Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

vágnerová (@@20120505-11:24:06@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(26.9) Půjčeno:672x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2001
655 s. : il.

objednat
ISBN 80-7178-463-X (váz.)
Obsahuje tabulky, předmluvu, rejstřík, údaje o autorech
Bibliografie na s. 597-624
Psychologie - učebnice vysokošk.
Psychologie pedagogická - učebnice vysokošk.
000088914
Obsah // K. K і // Q % // ь - K. \ // I  // Předmluva... 17 // ČÁST I // Základy psychologie... 19 // 1 Psychologie, její úkoly, předmět, odvětví a metody... 21 // 1.1 Psychologie a praxe... 22 // 1.2 Předmět psychologie. Nejobecnější pojmy... 22 // 1.3 Přehled hlavních odvětví psychologie ... 26 // 1.4 Psychologické metody... 29 // 1.4.1 Přehled metod a jejich základní problematika... 29 // 1.4.2 Pozorování... 31 // 1.4.3 Experiment... 32 // 1.4.4 Rozbor slovních projevů. Sebepozorování. Introspekce . 33 // 1.4.5 Rozbor výsledků činnosti ... 36 // 1.4.6 Posuzování (rating) a měření... 36 // 1.4.7 Standardizované psychodiagnostické metody... 37 // 1.4.8 Projektivní techniky... 38 // 1.4.9 Kombinování metod. Interpretace... 39 // 1.4.10 Výzkum ve vývojové a pedagogické psychologii... 39 A // 2 Člověk v činnosti... 43 // 2.1 Biologické aspekty... 44 // 2.1.1 Mozek a jeho funkce... 45 // 2.1.2 Neurony, synapse, nervové přenašeče... 45 // 2.1.3 Stavba nervového systému a hlavní funkce jeho částí . . 47 // 5 // OBSAH // 2.1.4 Hlavní formy interakce organismu s prostředím: instinkt, učení, intelekt. Reflexy a složité reakce... 49 // 2.2 Sociální aspekty... 53 // 2.2.1 Vznik a vývoj člověka ... 53 // 2.2.2 Socializace dítěte. Sociální učení, interakce, komunikace a role. Společná činnost. Interiorizace společenských norem... 54 // 2.2.3 Historické změny a podmínky působící na osobnost. Rodina
a škola jako zprostředkující momenty ... 58 // 2.2.4 Interakce školy a rodiny v působení na dítě... 64 // 2.2.5 Rozdílné podmínky v téže společnosti... 64 // 2.2.6 Životní prostředí... 70 // 2.3 Psychologické aspekty lidské činnosti a jejich rozbor ... 72 // 2.3.1 Lidské činnosti a jejich psychologický rozbor... 72 // Poznávací (kognitivní) procesy... 75 // Motivační, emoční a volní procesy... 92 // Společné znaky psychických procesů... 102 // 2.3.2 Psychické stavy. Stavy vědomí... 103 // 2.4 Závěr... 108 // 3 Psychologické koncepce osobnosti...111 // 3.1 Pojem osobnost a hlavní problémy // jeho psychologických koncepcí... 111 // 3.2 Typologické, rysové a faktorové koncepce... 114 // 3.3 Psychoanalýza, individuální a analytická psychologie, // neoanalýza... 118 // 3.4 Behaviorismus a další koncepce zdůrazňující vlivy prostředí // a učení... 130 // 3.5 Humanistická psychologie a příbuzné koncepce... 132 // 3.6 Některé další koncepce osobnosti... 137 // 3.7 Směřování k syntéze v pohledu na osobnost... 140 // 3.8 Závěr... 144 // 4 Struktura osobnosti...145 // 4.1 Motivace... 145 // 4.2 Schopnosti a tvořivost... 152 // 4.3 Rysy osobnosti. Temperament a charakter... 158 // 4.4 Osobnost jako celek... 168 // 4.5 Individuální a typologické rozdíly... 175 // 4.6 Závěr... 180 // 5 Mechanismy vývoje a formování osobnosti...181 // 5.1 Vývoj, zrání a interakce jedince s prostředím... 181 // 5.2 Dědičnost
a prostředí...*185 // 6 // OBSAH // 5.3 Další biologické a sociální podmínky v interakci... 187 // 5.4 Interakce jedince s druhými osobami. Základní emoční vztah. // Sociální komunikace... 189 // 5.5 Sociální učení... 192 // 5.6 Požadavky a činnosti... 196 // 5.7 Zátěž a vyrovnávání se s ní... 199 // 5.8 Aktivní působení osobnosti, sebeřízení... 209 // 5.9 Závěr... 211 // 6 Průběh vývoje osobnosti...213 // 6.1 Hlediska vývojových stadií, vývojových úkolů, // kritických životních událostí a celoživotního běhu... 213 // 6.2 Vývoj prenatální, perinatální a v prvním roce života... 221 // 6.3 Batolecí období a předškolní věk... 225 // 6.4 Mladší školní věk... 228 // 6.5 Puberta a adolescence... 232 // 6.6 Dospělost a stáří ... 238 // 6.7 Koncepce životního příběhu osobnosti... 242 // 6.8 Závěr... 243 // ČÁST II // Psychologie výchovy...245 // 7 Výchova a její aktuální otázky...247 // 7.1 Současné pojetí výchovy a psychologie výchovy... 247 // 7.2 Kladení požadavků a kontrola jejich plnění... 250 // 7.3 Odměny a tresty. Povzbuzení... 252 // 7.4 Slovní působení ve vztahu k ostatním výchovným prostředkům 259 // 7.5 Osobní příklad a vztah dospělých k dítěti... 261 // 7.6 Učitel a jeho interakce se žáky... 264 // 7.7 Sociální skupiny a komunikace... 273 // 7.8 Výchova v činnostech. Hra, činnosti učební, pracovní, // ve volném čase. Uspořádání činností
v průběhu dne a týdne . . 282 // 7.9 Sebedeterminace a sebevýchova ... 297 // 7.10 Závěr... 302 // 8 Celkový způsob výchovy...303 // 8.1 Způsob (styl) výchovy - klíčový moment ve výchově. Modely // způsobu výchovy... 303 // 8.2 Podmínky působící na způsob výchovy... 313 // 8.3 Účinky způsobu výchovy... 317 // 8.4 Zjišťování způsobu výchovy... 322 // 8.4.1 Základní styly učitelova výchovného působení... 325 // 7 // 9 Výchova vybraných aspektů osobnosti...327 // 9.1 Formování zájmů... 327 // 9.2 Formování jedincova já, jeho sebepojetí a sebehodnocení, aktivnost-pasivnost osobnosti... 33K // 9.3 Mnohostranný a jednostranný vývoj osobnosti... 333 // 9.3.1 Vývoj a formování mnohostrannosti-jednostrannosti osobnosti... 336 // 9.4 Morální usuzování, cítění, rozhodování a jednání... 338 // 9.4.1 Vývoj morálních postojů, charakteru, svědomí... 340 // 9.4.2 Emoční inteligence... 345 // 9.5 Změny osobnosti a převýchova •... 348 // 9.5.1 Změny dílčích návyků... 351 // 9.5.2 Změny osobnosti jako celku... 352 // 9.5.3 Změny názorů... 357 // 9.5.4 Kombinování různých postupů k změně osobnosti a převýchově ... 358 // 9.5.5 Podpora stálosti osobnosti. Odolnost proti škodlivým vlivům a závislostem... 358 // 9.6 Psychologická hlediska při výchově problémových dětí 359 // ČÁST III // Vybrané otázky školní psychologie...363 // 10 Poznávání žáků učitelem...365 // 10.1 Obtíže
a chyby při poznávání osobnosti... 365 // 10.2 Shromažďování a uspořádání údajů o osobnosti a jejím vývoji . 367 // 10.2.1 Uspořádání údajů ke stručné charakteristice osobnosti žáka // a jejího vývoje. Interpretace údajů... 369 // 11 Senzomotorické učení a dovednosti...373 // 11.1 Pohybové činnosti a jejich pedagogickopsychologická problematika ... 373 // 11.2 Druhy senzomotorických dovedností a jejich struktura 375 // 11.3 Průběh osvojování senzomotorických dovedností... 377 // 11.4 Metodické postupy při osvojování senzomotorických dovedností 380 // 11.5 Individuální rozdíly v senzomotorických činnostech a dovednostech ... 382 // 11.6 Závěr... 384 // 12 Učení ve školním kontextu...385 // 12.1 Smysluplné učení... 385 // 12.1.1 Složky smysluplného učení... 388 // 12.2 Piagetova teorie kognitivního vývoje... 391 // 8 // OBSAH // 12.3 Biologicky připravené učení, situované učení, distribuované učení 395 // 12.3.1 Učení jako dolaďování připravených struktur...399 // 12.4 Proměny pohledů na žákovo učení... 403 // 12.5 Závěr... 410 // 13 Dětské interpretace světa...411 // 13.1 Teoretické základy... 411 // 13.1.1 J. Piaget... 412 // 13.1.2 L. S. Vygotskij... 413 // 13.1.3 J. Bruner... 413 // 13.1.4 D. P. Ausubel ... 414 // 13.1.5 F. J. Dochy... 414 // 13.2 Dětské interpretování světa... 415 // 13.3 Žákovo pojetí učiva... 417 // 13.4 Proměny žákova pojetí učiva ... 420
13.4.1 Pojetí před systematickou výukou... 420 // 13.4.2 Pojetí během výuky... 424 // 13.4.3 Pojetí po skončení výuky... 427 // 13.5 Diagnostické metody... 429 // 13.5.1 Výtvarný a dramatický projev . . . 430 // 13.5.2 Rozhovor... 431 // 13.5.3 Projektivní techniky... 431 // 13.5.4 Didaktické testy ... 432 // 13.5.5 Grafické strukturování učiva... 433 // 13.5.6 Interakční analýza... 434 // 13.6 Ovlivňování žákova pojetí učiva ... 436 // 13.6.1 Máme žákovská pojetí učiva ovlivňovat? ... 436 // 13.6.2 Zásady a postupy ovlivňování pojetí učiva ... 437 // 13.7 Závěr... 440 // 14 Strukturování učiva, vyučovací a učební strategie...441 // 14.1 Starší přístupy ke strukturování učiva ... 444 // 14.1.1 Orientační osnova (základ) činnosti... 444 // 14.1.2 Struktura hlavních pojmů tématu... 445 // 14.1.3 Další přístupy... 447 // 14.2 Novější přístupy ke strukturování učiva... 447 // 14.2.1 Sémantická paměť... 449 // 14.2.2 Nelineární reprezentace učiva ... 452 // 14.3 Pojmové mapování - výhody a nevýhody ... 466 // 14.3.1 Výhody pro žáky... 466 // 14.3.2 Výhody pro učitele... 467 // 14.3.3 Nevýhody přístupů ke strukturování učiva... 469 // 14.4 Závěr... 471 // OBSAH // 15 Učení z textu...473 // 15.1 Typy učení... 476 // 15.2 Kognitivní a motivační procesy při recepci textu... 478 // 15.2.1 Motivace... 479 // 15.2.2 Percepce textu... 479 // 15.2.3 Porozumění... 480 // 15.2.4
Elaborace a inference ... 480 // 15.2.5 Zapamatování... 481 // 15.3 Teorie učení z textu... 483 // 15.4 Text a učebnicový text... 483 // 15.4.1 Intencionálnost textu ... 484 // 15.4.2 Čtivost textu... 485 // 15.4.3 Obtížnost textu... 485 // 15.4.4 Kohezivnost (vnitřní soudržnost) textu... 485 // 15.4.5 Koherentnost (tematická spojitost) textu... 486 // 15.4.6 Intertextovost... 486 // 15.4.7 Regulativnost textu ... 487 // 15.5 Diagnostika učení z textu... 487 // 15.5.1 Diagnostika opírající se o přímou práci s textem 487 // 15.5.2 Diagnostika učení z textu bez přímé práce s textem . . . 490 // 15.6 Nácvik učení z textu... 490 // 15.7 Závěr... 492 // 16 Učení z obrazového materiálu...493 // 16.1 Zpracování obrazových informací... 494 // 16.2 Úrovně sdělování obrazových informací... 496 // 16.3 Funkce obrazového materiálu... 498 // 16.3.1 Funkce dekorativní... 498 // 16.3.2 Funkce reprezentující... 498 // 16.3.3 Funkce organizující... 499 // 16.3.4 Funkce interpretující... 500 // 16.3.5 Funkce transformující... 501 // 16.3.6 Funkce afektivně-motivační... 501 // 16.3.7 Funkce koncentrování pozornosti ... 502 // 16.3.8 Funkce kognitivně-regulační... 502 // 16.4 Otevřené otázky... 502 // 17 Autoreguiace učení...505 // 17.1 Pojem autoreguiace... 506 // 17.2 Předpoklady autoreguiace... 506 // 17.3 Teoretické diskuse o autoregulaci... 507 // 17.4 Srovnání začátečníků a zkušených... 510 // 17.5 Diagnostika
autoreguiace... 512 // 17.6 Nácvik autoreguiace... 516 // 17.6.1 Nácvik autoreguiace u mladších žáků... 521 // 17.6.2 Nácvik autoreguiace u starších žáků... 523 // 17.7 Závěr... 524 // 18 Zvládání školní zátěže...527 // 18.1 Psychosociální stres ... 531 // 18.2 Zvládání zátěže... 532 // 18.2.1 Dvě základní podoby zvládání: strategie a styl... 534 // 18.3 Vnímání a hodnocení zátěže žákem ... 535 // 18.4 Faktory komplikující zvládání zátěže ... 537 // 18.5 Faktory usnadňující zvládání zátěže... 538 // 18.5.1 Vnitřní zdroje zvládání zátěže ... 538 // 18.5.2 Vnější zdroje zvládání zátěže... 540 // 18.6 Interakce učitel-žák, žáci-rodiče jako zdroj zátěže... 542 // 18.7 Diagnostika zvládání zátěže... 543 // 18.7.1 Pozorování... 544 // 18.7.2 Rozhovor... 545 // 18.7.3 Dotazníky a posuzovací škály... 546 // 18.8 Typy žákovského zvládání školních zátěžových situací... 547 // 18.9 Žákovské zvládání školní zátěže v širším kontextu... 558 // 18.9.1 Situace, kdy se dítě učí číst... 558 // 18.9.2 Situace, kdy se žák ocitne v multietnické třídě... 560 // 18.9.3 Situace, kdy žák studuje v zahraničí... 560 // 18.9.4 Situace, kdy končí romantická láska... 561 // 18.9.5 Situace, kdy jsou ve třídě žáci, kteří experimentují s látkami zdraví škodlivými... 561 // 18.10 Nácvik zvládacích strategií... 562 // 19 Klima školní třídy...565
// 19.1 Terminologické otázky... 567 // 19.2 Teoretické otázky... 568 // 19.3 Současné přístupy ke zkoumání klimatu ... 571 // 19.3.1 Sociometrický přístup... 572 // 19.3.2 Organizačně-sociologický přístup... 572 // 19.3.3 Interakční přístup... 572 // 19.3.4 Pedagogicko-psychologický přístup... 572 // 19.3.5 Školně-etnografický přístup... 573 // 19.3.6 Vývojověpsychologický přístup... 573 // 19.3.7 Sociálněpsychologický a environmentalistický přístup . 574 // 19.4 Možná využití poznatků o klimatu školní třídy... 574 // 19.5 Dosavadní domácí výzkumy... 575 // 19.6 Ovlivňování klimatu třídy... 577 // 19.7 Závěr...579 // OBSAH // 20 Sociální klima školy...581 // 20.1 Klima školy... 583 // 20.2 Teoretické přístupy... 584 // 20.2.1 Přístup zaměřený na vedení a organizaci školy... 585 // 20.2.2 Přístupy zaměřené na učitelský sbor... 587 // 20.2.3 Přístupy zaměřené na vztahovou dimenzi... 588 // 20.2.4 Komplexnější přístupy... 589 // 20.3 Metody měření klimatu školy... 592 // 20.4 Ovlivňování klimatu školy... 593 // 20.5 Závěr... 595 // Literatura...597 // Rejstřík...625 // 12

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC