Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.8) Půjčeno:35x 
BK
Vyd. 2.
Praha : Management Press, 1998
350 s.

objednat
ISBN 80-85943-51-4 (brož.)
Popsáno podle dotisku 2. vyd., rok původního vydání neuveden
Dotisk 2000
Obsahuje rejstřík.
Bibliografie: s. 334-339.
Management personální - učebnice vysokošk.
000093866
OBSAH // Úvodem ? 2. vydání 9 // , ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A JEHO ÚLOHA V PODNIKU 11 // 11 Pojetí a význam řízení lidských zdrojů 11 // 12. Personální administrativa, personální řízení, řízení lidských zdrojů 12 // 1.3. Úkoly řízení lidských zdrojů 14 // 1.4. Kdo se podílí na řízení lidských zdrojů? L 17 // 1.5. Personální útvar, jeho specifické úkoly a organizace 18 // 1.6. Profil personalisty 21 // 1.7. Personální politika a personální strategie 22 // 1.8. Strategické řízení lidských zdrojů 23 // 1.9. Personální činnosti (služby, funkce) 26 // 1.10. Význam personální práce pro podnik a její přínos 29 // 2. PERSONÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ 31 // 2.1. Účel a hlavní úkoly personálního plánování 31 // 2.2. Postavení personálního plánování v podnikovém plánování 32 // 2.3. Otázky, na které musí personální plánování odpovědět 33 // 2.4. Oblasti personálního plánování 34 // 2.5. Proces plánování pracovníků v podniku 37 // 2.6. Odhad potřeby pracovních sil v podniku 41 // 2.7. Odhad pokrytí potřeby pracovníků 55 // 2.8. Možná rozhodování při uspokojování potřeby pracovních sil 60 // 2.9. Plánování personálních činností 62 // 2.10. Plánování personálního rozvoje pracovníků 65 // 2.11. Časová dimenze personálního plánování 68 // 2.12. Úloha vedoucích pracovníků 69 // 2.13. Úloha personálního útvaru 70 // 3. // 3.1. // 3.2. // 3.3. // 3.4. // 3.5.
// 3.6. // ANALÝZA PRACOVNÍCH MÍST Pojetí, úkoly, terminologie // Produkty analýzy pracovních míst: popis a specifikace pracovního místa // Proces analýzy pracovních míst a jeho kroky Zdroje informací potřebných pro analýzu pracovních míst Metody zjišťování informací o pracovních místech Metody používané ? analýze pracovních míst // 72 // 72 // 74 // 78 // 78 // 81 // 87 // Obsah // 3.7. Analýza pracovních míst a redesign pracovních míst 91 // 3.8. Vztah analýzy pracovních míst ? jiným personálním činnostem 94 // 3.9. Úloha vedoucích pracovníků a úloha personálního útvaru 98 // 4. ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 100 // 4.1. Pojetí a úkoly získávání pracovníků 100 // 4.2. Vnitřní a vnější podmínky získávání pracovníků 101 // 4.3. Vnitřní a vnější zdroje pracovníků 103 // 4.4. Proces získávání pracovníků a jeho kroky 105 // 4.5. Pravidla, která je nutné při získávání pracovníků dodržovat 123 // 4.6. Nástroje vhodné ? usnadnění získávání pracovníků // a jejich stabilizace v podniku 124 // 4.7. Vztah získávání pracovníků ? jiným personálním činnostem 128 // 4.8. Úloha vedoucích pracovníků a úloha personálního útvaru 129 // 5. VÝBĚR PRACOVNÍKŮ 130 // 5.1. Pojetí a úkoly výběru pracovníků 130 // 5.2. Posuzování uchazeče jako klíčový problém výběru 131 // 5.3. Kritéria výběru, validita a spolehlivost faktorů používaných . // ? předvídání
úspěšného výkonu práce (prediktorů) 133 // 5.4. Fáze výběru pracovníků 135 // 5.5. Metody výběru pracovníků a jejich použití 137 // 5.6. Politika a zdravé zásady výběru pracovníků 146 // 5.7. Vztah výběru pracovníků ? jiným personálním činnostem 148 // 5.8. Úloha vedoucích pracovníků a úloha personálního útvaru 150 // 6. PŘIJÍMÁNÍ A ORIENTACE PRACOVNÍKŮ 151 // 6.1. Formální náležitosti přijímání pracovníků 151 // 6.2. Orientace pracovníků jako adaptační a vzdělávací aktivita 154 // 6.3. Oblasti orientace a jejich obsah 156 // 6.4. Období orientace a jeho časový plán 162 // 6.5. Úloha vedoucích pracovníků a úloha personálního útvaru 164 // 7. HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ 166 // 7.1. Pojetí, úkoly a obecné otázky hodnocení pracovníků 166 // 7.2. Pracovní výkon, jeho determinanty a kritéria 170 // 7.3. Proces hodnocení pracovníků 174 // 7.4. Kdo hodnotí pracovníky? 176 // 7.5. Metody hodnocení pracovníků 179 // 7.6. Sdělování výsledků hodnocení pracovníkům, rozhovor // o výsledcích hodnocení 185 // 7.7. Problémy a chyby hodnocení pracovníků a cesty // jejich překonávání 187 // 7.8. Vztah hodnocení pracovníků ? jiným personálním činnostem 190 // Obsah // 7.9. Úloha vedoucích pracovníků a úloha personálního útvaru // 192 // 9 // 8.1. // 8.2. // 8.3. // 8.4. // 8.5. // 8.6. // ROZMÍSŤOVÁNÍ, PROPOUŠTĚNÍ A PENZIONOVANÍ PRACOVNÍKŮ // Pojetí a význam rozmísťování
pracovníků Rozmísťování pracovníků a staffing // Formy rozmísťování pracovníků v rámci vnitropodnikové mobility Formy rozmísťování pracovníků v rámci vnější mobility Snižování počtu pracovníků a jeho metody Úloha vedoucích pracovníků a úloha personálního útvaru // 194 // 194 // 196 // 197 200 203 205 // 9. PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ // 9.1. Pojetí a postavení v systému personální práce // 9.2. Formování pracovních schopností člověka a formování pracovních schopností pracovníka (zaměstnance) podniku // 9.3. Systém podnikového vzdělávání pracovníků // 9.4. Systematické podnikové vzdělávání pracovníků // 9.5. Identifikace potřeby vzdělávání // 9.6. Plánování podnikového vzdělávání pracovníků // 9.7. Metody vzdělávání, jejich použitelnost a účinnost // 9.8. Vyhodnocování výsledků vzdělávání a účinnosti vzdělávacího programu // 9.9. Vztah podnikového vzdělávání pracovníků ? jiným personálním činnostem // 9.10. Úloha vedoucích pracovníků a úloha personálního útvaru // 206 // 206 // 208 // 212 // 213 // 216 // 219 // 221 // 230 // 233 // 235 // 10. ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ // 10.1. Pojetí a úkoly odměňování pracovníků // 10.2. Základní otázky systému odměňování // 10.3. Odměna a pracovní výkon, mzdotvomé faktory a determinanty odměňování • // 10.4. Politika odměňování v organizaci a zásady, které je třeba dodržovat
// 10.5. Hodnocení práce // 10.6. Oceňování práce a tvorba tarifních stupňů // 10.6.1. Převod hodnoty práce do mzdového tarifu // 10.6.2. Mzdová šetření // 10.6.3.Ostatní faktory ovlivňující tvorbu tarifů // 10.6.4.Tvorba tarifních stupňů // 10.7. Mzdové formy // 10.7.1. Některé obecné úvahy // 10.7.2. Časová mzda a plat // 10.7.3. Úkolová mzda // 10.7.4. Podílová (provizní) mzda // 10.7.5. Mzdy za očekávané výsledky práce // 236 // 236 // 239 // 241 // 245 // 246 255 255 257 260 261 262 262 264 // 267 // 268 268 // Obsah // 10.7.6. Dodatkové mzdové formy 269 // 10.8. Zamestnanecké výhody 274 // 10.9. Vztah odměňování k jiným personálním činnostem 278 // 10.10. Uloha vedoucích pracovníků a úloha personálního útvaru 280 // 11. PRACOVNÍ VZTAHY 28, // 11.1. Pojetí a význam pracovních vztahů _ 281 // 11.2. Zásady vytváření zdravých pracovních vztahů 283 // 11.3. Zaměstnanec a zaměstnavatel 284 // 11.4. Odbory a kolektivní vyjednávání 288 // 11.5. Pracovní kázeň, povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů 292 // 11.6. Zdroje konfliktů a jejich možná řešení, problém komunikace 295 // 11.7. Vztah pracovních vztahů ? jiným personálním činnostem 299 // 11.8. Úloha vedoucích pracovníků a úloha personálního útvaru 300 // 12. PÉČE O PRACOVNÍKY // 12.1. Pojetí a cíle péče o pracovníky // 12.2. Pracovní doba a pracovní režim // 12.3. Pracovní prostředí // 12.4. Bezpečnost práce
a ochrana zdraví // 12.5. Personální rozvoj pracovníků // 12.6. Služby poskytované pracovníkům na pracovišti // 12.7. Ostatní služby poskytované pracovníkům a jejich rodinám // 12.8. Péče o životní prostředí // 12.9. Vztah péče o pracovníky ? jiným personálním činnostem // 12.10. Úloha vedoucích pracovníků a úloha personálního útvaru // 302 // 302 // 303 309 312 // 314 // 315 // 317 // 318 // 319 // 320 // 13. PERSONÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM // 13.1. Pojetí a úkoly // 13.2. Personální informační systémy u nás , // 13.3. Možnosti využití subsystému práce, mezd a sociálních věcí JÜZO jako inspirace pro vytvoření obsahu podnikového personálního informačního systému // 13.4. Vnější zdroje dat vhodných pro řízení lidských zdrojů // 13.5. Vztah personálního informačního systému ? jiným personálním činnostem // 13.6. Üloha vedoucích pracovníků a úloha personálního útvaru // 321 // 321 // 322 // 324 // 328 // 331 // 333 // 334 // LITERATURA // REJSTŘÍK // 340

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC