Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Management Press, 1998
559 s.

objednat
ISBN 80-85943-57-3 (váz.)
Obsahuje rejstřík.
Bibliografie: s. 546-554.
Psychologie řízení - učebnice vysokošk.
Pracovníci vedoucí - práce řídící - učebnice vysokošk.
000088301
Obsah // Předmluva 11 // 1 Předmět a vývoj manažerské psychologie a sociologie 13 // 1.1 Předmět manažerské psychologie a sociologie 13 // 1.1.1 Manažerská psychologie 14 // 1.1.2 Manažerská sociologie 15 // 1.1.3 Interdisciplinární přístup 17 // 1.2 Vývoj a perspektivy psychologického a sociologického // poznání v teorii a praxi řízení 17 // 1.2.1 Systémová teorie řízení 18 // 1.2.2 Kontingenční teorie řízení 20 // 1.2.3 Řízení a podniková kultura 22 // 1.2.4 Řízení a aktivní sociální učení 23 // 1.2.5 Současná diskuse o podstatě managementu a její psychologické a sociologické souvislosti 23 // 1.3 Koncepce řídicí práce v rámci organizace 25 // 1.3.1 Subjektivní model řídicí činnosti v organizaci 25 // 1.3.2 Objektivní koncepce řídicí činnosti v organizaci 27 // 1.3.3 Koncepce řízení a problematika organizačního // vývoje a změn 32 // 1.4 Psychologická a sociologická expertiza v řízení organizace 34 // 1.4.1 Sociální mapa hospodářské organizace 34 // 1.4.2 Sociální analýza, sociologický a psychologický rozbor 35 // 1.4.3 Zaměření sociologické a psychologické rozborové činnosti 36 // 1.4.4 Psychologická a sociologická expertiza v podniku 38 // 1.4.5 Psychologická a sociologická účast na odborné přípravě manažerů 42 // Otázky a náměty do diskuse 45 // 2 Lidé v organizaci 46 // 2.1 Člověk jako osobnost 46 // 2.1.1 Struktura osobnosti člověka 48 // 2.1.2 Utváření
a dynamika osobnosti 59 // 2.2 Osobnost člověka z hlediska nároků jeho pracovního uplatnění 69 // 2.2.1 Pracovník a jeho kvalifikační potenciál 69 // 2.2.2 Pracovník z hlediska jeho pracovní motivace 77 // 5 // Obsah // 2.3 Pracovní skupina v organizaci 81 // 2.3.1 Sociální skupina 82 // 2.3.2 Pracovní skupina 86 // 2.3.3 Tým a týmová práce 93 // Otázky a náměty do diskuse 110 // 3 Řídící pracovník - manažer 112 // 3.1 Objektivní a subjektivní podmínky řízení 112 // 3.1.1 Objektivní podmínky činnosti manažerů a jejich jednání // s lidmi 112 // 3.2 Řídicí pracovník, manažer, vedoucí a „kouč“ 121 // 3.3 Osobnost manažera 124 // 3.3.1 Osobní kvalita 124 // 3.3.2 Vizitka osobní kvality 126 // 3.3.3 Indikátory osobní kvality 128 // 3.4 Sociální pozice a role řídícího pracovníka 131 // 3.4.1 Sociální začlenění manažera a atributy jeho řídicí pozice 131 // 3.4.2 Charakteristiky role manažera 133 // 3.4.3 Styl řízení a prosazování autority manažera 135 // 3.5 Manažer a jeho činnost z hlediska komunikace s pracovníky 139 // 3.5.1 Specifika komunikace v horizontálních a vertikálních vztazích na pracovišti 141 // 3.5.2 Základní rysy komunikace manažera s řízenými // pracovníky a možnosti jejich ovlivňování 142 // 3.6 Práce vedoucího s jednotlivci a skupinou v pracovním procesu 145 // 3.6.1 Zásady působení vedoucího na jednotlivé pracovníky 145 // 3.6.2 Konkrétní formy řídicího
působení vedoucích 146 // 3.6.3 Zázemí a praktická realizace delegování 149 // 3.6.4 Poradenství v činnosti vedoucího 151 // 3.6.5 Práce vedoucího se skupinou 153 // 3.6.6 Pracovní porady 153 // 3.7 Pracovní kariéra úspěšného řídícího pracovníka 158 // 3.7.1 Kariérová strategie organizace 159 // 3.7.2 Cílevědomé aktivity řídících pracovníků 160 // 3.7.3 Průběh pracovní kariéry 162 // 3.7.4 Kontrola průběhu a kvality realizované pracovní kariéry 164 // 3.8 Duševní hygiena v životě manažera 166 // 3.8.1 Duševní hygiena - pojem a rámcová specifikace 166 // 3.8.2 Základní principy zdravé životosprávy 167 // 3.8.3 Koncepce životního programu a efektivní cesty životem 171 // Otázky a náměty do diskuse 174 // 4 Interakce a komunikace v organizaci 176 // 6 // Obsah // 4.1 Sociální percepce 178 // 4.1.1 Základní charakteristiky 178 // 4.1.2 Dílčí komponenty procesu sociální percepce 179 // 4.1.3 Průběh procesu sociální percepce 183 // 4.2 Sociální komunikace 186 // 4.2.1 Druhy a formy komunikace 188 // 4.2.2 Problémy a nedostatky v sociální komunikaci 192 // 4.2.3 Zásady efektivní komunikace 196 // 4.3 Vyjednávání 199 // 4.3.1 Proces vyjednávání 200 // 4.3.2 Typy vyjednávání 206 // Otázky a náměty do diskuse 218 // 5 Ovlivňování v pracovním procesu 220 // 5.1 Vymezení problematiky motivace 220 // 5.1.1 Obecná charakteristika a základní pojmy 220 // 5.1.2 Zdroje motivace 224 // 5.1.3
Dynamika motivace 230 // 5.1.4 Motivace a výkon (235 // 5.1.5 Motivační profil 239 // 5.1.6 Motivace к práci 242 // 5.2 Teorie motivace 243 // 5.2.1 Obecné teorie motivace 243 // 5.2.2 Teorie motivace pracovního jednání 248 // 5.2.3 Motivace pracovního jednání v koncepcích řízení 254 // 5.3 Možnosti využiti poznatků o motivaci v řídicí praxi 259 // 5.3.1 Motivace, výkonnost a spokojenost pracovníků 259 // 5.3.2 Možnosti zkoumání motivace a spokojenosti pracovníků 263 // 5.3.3 Stimulace jako ovlivňování pracovní motivace // a výkonnosti pracovníků 268 // 5.3.4 Motivační program podniku 282 // Otázky a náměty do diskuse 286 // 6 Koncepce a systém práce s lidmi v podniku 290 // 6.1 Vývoj názorů na člověka v personálním řízení 290 // 6.2 Personálni management 295 // 6.3 Personální management a podniková kultura, identita a etika 301 // 6.4 Nábor, výběr a přijimání pracovníků 304 // 6.5 Pracovní způsobilost a kompetence pracovníků 314 // 6.6 Řízení adaptačních procesů 321 // 6.7 Příprava pracovníků 327 // 6.8 Učení a sebeutváření lidí v práci 332 // 6.9 Hodnocení pracovníků a jejich pracovniho výkonu 345 // 7 // Obsah // 6.10 Kariéra pracovníka v podniku 352 // 6.11 Uvolňování pracovníků 357 // 6.12 Personální útvar v podniku 360 // 6.13 Sociální informace v personálním managementu 371 // 6.14 Psychologické a sociologické analýzy a expertizy 376 // 6.15 Poradenství v personalistice
a osobnost personalisty 380 // Otázky a náměty do diskuse 382 // 7 Psychologie a sociologie v obchodní činnosti 386 // 7.1 Osobnost obchodníka a obchodní činnost 386 // 7.1.1 Vymezení psychických nároků na výkon obchodní činnosti 386 // 7.1.2 Charakteristiky osobnosti významné pro styk s lidmi // v oblasti obchodu a služeb 389 // 7.1.3 Sociální pozice a role v obchodním jednání 393 // 7.1.4 Interpersonální dovednosti a jejich uplatnění // v obchodní činnosti 395 // 7.1.5 Individuálni předpoklady zvládání zátěže, problémových // a konfliktních situací v obchodní činnosti 400 // 7.2 Psychologické aspekty obchodního jednání 405 // 7.2.1 Vlastnosti osobnosti významné pro poznávání // a hodnoceni obchodního partnera 406 // 7.2.2 Jednotlivé fáze obchodního jednání z psychologického hlediska 414 // 7.3 Psychologie osobního prodeje 423 // 7.3.1 Interakční stránka osobního prodeje 424 // 7.3.2. Vedeni prodejního rozhovoru 428 // 7.3.3 Vnější determinanty osobního prodeje 434 // 7.4 Uplatněni psychologie v marketingu 436 // 7.4.1 Psychologická analýza spotřebitele a jeho chování 439 // 7.4.2 Užití psychologie v propagaci 448 // Otázky a náměty do diskuse 459 // 8 Podniková kultura a identita 461 // 8.1 Koncepce podniku jako sociálního a kulturního systému 461 // 8.2 Podniková kultura 465 // 8.2.1 Základní elementy podnikové kultury 465 // 8.2.2 Silná podniková kultura a její souvislosti 470 // 8.2.3
Změna podnikové kultury 477 // 8.2.4 Objektivistické a interpretativní pojetí podnikové kultury 480 // 8.2.5 Typologie podnikové kultury 482 // 8.2.6 Prostředky podnikové kultury 485 // 8.2.7 Podniková kultura a řídicí procesy 494 // 8.3 Podniková identita a etika 501 // 8 // Obsah // 8.3.1 Podniková identita 501 // 8.3.2 Podniková etika 506 // 8.4 Podniková kultura mezinárodních firem 508 // 8.4.1 Národní a podniková kultura 508 // 8.4.2 Podniková kultura mezinárodnich společností 8.4.3 Kritéria hodnocení národních specifik ve vztahu 511 // к podnikové kultuře 516 // Otázky a náměty do diskuse 518 // 9 Organizační změna 520 // 9.1 Charakteristika změny 520 // 9.1.1 Příčiny změny 523 // 9.1.2 Sociální role nositelů změny 525 // 9.1.3 Důsledky změny pro pracovníky 527 // 9.2 Management plánované změny 529 // 9.2.1 Strategie změny 529 // 9.2.2 Odpor proti plánované změně 531 // 9.2.3 Strukturní změna 532 // 9.2.4 Změna podnikové kultury 534 // 9.2.5 Učící se organizace Д40Ј // Otázky a náměty do diskuse 545 // Literatura 546 // Rejstřík 555

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC