Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.11.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
3. uprav. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1997
269 s.

objednat
ISBN 80-04-26663-0 (brož.)
Ruština - státní jazykové zkoušky - příprava - učebnice
000094161
Předmluva // Lekce 1 // Povolání // Моя профессия ... 15 // Tematická slovní zásoba (Pracoviště. Povolání, obor, zaměstnání. Pracovní činnost. Pracovní vztahy. Druh a charakter práce)... 16 // Audioorální cvičení (Vyjádření domněnky, ujištění, potvrzení předpokladu, nesouhlasu, dotazu)... 17 // Písemná cvičení lexikální... 19 // Skloňování podstatných jmen rodu mužského (opakování)...20 // Mluvnická cvičení...22 // Банkир - профессия нового поkоления...23 // Cvičení k doplňkovému textu...23 // Situační výrazy (Pozdravy)...24 // Lekce 2 // Vzdělání // Система среднего образования в_ Российсkой Федерации...25 // Tematická slovní zásoba (Školy. Žáci, studující, učitelé. Výuka. Vyučovací proces) ...26 // Audioorální cvičení (Vyjádření potvrzení, popření, překvapení)...27 // Písemná cvičení lexikální...29 // Opakování slovesných tvarů...31 // Mluvnická cvičení...33 // К проблеме изучения руссkого языkа...35 // Cvičení k doplňkovému textu... 36 // Situační výrazy (Odpovědi na zdvořilostní dotazy při setkání)...36 // Lekce 3 // Volný čas // Время досуга... 38 // Tematická slovní zásoba (Zájmy a záliby. Organizační útvary zájmové činnosti. // Účastník zájmové činnosti. Zájmová činnost)...39 // Audioorální cvičení (Vyjádření ujištění, popření, zdůraznění, samozřejmosti, doporučení, přeptání, údivu s popřením)...40 // Písemná cvičení lexikální...41 // Skloňování podstatných jmen rodu ženského (opakování)...43 // Mluvnická cvičení...44 // Наше свободное время и дети...45 // Cvičení k doplňkovému textu...46 // Situační výrazy (Oslovení)...47 //
Lekce 4 // Město - orientace // Не всегда легkо выбрать самое правильное решение...49 // Tematická slovní zásoba (Město. Ulice. Budovy. Městská doprava)...51 // Audioorální cvičení (Vyjádření námitky, tvrzení, popření, výzvy, přeptání, vybídnutí, kladného a záporného ujištění)...52 // Písemná cvičení lexikální...53 // Slovesný vid. Tvoření vidových dvojic. Užití vidu při záporu...54 // Mluvnická cvičení...56 // Вид на Мосkву (Н. Михайлов)...57 // Cvičení k doplňkovému textu...58 // Situační výrazy (Oslovení při telefonováno...59 // Lekce 5 // Doprava // Путешествие воkруг Мосkвы (Н. Кружkов)...60 // Tematická slovní zásoba (Druhy dopravy. Dopravní prostředky. Automobil) . . 6! // Audioorální cvičení (Vyjádření dotazu, popření se zdůrazněním, rozvažování, doporučení)...62 // Písemná cvičení lexikální...64 // Skloňování podstatných jmen rodu středního (opakování) ...65 // Mluvnická cvičení...67 // Пражсkий метрополитен...69 // Cvičení k doplňkovému textu...69 // Situační výrazy (Reagování při vstupu do místnosti)...70 // Lekce 6 // Stravování // Каk готовить вkусно и быстро...71 // Tematická slovní zásoba (Předkrmy. Polévky. Hlavní jídla. Zelenina, pochutiny. // Kuchyňské nádobí. Příprava jídel)...72 // Audioorální cvičení (Vyjádření údivu, uspokojení, nabídnutí, potvrzení, zdvořilostního vybídnutí)...73 // Písemná cvičení lexikální...74 // Skloňování přídavných jmen. Přídavná jména přivlastňovací. Jmenné tvary přídavných jmen. Příslovce od přídavných jmen...76 // Mluvnická cvičení...78 // Уроkи просвещения...79 // Cvičení k doplňkovému textu... 80 // Situační výrazy (seznamování) ...81 //
Lekce 7 // Odívání // В путь-дорогу собираясь... 82 // Tematická slovní zásoba (Druhy látek. Druhy oděvu. Obuv. Doplňky. Střih, zhotovení oděvu) ...83 // Audioorální cvičení (Vyjádření obavy, potvrzení, doporučení, dotazu, ujištění, přeptání, váhání, souhlasu, nesouhlasu)...84 // Písemná cvičení lexikální...85 // Průběh slovesného děje. Zvratná slovesa. Slovesný rod...87 // Mluvnická cvičení...88 // Мини или маkси? Вот в чём вопрос...90 // Cvičení k doplňkovému textu...91 // Situační výrazy (Představováno...91 // Lekce 8 // Dovolená, cestování // На пяти kонтинентах...93 // Tematická slovní zásoba (Dovolená, cesty, zájezdy. Organizace dovolené. Vybavení na cestu)...94 // Audioorální cvičení (Vyjádření údivu, potvrzení, nezúčastněného postoje, záměru, vyvození závěru, obdivu)...94 // Písemná cvičení lexikální...96 // Stupňování přídavných jmen a příslovcí tvořených od přídavných jmen. Předmět // srovnání. Míra vlastnosti ve 2. a 3. stupni ...99 // Mluvnická cvičení...100 // На велосипеде по всему свету...101 // Cvičení k doplňkovému textu...102 // Situační výrazy (Blahopřání)...103 // Lekce 9 // Sport, tělovýchova // Хочу выступать на Олимпиаде...104 // Tematická slovní zásoba (Sport. Tělovýchova. Vodní sporty. Zimní sporty. Míčové hry. Atletika)...105 // Audioorální cvičení (Vyjádření předpokladu, obdivu s překvapením, nadšení, // vyvrácení pochyby, konstatováno...106 // Písemná cvičení lexikální...108 // Významy a užití zájmen. Zájmena ukazovací, tázací, určovací, záporná, neurčitá . 111 // Mluvnická cvičení...111 // Убежим от инфарkта...113 // Cvičení k doplňkovému textu 114 // Situační výrazy (Písemná blahopřání) ...115 //
cestování // На пяти kонтинентах...93 // Tematická slovní zásoba (Dovolená, cesty, zájezdy. Organizace dovolené. Vybavení na cestu)...94 // Audioorální cvičení (Vyjádření údivu, potvrzení, nezúčastněného postoje, záměru, vyvození závěru, obdivu)...94 // Písemná cvičení lexikální...96 // Stupňování přídavných jmen a příslovcí tvořených od přídavných jmen. Předmět // srovnání. Míra vlastnosti ve 2. a 3. stupni ...99 // Mluvnická cvičení...100 // На велосипеде по всему свету...101 // Cvičení k doplňkovému textu...102 // Situační výrazy (Blahopřání)...103 // Lekce 9 // Sport, tělovýchova // Хочу выступать на Олимпиаде...104 // Tematická slovní zásoba (Sport. Tělovýchova. Vodní sporty. Zimní sporty. Míčové hry. Atletika)...105 // Audioorální cvičení (Vyjádření předpokladu, obdivu s překvapením, nadšení, // vyvrácení pochyby, konstatováno...106 // Písemná cvičení lexikální...108 // Významy a užití zájmen. Zájmena ukazovací, tázací, určovací, záporná, neurčitá . 111 // Mluvnická cvičení...111 // Убежим от инфарkта...113 // Cvičení k doplňkovému textu...114 // Situační výrazy (Písemná blahopřání)...115 // Lekce 10 // Zdraví // Здоровье здорового человеkа...116 // Tematická slovní zásoba (Zdravotnická zařízení. Druhy chorob. Léky a léčení ...117 // ... // ... // тутовые услуги и приватизация...156 // Cvičení k doplňkovému textu...157 // Siwační výrazy (PodékovánO...158 // Lekce 14 // Životní prostředí, bydlení // Гпелать город человечным...160 // Tematická slovní zásoba (Bytové organizace. Městské objekty. Dům, části domu. Byt) //
Audioorální cvičení (Vyjádření přání, uklidnění, zobecnění, zdráhavého souhlasu) 162 // Písemná cvičení lexikální...164 // Přísudek slovesný s významem slovesa být a mít. Přísudek jmenný...166 // Mluvnická cvičení...167 // Эkология - проблема общечеловечесkая...169 // Cvičení k doplňkovému textu...170 // Это интересно: Дышать легче - урожаи ниже...170 // Situační výrazy (Písemné poděkování)...171 // Lekce 15 // Kultura // Воспоминание о Шаляпине...172 // Tematická slovní zásoba (Výstavy. Divadlo. Druhy umění. Hudba. Zpěv. Balet. // Film. Televize. Rozhlas)...173 // Audioorální cvičení (Vyjádření vstřícné otázky, potvrzení, dotazu s významem // mírné dotčenosti, uklidnění, údivu)...174 // Písemná cvičení lexikální...176 // Vyjádření kladné a záporné možnosti, nutnosti, úmyslu. Významové odstíny přísud-kových přídavných jmen, přísudkových příslovcí, neosobních sloves ... 178 // Mluvnická cvičení...179 // Анеkдоты...181 // Cvičení k doplňkovému textu...181 // Situační výrazy (Ústní vyjádření prosby)...182 // Lekce 16 // Ekonomika, průmysl // Новые возможности и старые препятствия...184 // Tematická slovní zásoba (Průmyslové objekty, řídící aparát. Zařízení. Výroba a řídící činnost)...185 // Audioorální cvičení (Vyjádření uspokojení, přeptání, vyvrácení domněnky, potvrzení dotazu, ochoty)...186 // Písemná cvičení lexikální...188 // Vyjadřování účelu, záměru. Věty účelové. Infinitiv s významem účelu. Předložkové // vazby s významem účelu, záměru...190 // Mluvnická cvičení...192 // Автомобиль для России...194 // Cvičení k doplňkovému textu... 195 // Situační výrazy (Žádost, Poptávka) ...196 //
Lekce 17 // Zemědělství // Хозяином будь, человеk! ...197 // Tematická slovní zásoba. (Podniky zemědělské výroby. Živočišná a rostlinná výroba. Pracovní činnost)...198 // Audioorální cvičení (Potvrzení dotazu, vyjádření rozpaků, zdrženlivého souhlasu, předpokladu, připojení k vyslovenému mínění)...199 // Písemná cvičení lexikální...201 // Vyjadřování časových okolností. Věty časové. Předložkové výrazy s významem časovým...203 // Mluvnická cvičení...204 // Зерновое хозяйство...206 // Cvičení k doplňkovému textu...207 // Это интересно: Леса, леса, леса...207 // Cvičení k textu...208 // Situační výrazy (Soustrast)...209 // Lekce 18 // Bezpečnost, spolupráce, integrace // Задачи ООН... 210 // Tematická slovní zásoba (Mezinárodní organizace. Konference. Činnost v organizacích) ... 211 // Audioorální cvičení (Vyjádření obavy, přeptání, zdvořilostní prosby, kategorického zamítnutí návrhu, překvapení, potvrzení)...212 // Písemná cvičení lexikální...214 // Vyjadřování prostorových okolností. Věty místní. Předložkové výrazy s významem // prostorovým...216 // Mluvnická cvičení...217 // Ещё за деньги люди держатся (Н. Асеев)...220 // Cvičení k doplňkovému textu...221 // Situační výrazy (Vybídnutí)...222 // Lekce 19 // Životní úroveň // Бесплатное жилье: последние иллюзии...224 // Tematická slovní zásoba (Způsob života a jeho záruky. Pojištění, podpory, // důchody. Odměna za práci, výdaje, poplatky, úspory)...225 // Audioorální cvičení (Vyjádření dotazu, předpokladu, vyvrácení pochyb, přeptání, // přitakání, zobecnění)...226 // Písemná cvičení lexikální...228 //
Vyjadřování příčiny a podmínky. Věty příčinné. Předložkové výrazy s významem příčiny, důvodu. Věty podmínkové. Předložkové výrazy podmínkové ... 230 // Mluvnická cvičení...231 // Социальные программы...233 // Cvičení k doplňkovému textu...234 // Situační výrazy (Nabídka)...235 // 10 // Lekce 20 // Veřejná činnost // 236 // Tematická slovní zásoba (Společenské a politické organizace, struktura organizace Činnost, veřejné akce. Schůze)...237 // Audioorální cvičení (Vyjádření dvojího dotazu, překvapení, návrhu, nesouhlasu) 239 // písemná cvičení lexikální...241 // Vyjádření přípustky. Věty přípustkové. Předložkové vazby přípustkové. Polo- // větné vazby přechodnfkové...242 // Mluvnická cvičení...244 // Исповедь (JI. Ленч)...246 // Cvičení k doplňkovému textu...247 // Situační výrazy (Výtka)...248 // Lekce 21 // Architektura. Kniha // Место исkусства в будущем...249 // Tematická slovní zásoba (Tisk. Knihovna. Architektura. Ocenění)...250 // Audioorální cvičení (Vyjádření zdvořilého dotazu, připojení k hodnocení, zdůrazněného ujištěnO...251 // Písemná cvičení lexikální...253 // Věty přívlastkové. Vazby s přídavnými jmény slovesnými...255 // Mluvnická cvičení...256 // Карлов мост...258 // Cvičení k doplňkovému textu...259 // Situační výrazy (Reklamace)...260 // Lekce 22 // Rusko mnoha tváří // Загадkи руссkой души...261 // Audioorální cvičení opakovací...262 // Lexikální cvičení opakovací...264 // Mluvnická cvičení opakovací...266 // Униkальность гения Пушkина...267 // Это интересно: Знаете ли вы, что...268
(OCoLC)84943998
cnb000294844

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC