Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.04.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.8) Půjčeno:78x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 1999
478 s. : il.

objednat
ISBN 80-7178-116-9 (váz.)
Originál: Developmental Psychobiology
Obsahuje ilustrace, grafy, tabulky, předmluvu, jmenný a věcný rejstřík
Bibliografie: s. 439-469
Chování - biologie - pojednání
Psychobiologie - pojednání
Psychologie výchovy - aspekty biologické - pojednání
000088779
Obsah // Předmluva...13 // Vývojová psychologie a biologie ...17 // Biologie a psychologie...18 // Dědictví darwinismu...19 // Anekdotalisté a zrod srovnávací psychologie...21 // Některé rané představy o psychologickém vývoji...27 // Principy vývojové nauky...31 // Dynamické systémy a vývoj...39 // Psychobiologie ...45 // Jak integrovat biologii a psychologii?...46 // Dva obory...46 // Současné trendy...48 // Rizika interdisciplinárního počinu ...50 // Vějička biologických vysvětlení ...57 // Shrnutí ...59 // Cesty k syntéze biologie a psychologie...60 // Hierarchie ve vědě...61 // Hierarchie...61 // Několik příkladů porušení tradiční hierarchie...62 // Geny a chování ...62 // Hormony a chování...65 // Psychoneuroimunologie...72 // Redukcionismus ...74 // Rozdíl mezi podmínkami nutnými a postačujícími ...78 // Užitečnost redukcionismu ...82 // Dualismus kulturní—přirozené...83 // Předpoklady kulturně-biologického dualismu ...83 // Kulturní a biologické je od, sebe oddělitelné...84 // Mnohé významy slova biologický...85 // Tvrzení o genetickém předurčení vývoje...86 // Metodologické důsledky dualistických přesudků...87 // Oddělenost kulturního a biologického...87 // 7 // PSYCHOBIOLOGIE // Zvěčnění (reifikace) ...88 // Biologický imperativ...90 // Blud hodnotový ...91 // Blud naturalistický ...93 // Shrnutí ...94 // Náznak řešení - moderní syntéza...96 // Vrozenost...97 // Sémantická
neujasněnost...97 // Zmatení pojmů...99 // Nezbytnost přesně vymezit otázky...102 // Hledání funkce - výsledky chování ...103 // Funkce je něco jiného než příčina ...106 // Otázky po příčině chování ...108 // Bezprostřední příčiny ...108 // Fylogenetické příčiny ...108 // Ontogenetické příčiny ...109 // Proč ptáci zpívají?...111 // Holistický a epigenetický přístup ve vývojové a srovnávací psychologii . . 118 // Schneirlův pohled na vývoj ...119 // Jednota zrání a zkušenosti...122 // Zkušenost...123 // Časová povaha vývoje...127 // Vztah mezi evolucí a ontogenezí...128 // Fyletické úrovně ...128 // Funkční řád ... 130 // Vztah mezi organismem a jeho chováním ...131 // Shrnutí ...133 // Fylogeneze a ontogeneze ...134 // Darwin, Mendel a jejich odkaz ...136 // Darwin, Wallace a růst evolučního myšlení...137 // Darwinovská evoluce ...140 // Mendel a rozlišující znaky...143 // Syntéza ...144 // Sociobiologie ...149 // Společenství a adaptace ...149 // Genetická míra zdatnosti...153 // Lidská socialita...156 // OBSAH // Problémy se syntetickou teorií...163 // Organismus jako mozaika adaptivních znaků ...165 // Přímočará cesta od genu ke znaku...168 // Nika, speciace, makroevoluce...172 // Alternativy k syntetické teorii ...174 // Koevoluce organismu a prostředí...174 // Sjednocení vývojové a evoluční biologie...178 // Evoluční ontogenetika ...179 // Shrnutí ...186 // Genetika a
vývoj ...187 // Genetika lidského chování ...189 // Typy genetiků...192 // Počátky genetiky ...192 // Hledání genu ...194 // Metody, které používá genetika chování ...198 // Jednofaktorové metody...200 // Mnohofaktorové metody ...209 // Dědivost ...209 // Dvojčata a adoptované děti ...212 // Vývojové zdroje rozmanitosti...216 // Molekulární genetika a vývoj ...223 // Genetika a početí...224 // Genetika a DNA...225 // DNA, geny a proteiny (bílkoviny) ...226 // Transkripce a translace...228 // Regulace genové exprese ...232 // Bezprostředně časné geny...234 // Hormony a jejich receptory ...236 // G-proteiny ...238 // DNA a vývoj ...241 // Pojem prostředí ve vývoji...245 // Genetika a vývojová psychobiologie ...246 // Shrnutí ...248 // Neuroembryologie a vývojové počátky chování...250 // Embryonální vývoj ...250 // Morfogeneze...253 // Organicismus...255 // 9 // PSYCHOBIOLOGIE // Mechanicisté...257 // Geny v embryonálním vývoji...259 // Embryonální vývoj a nervová soustava...260 // Neuroembryologie...262 // Počet, pohyby, tvary a vzájemná propojení buněk...262 // Lokalizace neuronů ...263 // Diferenciace...265 // Přežívání a smrt ...266 // Mezibuněcná spojení ...268 // Uspořádání jednotlivých oblastí nervové soustavy ...270 // Vnitrodruhové a mezi druhové rozdíly...277 // Anatomické polymorfismy v nervové soustavě a rozmnožovací funkce 277 // Evoluce a změny ve stavbě nervové soustavy ...286
// Stavba nervové soustavy a funkce...291 // Neuroembryologie a chování...292 // Shrnutí ...295 // Embryologie chování...296 // Ontogenetické adaptace ...297 // Neurobehaviorální organizace zárodku...299 // Senzorické vstupy a spontánní prenatální chování...300 // Sestupné řízení a spontánní prenatální chování...301 // Inhibice a spontánní prenatální chování...302 // Význam spontánní aktivity plodu ...302 // Aktivita plodu jako epifenomén...303 // Aktivita plodu jako příprava na postnatální období...303 // Aktivita plodu jako ontogenetická adaptace ...304 // Otázky ...305 // Neurobehaviorální charakteristika novorozence...307 // Role sestupného řízení...308 // Význam spontánní aktivity novorozence...310 // Aktivita novorozenců jako epifenomén... 310 // Aktivita novorozence jako příprava...311 // Aktivita novorozenců jako ontogenetická adaptace ...311 // Klinické aspekty...314 // Zárodek a jeho zdroje zkušenosti ...315 // Kontinuita a kvalitativní změny...319 // Některé zvláštnosti behaviorální embryológie savců ...322 // Fyziologické regulace u novorozenců...322 // 10 // OBSAH // Přechod od biosociálního k psychosociálnímu ...328 // Vliv zažitého na další generace ...332 // Shrnutí ...334 // Kognitivní vývoj a vývojová psychologie ...335 // Dozrávání a poznávací funkce...337 // Vývoj motorických dovedností dítěte...344 // Neurobehaviorální faktory v dozrávání...344 // Věk, kdy
se chování objevuje ...344 // Primitivní reflexy...345 // Výstavba chování z reflexů...346 // Gesellova maturační teorie...347 // Manuální dovednosti ...349 // Uchopování ...351 // Koordinace rukou a preference jedné ruky...355 // Vývoj senzomotorické inteligence v dětském věku...359 // Piagetův popis senzomotorické inteligence ...360 // Je kognitivní systém dospělých přítomen u dětí?...361 // Vývoj nervové soustavy a inteligence dítěte...364 // Vývoj řečových schopností...365 // Syntaktická teorie ...366 // Sémantická teorie...367 // Řeč jako dovednost dorozumívání ...371 // Neurologie řeči...374 // Učení a vzdělávání ...377 // Shrnutí ...381 // Chování zvířat, etologie a vývoj člověka ...383 // Dva směry výzkumu chování zvířat ...383 // Přírodopisná orientace a etologický přístup ...386 // Etologie...386 // Mechanicismus a vitalismus ...387 // Přírodní výběr a chování zvířat...389 // Etologický přístup ...389 // Etologie člověka ...390 // Příspěvek přírodopisu k poznání lidského chování...391 // Vývoj nových výzkumných technik ...392 // Popis ...392 // Analýza sociálního chování...398 // 11 // PSYCHOBIOLOGIE // Vyjasnění pojmů...402 // Vazba...403 // Kritické období...406 // Agresivita...407 // Abnormalita...409 // Identifikace zvláštních rysů ve vývoji člověka...413 // Imitace a učení...413 // Hra ...417 // Společnost ...419 // Nevyjasněné stránky vývoje
lidského chování...421 // Sebestimulace ...422 // Nové směry...424 // Shrnutí ...426 // Vývojová psychobiologie a sjednocení biologie chování ...427 // Vývojová psychobiologie a sjednocení biologie chování...431 // Experimentálně prediktivní versus historický styl vědy ...433 // Shrnutí ...438 // Literatura ...439 // Jmenný rejstřík...470 // Věcný rejstřík...471 // 12

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC