Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
Praha : Novinář, 1984
205 s. ; 21 cm

objednat
Knihovnička novináře ; sv. 36
Obsahuje bibliografii
000091224
Rekat.
ÚVOD ... 7 // PRINCIPY JAZYKOVÉ KOMIKY // Tzv. komika situační a jazyková. Prostředky banální a kultivované. Relativní hodnoty komiky. Humor a satira v literárním vývoji. Podstata pokleslého humoru. Nechtěná komika ...10 // JAZYKOVÁ KOMIKA V PUBLICISTICKÝCH PROJEVECH // Vliv jazykové komiky na základní vlastnosti publicistických projevů. Místo jazykové komiky ve vývoji publicistiky. Smysl pro humor a jeho místo v publicistické praxi. Jazyková komika z hlediska rozdílů mezi psanými a mluvenými projevy. Uplatnění humoru v publicistických žánrech . . 19 // BOHATOST A CHUDOST SLOVNÍKU // Rozsah slovníku a kvalita uměleckého díla. Místo slovníku v jazykové struktuře projevu. Nesrozumitelnost jako předmět satiry. Komický účin extrémů ve volbě lexikálních prostředků. Výkyvy v rozsahu slovníku jako charakterizační prostředek ...23 // HOVOROVÁ SLOVA // Aktualizace hovorových pojmenování. Vliv kontextu na komický účin hovorových slov. Hovorová přirovnání, expresívní přídavná jména a příslovce vyjadřující intenzitu. Hovorové prostředky cizího původu. Dobová obliba hovorových slov ... 29 // KNIŽNÍ SLOVA // Míra knižnosti. Slohové přehodnocení knižních slov. Relativní účin nadměrné frekvence knižních slov. Knižní vyjadřování v pokleslém humoru. Univerbizace a multiverbizace ...33 // ODBORNÁ SLOVA // Typické znaky projevů odborného stylu a jejich aktualizace. O nebezpečí nepůvodnosti. Termín jako tradiční zdroj jazykové komiky. Parodie odborného stylu...36 // CIZÍ SLOVA // Střídání jazyků v jednom projevu. Vkládání cizích slov do zkomolené češtiny. Slangová cizí slova. Komolení cizích slov. Komika založená na rozdílech mezi pravopisem a výslovností. Mylná etymologie a pseudoetymologie.
Nadměrné užívání cizích slov jako prostředek jazykové komiky. Tvoření nových slov v duchu cizí předlohy . 42 // SLOVA OBECNÉ ČEŠTINY // Příznakovost slov obecné češtiny ve spisovných projevech a možnosti jejich komického využití. Expresivita nespisovných lexikálních prostředků. Dialektismy a regionalismy...55 // SLANGOVÁ SLOVA // Druhy slangů a rozsah jejich slovníku. Typické slovotvorné znaky slangu. Rozdíly v užití slangu z hlediska literárního vývoje. Slang ve společenské konverzaci. Slova argotická...57 // ZASTARALÁ SLOVA // Aktualizace zastaralých slov. Archaismy a pseudoarchaismy. Volba komicky zaměřených zastaralých slov z hlediska slovních druhů. Výběr zastaralých prostředků v projevech pokleslého humoru ...60 // NEOLOGISMY // Aktualizace nevžitých neologismů. Typy nově utvořených pojmenování z hlediska tvoření slov. Neologismy neústrojně tvořené. Komické překlady cizích pojmenování formou neologismů. Nic neznamenající slova. Hypokoristika a slova familiární ...63 // EUFEMISMY // Podstata komického účinu eufemismů. Eufemismus jako prostředek ironie. Eufemismy v pokleslém humoru. Komicky zaměřené lidové eufemismy. Eufemismus jako prostředek k zastření skutečnosti ...68 // DYSFEMISMY // Typy dysfemismů. Dysfemismus jako prostředek charakterizující jazyk vypravěče a jazyk postavy. Hromadění disfemismú. Souvislost dysfemismů s vulgarismy // VULGARISMY // Nevulgární užití vulgarismů. Vývoj názorů na užití vulgarismů v uměleckém díle. Rozdílné postavení vulgarismů ve vývoji české literatury. Vliv přeložené literatury. Vulgární smysl naznačeného nebo nedopověděného vulgarismů...72 // NADÁVKY A PŘEZDÍVKY // Podstata komického efektu nadávek. Intenzita nadávek. Nejčastější významové okruhy pro výběr nadávek.
Nadávky automatizované a neotřelé. Nadávky a slang. Hromadění nadávek jako prostředek jazykové komiky...77 // SYNONYMA // Uplatnění synonym v projevech jemnější a hrubší komiky. Volba synonym u sloves vyjadřujících uvedení přímé řeči. Komický účin hromadění synonym ...85 // HOMONYMA // Polysémie a homonymita. Homoformy, homofony a homografy. Tzv. mezislovní homonyma. Malapropismus...89 // ANTONYMA // Antonyma v lidové slovesnosti. Protiklad a jeho užití ve výstavbě projevu. Antonymní dvojice sourodé a nesourodé. Antonyma absurdní ... 93 // METAFORY // Zdroj komického účinu v přenášení slovního významu. Metafory lexikalizované a originální. Různá míra automatizace metafor a možnosti jejich užití v komicky zaměřeném projevu ... 98 // METONYMIE A SYNEKDOCHY // Vnitřní souvislost pojmenování s pojmenovávaným předmětem jako zdroj komického účinu. Obliba synekdochy u některých autorů. Doslovné chápání metonymie...102 // IRONIE // Užití ironie v užším a širším slova smyslu. Typy ironie a způsoby jejího vyjádření. Ironie v satiře. Sarkasmus...136 // FRAZEOLOGISMY // Obměna frazeologismu jako produktivní prostředek jazykové komiky. Demetaforizace frazeologismů. Rozvedené frazeologismy...113 // FRÁZE A KLIŠÉ // Relativní slohová hodnota frází a klišé. Fráze a klišé jako předmět zesměšnění...11З // PŘIROVNÁNÍ // Nadsázka jako jeden ze znaků komických přirovnání. Automatizovaná a neotřelá přirovnání. Aktualizace ustálených přirovnání. Lidová přirovnání. Rozvedená přirovnání. Hromadění přirovnání . 122 // PŘÍJMENÍ // Komicky příznaková příjmení podle hláskového uspořádání, podle etymologického výkladu, podle slohové platnosti slova, podle slovotvorné struktury.
Napětí mezi volbou příjmení a vlastnostmi jeho nositele. Potíže s volbou příjmení pro hrdiny literárních děl. Hromadění komických příjmení a jejich řazení ve větší celkyj Zesměšňování příjmení a jejich nositelů jako tradiční prostředek satiry...132 // RODNÁ JMÉNA // Způsoby aktualizace rodných jmen. Ustálené způsoby komického využití rodných jmen. Komické záměry při sftojení rodného jména s příjmením. Dvojice a skupiny rodných jmen...142 // MÍSTNÍ JMÉNA // Možnosti komického využití místních jmen domácích a cizích. Místní jméno jako prostředek přenášení významu. Lidová rčení obsahující místní jména. Mystifikovaná místní jména — konstrukte. Funkce některých místních jmen v přirovnání ...146 // RÝMY // Zdroj komického efektu ve významovém napětí mezi členy rýmových dvojic. Porušování rýmových konvencí. Rým jako prostředek zesměšnění osob v satiře. Absolutní rým. Rýmové echo. Kumulace rýmu. Místo rýmu v nerýmovaném projevu. Absence rýmu jako uplatnění principu zklamaného očekávání...152 // SLOVNÍ A JAZYKOVÉ HŘÍČKY // Aktuálnost, neotřelost, vtipnost, kompoziční stránka, frekvence a stylová přiměřenost kalambúrů. Hříčky založené na komické volbě hlásek. Pseudoetymologie. Komická imitace cizích jazyků. Úmyslná přeřeknutí. Jazykové hříčky lidové ...162 // TVAROSLOVÍ A TVOŘENÍ SLOV // Životnost podstatných jmen. Podstatná jména pomnožná. Skloňování nesklonných jmen a neohebných slov. Množné číslo ve významu podobnosti. Hyperkorektní tvary. Aktualizace genitivu záporvého. Užití 1. místo 5. pádu. Onkání, onikání, mykání. Zájmeno „ten“ ve významu odkazovacím. Infinitivy na -ti. Přechodníky. Komické využití předpon a přípon. Kompozita. Zkratky...167 //
SKLADBA // Možnosti jazykové komiky ve volbě větné konstrukce. Neosobní pasívum. Řečnická otázka. Primitivní spojování vět jako prostředek parodie. Monstrózní syntaktické konstrukce. Pořádek slov. Parazitní výrazy...18Q // KOMICKÉ PROSTŘEDKY ZVUKOVÉ // Deformace hláskové kvality a kvantity. Nápodoba hlasových a řečových vad. Přeřeknutí. Parazitní zvuky. Nadměrně hlasitá a tichá řeč. Komické prostředky melodické. Imitování řeči jiných osob. Komicky příznaková volba tempa řeči ... 186 // GRAFIKA // Porušování pravopisných pravidel. Užití opakujících se písmen. Manipulace s literami. Využití typografických ozdob. Různé způsoby psaní slov. Možnosti komického efektu v typografické úpravě knih a časopisů...193 // VÝBĚR Z LITERATURY...198
(OCoLC)39585690
cnb000020470

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC