Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
VYRAZENO
1. vyd.
Praha : SNTL ; Budapest : Könyvkiadó ; Berlin : VEB Verlag Technik, 1981
678 s. : obr., fot., tb. ; 25 cm
678 s. : il., tb., obr. příl.

Řada hornické lit.
Jmenný a věcný rejstřík
Ochrana životního prostředí
Přehl. lit.
Publikace podává ucelenou soustavu základních rekultivačních opatření, která vracejí těžbou narušenému území hlavní ekologické, ekonomické a sociální funkce. Seznamuje s vlivem těžby na přírodní prostředí, podáváekologickoucharakteristiku devastovaných území, popisuje nejdůležitější nápravná opatření a informuje o způsobech rekultivace v těžebních oblastech ČSSR..
Rus. a něm. souhrn
000092235
Předmluva 13 // 1 Úvod 15 // 1.1 Krajina a člověk 15 // 1.2 Odborná terminologie 32 // 1.3 Rekultivace ve světě 34 // 1.3.1 Celková charakteristika 34 // 1.3.2 Rekultivace v některých socialistických státech 35 // 1.3.3 Rekultivace v některých státech kapitalistické soustavy 47 // 1.3.4 Využití zahraničních zkušeností v ČSSR 52 // 1.4 Rekultivace v Československé socialistické republice 54 // 1.4.1 Zákony a předpisy 54 // 1.4.2 Organizace 58 // 1.4.3 Věcná charakteristika 59 // 2 Těžba a její vlivy na přírodní prostředí 61 // 2.1 Povrchová těžba a devastace přírodního prostředí 65 // 2.1.1 Povrchová těžba 65 // 2.1.2 Devastace přírodního prostředí povrchovou těžbou 74 // 2.1.2.1 Vlivy povrchové těžby na litosféru 76 // 2.1.2.2 Vlivy povrchové těžby na atmosféru 80 // 2.1.2.3 Vlivy povrchové těžby na hydrosféru 83 // 2.1.2.4 Vlivy povrchové těžby na pedosféru 87 // 2.1.2.5 Vlivy povrchové těžby na biosféru 89 // 2.1.2.6 Ostatní vlivy povrchové těžby na přírodní prostředí 91 // 2.2 Hlubinná těžba a devastace přírodního prostředí 93 // 2.2.1 Těžba uhlí , 93 // 2.2.2 Těžba nerud 100 // 2.2.3 Těžba rud 102 // 3 Ekologická charakteristika devastovaných území 104 // 3.1 Litosfèra jako ekologický faktor devastovaných území 104 // 3.2 Atmosféra jako ekologický faktor devastovaných území 109 // 3.3 Hydrosféra jako ekologický faktor devastovaných území 110 // 3.4 Pedosféra jako ekologický faktor devastovaných území 112 // 3.4.1 Sukcesivní půdotvomý proces výsypkových půd 115 // 3.4.2 Sukcesivní půdotvorný proces odvalových půd 122 // 3.4.3 Metodika klasifikace nadložních hornin se zřetelem na jejich vhodnost k rekultivaci 126 // 3.4.4 Metodika půdoznaleckého průzkumu zemin devastovaných území 135 //
3.4.5 Klasifikace zemin a hornin pro účely rekultivace 141 // 3.4.6 Hydrologie a hydropedologie výsypek a odvalů 156 // 3.5 Biosféra jako ekologický faktor devastovaných území 162 // 3.5.1 Přirozené ozelenění výsypek a odvalů 162 // 3.5.2 Zoocenózy devastovaných území 172 // 74 Nápravná opatření // 4.1 Optimalizace využití těžbou devastovaných území // 4.1.1 Základní členění způsobů rekultivace a využití devastovaných území // 4.1.2 Ekologické a sociálně ekonomické motivy optimalizace využití devasto- // vaných území // 4.1.2.1 Ekologické motivy optimalizace // 4.1.2.2 Sociálně ekonomické motivy optimalizace // 4.1.3 Územně technické motivace využití devastovaných území // 4.1.3.1 Územně technické řešení rekultivace jako součást územního plánování // 4.1.3.2 Územně technické řešení rekultivace jako součást územně plánovací dokumentace těžby // 4.1.3.3 Územně technické řešení rekultivace jako součást územně plánovací dokumentace rekultivací // 4.2 Důlně technické řešení rekultivace // 4.2.1 Důlně technická rekultivace při povrchové těžbě nerostných surovin // 4.2.1.1 Struktura důlně technické rekultivace // 4.2.1.2 Geopedologický průzkum nadložních hornin // 4.2.1.3 Volba otvírky a dobývacího systému při povrchovém způsobu těžby // 4.2.1.4 Selektivní odkliz nadložních hornin // 4.2.1.5 Umístění výsypek v krajině a tvar výsypek // 4.2.1.6 Stavba výsypek a technologie zakládání // 4.2.2 Důlně technická rekultivace při hlubinné těžbě nerostných surovin // 4.2.2.1 Koncepce těžby // 4.2.2.2 Regulace závalů základkou // 4.2.2.3 Využití orničních a vhodných podorniěních zemin // 4.2.2.4 Odvalové hospodářství // 4.2.2.5 Řešení se zřetelem na podzemní vodu //
4.3 Biotechnické řešení rekultivace // 4.3.1 Řízený rekultivační půdotvorný proces // 4.3.1.1 Přímá biotechnická rekultivace výsypkových zemin // 4.3.1.2 Biotechnická rekultivace sterilních a fytotoxických zemin // 4.3.1.3 Biotechnická rekultivace výsypek převrstvených vhodnými půdotvornými substráty a humózními zeminami // 4.3.1.4 Tvorba půdy na hlavních půdotvorných substrátech výsypek // 4.3.1.5 К dosavadnímu vývoji půdy na výsypkách a odvalech // 4.3.2 Rekultivační technika a technologie // 4.3.2.1 Terénní úpravy // 4.3.2.2 Navážky úrodných a potenciálně úrodných zemin a hornin // 4.3.2.3 Základní půdní meliorace // 4.3.2.4 Výstavba komunikací // 4.3.2.5 Hydromeliorace // 4.3.2.6 Hydrotechnická opatření // 4.3.2.7 Protierozívní a stabilizační opatření // 4.3.3 Agrotechnické způsoby rekultivace // 4.3.3.1 Převrstvování výsypek úrodnými nebo potenciálně úrodnými zeminami // 4.3.3.2 Přímá agrotechnická rekultivace potenciálně úrodných zemin // 4.3.3.3 Specifičnost zemědělské rekultivace území devastovaného těžbou rud a nerud // 4.3.3.4 Zásady pro účelové obhospodařování zemědělsky zrekultivovaných pozemků // Negativní vlivy imisí na zemědělsky rekultivované pozemky // Ovocnářské způsoby rekultivace // Předpoklady pro založení výsadby // Zakládání výsadby // Ošetřování výsadeb // Lesnické způsoby rekultivace // Funkční typ rekultivaěního porostu // Všeobecné zásady lesnických rekultivací // Zvláštní způsoby lesnických rekultivací // Rekreační způsoby rekultivace // Institucionální struktura rekultivace // řízení a koordinace // Složky investorské // Projektové práce // Realizace // Vnější vztahy // Efektivnost rekultivací // Základní orientace // Efektivnost rekultivačních opatření //
Struktura rekultivačních nákladů a efektů // Efektivnost rekultivací // Náměty zvyšování efektivnosti rekultivací // Shrnutí // Rekultivace v těžebních oblastech ČSSR // Ostravsko-karvinský revír // Charakteristika oblasti // Těžba a její vliv na přírodní prostředí // Těžba uhlí // Devastace přírodního prostředí // Důlně technická rekultivace // Skrývání ornice a vhodných podorničních zemin // Odvalové hospodářství // Základkové hospodářství // Biotechnická rekultivace // Koncepční řešení rekultivace v OKR // Způsoby rekultivace // Vazby rekultivace na rozvoj celého území // Organizace rekultivačních prací // Rekultivační technologie // Tabelární přehledy rekultivace // Kamenouhelné doly Kladno // Charakteristika oblasti // Středočeské uhelné doly a Západočeské uhelné doly // Východočeské uhelné doly // Rosické uhelné doly // Těžba a její vlivy na přírodní prostředí // Důlně technická rekultivace // Biotechnická rekultivace  (( Severočeský hnědouhelný revír // Charakteristika oblasti // Těžba a její vlivy na přírodní prostředí // Těžba hnědého uhlí // Devastace krajinného prostředí // Důlně technická rekultivace // Koncepce hnědouhelné těžby v SHR // Umísťování výsypek v krajině // Selektivní odkliz nadložních hornin // Stavba výsypek // Biotechnická rekultivace // Organizace rekultivací v SHR // Způsoby rekultivace // Územně technické způsoby řešení rekultivační koncepce // Technologie rekultivací // Přehledy rekultivace // Sokolovský revír // Charakteristika oblasti // Přírodní poměry // Hospodářské poměry // Těžba a její vlivy na přírodní prostředí // Těžba uhlí // Devastace přírodního prostředí // Důlně technická rekultivace // Biotechnická rekultivace //
Koncepční řešení rekultivace // Rekultivační technologie // Přehledy rekultivace // Mydlovarské lignitové ložisko // Uholné a lignitové bane // Charakteristika těžebních oblastí ULB // Hornonitranská uhelná pánev // Jihomoravská lignitová pánev // Jihoslovenská hnědouhelná pánev // Těžba a její vlivy na přírodní prostředí // Důlně technická rekultivace // Biotechnická rekultivace // Závěr // Literatura // Ruské resumé // Německé resumé // Rejstřík // Barevná příloha
(OCoLC)42141962
cnb000153298

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC