Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15.7) Půjčeno:204x 
BK
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1996

objednat
ISBN 80-04-24891-8
000094930
Rekat.
Úvodem // tvarosloví // Podstatná jména...10 // Rod podstatných jmen . . . ... 10 // Rozdíly v rodě českých a ruských podstatných jmen...12 // Přeehýlování...13 // Vyjádření životnosti a neživotnosti...14 // Číslo podstatných jmen...14 // Skloňování podstatných jmen...16 // ■ Mužský rod ... 16 // Podstatná jména mužského rodu, která mají v 1. pádě množného čísla prízvučnou koncovku -á...20 // Dva významově odlišné tvary množného čísla podstatných // jmen mužského rodu...20 // Zvláštnosti při tvoření množného čísla podst. jmen mužského rodu ... 21 // Přízvuk podstatných jmen mužského rodu...21 // Ženský rod...23 // Přízvuk podstatných jmen ženského rodu...27 // ’ Střední roď...29 // Zvláštnosti při tvoření množného čísla u podstatných jmen středního rodu 31 // Přízvuk podstatných jmen středního rodu...32 // 1 Nesklonnápodstatná jména...33 // Skloňováni příjmení ...34 // Přídavná jména...35 // Skloňování přídavných jmen...35 // Jmenné (krátké) tvary přídavných jmen ...39 // Typy přízvuku jmenných tvarů přídavných jmen...41 // Užití slova рад, -а, -о, -ы...41 // Přídavná jména, která se užívají převážně v přísudku ve specifikovaném // významu a mají v tomto významu pouze jmenný tvar ...42 // Stupňování přídavných jmen ...43 // Zpodstatnělá přídavná jména ...46 // Zájmena...47 // Skloňování zájmen...47 // Zá
// Zá // Zá // Zá // Zá // Zá // Zá // mena osobní ...47 // Zvratné zájmeno osobní...48 // mena přivlastňovací...49 // mena ukazovací...50 // mena tázací a vztažná...■■ 51 // mena určovací...52 // mena neurčitá...54 // mena záporná...55 // Číslovky...5G // Přehled číslovek základních a řadových...56 // Skloňování základních číslovek...57 // Číslovky два, две, оба, обе...’...58 // Číslovky три, четыре... 58 // Číslovky пять, прятнбдцать, пятьдесят...59 // Číslovky сороk, девяносто, сто...60 // Číslovky двести, триста, четыреста...60 // Číslovka пятьсот ...60 // Číslovky тысяча, миллион, миллітрд...61 // Skloňování víceslovných číslovek...61 // Vyjádření přibližnosti . . . .  ...61 // Vyjádření míry snížení nebo zvýšení...62 // Vyjádření podílnosti...62 // Číslovky řadové ...63 // Vyjádření data a letopočtu...63 // Číslovky druhové...64 // Číslovky násobné...65 // Číslovky neurčité...65 // Zlomky...66 // Čtení zápisů matematických úkonů...67 // Slovesa...70 // Tvoření slovesných tvarů...71 // Určité tvary slovesné...71 // Přítomný čas...71 // Přehled změn kmenové souhlásky...73 // Přízvuk ve tvarech přítomného času...74 // Minulý čas ... _...76 // Tvoření minulého času...76 // Přízvuk ve tvarech minulého času...79 // Budoucí čas...79
// Podmiňovací způsob ...80 // Rozkazovací způsob...81 // Tvary rozkazovacího způsobu pro 2. osobu jednotného a množného čísla . . 81 // Tvary rozkazovacího způsobu pro 1. osobu množného čísla...82 // Tvary rozkazovacího způsobu pro 3. osobu jednotného a množného čísla . . 82 // Nepravidelná slovesa...83 // Přehled nejdůležitějších skupin nepravidelných sloves...84 // Slovesný vid...90 // Tvoření vidových dvojic...91 // Tvoření sloves dokonavých od nedokonavých ...95 // Vid podstatných jmen slovesných . . . 99 // Slovesa pohybu ... 99 // Příklady použití předpon se slovesy pohybu...101 // Slovesný rod...102 // Tvoření trpného rodu...102 // Zvratná slovesa... 103 // Neurčité tvary slovesné...105 // Přídavná jména slovesná a příčestí...105 // Přídavná jména slovesná přítomná...105 // Přídavná jména slovesná minulá a příčestí...107 // Záměna vazeb s přídavným jménem slovesným vedlejší větou...110 // Tvoření přídavných jmen slovesných přítomných...111 // Tvoření přídavných jmen slovesných a příčestí minulých ...112 // Činné a trpné vazby ... 113 // Přízvuk přídavných jmen slovesných minulých trpných...114 // přízvuk příčestí minulých trpných ...114 // Přechodníky • 115 // přochodník přítomny...115 // přechodník minulý _ 116 // Tvoření přechodmkú...117 // Překlad ruských přechodníků do češtiny...118 // Infinitiv 111* // Příslovce...121
// Předložky...123 // Spojky...123 // Částice...123 // SKLADBA...125 // Podmět...125 // Přísudek...,...126 // Vyjádření českého slovesa „být“...126 // Vyjádření českého slovesa „mít“...129 // Vykání... 130 // Vyjádření záporu... 130 // Vyjádření nutnosti, možnosti, potřebnosti...’...134 // Vazby s infinitivem...137 // Shoda přísudku s podmětem...139 // Přívlastek...141 // Přístavek ...143 // Předmět...144 // Vyjádření předmětu prostým pádem ...144 // Vyjádření předmětu předložkovým pádem...146 // Analytická spojení slovesa s podstatným jménem...149 // Vazby některých přísudkových výrazů ...149 // Odchylné vazby přídavných jmen... 150 // Odchylné vazby některých podstatných jmen...150 // Příslovečné určení...152 // Předložky určující místo (na otázku где, kудё, отkўда)...152 // Porovnání předložek vyjadřujících místo...154 // Nákladní predložky určující čas (na otázku kогдй, сkольkо врёмени, на kаkой // У’ОК за kаkой сроk)...154 //  yjadření času v 6. pádě (na otázku Korflá)...155 // л edložky чёрез а после k označení času ...156 // £as°ýe konstrukce se slovesy pohybu...157 // P?e O ky vyjadřující způsob (na otázku kаk, kаkим образом)...158 // p™ °žky vyjadřující učel (cíl) (na otázku за чем, для чег<5, с kаkой цёлью) 159 // ‘"redložky
vyjadřující příčinu (na otázku nouoMý, отчегб)...159 // (от П\\ат Pře(*Pon a předložek в- (во-), — в; вы из; под- (подо-) — k; от- // п.-Ѵ от; при в; у из; про мимо; пере чёрез...160 // Příslovce místa . . . ... ... 160 // 7 // Příslovce způsobu...161 // Příslovce času...161 // Ekvivalenty některých českých příslovcí . . ...162 // Nejbčžnějši rčení (iďiomata) v platnosti příslovcí...162 // Doplněk...163 // Přehled důležitých větných typů...165 // Souvětí...170 // Souvětí souřadné...170 // Slučovací souvětí ...170 // Odporovací souvětí...170 // Vylučovací souvětí...171 // Důsledkové souvětí...172 // Porovnání spojek и, а, но v souřadných souvětích...173 // Souvětí podřadné...174 // Časové věty...174 // Příčinné (důvodové) věty...175 // Účelové věty...177 // Podmínkové věty...178 // Přípustkové věty...179 // Srovnávací věty...180 // Účinkové věty... 181 // PRAVOPISNÉ POZNÁMKY...182 // Měkčení souhlásek ...182 // Rozdělující funkce měkkého a tvrdého znaku ...182 // Mluvnická funkce měkkého znaku...182 // Měkký znak u sloves...182 // Měkký znak u podstatných jmen...183 // Měkký znak u číslovek ...183 // Pravopis samohlásek po ж, ш, ч, щ; ц; г, k, х...184 // Psaní předpon...185 // Pravopis prípon přídavných jmen ’ . . 185 // Pravopis přídavných jmen s -H-, -hh-...186 // Pravopis
částic...186 // Pravopis předpon a částic не, ни...187 // Psaní velkých písmen...189 // Dělení slov na konci řádku... 190 // Psaní dohromady, zvlášť a se spojovníkem...191 // Shoda s češtinou pomáhá...195 // Nežádoucí vliv českého pravopisu...195 // Pravopis přejatých slov...196 // Literatura...197

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC