Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.8) Půjčeno:52x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2000
159 s.

objednat
ISBN 80-7178-370-6 (brož.)
Bibliografie na s. 151-159
Děti - poruchy duševní - terapie kognitivně behaviorální - pojednání
Terapie kognitivně behaviorální - děti - pojednání
000088593
Obsah // Poděkování...11 // Předmluva...13 // Úvod...17 // Část I. // ROZHODOVÁNÍ PŘI VYŠETŘENÍ V RÁMCI PSYCHOTERAPIE DĚTÍ 21 // Úvod: Změna zaměření v psychoterapii dětí...23 // Potíže při hodnocení výsledků výzkumných studií, týkající se // diagnóz u dětí...24 // Potíže při definování problémů...25 // Potíže při zohledňování věkových rozdílů...26 // Potíže při zohledňování rozdílů mezi pohlavími...26 // 1 Jak získat spolehlivé zdroje informací... 29 // Rodiče a učitelé jako zdroje informací...30 // Dítě jako zdroj informací...30 // Přímé pozorování jako zdroj informací...32 // Vodítka pro terapeuta v první fázi vyšetření: zdroje // diagnostických informací...33 // Shrnutí...33 // 2 Zhodnocení předloženého problému vzhledem k normálnímu dětskému chování...35 // Potíže vyvěrající z toho, že se děti neustále mění a jejich problémy // spontánně mizí...36 // Potíže vznikající v důsledku nepoměru mezi chronologickým, // kognitivním, afektivním a behaviorálním stadiem vývoje...37 // Potíže při hodnocení rozdílů ve fungování dítěte v různých prostředích 37 // 7 // Potíže vztahující se k osobní mluvě dítěte K k jeho // individuálnímu stylu myšlení...38 // Vodítka pro terapeuta ve druhé fázi vyšetření: Srovnání předložených // problémů s normálními projevy chování v dětském věku...40 // Shrnutí...40 // 3 Jak rozhodnout,
zda je terapie potřebná...41 // Srovnání s diagnostickými kritérii...42 // Srovnání s věkovými normami...42 // Srovnání s normami přirozeného prostředí...42 // Stabilita problému...43 // Budoucí rizika...43 // Prognostické úvahy...43 // Motivace...44 // Vodítka pro terapeuta ve třetí fázi vyšetření: Potřebuje dítě terapii?...45 // Shrnutí...45 // 4 Jak rozhodnout o způsobu uspořádání terapie...47 // Cíle terapie...47 // „Příčina" problému...48 // Vývojové stadium...49 // Charakteristika uspořádání terapie...49 // Poučení, poradenství a dohled nad přirozeným prostředím dítěte...50 // Léčba dítěte v jeho přirozeném prostředí...50 // Individuální terapie nebo terapie v malé skupině dětí...51 // Kazuistiky...53 // Vodítka pro terapeuta ve čtvrté fázi vyšetření: Volba optimálního // způsobu uspořádání terapie...54 // Shrnutí...54 // 5 Individuální terapie s dětmi: Přizpůsobení léčebných metod a postupů ... 55 // Vytvoření motivující atmosféry v individuální terapii...55 // Přizpůsobení terapeutických metod komunikační úrovni a stylu dítěte...56 // Přizpůsobení terapeutických metod vývojovému stadiu dítěte...56 // Přizpůsobení teorie a terapeutických metod potřebám dítěte // a terapeutově orientaci...57 // Kazuistika ilustrující pět fází vyšetření...59 // Vodítka pro terapeuta v páté fázi vyšetření: volba vhodných // terapeutických metod...60
// Shrnutí...60 // Obash // Část K. // KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE S DĚTMI... 61 // Úvod: Základní otázky...63 // 6 Vztah mezi kognitivně-behaviorální terapií a problémy // v chování u dětí ...67 // Obvyklé problémy v chování dětí a jejich vztah ke kognitivním procesům... 67 Kognitivně-behaviorální terapie jako řešení překážek v dětském // terapeutickém procesu...69 // Vodítka pro terapeuta: Jak spojit kognitivní procesy a poruchy u dětí...71 // Shrnutí...72 // 7 Kořeny a vývoj kognitivně-behaviorální terapie s dětmi... 73 // Behaviorální kořeny dětské kognitivně-behaviorální terapie...73 // Základy kognitivní terapie...75 // Nejvýznamnější teoretici kognitivní terapie...76 // Vodítka pro terapeuty: Kognitivně-behaviorální intervence...77 // Shrnutí...77 // 8 Význam vývojové úrovně v kognitivně-behaviorální terapii s dětmi 79 // Schopnost dětí se učit...81 // Vodítka pro terapeuta: Vývojová úroveň dítěte...82 // Shrnutí...82 // 9 Uplatnění kognitivně-behaviorálních metod u dětí...83 // Nácvik sebeinstruktáže...84 // Změna automatických myšlenek...85 // Škálování...86 // Představivost...87 // Nácvik řešení problémů...88 // Kognitivní restrukturalizace...89 // Metody zaměřené na zlepšení sebeovládání...90 // Sebesledování...90 // Sebehodnocení... 91 // Sebeoceňování...92 // Nácvik odolnosti vůči stresu...Kѓ2>- // Vodítka pro terapeuty: Rozhodování
ohledně volby terapeutické metody ... 94 Shrnutí...94 // 10 Uplatnění kognitivně-behaviorálních metod // u psychických poruch v dětství...95 // Léčení úzkostných poruch v dětství...95 // Léčba hyperaktivity a impulzivity...96 // Léčba deprese...97 // Léčba agresivních poruch...98 // 9~ // Obsah // Vodítka pro terapeuty: Uplatnění jednotlivých metod u různých poruch // dětského věku...99 // Shrnutí...99 // Část DL // PRAKTICKÉ PROVÁDĚNÍ KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ // TERAPIE S DĚTMI... 101 // Úvod: Trendy v kognitivně-behaviorální terapii s dětmi...103 // 11 Vývoj dítěte jako proces učení... 105 // Vývoj sebeoceňování... 105 // Vývoj jako výsledek pozorování a napodobování chování rodičů...106 // Vývoj očekávání a vědomí vlastní zdatnosti...106 // Role automatických myšlenek ve vývoji dítěte...107 // Vodítka pro terapeuty ohledně důležitých proměnných, ovlivňujících // fungování dítěte...108 // Shrnutí...109 // 12 Vývoj dítěte jako proces nabývání schopnosti sebeovládání...111 // Role řeči ve vývoji dítěte...111 // Spojitost mezi kognitivními nedostatky (schopností sebeovládání) // a psychickými poruchami u dětí... 112 // Vodítka pro terapeuty: Jak zhodnotit schopnosti sebeovládání u dětí...114 // Shrnutí...114 // 13 Jak dětem vštípit schopnost sebeovládání...115 // Teoretický model sebeovládání a jeho přizpůsobení dětskému věku...115 // Přizpůsobení
modelu tří typů sebeovládání pro děti...117 // Klinické využití modelu sebeovládání...120 // Vodítka pro terapeuty: Jak přizpůsobit model tří typů // sebeovládání pro děti...123 // Shrnutí...123 // 14 Model terapeutické intervence zaměřené na zlepšení sebeovládání // a jeho klinické uplatnění u dětí...125 // Výsledky uplatnění popsaného modelu v klinické praxi...126 // Příklady z klinické praxe...128 // Shrnutí...145 // Vodítka pro terapeuty uplatňující ve své práci s dětmi přístup // zaměřený na zlepšení sebeovládání...147 // Shrnutí...147 // 15 Epilog: Závěry a budoucí možnosti...149 // Literatura...151 // 10

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC