Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1961
497 s.

objednat
Obsahuje úvod, česko-ruský slovníček, slovní a věcný rejstřík
Rozsáhlá učebnice ruštiny, založená na moderních vyučovacích zásadách a určená především těm studujícím, kteří neprošli školní výukou tohoto jazyka. Poskytuje jim znalosti slovní zásoby a mluvnice a vede je od počátků až k vysokému stupni pasívního i aktivního ovládání jazyka.
Ruština - učebnice
000094829
OBSAH // Úvod... 9 // 1. Ickee... 11 // Mluvnice: Hláskosloví a pravopis (11). T e x t (16) // 2. lekce... 23 // Mluvnice: Hláskosloví a pravopis (23). Text (26i // 3. lekce... 32 // T ext: ??? ?? ??? ??? ?? ??? ??? (32). Mluvnice: Sloveso (infinitiv a budoucí čas); vyjadřování českých sloves musit (mit), smět, potřebovat (35). Doplňkový text: ??? ?? ??? «??? ???» (41) // 4. lekce: -“Rodina, zaměstnání...’...s 42 // Text: ??? ??? (42). Mluvnice: Sloveso (tvoření slovesných tvarů a přítomný (jednoduchý budoucí) čas) (44); podstatná jména rodu ženského na -al-? (46); tázací zájmena ???, ??? (48). Doplnkový text: ?. ???: ??? ??? (53) // 5. lekce: Byt, dům... 54 // Text: ??? (54). Mluvnice: Sloveso (minulý čas a podmiňovací // způsob) (57); podstatná jména rodu mužského (58). Doplňkový text: ??? ??? ??? (64) // G. lekce: Město, výstavba... 65 // Text: ??? ??? (65). Mluvnice: Podstatná jména rodu středního (67); odchylky od skloňování základních vzorů všech rodů (69); přehled skloňování osobních zájmen (70). Doplňkový text: ??? (75) // 7. lekce: Pošta, telefon... 77 // Text: ??? ??? ??? (77). Mluvnice: Změna kmenové souhlásky v přítomných tvarech sloves (80); slovesa s infinitivem na -?? (83); vyjadřování českého slovesa být (83). Doplňkový text: ?. ??? ?: ??? (90) // 8. lekce: Škola, průmysl . *... 92 // Text: ??? ? ??? (92). Mluvnice: Podstatná jména rodu ženského typu ??? (95); podstatná
jména rodu středního na -?? (96); rodové roztřídění podstatných jmen (97). Doplňkový text: ??? ??? (103) // 9. lekce: Veřejná organizace...’...104 // Text: ??? ? ??? (104). Mluvnice: Nepravidelné tvoření minulého času sloves (107); přítomné tvary sloves na -???, sloves ???, ???, ???, ??? ? ??? (109); přízvuk sloves (110). Doplňkový text: ?. ???: ??? (116) // 10. lekce: Opakování...118 // Text: M. ?. ???: ??? (118) // 11. lekce: Odívání...125 // Text: ??? ??? ??? (125). Mluvnice: Skloňování přídavných jmen (128); časování sloves na -??? (131). Doplňkový text: ??? // ? ??? (137) // 5 // 12. Ickee: Knihy, tisk ...139 // Text: ??? ??? ??? ??? (139). Mluvnice: Jmenné tvary přídavných jmen (141). Doplňkový text: ??? ??? (150) // 13. lekce: Roční doby, počasí...152 // Text: ??? ??? ??? ??? (152). Mluvnice: Číslovky základní (155); zájmena ukazovací (157). Doplňkovýtext: ??? (163) // 14. lekce: Rekreace...164 // Text: ??? ??? (164). Mluvnice: Přehled číslovek (168); // číslovky základní (169); skloňování číslovek řadových (170); číslovky hromadné (170); 6. pád jednotného čísla podstatných jmen rodu mužského na -yl-? (172); zájméno ??? (173). Doplňkový text: ??? (178) // 15. lekce: Jídlo ... 180 // Text: ??? ??? (180). Mluvnice: Rozkazovací způsob slo- // ves (184); 2. pád jednotného čísla podstatných jmen rodu mužského na -yl-? (186); časování sloves ???, ???, ??? (187). Doplňkový text:
??? (?? ???) (193) // 16. lekce: Zemědělství, výstavy...195 // Text: ??? ??? (195). Mluvnice: Stupňování přídavných jmen // a příslovcí: komparativ (198). Doplňkový text: ??? ?? ??? (207) // 17. lekce: Metro, městská doprava...209 // Text: ??? ??? (209). Mluvnice: Stupňování přídavných jmen a příslovcí: superlativ (212). Doplňkový text: ??? (219) // 18. lekce: Mezinárodní styky, mírové hnutí... // Text: ??? ??? ? ??? ??? (221). Mluvnice: Nepravidelné tvary množného čísla podstatných jmen rodu mužského (225); slovesa s plnohlasím, sloveso ??? (229). Doplňkový text: ??? ??? ? ??? ??? ? ??? (235) // 19. lekce: Zdraví a nemoci... // Text: ??? ??? ? ??? ?? ??? ??? (237). Mluvnice: Zvláštnosti tvarů podstatných jmen rodu ženského (241); zvláštnosti // v množném čísle podstatných jmen rodu středního (243); slovesa typu ???; sloveso ??? (244). Doplňkový text: «??? ?? ???.» (249) // 221 // 237 // 20. lekce: Opakování...251 // Text: ?. ?. ???: ? ??? (251) // 21. lekce: Dopisování...261 // Text: ??? (261). M 1 u v n i c e: Neurčitá zájmena a příslovce (266). D o-plňkový text: ??? ??? ??? (275) // 22. lekce: Automobilismus...276 // Text: ??? ??? ??? (276). Mluvnice: Záporná zájmena // a příslovce (280). Doplňkový text: ?. ???: ??? (287) // 23. lekce: Ekonomika, průmysl... 288 // T e x t: ??? ??? (288). Mluvnice: Slovesný vid (292). D o-plňkový text: ??? ??? ??? (302) . // 24. lekce: Cestování...305
Text: ??? ? ??? (305). Mluvnice: Rozdíly v užívání vidu (309). Doplňkový text: ??-114 ??? ?? ??? (315) // 6 // 25. lekce: Lidský život...317 // Text: ??? ??? ? ??? (317). Mluvnice: Přechodníky (321); // vlastní jména (324); přechylování (327). Doplňkový text: G. ???; ??? ??? (333) // 26. lekce: Vysoké školy...335 // Text: ??? ??? (335). Mluvnice: Přídavná jména // slovesná činná (338). Doplňkový text: ??? ??? (345) // 27. lekce: Věda, vědecké objevy...348 // T e x t: ??? ??? ? ??? (348). Mluvnice: Přídavná jména slovesná trpná (352); přejatá slova (356). Doplňkový text: ??? ???, ??? ??? (362) // 28. lekce: Lenin, Říjnová revoluce... 363 // T e x t: ??? ? ??? (363). Mluvnice: Trpné vazby (366); spona // a sponová slovesa (368). Doplňkový text: H. ???: ??? ??? (???). (374) * // 29. lekce: Televize, film...376 // Text: ??? ??? (376). Mluvnice: Infinitivní vazby (379). Doplňkový text: ??? ??? ??? (388) // 30. lekce: Opakování...390 // Text: ?. ?. ???: ??? ??? (390) // 31. lekce: Divadlo, hudba...398 // Text: ??? ??? (398). Mluvnice: Přehled spojek a spojkových výrazů (401). Doplňkový text: ?. ???: ??? ??? ??? (412) // 32. lekce: Výtvarné umění...414 // Text: ??? ??? (414). Mluvnice: Přehled předložek (417). Doplňkový text: ? ??? ? ??? (428) // 33. lekce: Sport...430 // Text: ??? ??? (430). Mluvnice: Částice a citoslovce (434). D op 1 ň k o v ý text: ??? ??? ??? (440) // 34. lekce: Opakování (podstatná a přídavná
jména)...443 // Text: ?. ???: ??? ? ??? ??? (443) // 35. lekce: Opakování (slovesa)... 451 // Text: M. ???: ??? ??? (???) (451). Přehled sloves (452) // 36. lekce: Opakování (ostatní druhy slov)... 465 // Text: M. ?. ???: ?? ?? ??? ??? (465) // Česko-ruský slovníček...471 // Slovní rejstřík...482 // Věcný rejstřík...493 // » f . // / // 7
(OCoLC)42111714
cnb000100227

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC