Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
VYRAZENO
1. vyd.
Praha : C.H. Beck, 1997
xxiv,991 s.

ISBN 80-7179-087-7 (váz.)
Beckovy příručky pro právní praxi
Obsahuje rejstřík.
Bibliografie: s. 965-979.
Řízení trestní - Česká republika - příručky
Soudnictví trestní - Česká republika - příručky
000089400
OBSAH // Úvod ...V // Seznam zkratek...XXI // Část první. Obecně o předsoudním stadiu trestního řízení // Kapitola I. Účel a význam vyšetřování trestných činů...3 // 1. Účel trestního řízení ...3 // 2. Vymezení základních stadií a pojmů v trestním řízení ...7 // 3. Účel a význam postupu před zahájením trestního stíhání...10 // 4. Účel a význam zahájení trestního stíhání...14 // 5. Účel a význam přípravného řízení ...16 // Kapitola II. Uplatnění základních zásad trestního řízení // v předsoudním stadiu...18 // 1. Úvodem...18 // 2. Zásada řádného zákonného procesu...19 // 3. Zásada legality...22 // 4. Zásada oficiality a zásada vyhledávací...28 // 5. Zásada obžalovací ...30 // 6. Zásada presumpce neviny ...31 // 7. Zásada zjištění skutkového stavu věci, o němž nejsou // důvodné pochybnosti...33 // 8. Zásada volného hodnocení důkazů...35 // 9. Zásada ústnosti a zásada bezprostřednosti ...37 // 10. Zásada zajištění práva na obhajobu ...40 // 11. Zásada spolupráce se zájmovými sdruženími...42 // 12. Právo na užívání mateřského jazyka ...43 // Kapitola III. Podmíněné zastavení trestního stíhání // a schválení narovnání... // 1. Obecně ? tzv. odklonům // 2. Podmíněné zastavení trestního stíhání ...45 // 3. Schválení narovnání...56 // Kapitola IV. Zvláštní způsoby řízení...62 // 1. Obecně ? zvláštním způsobům řízení...62
// 2. Řízení proti mladistvým...63 // A. Obhajoba mladistvého...64 // L L // vin // Obsah // B. Zákonný zástupce mladistvého ...65 // C. Zjištění poměrů mladistvého a spolupráce s orgánem pověřeným // péčí o mládež ...67 // D. Rozhodování o vazbě ...69 // E. Postoupení věci mladistvého...70 // F. Některé další odchylky v řízení proti mladistvým ...71 // 3. Řízení proti uprchlému ...72 // A. Podmínky pro řízení proti uprchlému ...72 // B. Zahájení trestního stíhání v řízení proti uprchlému ...73 // C. Obhajoba v řízení proti uprchlému ...74 // D. Řízení proti uprchlému před soudem...74 // Vzory ? části první č. 1 - 2 ...76 // Část druhá. Postup před zahájením trestního stíhání // Kapitola I. Orgány činné před zahájením trestního stíhání...83 // 1. Obecně ? orgánům činným v předprocesním stádiu řízení ...83 // 2. Policejní orgány...84 // A. Organizace a řízení Policie České republiky ...85 // B. Úkoly policie ...87 // C. Příslušnost...88 // D. Spory o příslušnost ...91 // E. Skupina dokumentace...91 // F. Součinnost ...92 // G. Služební poměr příslušníka Policie ČR ...93 // H. Povinnosti, oprávnění a prostředky policistů...94 // I. Evidence spisů ...?1 // 3. Základní zásady součinnosti útvarů policie s útvary vyšetřování .102 // Kapitola II. Místo a úloha postupu do zahájení trestního stíhání ...103 // 1. Postup policejních orgánů
a vyšetřovatelů Policie ČR podle // trestního řádu a postup vymezený zákonem o Policii ČR...103 // 2. Povinnosti státních zástupců, vyšetřovatelů a policejních orgánů // v etapě do zahájení trestního stíhání...,()4 // 3. Vzájemné vztahy státních zástupců, vyšetřovatelů // a policejních orgánů...105 // 4. Zjištění skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin ... 106 // 5. Druhy a obsah trestních oznámení...107 // A. Ústní trestní oznámení...107 // B. Písemné trestní oznámení ...108 // C. Telefonické trestní oznámení... 108 // D. Telegrafické, telefaxové a dálnopisné trestní oznámení ...109 // 6. Postup při přijímání trestních oznámení...?9 // Obsah // 1? // 7. Úkoly a postup policejních orgánů před zahájením trestního stíhání ... 109 // A. Převzetí trestního oznámení policejním orgánem a jeho prověrka ... 110 // B. Výjezd policejních orgánů na místo činu (události) ...?2 // C. Součinnost výjezdové skupiny s ostatními policisty...?4 // D. Obecně ? provedení počátečních úkonů a opatření...H6 _ // E. Opatření ? zmírnění následků trestného činu...i- • 117 // F. Orientační prohlídka místa činu...I’9 // G. Zajištění místa činu...119 // H. Ochrana stop, věcí a jiných důkazů...I21 // CH. Zjišťování svědků ajiných důležitých osob ...123 // I. Pátrání po pachateli trestného činu ...124 // J. Vydání a odnětí
věci ...127 // K. Zajištění peněžních prostředků ...I27 // L. Prohlídky a související úkony ...I27 // M. Zadržení a záměna zásilky...128 // N. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu ...128 // O. ? některým oprávněním podle zákona o Policii ČR...128 // P. Vyřízení věci policejním orgánem...’30 // 8. Úkoly a postup vyšetřovatele před zahájením trestního stíhání...131 // A. Převzetí trestního oznámení vyšetřovatelem a jeho prověrka...131 // B. Převzetí podnětů od útvarů policie...139 // C. Neodkladné a neopakovatelné úkony (§ 160 odst. 4 TrR) ...140 // D. Výjezd vyšetřovatele na místo činu (události) ...I44 // E. Ohledání...145 // F. Ohledání místa činu...,46 // G. Zadržení osoby podezřelého (§ 76 TrR)...>48 // H. Skončení prověřování ...I5’ // 9. Úkoly a postup státního zástupce před zahájením trestního stíhání.153 // Kapitola III. Vyřízení věci před zahájením trestního stíhání...156 // 1. Odložení věci...156 // A. Odložení věci podle § 159 odst. 1 TrR...157 // B. Odložení věci podle § 159 odst. 2 TrR...157 // C. Odložení věci podle § 159 odst. 3 TrR...163 // D. Odložení věci podle § 159 odst. 4 TrR...163 // E. Forma rozhodnutí o odložení věci...164 // F. Doručování usnesení o odložení věci...165 // 2. Dočasné odložení trestního stíhání...166 // 3. Odevzdání věci ...167 // Vzory ? části druhé č. 3 - 10 ...>69 // x // Obsah
// Část třetí. Přípravné řízení trestní - vyšetřování // Kapitola I. Organizace vyšetřování...!85 // 1. Vyšetřovací orgány a jejich úkoly ...185 // 2. Hlavní cíle vyšetřování ...186 // 3. ? procesní samostatnosti vyšetřovatele ...187 // 4. Práva a povinnosti vyšetřovatele ...190 // 5. Řízení výkonu vyšetřování...191 // A. Organizace a řízení vyšetřování...191 // B. Řízení činnosti vyšetřovacího útvaru...193 // 6. Příslušnost...193 // A. Věcná, funkční a místní příslušnost...193 // B. Spory o příslušnost ...195 // C. Společné vyšetřování, vyloučení a spojení věci...196 // 7. Spisový pořádek u vyšetřovacích útvarů ...197 // A. Označování písemností vyřizovaných vyšetřovacími útvary ...197 // B. Přehled evidenčních pomůcek vedených vyšetřovacími útvary ...198 // C. Deník vyšetřovacích spisů...199 // D. Jednací protokol ...200 // E. Spisový rejstřík...200 // F. Vyšetřovací spis ...200 // G. Uložení vyšetřovacího spisu ...203 // H. Nahlížení do spisů a jejich zapůjčování...203 // I. Pořizování opisů a výpisů ze spisů ...204 // Kapitola II. Sdělení obvinění a postup vyšetřovatele po zahájení trestního stíhání ...204 // 1. Zahájení trestního stíhání...204 // A. Sdělení obvinění ...204 // B. Souhlas poškozeného ...207 // 2. Obviněný...210 // 3. Zákonný zástupce obviněného...216 // 4. Obhájce...217 // 5. Nutná obhajoba...218
// 6. Účast obhájců ve vyšetřování (§ 165 TrR)...219 // 7. Zadržení obviněného vyšetřovatelem (§ 75 TrR) ...220 // 8. Příkaz ? zatčení...222 // 9. Vazba...224 // A. Rozhodnutí o vazbě...224 // B. Důvody vazby... • • • 225 // C. Trvání vazby...226 // D. Propuštění obviněného z vazby na svobodu...228 // E. Omezení obviněného ve výkonu trestu odnětí svobody ...228 // Obsah // XI // Kapitola III. Postup při vyšetřování... // 1. Obecné zásady postupu při vyšetřování ... // 2. Pokyny státního zástupce vyšetřovateli ... // 3. Dožádám... // 4. Podání... // 5. Lhůty... // A. Počítání lhůt... // B. Navrácení lhůty... // 6. Doručování ... // A. Obecně ? doručování... // B. Náhradní doručení... // C. Doručování osobám požívajícím výsad a imunit ... // D. Doručování do vlastních rukou ... // E. Odepření přijetí... // 7. Protokolace ve vyšetřování ... // 8. Nahlížení do spisů... // 9. Pořádková pokuta ... // kapitola IV. Postup vyšetřovatele při dokazování // v průběhu vyšetřování... // 1. Obecné otázky dokazování ... // 2. Výpověď obviněného... // A. Zajištění přítomnosti obviněného při výslechu... // B. Postup při výslechu obviněného ... // 3. Svědci ... // A. Povinnost svědčit ... // B. Výslech svědka (§101 TrR) ... // C. Postup vyšetřovatele při zajišťování ochrany svědka ... // D. Svědečné (§ 104 TrR) ... // 4. Znalecký posudek
a výslech znalce ... // A. Důvody přibrání znalce (§ 105 TrR) ... // B. Výslech znalce... // C. Určení výše znalečného (§111 odst. 2 TrR)... // 5. Postup vyšetřovatele při vyžadování // kriminalisticko-technických expertiz ... // A. Vyžadování kriminalisticko-technických expertiz ... // B. ? vybraným oborům a odvětvím, v nichž jsou podávány // kriminalisticko-technické expertizy... // 6. Některé další úkony ve vyšetřování... // A. Vydání a odnětí věci ... // B. Domovní prohlídka, prohlídka jiných prostor a pozemků // C. Osobní prohlídka... // 229 229 233 235 236’ 237 237 240 242 242 .244 .244 . 244 .246 . 247 . 250 .251 // .253 .253 .258 .258 .261 .263 .265 . 270 . 273 .274 .275 .276 .277 . 277 // .277 // .277 // .279 . 317 .317 . 318 . .321 // XII // Obsah // D. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu ...322 // E. Konfrontace ...323 // F. Rekognice osoby a věci...324 // G. Vyšetřovací pokus...326 // H. Rekonstrukce trestného Činu ...327 // I. Prověrka výpovědi na místě ...329 // J. Společné zásady pro provádění vyšetřovacího pokusu, // rekonstrukce a prověrky výpovědi na místě...331 // Kapitola V. Postup vyšetřovatele v některých zvláštních případech ... 332 // 1. Postup vyšetřovatele při úschově, vrácení a vydání věci...332 // A. Úschova zajištěných věcí...332 // B. Vrácení a vydání věci, uložení věci do úschovy, // vyhlášení popisu a zničení věci...333
// 2. Postup vyšetřovatele při zajištění výkonu trestu propadnutí majetku ... 338 // 3. Postup vyšetřovatele při zajištění nároku poškozeného...338 // 4. Postup vyšetřovatele při rozhodování o výši odměny a náhradě // hotových výdajů obhájce a o poskytnutí přiměřené zálohy obhájci...339 // 5. Postup vyšetřovatele při povolování a kontrole korespondence, povolování balíčků a peněžních zásilek a v souvislosti // s povolováním návštěv...340 // A. Povolování a kontrola korespondence ...340 // B. Povolování balíčků a peněžních zásilek...340 // C. Návštěvy obviněných ve vazbě...341 // Kapitola VI. Skončení vyšetřování ...341 // 1. Předložení návrhu na podání obžaloby vyšetřovatelem // státnímu zástupci...341 // 2. Postoupení trestní věci...343 // 3. Zastavení trestního stíhání...344 // 4. Přerušení trestního stíhání (§ 173 TrŘ)...347 // Vzory písemností a rozhodnutí ? části třetí č. 11-41...349 // Část čtvrtá. Dozor státního zástupce nad zachováváním zákonnosti // Kapitola I. Státní zastupitelství a jeho působnost v trestních věcech ... 415 // 1. Postavení státního zastupitelství v soustavě státních orgánů...415 // 2. Stupně a druhy státních zastupitelství ...417 // 3. Působnost jednotlivých stupňů státního zastupitelství...418 // 4. Základní zásady vzájemných vztahů v soustavě státního . // zastupitelství ...420 // 5. Správa
státního zastupitelství...426 // 6. Vnitřní organizační uspořádání státních zastupitelství ...429 // Obsah // XIII // 7. Postavení státních zástupců ... // 8. Právní čekatelé ... // Kapitola II. Administrativní činnost státního zastupitelství... // 1. Administrativní zaměstnanci státních zastupitelství ... // 2. Činnost podatelny ... // 3. Doručování ... // 4. Rejstříky a ostatní evidenční pomůcky státního zastupitelství... // 5. Vedení spisů ... // 6. Nahlížení do spisů a jejich zapůjčování ... // A. Nahlížení do spisů... // B. Zapůjčování spisů... // C. Pořizování kopií spisu nebo jeho částí... // D. Odepření nahlížení do spisu a pořízení kopií spisů ... // 7. Sepisování protokolů před státními zástupci... // 8. Označování a podpisování obžalob, jiných rozhodnutí ve věci, // ostatních rozhodnutí, návrhů a opravných prostředků... // 9. Úschova spisů, spisovny a vyřazování písemností ... // 10. Manipulace s věcmi důležitými pro trestní řízení... // 11. Zprávy a informace podávané státními zastupitelstvími... // Kapitola III. Postup státního zastupitelství před zahájením trestního stíhání ... // 1. Úvodní poznámka ... // 2. Příslušnost státního zastupitelství při prověřování ... // A. Věcná příslušnost... // B. Místní příslušnost ... // C. Spory o příslušnost ... // D. Odnětí a přikázání věci ... // 3. Postup státního
zástupce při prověřování... // A. Povinnosti státního zástupce související s přijímáním // trestních oznámení ... // B. Oprávnění státního zástupce objasňovat povahu podání // označeného jako trestní oznámení... // C. Možnost státního zástupce postupovat podle § 157 odst. 2 TrŘ . // D. Oprávnění státního zástupce rozhodovat o skončení prověřování // E. Rozhodování o stížnostech proti rozhodnutím vyšetřovatele // a policejního orgánu ... // F. Přezkoumávání rozhodnutí a opatření státního zástupce // v rámci prověřování při výkonu dohledu... // G. Jiné podněty ? trestnímu stíhání ... // 431 // 432 434 434 . // 437 // 438 // 439 // 444 // 445 // 445 // 446 .447 .447 .448 // .449 // .453 // .454 // .456 // .457 // .457 // .458 // .458 // .459 // .460 // .460 // .460 // .465 // .471 // .472 // .474 // .479 // .479 . .480 // Kapitola IV. Postavení státního zástupce při dozoru v přípravném řízení trestním... // XIV // Obsah // 1. Obecné otázky dozoru státního zástupce v přípravném řízení...480 // 2. Příslušnost státních zástupců ? dozoru v přípravném // řízení trestním ...484 // A. Věcná a místní příslušnost...484 // B. Společné řízení ...485 // C. Spory o příslušnost ...485 // D. Odnětí a přikázání věci ...485 // E. Řešení sporů o příslušnost mezi vyšetřovateli ...485 // 3. Postup státního zástupce při rozhodování o vyloučení ...487
// 4. Práva a povinnosti státního zástupce při dozoru v přípravném řízení ... 488 // Kapitola V. Postup státního zástupce při dokazování v přípravném řízení...509 // 1. Obecné principy postupu státního zástupce při dokazování // v přípravném řízení ...509 // 2. Výslech obviněného...515 // 3. Výslech svědka ...\\...518 // 4. Výslech osoby mladší než patnáct let...520 // 5. Znalecký posudek a výslech znalce ...521 // 6. Konfrontace...529 // 7. Rekognice ...530 // 8. Ohledání ...531 // 9. Rekonstrukce, vyšetřovací pokus a prověrka výpovědi...531 // 10. Tlumočnické úkony...533 // Kapitola VI. Účast obhájce v přípravném řízení trestním...534 // 1. Právo obviněného na obhajobu ...534 // 2. Postavení advokátů podle zákona o advokácii ...535 // 3. Ustanovení obhájce v případech nutné obhajoby // a zvolení obhájce...537 // 4. Oprávnění obhájce při obhajobě...539 // Kapitola VII. Poškozený v přípravném řízení...542 // 1. Obecný pojem poškozeného podle § 43 odst. 1 TrŘ...542 // 2. Poškozený s právem na náhradu škody (§ 43 odst. 2 TrR) ...545 // 3. Povinnosti státního zástupce ve vztahu ? poškozenému...551 // Kapitola VIII. Dozor státního zástupce při zajištění osob a věcí...556 // 1. Obecně ? problematice zajištění osob a věcí ...556 // 2. Základní zásady postupu státního zástupce při zajištění osob // v přípravném řízení ...558 // A. Předvolání
a předvedení ... 558 // B. Zadržení obviněného...561 // C. Zadržení osoby podezřelé a její převzetí po zadržení při činu .563 // D. Vzetí obviněného do vazby...566 // Obsah // XV // E. Vydání příkazu ? zatčení obviněného...569 // F. Vydání zatýkacího rozkazu ...572 // G. Uložení omezení obviněnému ve výkonu trestu odnětí svobody ... 572 // H. Pozorování duševního stavu obviněného ve zdravotnickém ústavu .. 573 // 3. Základní zásady postupu státního zástupce při zajištění věcí // v přípravném řízení ...575 // A. Vydání a odnětí věci ...575 // B. Zajištění peněžních prostředků na účtu u banky...577 // C. Domovní a osobní prohlídka a prohlídka jiných prostor // a pozemků...579 // CA. Domovní prohlídka ...579 // CB. Prohlídka jiných prostor a pozemků...580 // CC. Osobní prohlídka ... 582 // CD. Vstup do obydlí, jiných prostor a na pozemek ...583 // CE. Provádění důkazu v bytě, obydlí, jiných prostorách // a na pozemku ...583 // D. Zadržení a otevření zásilek a jejich záměna...584 // DA. Zadržení a pozdržení zásilek ...584 // DB. Otevření zásilek...585 // DC. Záměna zásilky ...586 // E. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu ...587 // 4. Postup státního zástupce v souvislosti s ukládáním // pořádkové pokuty ...589 // 5. Postup státních zástupců ve vazebních trestních věcech...590 // A. Přezkoumávání důvodnosti vazby v přípravném
řízení ...593 // B. Změna důvodů vazby ...593 // C. Přezkoumávání žádostí obviněného o propuštění // z vazby na svobodu...594 // D. Rozhodování o prodloužení vazby v přípravném řízení...596 // 6. Postup státního zástupce při předkládání dalších // návrhů a žádostí soudu v přípravném řízení...601 // A. Postup při rozhodování o žádostech o propuštění z omezení, změně důvodů omezení a prodloužení nezbytných omezení // ve výkonu trestu odnětí svobody...601 // B. Postup při prodlužování doby pozorování // duševního stavu obviněného ...601 // C. Postup při rozhodování o žádostech o zrušení nebo omezení zajištění peněžních prostředků na účtu u banky při zrušení // nebo omezení zajištění ...602 // D. Postup při prodlužování odposlechu a záznamu // telekomunikačního provozu...603 // 7. Příslušnost soudu ? úkonům v přípravném řízení...603 // XVI // Obsah // 8. Možnost využití zajišfovacích institutů podle zákona o Policii ČR..603 // Kapitola IX. Postup státního zástupce v přípravném řízení v některých zvláštních případech ...606 // 1. Postup státního zástupce při zajištění nároku poškozeného...606 // 2. Postup státního zástupce při zajištění výkonu trestu // propadnutí majetku ...609 // 3. Postup státního zástupce při vrácení a vydání věci, jakož // i při jejím uložení do úschovy, vyhlášení popisu a zničení
věci ...613 // 4. Postup státního zástupce při rozhodování o výši odměny a náhradě hotových výdajů obhájce a o poskytnutí // přiměřené zálohy obhájci...613 // 5. Postup státního zástupce při povolování návštěv ...614 // 6. Postup státního zástupce ve věcech trestných činů // spáchaných z národnostní, rasové nebo jiné nenávistné pohnutky ...619 // 7. Postup státního zástupce ve věcech tzv. zločinů komunismu ...622 // 8. Postup státního zástupce při šetření ? žádostem // o milost a v souvislosti s použitím amnestie...630 // A. Žádosti o milost ...630 // B. Amnestie...633 // Kapitola X. Zveřejnění výsledků přípravného řízení...637 // Kapitola XI. Skončení přípravného řízení ...645 // 1. Předložení návrhu na podání obžaloby // vyšetřovatelem státnímu zástupci...645 // 2. Obžaloba...650 // A. Příslušnost státního zástupce ? podání obžaloby ...650 // B. Postup státního zástupce před podáním obžaloby...652 // C. Posuzování jednoty skutku a přezkoumání totožnosti skutku...656 // D. Změna právního posouzení ...664 // E. Obsahové náležitosti obžaloby ...664 // F. Vykazování podání obžaloby v rejstřících a evidenčních // pomůckách státního zastupitelství...668 // 3. Zastavení trestního stíhání...668 // A. Obecně ? podmínkám zastavení trestního stíhání...668 // B. ? jednotlivým důvodům zastavení trestního stíhání...670 // C. Obsahové
náležitosti a oznamování usnesení // o zastavení trestního stíhání...685 // D. Vykazování zastavení trestního stíhání v rejstřících // a evidenčních pomůckách státního zastupitelství... 686 // 4. Postoupení věci ...686 // A. Obecně ? postoupení věci ...686 // B. Přestupky ...687 // Obsah // XVII // C. Kárná provinční (disciplinární delikty) ...690 // D. Společné zásady pro postih přestupků i kárných provinění ...692 // E. Obsahové náležitosti a oznamování usnesení o postoupení věci...692 // F. Vykazování rozhodnutí o postoupení věci // v rejstřících státního zastupitelství... • • 693 // 5. Přerušení trestního stíhání ...693 // 6. Podmíněné zastavení trestního stíhání ...695 // A. Obecně ? podmíněnému zastavení trestního stíhání // v přípravném řízení...695 // B. Podmínky pro vydání rozhodnutí // o podmíněném zastavení trestního stíhání ...695 // C. Hlavní zásady postupu státního zástupce při // vydání rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání...698 // D. Právní povaha rozhodnutí o podmíněném zastavení // trestního stíhání...699 // E. Postup státního zástupce po uplynutí zkušební doby, // popř. v jejím průběhu ...703 // F. Vykazování podmíněného zastavení trestního stíhání // v rejstřících státního zastupitelství...704 // 7. Návrh státního zástupce na rozhodnutí // soudu o schválení narovnání v
přípravném řízení...704 // A. Obecně ? institutu narovnání...704 // B. Podmínky podání návrhu na schválení narovnání // v přípravném řízení...706 // C. Postup státního zástupce při podání návrhu na schválení // narovnání v přípravném řízení...710 // D. Právní povaha rozhodnutí o schválení narovnání // v přípravném řízení...711 // 8. Další návrhy státního zástupce v přípravném řízení ...713 // A. Návrh na uložení ochranného léčení ...713 // B, Návrh na zabrání věci ...714 // Vzory rozhodnutí ? části čtvrté č. 42 - 68 ... 716 // Část pátá. Procesní úkony soudu v přípravném řízení Kapitola I. Soudy a jejich působnost v trestních věcech...783 // 1. Obecně ? výkonu soudní moci...783 // 2. Soustava a organizace soudů ...785 // 3. Příslušnost soudů...787 // A. Věcná příslušnost...787 // B. Místní příslušnost ...788 // C. Příslušnost ve společném řízení...790 // XVIII // Obsah // D. Příslušnost několika soudů ...792 // 4. Postavení soudců...792 // 5. Obsazení soudu ...794 // A. Rozhodování v senátě...794 // B. Rozhodování samosoudcem ...79 // C. Rozhodování soudcem...796 // Kapitola II. Obecně ? procesním úkonům soudu // v přípravném řízení...797 // 1. Příslušnost soudu ? úkonům v přípravném řízení...798 // 2. Formy rozhodnutí soudu v přípravném řízení...799 // A. Usnesení...800 // B. Rozhodnutí svého druhu ...801
C. Opravné prostředky...804 // D. Právní moc rozhodnutí v přípravném řízení...806 // 3. Opatření jako procesní úkon soudu ...80S // 4. Vyloučení soudců z provádění úkonů v trestním řízení...808 // 5. Vedení spisů o rozhodování soudu v přípravném řízení ...811 // Kapitola III. Rozhodnutí a opatření soudu...811 // 1. Rozhodování o vazbě a související rozhodnutí...812 // A. Důvody vazby...813 // AA. ? důvodu tzv. vazby útěkové [§ 67 písm. a) TrŘ) ...815 // AB. ? důvodu tzv. koluzní vazby [§ 67 písm. b) TrŘ]...816 // AC. ? důvodu tzv. vazby předstižné [§ 67 písm. c) TrR]...818 // B. Rozhodnutí o vazbě...820 // C. Opatření, kterými lze nahradit vazbu...824 // D. Rozhodnutí o zadržené osobě ...830 // E. Příkaz ? zatčení...837 // F. Trvání vazby...841 // FA. Přezkoumávání, zda důvody vazby ještě trvají ...841 // FB. Rozhodování o žádosti o propuštění z vazby na svobodu ...844 // FC. Prodlužování vazby ...845 // G. Omezení obviněného ve výkonu trestu odnětí svobody...850 // 2. Rozhodování v dalších případech...851 // A. Rozhodnutí o žádosti majitele účtu o zrušení nebo omezení // zajištění peněžních prostředků na účtu (§ 79a odst. 4 TrR) ...851 // B. Příkaz ? domovní prohlídce (§ 83 odst. 1 TrŘ) ...852 // C. Příkaz ? provádění důkazu v bytě nebo obydlí (§ 85b TrR)...854 // D. Nařízení odposlechu a záznamu // telekomunikačního provozu (§
88 odst. 1 TrR) ...855 // E. Nařízení pozorování obviněného ve zdravotnickém ústavu // za účelem vyšetření duševního stavu (§116 odst. 2 TrŘ)...859 // Obsah // XIX // F. Rozhodování o schválení narovnání // (§ 309 odst. 1, § 314 odst. 1, 2, 3 TrR) ...860 // G. Rozhodování o stížnosti proti rozhodnutí // o zajištění majetku (§ 146a TrR)...861, // 3. Opatření soudu v přípravném řízení...» .. 862 // A. Ustanovení obhájce, zrušení jeho ustanovení a zproštění // obhájce povinnosti obhajování (§ 39 a § 40 TrŘ)...862 // B. Souhlas ? otevření zásilky (§ 87 odst. 1 TrR) ...864 // C. Souhlas ? záměně zásilky (§ 87a odst. 1 TrR)...865 // Vzory rozhodnutí ? části páté č. 69 - 76...870 // Část šestá. Právní styk s cizinou v přípravném řízení // Kapitola I. Platná úprava právního styku s cizinou...889 // 1. Podstata právního styku s cizinou a jeho druhy ...889 // 2. Právní úprava postupu orgánů činných v trestním řízení // při právním styku s cizinou ...891 // 3. Mezinárodní smluvní úprava ...894 // 4. Úprava písemností ve věcech s cizím prvkem ...899 // 5. Postup soudu po vzetí do vazby...900 // Kapitola II. Vyžádání obviněného z ciziny a vydání obviněného // do ciziny ...900 // 1. Vyžádání obviněného z ciziny ...900 // 2. Vydání osoby do ciziny ...905 // A. Předběžné šetření ...905 // B. Rozhodování soudu...908 // C. Povolení a provedení vydání...909
// 3. Průvoz pro účely řízení v cizině...910 // Kapitola III. Převzetí trestní věci z ciziny a odevzdání // trestní věci do ciziny...911 // 1. Převzetí trestní věci z ciziny...911 // 2. Trestní oznámení...913 // 3. Prověřování trestné činnosti spáchané občany České republiky // nebo osobami bez státní příslušnosti v cizině ...913 // 4. Odevzdání trestní věci do ciziny ...914 // 5. Trestní oznámení na občana cizího státu ...920 // 6. Zvláštnosti postupu při přebírání a odevzdání trestní věci // obviněného ve vazbě...921 // Kapitola IV. Právní pomoc v užším smyslu...923 // I • Obecně ? právní pomoci v užším smyslu...923 // 2. Dožádání právní pomoci v cizině provedením úkonů...928 // XX Obsah // A. Dožádání státních zastupitelství České republiky // o provedení úkonů v cizině ...928 // B. Dožádání soudů České republiky o provedení úkonů v cizině...932 // 3. Doručování v cizině...934 // 4. Postup při poskytování právní pomoci cizozemským orgánům // provedením úkonů...937 // 5. Dožádání cizího státu o předběžné zajištění nebo // zabrání majetku...941 // 6. Postup při doručování písemností z ciziny...942 // 7. Styk státních zástupců s cizozemskými konzulárními úřady...942 // 8. Informace o vazbě v přípravném řízení ...943 // 9. Postup při povolování návštěv obviněných cizinců ve vazbě ...944 // 10. Předávání zajištěných
věci do zahraničí...946 // 11. Některé další postupy a opatření ve věcech s cizím prvkem...946 // A. Trestní stíhání cizince ...946 // B. Ověřování totožnosti cizince...947 // C. Zajištění nároků poškozených ...947 // D. Opatření ? zemřelému cizinci a doklady cizinců ...948 // E. Spolupráce s celnicí při úschově motorových vozidel ...948 // F. Vydávání potvrzení ...948 // Vzory písemností ? části šesté č. 77 a 78 ... 949 // Literatura...965 // Rejstřík...981

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC