Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

léčebná zařízení drogově závislí (@@20120822-12:36:36@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(26.4) Půjčeno:185x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2008
388 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-1411-0 (brož.)
ISBN 978-80-247-7010-9 (online ; pdf)
Psyché
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Popsáno podle tištěné verze
000090713
ČÁST I. BIO-PSYCHO-SOCIÁLNÍ MODEL V TEORII A PRAXI -- 1. BIO-PSYCHO-SOCIÁLNĚ-SPIRITUÁLNÍ MODEL ZÁVISLOSTI JAKO VÝCHODISKO K PRIMÁRNÍ, SEKUNDÁRNÍ A TERCIÁRNÍ PREVENCI A KVALIFIKOVANÉ POMOCI -- 1.1 Kořeny závislosti -- 1.2 Primární prevence -- 1.3 Sekundární prevence -- 1.4 Terciární prevence -- 2. NEUROBIOLOGIE ZÁVISLOSTI -- 2.1 Systém odměny a jeho přirozená funkce -- 2.2 Další funkčně blízké mozkové systémy -- 2.3 Droga jako umělý zdroj odměny -- 2.4 Funkční změna systému odměny „rozmazlený" mozek -- 2.5 Craving -- 2.6 Odvykací stav -- 2.7 Důsledky neurobiologického modelu na pojetí závislosti a terapie -- 3. PSYCHOLOGICKÉ, VÝVOJOVÉ A RODINNÉ FAKTORY VZNIKU -- A UDRŽOVÁNÍ ZÁVISLOSTI -- 3.1 Rodinné faktory -- 3.2 Psychologické mechanismy, vývojové potřeby a závislost -- 3.3 Závěr -- 4. PSYCHOPATOLOGIE ZÁVISLOSTI -- 4.1 Fenomén závislosti -- 4.2 Syndrom závislosti ---
4.3 Osobnostní dispozice ke vzniku závislosti a kodependence -- 4.4 Motivace látkově závislých -- 4.5 Psychopatologie komplikací -- 4.6 Psychopatologie duální diagnózy -- 5. PSYCHIATRICKÁ KOMORBIDITA -- 5.1 Vymezení pojmu psychiatrická komorbidita -- 5.2 Prevalence psychiatrické komorbidity -- 5.3 Diagnostika -- 5.4 Důsledky psychiatrické komorbidity pro léčbu -- 5.5 Zvládání psychiatrické komorbidity -- 5.6 Kazuistické ilustrace -- 6. SOMATICKÉ KOMPLIKACE A KOMORBIDITA -- 6.1 Lokální komplikace spojené s aplikací drog -- 6.2 Postižení orgánů a systémů v souvislosti s užíváním drog -- 6.3 Krví přenosné infekční choroby u injekčních uživatelů drog -- ČÁST II. METODY PŘEDLÉČEBNÉ INTERVENCE, LÉČBY -- A NÁSLEDNÉ PÉČE -- 7. HARM REDUCTION: ČASNÉ INTERVENCE V NÍZKOPRAHOVÝCH SLUŽBÁCH -- 7.1 Harm reduction -- 7.2 Kritika harm reduction -- 7.3 Nízkoprahový přístup a nízkoprahové programy -- 7.4 Závěr ---
8. PORADENSTVÍ V TERÉNNÍ A KONTAKTNÍ PRÁCI -- 8.1 Obecné vymezení -- 8.2 Poradenství v programech pro uživatele návykových látek -- 8.3 Principy poradenství u uživatelů návykových látek -- 8.4 Poradenství v terénu -- 8.5 Poradenství v kontaktním či poradenském centru -- 8.6 Poradenství s uživatelem -- 8.7 Znalosti, dovednosti a osobnost poradce -- 9. PORADENSTVÍ A PRÁCE S MOTIVACÍ -- 9.1 Vývoj pohledu na „motivaci ke změně" -- 9.2 Cíle motivačního rozhovoru -- 9.3 Teoretická východiska motivačního rozhovoru -- 9.4 Základy metody motivačního rozhovoru -- 9.5 Závěr -- 10. ZVLÁDÁNÍ AKUTNÍ INTOXIKACE A ODVYKACÍCH STAVŮ -- 10.1 Alkohol -- 10.2 Opioidy -- 10.3 Kanabinoidy -- 10.4 Sedativa a hypnotika -- 10.5 Stimulancia (zejména pervitin a kokain) -- 10.6 Halucinogeny -- 10.7 Rozpouštědla -- 11. FARMAKOTERAPIE PORUCH VYVOLANÝCH ÚČINKEM NÁVYKOVÝCH LÁTEK A SUBSTITUČNÍ LÉČBA ---
11.1 Farmakoterapie poruch vyvolaných jednotlivými látkami -- 11.2 Substituční léčba u závislostí na opioidech -- 12. PSYCHOTERAPIE V LÉČBĚ ZÁVISLOSTÍ -- 12.1 Obecně o psychoterapii a psychoterapiích -- 12.2 Transteoretické účinné faktory v psychoterapi u návykových poruch -- 12.3 Terapeutický vztah -- 12.4 Psychoterapie zaměřené na změnu chování -- 12.5 Psychoterapie zaměřené na změnu osobnosti a podporu jejího zrání -- 12.6 Skupinové terapie -- 12.7 Závěr: psychoterapie v kontextu léčby závislostí -- Příloha: Původní metody skupinové psychoterapie se závislými: „synanonský" encounter a bonding -- 13. RODINNÁ TERAPIE A PRÁCE S RODINOU -- 13.1 Východiska a vývoj rodinné terapie -- 13.2 Skupiny s blízkými závislých -- 13.3 Rodinná terapie -- 13.4 Pravidla pro práci s rodinou -- 13.5 Závěr -- 14. TERAPEUTICKÁ KOMUNITA A JEJÍ APLIKACE -- 14.1 Definice terapeutické komunity ---
14.2 Historie a vývoj terapeutických komunit -- 14.3 Společné znaky terapeutických komunit -- 14.4 Terapeutické komunity v České republice -- 14.5 Charakteristika terapeutických komunit pro závislé -- 14.6 Cíle a prostředky terapeutické komunity -- Příloha: Účinné faktory terapeutické komunity v léčbě závislostí (Kooyman, 1993; úprava Kalina, 2000) -- 15. SOCIÁLNÍ REHABILITACE A NÁSLEDNÁ PÉČE -- 15.1 Sociální rehabilitace -- 15.2 Nezbytné složky programu následné péče -- 15.3 Tým programu následné péče -- 15.4 Praxe následné péče -- 15.5 Návaznost v systému péče -- 16. PREVENCE A ZVLÁDÁNÍ RELAPSU -- 16.1 Co je vlastně prevence relapsu -- 16.2 Recidiva nebo relaps? -- 16.3 Vysoce rizikové situace -- 16.4 Craving (bažení) -- 16.5 Dovednosti zvládání -- 16.6 Pocit vlastní účinnosti -- 16.7 Syndrom porušení abstinence -- 16.8 Dynamika relapsu skrytí předchůdci -- 16.9 Prevence relapsu v praxi ---
ČÁST III. PRÁCE SE SPECIFICKOU KLIENTELOU -- 17. ZÁVISLOST NA PROCESECH -- 17.1 Gambling -- 17.2 Závislost na komunikačních médiích -- 17.3 Závěr -- Příloha: Anketa „podivného chování" -- 18. DĚTI A MLADISTVÍ -- 18.1 Charakteristika cílové skupiny -- 18.2 Děti -- 18.3 Dospívající -- 18.4 Závěr -- 19. ŽENY A MUŽI JAKO SPECIFICKÉ CÍLOVÉ SKUPINY -- 19.1 Genderová specifika žen uživatelek drog -- 19.2 Genderově vstřícné léčebné programy -- 19.3 Genderový problém v terapeutické komunitě pro drogově závislé -- 19.4 Genderová specifika mužů uživatelů drog -- 19.5 Genderová citlivost a rovný přístup -- 19.6 Závislé matky s dětmi -- 20. UŽIVATELÉ DROG V KONFLIKTU SE ZÁKONEM -- 20.1 Pachatelé drogové kriminality ve statistických datech -- 20.2 Pachatelé drogové kriminality-z jakých cílových skupin se rekrutují -- 20.3 Specifika práce s uživateli drog v konfliktu se zákonem ---
20.4 Specifické služby pro uživatele drog v konfliktu se zákonem -- 20.5 Závěr -- ČÁST IV. PODPORA ÚČINNÝCH INTERVENCÍ -- 21. FAKTORY VÝZNAMNÉ PRO LÉČBU, ZMĚNU A ÚZDRAVU -- 21.1 Faktory na straně klienta -- 21.2 Faktory v průběhu léčby -- 21.3 Faktory úzdravy: co znamená změna -- 21.4 Faktory životních etap, vývojové úkoly -- 21.5 Faktory na straně léčebného programu a zařízení -- Příloha: Co znamená účinná léčba -- 22. EVALUACE ADIKTOLOGICKÝCH PROGRAMŮ A SLUŽEB -- 22.1 Základní předpoklady pro provádění evaluace -- 22.2 Teoretická východiska a aplikační možnosti evaluace -- 23. VÝZKUM V ADIKTOLOGII -- 23.1 Kvantitativní drogová epidemiologie -- 23.2 Kvalitativní drogová epidemiologie -- PŘÍLOHY -- PŘEHLED PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK A JEJICH ÚČINKŮ -- 1. Alkohol -- 2. Opioidy a opiáty -- 3. Zneužívaná farmaka s psychotropním účinkem -- 4. Konopné drogy -- 5. Halucinogeny -- 6. Psychomotorická stimulancia ---
7. Těkavé látky -- 8. MDMA a taneční drogy -- 9. Tabák -- SYSTÉM PÉČE A JEHO SLOŽKY -- 1. Terénní programy -- 2. Nízkoprahová kontaktní centra -- 3. Detoxifikační jednotky -- 4. Substituční léčba -- 5. Ambulantní léčba -- 6. Denní stacionáře -- 7. Střednědobá ústavní léčba -- 8. Terapeutické komunity -- 9. Doléčovací programy -- 10. Ostatní zařízení a služby

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC