nezaměstnanost 734 // 27.1.3 Změny psychiky jako reakce na ztrátu zaměstnání 735 // 27.1.4 Vliv nezaměstnanosti na zdravotní stav 743 // 27.1.5 Sociální význam nezaměstnanosti 744 // 27.1.6 Možnosti pomoci nezaměstnaným 747 // 27.2 Bezdomovectví 748 // 27.2.1 Výskyt a příčiny bezdomovectví 748 // 27.2.2 Osobnost bezdomovce a její typické znaky 750 // 27.2.3 Zdravotní rizika bezdomovectví 754 // 27.2.4 Postoj společnosti k bezdomovcům 755 // 27.2.5 Možnosti pomoci bezdomovcům 755 // Shrnutí 756 // 28 Agresivní syndrom 757 //
28.1 Výskyt a příčiny vzniku agresivity 758 // 28.2 Teorie agrese 762 // 28.3 Psychologická charakteristika agresivního chování 764 // 28.3.1 Varianty agresivního chování 771 // / 28.4 Sociální význam agresivního chování 776 // 28.5 Prevence a terapie nadměrné agresivity 777 // Shrnutí 778 // 29 Poruchy chování v dětském věku a dospívání 779 // 29.1 Výskyt a příčiny vzniku 780 // 29.2 Psychologická charakteristika poruchového chování 784 // 29.2.1 Vývojově podmíněné změny poruchového chování 788 // 29.2.2 Typy poruch chování 792 // 29.3 Sociální význam poruch chování 802 // 29.4 Prevence a náprava poruch chování 802 // Shrnutí 803 // 30 Psychologie kriminálního chování a penitenciárního působení 805 // 30.1 Výskyt a příčiny vzniku kriminálního chování 807 // 30.2 Psychické charakteristiky, které mohou být typické pro pachatele trestných činů 810 // 30.3 Průběh penitenciárního procesu 814 // 30.3.1 Obvinění z trestného činu 815 // 30.3.2 Vyšetřovací vazba a její vliv na psychiku 815 // 30.3.3 Psychologické aspekty výkonu trestu odnětí svobody 817 // 30.3.4 Adaptační problémy po propuštění z výkonu trestu 823 // 30.4 Sociální postavení člověka, který přišel z výkonu trestu 826 // 30.5 Pomoc a terapeutická práce s trestanými 827 // Shrnutí 828 // 31 Psychologie oběti trestného činu 831 // 31.1 Výskyt a příčiny vzniku poškození trestným činem 832 // 31.2 Působení traumatu na oběť 833 // 31.3 Průběh reakce na trauma 839 // 31.4 Sociální postavení oběti 841 // 31.5 Léčba a pomoc oběti 843 // Shrnutí 844 // Literatura 845 // Rejstřík 865
(OCoLC)85115856
cnb001411803

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC