Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Praha : Společnost přátel starožitností, 1996

objednat
ISBN 80-901258-4-0
000093200
Rekat.
s // SBORNÍK SPOLEČNOSTI PŘÁTEL STAROŽITNOSTÍ 4 // PRAHA 1996 // OBSAH // Josef Štulc - Aleš Vošahlík // Životní jubileum Dobroslava Líbala // Dobroslau Líbal’s Jubiläum...5 // Bibliografie prací Dobroslava Líbala // Dobroslau Líbal - Persönliche Bibliographie...9 // Petr Macek // Ke vztahu stavebně historického průzkumu a dějin umění // Zur Beziehung der bauhistorischen Forschung und Kunstgeschichte... 19 // František Gabriel // ? metodám a problémům stavební historie // Zu den Methoden und Problemen der Baugeschichte...25 // Václav Girsa // Úvaha nejen ? tématu konzervace torzální architektury // Überlegung nicht nur zum Thema der Konservierung torsaler Achitekturen...33 // Jan Vinař // Poznámky ? historickému vývoji krovů // Bemerkungen zur historischen Entwicklung der Dachsparren...37 // Jiří Spěváček // Mentality a dějiny mentalit v proměnách evropského myšlení // Mentalität und Mentalitätsgeschichte im Wandel des europäischen Gedanken...59 // Tomáš Durdik // Pozůstatky zástavby s románskými architektonickými prvky v areálu dolního hradu na Křivoklátě // Reste des Verbaus mit romanischen architektonischen Elementen im Areal der unteren // Burg Křivoklát...71 // Zdeněk Dragoun - Jan Havrda // Nové poznatky o kostele sv. Linharta na Starém Městě pražském // Neue Erkenntnisse über die Kirche des Hl Leonhard in der Prager Altstadt...79 // Pavel Bolina // Pustiměř - průsečík několika problémů
moravské historie // Pustiměř - ein Kreuzungspunkt einiger Probleme in der mährischen Geschichte...91 // Vanda Skálová - Martin Tomášek // Pozůstatky minoritského kláštera v Čáslavi // Relikte des Minoritenklosters in Čáslav...99 // 3 // Jan Sommer // Pozůstatky neznámé středověké stavby ve zdech kostela v Řečici u Humpolce // Relikte eines unbekannten mittelalterlichen Baus im Mauerwerk der Kirche in Řečice // bei Humpolec...105 // Vít Dohnal // Gotické přestavby Olomouckého dómu a kaple v jeho sousedství // Gotische Umbauten des Olmützer Domes und die benangbarten Kapellen... 111 // Jiří Úlovec // Tvrz v Těšetinech u Klatov // Die Feste Těšetiny bei Klatovy (Klattau)... 119 // Pavel Břicháček // Drobná pozdně gotická plastika z hradu Landštejna (o. Jindřichův Hradec) // Kleine spätgotische Plastik aus der Burg Landštejn, Bezirk Jindřichův Hradec... 133 // Michal Flegl // Středověký dvorec v Praze - Střešovicích // Ein mittelalterliches Gehöft in Prag Střešovice... 137 // Jin Slavík // Pernštejnské opevnění hradu Potštejna // Die Pernštejnsche Befestigung der Burg Potštejn... 141 // Martin Ježek // Příspěvek ? poznání průběhu výstavby gotického kostela // Beitrag zur Erkenntnis des Bauverlaufs der gotischen Kirche... 147 // František Kasička // Za nej staršími pražskými paláci // Zu den ältesten Prager Palästen... 153 // Zdenka Bláhová // Příspěvek písemných pramenů ? raně renesanční
architektuře v Olomouci Beitrag der schriftlichen Quellen zuř Architektur der Frührenaissance in Olomouc (Olmütz)... 163 // Jan Adámek - Jiří Fröhlich // Krypty kostela Povýšení svátého Kříže v Písku // Die Kiypten der Kirche der Erhebung des Heiligen Kreuzes in Písek... 167 // Lubomír Procházka // Hodnotné objekty lidového stavitelství v okolí Krásné Hory nad Vltavou, Petrovic a Vysokého Chlumce // Wertvolle Objekte der Volksarchitektur in der Umgebung der Krásná Hora a. d. Moldau, Petrovice und Vysoký Chlumec (Bezirk Příbram)... 181 // Karel Kibic // Panoramatické hodnoty našich historických měst // Panoramatische Werte unserer historischen Städte... 185 // Karel Kuča // Nedoceněná a ohrožená nádražní architektura // Die unterschätzte und gefährdete Bahnhofsarchitektur... 199 // Jan Kozdas // Zámecký soubor v Uherčicích na jižní Moravě v roce 0 // SchloJ3ensemble in Uherčice in Südmähren im Jahre 0...207 // Rejstřík autorů...215 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC