Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.12.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 2. přepracované a doplněné
Praha : MON, 1989
188 s. : il.

objednat
ISBN 80-7080-010-0 (brož.)
Obsahuje tabulky, grafy, úvod
Bibliografie: s. 184-188
Určeno pro posluchače fakulty chemické technologie
Vydavatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Termodynamika chemická - příklady řešené - učebnice vysokošk.
000089128
Úvod 3 // Obsah 4 // Sesnam hlavních symbolů 10 // 1. Odhad kritických veličin 13 // 1-1 Aplikace Rieáelovy a Lydersenovy metody 13 // 1-2 Výpoěet T? a nasycených alifatických uhlovodíků podle Formana - Thodose 14 // 1-3 Výpočet a nenasycených alifatických uhlovodíků podle Formana - Thodose 15 // 1-4 Aplikace Formanovy a Thodosovy metody u cykloalifatických uhlovodíků 15 // 1-5 Aplikace Formanovy - Thodosovy metody u aromatických uhlovodíků 16 // 1- 6 Výpočet p. a Ty. podle Formana a Thodome u ostatních organických sloučenin 16 // 2. Stavové chování čistých plynů a kapalin 19 // 2-1 Přepočet Amagatových jednotek 19 // 2-2 Určení druhého a třetího viriálního koeficientu s experimentálních dat 20 // 2-3 Výpočet druhého viriálního koeficientu na základě Lennard - Jonesova potenciálu 21 // 2-4 Výpočet druhého viriálního koeficientu u polárních látek pomocí Stoclmayerova potenciálu 23 // 2-5 Určení parametrů Lennard - Jonesova potenciálu z B * B(íľ) 23 // 2-6 Výpočet viriálního koeficientu na základě semiempirických a empirických vztahů 24 // 2-7 Výpočet tlaku z různých stavových rovnic reálného plynu (zadána teplota a molární objem) 26 // 2-8 Výpočet molárního objemu ze stavové rovnice 26 // 2-9 Výpočet molárního objemu v kapalné i parní fázi podle stavové rovnice reálné tekutiny pro zadanou teplotu a tlak 27 // 2-10 Odhad konstant BWR rovnice 29 // 2-11 Výpočet objemu plynu pomocí Lydersenových nebo Lee - Keelerových tabulek 30 // 2-12 Výpočet tlaku plynu pomocí Lydersenových nebo Lee - Keelerových tabulek (zadána teplota a molární objem plynu) 31 // 2-13 Výpočet kompresibilitního faktoru plynu při aplikaci teorému korespondujících stavů se dvěma referenčními látkami 33 // 2-14 Různé způsoby odhadu molárního objemu nasycené kapaliny 33 //
2-15 Odhad hustoty kapaliny při vyšším tlaku 35 // 2-16 Diskuze závislosti tlaku v autoklávu na látkovém množství náplně // 2-17 Výpočet látkového množství v kapalné a plynné fázi v autoklávu při podkritické teplotě 37 // 2- 18 Výpočet rovnovážných molárních objemů kapalné a parní fáze a tenze par při zadané teplotě pomocí stavové rovnice 33 // 3. Stavové chování plynných a kapalných směsí 44 // 3- 1 Aplikace viriálni stavové rovnice s druhým vlriálním koeficientem u směsí plynů 44 // 3-2 Odhad smíšeného viriálního koeficientu podle empirických pravidel 45 // 3-3 Relace mezi druhými viriálními koeficienty a dodatkovým objemem u binární směsi za nízkých tlaků 46 // 3-4 Výpočet tlaku směsi podle teorému korespondujících stavů 46 // 3-5 Aplikace "dvoukapalinové" aproximace při odhadu objemu směsí plynů 49 // 3-6 Výpočet tlaku směsi podle stavové rovnice 50 // 3-7 Určení molárního objemu směsi na základě stavové rovnice 51 // 3-8 Aplikace stavové rovnice na směsi a vodíkem 52 // 3-9 Aplikace Amagatova zákona a výpočet dodatkového objemu směsi 53 // 3-10 Výpočet tlaku směsi podle Daltonova zákona, Amagatova zákona a Bartlettova pravidla 54 // 3-11 Aplikace Joffeho pravidla na výpočet objemu směsi 55 // 3-12 Odhad objemu směsi podle Daltonova a Amagatova zákona a Bartlettova pravidla (chování čistých látek je popsáno stavovou rovnici Redlicha a Kwonga) 56 // 3-13 Výpočet dodatkového objemu u kapalné směsi za vyššího tlaku 58 // 3-14 Určení hustoty kapalné směsi v nasyceném stavu podle Amagatova zákona a Joffeho pravidla 58 // 3-15 Určení hustoty kapalné směsi obsahující složku (složky) při nadkritické teplotě 60 // 3-16 Rozbor stanovení smíšeného viriálního koeficientu na základě rozpustnosti kapalné (tuhé) látky v plynu 60 //
4 Temodynamické veličiny čistých plynů a kapalin 65 // 4-1 Výpočet doplnkové entalpie a entropie z tabelovaných dat Hf S 65 // 4-2 Sestavení tabulek H(T,p) a S(T,p) na základě doplňkových veličin 6? // 4-3 Výpočet doplňkových veličin na základě experimentálních dat o stavovém chování 69 // 4-4 Výpočet doplňkových veličin za nízkého tlaku pomocí empirického vztahu pro druhý viriálni koeficient 70 // 4-5 Výpočet doplnkových veličin za nízkého tlaku pomocí relace pro druhý viriálni koeficient plynoucí z Lennard - Jonesova potenciálu 72 // 4-6 Výpočet doplnkových veličin podle stavové rovnice Reálichovy - Kwongovy 72 // 4-7 Výpočet doplnkových termodynamických veličin podle teorému korespondujících stavů 74 // 4-8 Změna fugacitního koeficientu s teplotou za konstantního tlaku 75 // 4-9 Aplikace van der Waalsovy rovnice na Carnotův cyklus 76 // 4-10 Stanovení tenze par a výparného tepla podle stavové rovníce 78 // 4-11 Výpočet tepla u izobarického děje 80 // 4-12 Výpočet tepla a práce u izotermního děje 83 // 4-13 Výpočet tepla u izochorického děje s fázovou přeměnou 86 // 4-14 Výpočet konečného stavu systému při vratném adiabatickém ději 89 // 4- 15 Určení objemové a technické práce při adiabatickém ději 91 // 5. Termodynamické vlastnosti směsí 97 // 5- 1 Tabelární a grafické vyjádření závislosti H H(Tfp) u směsi 97 // 5-2 Výpočet entalpie a entropie směsi podle stavové rovnice 99 // 5-3 Výpočet entalpie a entropie směsi pomocí teorému korespondujících stavů 101 // 5-4 Výpočet entalpie směsi podle Amagatova zákona a Joffeho pravidla 102 // 5-5 Výpočet entalpie směsi podle Daltonova a Amagatova zákona, Bartlettova pravidla. Chování čistých látek je podchyceno stavovou rovnicí Redlicha a Kwonga 103 //
5-6 Výpočet tepla při izobarickém ději u ideální směsi 104 // 5-7 Výpočet tepla u izobarického děje určeného pomocí teorému korespondujících stavů 106 // 5-8 Výpočet tepla a práce u izotermrxího vratného děje pomocí stavové rovnice 106 // 5-9 Určení konečného stavu po vratném adiabatickém ději specifikovaném konečným stavem. Řešení pomocí stavové rovnice Redlicha a Kwonga // 5-10 Urěení konečného stavu po izoentalpické (volné) expanzi specifikované konečným tlakem. Řešení pomocí stavové rovnice Redlicha a Kwonga 111 // 5-11 Výpočet doplňkové a dodatkové entalpie podle stavové rovnice 114 // 5-12 Výpočet parciální molární směšovací entalpie složky na základě dat o dodatkové (směšovací) entalpii 116 // 5-13 Výpočet fugacitního koeficientu složky ve směsi na základě experimentálních dat z ... 117 // 5-14 Výpočet fugacitních koeficientů složek na základě viriálního rozvoje 118 // 5-15 Výpočet fugaeity složky ve směsi pomocí stavové rovnice (Redliehovy - Kwongovy) a Ku? syntézy amoniaku 118 // 5-16 Výpočet fugaeity složky ve směsi podle Gamsonova pravidla 121 // 5-17 Výpočet aktivity složek ve směsi pro různě definované standardní stavy 123 // 5-18 Výpočet aktivitníh© koeficientu v kapalné fázi na základě měření rovnováhy kapalina - pára 125 // 5-19 Rozpustnost kapalné látky v plynné směsi 127 // 5-20 Výpočet rovnováhy kapalina - pára pomocí stavové rovnice 128 // 5- 21 Výpočet diferenciálního výpamého a kondenzačního tepla a doplňkové entalpie pro kapalnou a parní fázi 132 // 6. Viskozita plynů a kapalin 137 // 6-1 Viskozita plynu při normálním tlaku - aplikace teoretických metod 137 // 6-2 Výpočet molekulárních parametrů na základě experimentálních dat pro viskozitu 139 //
6-3 Výpočet viskozity plynu při normálním tlaku - aplikace metody korespondujících stavů 140 // 6-4 Výpočet viskozity ethanolu různými metodami 142 // 6-5 Viskozita plynu při zvýšeném tlaku v závislosti na hustotě 142 // 6-6 Viskozita plynu při zvýšeném tlaku v závislosti na teplotě a tlaku 144 // 6-7 Viskozita směsi plynů za normálního tlaku 145 // 6-8 Viskozita směsi plynů při vyšším tlaku 147 // 6-9 Korelace viskozity plynů a teplotou za normálního tlaku 147 // 6-10 Viskozita kapalin při normální teplotě 148 // 6-11 Výpoěet poloměru kapiláry z Poiseuillovy rovnice 149 // 6-12 Aplikace Andradeho rovnice 149 // 6-13 Závislost viskozity kapalin na složení kapalné fáze 150 // 6-14 Korelace koncentrační závislosti viskosity směsí kapalin jednokoustautovými rovnicemi 151 // 6-15 Odhad viskozity směsí kapalin při normální teplotě 152 // 6- 16 Viskosita roztoku elektrolytu 153 // 7. Tepelná vodivost plynů a kapalin 156 // 7- 1 Výpočet vycházející z kinetické teorie plynů - Euckenova rovnice 156 // 7-2 Aproximace vycházející z molekulární teorie plynů 157 // 7-3 Metody založené na teorému korespondujících stavů 158 // 7-4 Odhad tepelné vodivosti ethanolu v parní fázi 161 // 7-5 Tepelná vodivost plynů při vyšších tlacích 162 // 7-6 Tepelná vodivost plynu při velmi nízkém tlaku 163 // 7-7 Tepelná vodivost směsi plynů při normálním tlaku 163 // 7-8 Tepelná vodivost směsi plynů při vyšším tlaku // 7-9 Tepelná vodivost kapalin 166 // 7-10 Korelace tepelné vodivosti roztoků neelektrolytů 167 // 7-11 Odhad tepelné vodivosti roztoků elektrolytů 168 // 8. Difusní koeficienty v binárních systémech 171 // 8-1 Přepočet dat 171 // 8-2 Koeficient difuse v binární směsi plynů. Aplikace různých aproximačních vztahů 1 //
8-3 Porovnání hodnot ... resp. aproximace s přímým experimentálním údajem 174 // 8-4 Ovlivnění přesnosti výpočtu difušního koeficientu odchylkami v hodnotách molekulárních parametrů 174 // 8-5 Označení difusních koeficientů v kapalné fázi 175 // 8-6 Koeficient difuse u binární směsi kapalin. Aproximace z různých koncentračních závislostí 176 // 8-7 Odhad difušního koeficientu složky v roztoku při nekonečném zředění 177 // 8-8 Odhad koeficientu samodifuse v kapalné fázi 178 // 8-9 Odhad koeficientu difuse v binární kapalné směsi podle Leffiera a Cullinana // 8-10 Aproximace závislosti D f(T) kapalin v úzkém teplotním intervalu // 8-11 Stanovení extrémní hodnoty difusního koeficientu v kapalné fázi // 8-12 Koeficient difuse ve vodném roztoku elektrolytu // Literatura
(OCoLC)85642071
cnb000048130

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC