Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2006
338 s.

objednat
ISBN 80-200-1359-8 (váz.)
Obsahuje předmluvu, dodatek, rejstřík
Bibliografie na s. 336
Teorie kvantová - úlohy - učebnice vysokošk.
000093371
OBSAH // Předmluva...y // Téma I - Obecný formalizmus kvantové mechaniky. Braketová symbolika. Teorie // reprezentací. Oscilátor v energetické reprezentaci. Čisté a smíšené stavy...11 // 1.1: Algebra 1... // 1.2: Algebra 2...14 // 1.3: Algebra 3...16 // 1.4: Vlastnosti komutátorů...18 // 1.5 - T: Glauberova identita...19 // 1.6: .v- a ...21 // 1.7: Elektron v konstantním elektrickém poli...23 // 1.8: Vlastní vektory operátoru souřadnice v energetické reprezentaci lineárního // harmonického oscilátoru...-...25 // 1.9: Kvadratické odchylky souřadnice a impulzu pro lineární harmonický oscilátor.28 // 1.10 - T: Operátor posunutí...30 // 1.11 : Nabitý lineární harmonický oscilátor v elektrickém poli 1...32 // 1.12: Nabitý lineární harmonický oscilátor v elektrickém poli 2...34 // 1.13 -T: Nabitý lineární harmonický oscilátor v elektrickém poli 3...35 // 1.14: Tepelné kmity atomů železa v L-reprezentaci...37 // 1.15 - T: Tepelné kmity atomů železa v x-reprezentaci...40 // 1.16: Operátory kanonicky sdružených proměnných v křivočarých souřadnicích 1...44 // 1.17: Operátory kanonicky sdružených proměnných v křivočarých souřadnicích 2...45 // 1.18: Elektronový obal po beta rozpadu tritia...47 // 1.19: Vlastnosti smíšených stavů...49 // 1.20 - T: Koherentní stav lineárního harmonického oscilátoru...52 // I. 21: Měření vlivu gravitačního pole interferencí neutronů...58 // Téma II - Teorie momentu
hybnosti. Spin. Skládáni momentů hybnosti...61 // II. 1: Vlastnosti stavu \\lm) s ostrými hodnotami Ľ a L...63 // II.2: Vlastnosti stavu, který je lineární kombinaci vlastních stavů L: a L;...64 // II.3: Rozlišení čistého a smíšeného spinového stavu Stemovým-Gerlachovým // magnetem...67 // 6 // Obsah // ?.4: Magnetický moment elektronu v atomu vodíku...69 // II.5: Polární diagram kulové funkce Yi0 ...71 // 11.6: S-symetrické vázané stavy trojrozměrné sféricky symetrické 5-jámy...72 // II.7: Magnetická rezonance spinu na rozpadající se hladiné...75 // II.8: Vlastní stavy operátoru průmčtu spinu do obecného směru...77 // II.9: Larmorova precese neutronů v konstantním magnetickém poli...78 // II. 10: Odraz neutronů od feromagnetického materiálu...81 // II.I I: Celkový spin dvou fermionů se spinem 1/2...84 // 11.12: Úhel mezi spiny v singletnim atripletním stavu dvou spinů 5 = 1/2 ...85 // II. 13: Vlastní stavy celkového momentu hybnosti...87 // II. 14 - T: Dvourozměrný lineární harmonický oscilátor...88 // 11.15 -T: Algebraické řešení spektra atomu vodíku...94 // 11.16: Einsteinův-Podolskeho-Rosenův paradox...103 // II. 17: Teorie skrytých parametrů a Bellova nerovnost...107 // Téma III - Metody přibližného řešení stacionární Schrödingerovy rovnice. // Energetické hladiny atomů...111 // III. 1 : Lineární harmonický oscilátor v elektrickém poli...113 // III.2: Relativistické korekce pro atom vodíku...114
// III.3: Energie základního stavu atomu helia...119 // III.4: Působení poruchy na dvouhladinový systém...123 // III.5: Vliv poruchy na prvé hladiny dvourozměrného lineárního harmonického // oscilátoru... 125 // III.6: Atom vodíku v elektrickém poli...129 // III.7: Vazebná energie dvou atomů vodíku, van der Waalsova vazba...131 // III.8: Hartreeho a Hartreeho-Fockovy rovnice pro atom helia a lithia...136 // III.9: Hustota elektronů v systému V elektronů...138 // III. 10: Termy konfigurací ekvivalentních elektronů (np)\\ (nd)2 a (np)J...139 // III. 11 -T: Hyperjemné rozštěpení základního stavu atomu vodíku...144 // Téma IV - Úvod do kvantové chemie, molekuly...149 // IV. I: Rotační spektrum molekuly HCI...151 // IV.2: Disociačni energie izotopů molekuly vodíku: H2, HD a D:...153 // IV.3: Délka vazby a úhel mezi vazbami v molekule NH3...155 // IV.4: Hellmanův—Feynmanův teorém...159 // IV.5: Viriálový teorém pro molekuly...160 // IV. 6: sp~-hybrid a jeho použití ? popisu molekuly H20...164 // Téma V - Rozlehlé systémy...167 // V. l: Hustota stavů...169 // V.2: Atomární řetízek...171 // V.3: Atomární řetízek s povrchem...176 // V.4: Měrné teplo elektronů v kovech v Sommerfeldově modelu...182 // V.5: Magnetický moment elektronů v Sommerfeldově modelu...185 // Obsah // 7 // V.6: Elektronové želé v Hartreeho aproximaci...187 // V.7 - T: Hartreeho-Fockovy rovnice pro paramagnetický stav želé...190 // V. 8 - T:
Lokální aproximace výměnného potenciálu...199 // Téma VI - Pohyb v elektrickém a magnetickém poli...201 // VI. 1: Komutátory v magnetickém poli...202 // VI.2: Ehrenfestovy relace v elektrickém a magnetickém poli...203 // VI.3: Diamagnetická susceptibilita heliového plynu...204 // VI.4: Landého g-faktor...206 // VI.5: Magnetizace .V spino v konstantním magnetickém poli...207 // VI.6: Volný elektron v konstantním magnetickém poli 1...209 // VI.7: Volný elektron v konstantním magnetickém poli 2...213 // VI.8: Volný elektron v konstantním magnetickém poli 3...216 // VI.9: Curieův zákon...219 // VI.10: Hallův jev 1...222 // VI.11: Hallův jev 2...226 // Téma VII - Teorie rozptylu... // VILI: Optický teorém...231 // VII.2: Diferenciální účinný průřez pro rozptyl na couiombickém potenciálu // v Bomově aproximaci...232 // VII.3: Friedelovo sumační pravidlo...234 // VII.4: S-rozptyl na sférické pravoúhlé jámě a vázaný stav jámy jako pól S-matice.238 // VII.5: Rozptyl na trojrozměrné sféricky symetrické Ó-jámě...242 // VII. 6: Rozptyl protonu na atomu vodíku...246 // Téma VIII - Přibližné řešeni nestacionárních úloh...250 // Vili. 1: Kvantové rázy...252 // VIII. 2: Vodíkový atom v časově proměnném elektrickém poli...258 // VIII.3: Lineární harmonický oscilátor v časově proměnném silovém poli...261 // VIII.4: Čpavkový maser...263 // VIII.5: Částice v potenciálové jámě s časově proměnnou délkou...269
// VIII. 6: Lineární harmonický oscilátor s časově závislou tuhostí...272 // Téma IX - Druhé kvantování. Elektromagnetické pole ve vakuu...275 // IX. 1 : Operátor hustoty částic...278 // IX.2: Vlastní stav operátoru hustoty částic 1...280 // IX.3: Vlastni stav operátoru hustoty částic 2...281 // IX.4: Energie základního stavu v Hartreeho-Fockově aproximaci...282 // IX.5: Koopmansův teorém...286 // IX.6: Intenzita elektrického pole v případě jednomódového záření...289 // IX.7: Koherentní stav elektromagnetického pole...291 // IX.8: Mnohomódový koherentní stav elektromagnetického pole...294 // IX.9: Koherentní stav v souřadnicové reprezentaci...297 // IX.10 -T: Relace neurčitosti v koherentním stavu elektromagnetického pole...299 // 8___Obsah // IX.l 1 -T: Komutátory operátorů polních veličin...301 // IX. 12 -T: Casimirova síla...306 // Téma X - Interakce elektromagnetického pole s atomem...313 // X. l -T: Interakce dvouhladinového atomu s elektromagnetickým polem...315 // X.2 - T: Rozpad excitovaného stavu dvouhladinového atomu...318 // X.3: Pravděpodobnost spontánní emise fotonu...324 // X.4: Doba života 2p elektronu v atomu vodíku a //“ -atomu...326 // X.5 - T: Doba života tripletního stavu vzniklého hyperjemným rozštěpením // základního stavu atomu vodíku...329 // Dodatek - Atomové jednotky...333 // Literatura... 336 // Rejstřík... 337

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC