Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.01.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(35) Půjčeno:35x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Informatorium, 2003
186 s. : il.

objednat
ISBN 80-7333-014-8 (brož.)
Obsahuje ilustrace, fotografie, tabulky, úvod, přílohu
Bibliografie: s. 186
Pedagogika - učebnice středošk.
Psychologie - učebnice středošk.
000088634
eOBSAH // v // і // Úvodem ...11 // 1 Úvod do psychologie ...13 // Pojem psychologie ...13 // Projevy a funkce psychiky ...13 // Využití psychologie v praxi ...14 // Odvětví psychologie ...16 // Metody psychologie ...17 // Experiment ...17 // Pozorování ...18 // Rozhovor ... 19 // Dotazník ...20 // Testy ...21 // Význam psychologie pro práci zdravotnických pracovníků ...24 // 2 Základní funkce psychiky ...26 // Fylogeneze a ontogeneze ...26 // Reflexní činnost ...28 // Chování ...29 // Instinktivní chování ...30 // Zautomatizované úkony ...31 // Rozumné chování ...32 // Společenská podmíněnost psychiky...32 // Učení ...34 // Formy učení ...34 // Druhy učení ...35 // 3 Osobnost a její utváření ...37 // Pojem osobnost ...37 // Rozdíly mezi osobnostmi ...38 // Utváření osobnosti ...39 // 5 // Vnitřní biologické podmínky ...40 // Vlivy prostředí ...40 // Učení a činnosti člověka ...41 // Vzájemný vliv biologického a společenského působení ...41 // Motivace...42 // Potřeby ...43 // Cíle ...45 // Zájmy ...46 // Uspokojování potřeb v náročných životních situacích ...47 // Stres ...48 // Frustrace ... 50 // Deprivace ...51 // Schopnosti ...52 // Vlohy ...52 // Nadání ...54 // Talent ...54 // Genialita ...54 // Druhy schopností ...55 // Temperament ...56 // Základní typy temperamentu ...57 // Typy vyšší nervové činnosti ...57 // Charakter ...60 // Rysy charakteru ...61 // Sebehodnocení ... 63 // Hodnoty
a hodnotové orientace ...64 // Svědomí ...64 // Závěr kapitoly o osobnosti a jejím utváření ...66 // 4 Psychické procesy a stavy osobnosti ...69 // Vnímání ...69 // Vjem ...70 // Smyslové vnímání ...71 // Vnímání času a prostoru ...72 // Sociální vnímání ...72 // Adaptace ...73 // Výběrovost vnímání ...74 // Rozdíly ve vnímání u jednotlivých osob ...75 // Smyslové klamy ...77 // Kompenzace nedostatků ve vnímání ...79 // Paměť ...80 // Složky paměti ...80 // Zapomínání ...84 // Rozpomínání ...84 // Typy paměti ...85 // Rozvíjení paměti ...86 // 6 // Představy ...88 // Představy a vjemy ...88 // Druhy představ ...89 // Vzpomínkové představy ...89 // Asociace představ ...89 // Změny fyziologických funkcí při vyvolávání představ ...90 // Fantazie ...92 // Druhy fantazie...92 // Myšlení...94 // Tvoření pojmů...95 // Osvojování pojmů ...95 // Vztahy mezi pojmy ...96 // Myšlenkové operace ...97 // Řešení problémů ...99 // Tvůrčí myšlení ...101 // Řeč ...102 // Druhy řeči ...104 // Mluvená řeč ...104 // Psaná řeč ...105 // Mimoslovní sdělení ...106 // Řeč symbolů a obrázkových znaků ...107 // City...108 // Citové protiklady ...109 // Fyziologický základ citů ...109 // Projevy citů ...110 // Společenský význam citů...110 // Afekty ...111 // Nálady ...112 // Citové vztahy ...112 // City nižší a vyšší ...113 // Volní procesy ...114 // Postoj člověka k plnění
úkolů ...115 // Průběh volního jednání ...115 // Spojení vůle s jinými psychickými procesy ...116 // Cvičení vůle ...117 // Pozornost ...118 // Přenášení pozornosti ...118 // Druhy pozornosti ...119 // Stálost a klesání pozornosti ...120 // Narušování pozornosti ...121 // Náměty pro zlepšení soustředěné pozornosti ...121 // 5 Základy sociální psychologie ...123 // Pojem sociální psychologie a její cíle ...123 // Socializace osobnosti ...123 // 7 // Činitele vedoucí k socializaci ...126 // Sociální učení ...126 // Učení napodobováním ...126 // Učení pomocí slovní instrukce...121 // Učení identifikací ...121 // Učení pozorováním ...128 // Učení sociálním posilováním ...128 // Sociální vnímání ...129 // Zpracování sociálních informací ...130 // Chyby v sociálním vnímání ...130 // Sociální interakce ...132 // Vyhledávání přítomnosti druhých osob ...134 // Sociální srovnávání ...134 // Vyhledávání samoty ...134 // Sociální izolace ...136 // Sociální komunikace ...137 // Formy komunikace ...137 // Několik rad pro vedení komunikace ...138 // Sociální skupiny ...139 // Druhy sociálních skupin ...139 // Postavení členů ve skupině ...141 // Vliv skupiny na členy ...142 // Spolupráce ve skupině ...146 // Klima ve skupině ...146 // Rodina ...148 // Funkční rodiny ...148 // Problémové rodiny ...148 // Dysfunkční rodiny ...149 // Afunkční rodiny ...149 // Náhradní výchovná
péče ...149 // Psychická deprivace ...150 // Sociální chování ...151 // Prosociální chování ...151 // Nepřátelské chování ...153 // Vyvolávání konfliktů ...155 // Poruchy socializace ...157 // Neschopnost zařadit se do společnosti ...157 // Závislost na drogách ...158 // Závislost na alkoholu, patologické hráčství ...158 // 6 Základy pedagogiky ...160 // Pedagogika a její poslání...160 // Pojem, předmět a cíle pedagogiky ...160 // Pedagogické disciplíny ...161 // Metody pedagogiky ...161 // 8 // Historie a vývoj výchovy ...162 // Výchova a vzdělávání v pravěku, starověku a středověku ...162 // Výchova v novověku ... 163 // Někteří významní pedagogové...163 // Potřeba vzdělání pro všechny ...166 // Výchova ... 168 // Pojem výchova a její poslání ...168 // Složky výchovy ...168 // Předpoklady úspěšného výchovného působení ...169 // Výchovné metody ...171 // Hra a práce ...175 // Didaktické zásady ...177 // Vysvětlování nových pojmů...177 // Postup od jednoduchého k složitějšímu ...178 // Názorné předvádění a opakování činností ...178 // Individuální přístup ...179 // Zapojení žáků do výuky ...179 // Sestra v úloze pedagoga ...181 // Použití didaktických zásad v ošetřovatelské praxi ...181 // Příloha ...184 // Literatura ...186 // 9

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC