Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 2. přepracované a doplněné
Praha : MON, 1989
188 s. : il.

objednat
ISBN 80-7080-010-0 (brož.)
Obsahuje tabulky, grafy, úvod
Bibliografie: s. 184-188
Určeno pro posluchače fakulty chemické technologie
Vydavatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Termodynamika chemická - příklady řešené - učebnice vysokošk.
000089128
OBSAH // tivod ...*...*...* 3 // Obsah ...» # » ... 4 // Sesnam hlavních symbolů ... 10 // 1 • Odhad kritických veliěin ...«... 13 // 1-1 Aplikace Rieáelovy a Lydersenovy metody ... 13 // 1-2 Yýpoěet T . a nasycených alifatických uhlovodíků podle // Formana - Thodose ... 14 // 1-3 Výpočet a nenasycených alifatických uhlovodíků podle // Formana - Thodose ... 15 // 1-4 Aplikace Formanovy a Thodosovy metody u cykl©alifatických // uhlovodíků ...«. *... 15 // 1-5 Aplikace Formanovy - Thodosovy metody u aromatických // uhlovodíků ... 16 // 1- 6 Výpočet p. a Ty. podle Formana a Thodome u ostatních organic- // kých sloučenin... ... 16 // 2* Stavové chování čistých plynů a kapalin... 19 // 2- 1 Přepočet Amagatových jednotek ... 19 // 2-2 Určení druhého a třetího viriálního koeficientu s experimentálních dat ... 20 // 2-3 Výpočet druhého viriálního koeficientu na základě Lennard - // - Jone sova potenciálu...«... 21 // 2-4 Výpočet druhého viriálního koeficientu u polárních látek pomocí Stoclmayerova potenciálu... 23 // 2-5 Určení parametrů Lennard - Jonesova potenciálu z B * B(íľ) ... 23 // 2-6 Výpočet viriálního koeficientu na základě semiempirických // a empirických vztahů ... ...*... 24 // 2-7 Výpočet tlaku z různých stavových rovnic reálného plynu // (zadána teplota a molámí objem) ... 26 // 2-8 Výpočet molárního objemu ze stavové rovnice ... 26 // 2-9 Výpočet molárního objemu
v kapalné i parní fázi podle stavové rovnice reálné tekutiny pro zadanou teplotu a tlak... 27 // 2-10 Odhad konstant BWR rovnice 29 // 2-11 Výpočet objemu plynu pomocí Lydersenových nebo Lee - Kesl©- // rových tabulek ...»...»... 30 // 2-12 Výpočet tlaku plynu pomocí Lydersenových nebo Lee - Keelero- // vých tabulek (zadána teplota a molámí objem plynu) <>. «...» #. 31 // 2-13 Výpočet kompreslbllitního faktoru plynu při aplikaci teorému // korespondujících stavů se dvěma referenčními látkami ... 33 // 2-14 Různé způsoby odhadu molárního objemu nasycené kapaliny ... 33 // 2-15 Odhad hustoty kapaliny při vyšším tlaku ...35 // 2-16 Diskuze závislosti tlaku v autoklávu na látkovém množství // náplně ...  // 2-17 Výpočet látkového množství v kapalné a plynné fázi v autoklávu při podkritické teplotě ...«... » 37 // 2- 18 Výpočet rovnovážných molámích objemů kapalné a parní fáze a // tenze par při zadané teplotě pomocí stavové rovnice... 33 // 3. Stavové chování plynných a kapalných směsí... 44 // 3- 1 Aplikace viriálni stavové rovnice s druhým vlriálním koefi- // cientem u směsí plynů... 44 // 3-2 Odhad smíšeného viriálního koeficientu podle empirických // pravidel ... 45 // 3-3 Relace mezi druhými viriálními koeficienty a dodatkovým objemem u binární směsi za nízkých tlaků ... # 46 // 3-4 Výpočet tlaku směsi podle teorému korespondujících stavů ... 46 // 3-5 Aplikace
"dvoukapalinové" aproximace při odhadu objemu směsí // Plynů... 49 // 3-6 Výpočet tlaku směsi podle stavové rovnice ... 50 // 3-7 Určení molárního objemu směsi na základě stavové rovnice ... 51 // 3-8 Aplikace stavové rovnice na směsi a vodíkem... 52 // 3-9 Aplikace Amagatova zákona a výpočet dodatkového objemu směsi ... 53 // 3-10 Výpočet tlaku směsi podle Daltonova zákona, Amagatova zákona // a Bartlettova pravidla... 54 // 3-11 Aplikace Joffeho pravidla na výpočet objemu směsi ... 55 // 3-12 Odhad objemu směsi podle Daltonova a Amagatova zákona a Bartlettova pravidla (chování čistých látek je popsáno stavovou rovnici Redlicha a Kwonga) 56 // 3-13 Výpočet dodatkového objemu u kapalné směsi za vyššího tlaku ... 58 // ?-14 Určení hustoty kapalné směsi v nasyceném stavu podle Amagatova zákona a Joffeho pravidla... 58 // 3-15 Určení hustoty kapalné směsi obsahující složku (složky) při // nadkritické teplotě... ,, 60 // 3-16 Rozbor stanovení smíšeného viriálního koeficientu na základě // rozpustnosti kapalné (tuhé) látky v plynu ... 60 // 4# Temodynamické veličiny čistých plynů a kapalin... 65 // 4-1 Výpočet doplnkové entalpie a entropie z tabel ováných dat Hf S... 65 // 4-2 Sestavení tabulek H(T,p) a S(T,p) na základě doplnkových // veličin ...»...*... 6? // 4-3 Výpočet doplnkových veličin na základě experimentálních dat // o stavovém chování... 69 // 4-4 Výpočet doplňkových
veličin za nízkého tlaku pomocí empirického vztahu pro druhý viriálni koeficient... 70 // 4-5 Výpočet doplnkových veličin za nízkého tlaku pomocí relace pro druhý viriálni koeficient plynoucí z Lennard - Jonesova // potenciálu ... 72 // 4-6 Výpočet doplnkových veličin podle stavové rovnice Reálicho- // vy - Kwongovy ... 72 // 4-7 Výpočet doplnkových termodynamických veličin podle teorému // korespondujících stavů... 74 // 4-8 Změna fugacitního koeficientu s teplotou za konstantního // tlaku ... 75 // 4-9 Aplikace van der Waalsovy rovnice na Carnotův cyklus ... 76 // 4-10 Stanovení tenze par a výpaméh© tepla podle stavové rovníce 78 // 4-11 Výpočet tepla u izobarickéh© děje ... 80 // 4-12 Výpočet tepla a práce u izotermního děje ... 83 // 4-13 Výpočet tepla u izochorického děje s fázovou přeměnou ... 86 // 4-14 Výpočet konečného stavu systému při vratném adiabatickém ději... 89 // 4- 15 Určení objemové a technické práce při adiabatickém ději ... 91 // 5. Termodynamické vlastnosti směsí... 97 // 5- 1 Tabelární a grafické vyjádření závislosti H « H(Tfp) u směsi ... 97 // 5-2 Výpočet entalpie a entropie směsi podle stavové rovnice ... 99 // 5-3 Výpočet entalpie a entropie směsi pomocí teorému korespondujících stavů...*...*.«•...•...•...•101 // 5-4 Výpočet entalpie směsi podle Amagatova zákona a Joffeho // pravidla...102 // 5-5 Výpočet entalpie směsi podle Daltonova
a Amagatova zákona, // Bartlettova pravidla. Chování čistých látek je podchyceno // stavovou rovnicí Redlicha a Kwonga...103 // 5-6 Výpočet tepla při izobarickém ději u ideální směsi ...104 // 5-7 Výpočet tepla u izobarickéh© děje určeného pomocí teorému korespondujících stavů...106 // 5-8 // Výp©Set tepla a práce u izotermrxího vratného děje pomocí stavové rovnice ...*...106 // 5-9 Určení konečného stavu po vratném adiabatickém ději specifikovaném koneěn m stave®. Řešení pomocí stavové rovnice Redlicha a Kwonga ... // 5-10 Urěení konečného stavu po izoentalpické (volné) expanzi specifikované konečným tlakem. Řešení pomocí stavové rovnice // Redlicha a Kwonga ...111 Hi // 5-11 Výpočet doplnkové a dodatkové entalpie podle stavové rovnice ...114 // 5-12 Výpočet parciální molámí směšovací entalpie složky && základě dat o dodatkové (směšovací) entalpii .116 // 5-13 Výpočet fugacitního koeficientu složky ve směsi na základě // esqperimentálních dat z « z(Tfp9x ) ...117 // 5-14 Výpočet fugacitních koeficientů složek na základě viriálního // rozvoje ...-...118 i/y // 5-15 Výpočet fugaeity složky ve směsi pomocí stavové rovnice (Red- // ¦ . I (, // liehový - Kwongovy) a Ku u syntézy amoniaku ... 118 // 5-16 Výpočet fugaeity složky ve směsi podle Gamsonova pravidla ...121 ’UJ // 5-17 Výpočet aktivity složek ve směsi pro různě definované standardní stavy ...123
5-18 Výpočet aktivitníh© koeficientu v kapalné fázi na základě měření rovnováhy kapalina - pára ...125 // 5-19 Rozpustnost kapalné látky v plynné směsi ...127 M" // 5-20 Výpočet rovnováhy kapalina - pára pomocí stavové rovnice...128 // 5- 21 Výpočet diferenciálního výpamého a kondenzačního tepla a do- // plnkové entalpie pro kapalnou a parní fázi... 132 ~ // 6. Viskozita plynů a kapalin...137 // 6- 1 Viskozita plynu při normálním tlaku - aplikace teoretických // met od . ...•...••.•...•..•.•..•..••••.137 // 6-2 Výpočet molekulárních parametrů na základě experimentálních // dat pro viskozitu...139 ßf // 6-3 Výpočet viskozity plynu při normálním tlaku - aplikace metody // korespondujících stavů...140 ’ // 6-4 Výpočet viskozity ethanolu různými metodami...*...142 // 6-5 Viskozita plynu při zvýšeném tlaku v závislosti na hustotě...142 fh // 6-6 Viskozita plynu při zvýšeném tlaku v závislosti na teplotě a // tlaku...144  > // 6-7 Viskozita směsi plynů za normálního tlaku ...145 f 11 // 6-8 Viskozita směsi plynů při vyšším tlaku ...147 // 6-9 Korelace viskozity plynů a teplotou za normálního tlaku ...147 // 6-10 Viskozita kapalin při normální teplotě ...,-.-148 // 6-11 Výpoěet poloměru kapiláry z Poiseuillovy rovnice...149 // 6-12 Aplikace Andradeho rovnice...¦.*...149 // 6-13 Závislost viskozity kapalin na složení kapalné fáze .#150 // 6-14 Korelace koncentrační
závislosti viskosity směsí kapalin jed- // nok oust autovými rovnicemi ...•.*...151 // 6-15 Odhad viskozity směsí kapalin při normální teplotě ...152 // 6- 16 Viskosita roztoku elektrolytu ...153 // 7. Tepelná vodivost plynů a kapalin...156 // 7- 1 Výpočet vycházející z kinetické teorie plynů - Euckenova // rovnice ...156 // 7-2 Aproximace vycházející z molekulární teorie plynů ...157 // 7-3 Metody založené na teorému korespondujících stavů ... 158 // 7-4 Odhad tepelné vodivosti ethanolu v parní fázi... 61 // 7-5 Tepelná vodivost plynů při vyšších tlacích ...162 // 7-6 Tepelná vodivost plynu při velmi nízkém tlaku ... 1 63 // 7-7 Tepelná vodivost směsi plynů při normálním tlaku ...» 163 // 7-8 Tepelná vodivost směsi plynů při vyšším tlaku ... // 7-9 Tepelná vodivost kapalin...••.•••••...•••••166 // 7-10 Korelace tepelné vodivosti roztoků neelektrolytů... 167 // 7-11 Odhad tepelné vodivosti roztoků elektrolytů ...168 // 8. Difusní koeficienty v binárních systémech...’71 // 8—1 Přepočet dat ...171 // 8-2 Koeficient difuse v binární směsi plynů. Aplikace různých // aproximačních vztahů ... •1 // 8-3 Porovnání hodnot  2 z &0?®1??? resp. aproximace s přímým // experimentálním údajem...174 // 8-4 Ovlivnění přesnosti výpočtu difušního koeficientu odchylkami // v hodnotách molekulárních parametrů ...174 // 8-5 Označení difusních koeficientů v kapalné
fázi...175 // 8-6 Koeficient difuse u binární směsi kapalin. Aproximace z růz- // ných koncentračních závislostí...176 // 8-7 Odhad difušního koeficientu složky v roztoku při nekonečném // zředění ••••..•••.•...••*..•••.••.•.••..••..••.»...•...*«.••••»•177 // 8-8 Odhad koeficientu samodifuse v kapalné fázi...178 // 8-9 Odhad koeficientu difuse v binární kapalné směsi podle // Leffiera a Cullinana ... // 8-10 Aproximace závislosti D » f(T) kapalin v úzkém teplotním // intervalu ...*...* // 8-11 Stanovení extrémní hodnoty difusního koeficientu v kapalné // fázi... // 8-12 Koeficient difuse ve vodném roztoku elektrolytu ... // Literatura ... // 180 4 // 180 // // 181 // 181 // 184
(OCoLC)85642071
cnb000048130

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC