Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.1) Půjčeno:1x 
BK
2. vyd.
Brno : Universitet imena Masaryka, Pedagogičeskij fakul’tet, 1998
104 s.

objednat
ISBN 80-210-1725-2 (brož.)
Ruština - konverzace - učebnice vysokošk.
000095375
102 // ŃÎÄĹĐĆŔÍČĹ // Ďđĺäčńëîâčĺ 2 // ×ŕńňü I. Ěŕřŕ ó íŕń â Áđíî Ń ďđčĺçäîě! // Ŕ ˙ âîëíîâŕëŕńü Ęŕę őîđîřî, ÷ňî ňű ďđčĺőŕëŕ! // Đîćäĺńňâî // Ěîćíî ńŕäčňüń˙ çŕ ńňîë ... 6 // Âń¸ áűëî î÷ĺíü âęóńíî ... 7 // Ńĺé÷ŕń áóäĺň ńţđďđčç 8 // Ŕ ó íŕń Íîâűé ăîä - ńŕěűé áîëüřîé ďđŕçäíčę... 10 // Çŕâňđŕ ěű ďîĺäĺě â Áđíî // Áóäĺě ćčňü â îáůĺćčňčč ... II // Ýňî íŕřĺ îáůĺćčňčĺ II // Ňŕę ÷ňî? Ďîéä¸ě â ńňîëîâóţ? 12 // Ŕ ňĺďĺđü ďîńěîňđčě Áđíî 13 // Ďđîńňčňĺ, ěű óńëűřŕëč, ÷ňî âű ăîâîđčňĺ ďî-đóńńęč... 16 // Ĺâŕ ďđčĺőŕëŕ 17 // Ćŕëü, ÷ňî ˙ íĺ ěîăó ďîĺőŕňü ń ňîáîé â Ďđŕăó... 18 // Ó íŕń ďŕđňĺđ. Ŕ ó âŕń? ... 20 // Íĺ óńňđîčňü ëč íŕě ńŕáŕíňóé÷čę? 21 // ×ňî ęóďčňü? 21 // Âńĺ ńîáđŕëčńü? 22 // Đĺá˙ňŕ, âű Ěŕřó ďîíčěŕĺňĺ? 23 // ß ăîëîäíűé, ęŕę âîëę 24 // Ŕíĺęäîňű ĺńňü íîâĺíüęčĺ? 25 // Äŕâŕéňĺ čăđŕňü "âŕäč - íĺ âŕäč" 26 // Âđĺě˙ ëĺňčň 27 // Ďîđŕ ńęëŕäűâŕňü âĺůč 29 // ×ŕńňü Ď. ßíŕ č Ĺâŕ â Ďĺňĺđáóđăĺ // Ďĺđĺďčńęŕ : Äîđîăŕ˙ Ěŕřŕ... 31 // Âńĺ îęŕçŕëîńü
ďđîńňî 32 // Ŕ ÷ňî ęóďčňü â ďîäŕđîę? 33 // Ěű çŕâňđŕ âűĺçćŕĺě! 33 // Ďĺđĺä äŕëüíĺé äîđîăîé. Ďĺńí˙. 34 //  LO // ţç // Ďîĺőŕëč ! // Ďîńŕäęŕ ., // Âű äî Ďĺňĺđáóđăŕ? // Çäđŕâńňâóéňĺ, ěîćíî? Ýňî íŕřč ěĺńňŕ ×ňî ó âŕń â ÷ĺěîäŕíĺ? ., // Ëó÷řĺ íčęóäŕ íĺ âűőîäčňü .. // Ŕ âű â ăîńňč ĺçäčëč? .. // Ŕ ĎŇÓ ó âŕń ĺńňü? .. // Ŕ ó âŕń îäíŕ äî÷ęŕ? .. // Âîň č Ďĺňĺđáóđă ! // Ďîäúĺçćŕĺě, ęŕćĺňń˙ ., // Ęŕę ďîĺäĺě? // Ó íŕń ęîä íŕ äâĺđ˙ő .. // Ýňî ěű, ěŕěî÷ęŕ // ß ňŕě íŕäđűçăŕëŕ .. // Äĺâî÷ęč, Âîëîä˙, ďđîőîäčňĺ, ńŕäčňĺńü .. // Ęŕęčĺ ó âŕń ďëŕíű íŕ çŕâňđŕ? .. // Çŕăîâîđčëčńü ěű // Ňű óćĺ âńňŕëŕ? .. // Ŕ ěîćíî ěíĺ ďîçâîíčňü? // Ęŕę ěíĺ ďĺđĺäŕňü ďîńűëęó? .. // Íó, ęŕę? Óńňŕëč, íŕâĺđíîĺ? .. // Ęîăî ˙ ëţáëţ, ňŕę ýňî ěčđčńęóńíčęîâ .. Ăîâîđ˙ň, â ěŕíĺćĺ âűńňŕâęŕ číňĺđĺńíŕ˙ .. // Ŕ ˙ âŕě áčëĺňű â ňĺŕňđ äîńňŕëŕ Ŕ ďĺđĺä íŕ÷ŕëîě íĺëüç˙ ęóďčňü áčëĺň ? .< // Íó, č ęŕę? Ďîďŕëč? .. // Ěŕëĺíüęčĺ äĺňęč - ěŕëĺíüęčĺ áĺäęč .. // Ŕń˙? Çäđŕâńňâóé!
Ýňî Îë˙ .. // Ěîćíî ďîďđîńčňü Ŕíŕńňŕńčţ Ďŕâëîâíó? .. // Ěŕěŕ, ŕ ěíĺ íčęňî íĺ çâîíčë? .. // Ěű őîňčě çŕňŕůčňü âŕń íŕ Âóîęńó Ŕ âîň č ěű ! .. // Ŕ Čâŕíŕ Ęóďŕëó Îňďđŕçäíîâŕëč? ., // Ĺůĺ ĺńňü âđĺě˙. Ďîĺçä ęîăäŕ óőîäčň? . // ×ŕńňü Ř. Đŕçăîâîđű... Đŕçăîâîđű... . // Äŕâŕé ňĺďĺđü ăîâîđčňü ěĺćäó ńîáîé ďî-đóńńęč Ňű ĺů¸ óńďĺëŕ ďîáűâŕňü ăäĺ-íčáóäü? . // Íó, ŕ ňű? Áűëŕ ăäĺ-íčáóäü? . // ă-» — // Çń // ÎŃ // // Ŕ * // // Dl // f- // 5c // ac // ci // // ĂŃ // ýń // re // 104 // Áëóçî÷ęŕ ó ňĺá˙! ... 71 // Ňŕí˙ âűřëŕ çŕěóć, ńëűřŕëŕ? 72 // ×ňî-ňî â í¸ě ĺńňü! ... 73 // Ŕ â ęîěíŕňĺ - ńďëîříîé ęŕâŕđäŕę! ... 75 // Ěĺí˙ Ăĺëĺíŕ ćóňęî đŕçäđŕćŕĺň ... 76 // ×ňî ňű äĺëŕëŕ â âîńęđĺńĺíüĺ? ... 78 // Ňű ńěîňđĺëŕ â÷ĺđŕ ňĺëĺâčçîđ? ... 79 // Ďĺň˙, ňű ęŕę îňíîńčřüń˙ ę ńďîđňó? ... 82 // Ňű çíŕĺřü, Ńčěîíŕ őîäčň íŕ ęŕđŕňĺ! ... 83 // Íĺ âűďčňü ëč íŕě ęîôĺéęó? ... 84 // Ňű ÷ĺăî? Çŕáîëĺëŕ? 86 // Äîěîé íŕ ŕâňîáóńĺ - 87 // ×ňî ýňî ń ňîáîé? ... 90 // Äŕâŕé ĺů¸ ýňîăâîďđîń ďîâňîđčě! ...
91 // Íó č ęŕę? Ňđóäíűé âîďđîń ňĺáĺ ďîďŕëń˙? ... 92 // Ďĺńíč // Â. Âűńîöęčé. Äčŕëîă ó ňĺëĺâčçîđŕ 94 // Ăëîáóń ... // Ţ. Âčçáîđ. Ěčëŕ˙ ěî˙, ńîëíűřęî ëĺńíîĺ 97 // Íĺęîňîđűĺ ęëčřĺ óńňíîăî îáůĺíč˙ // Âńňóďëĺíčĺ â đŕçăîâîđ. Óďđŕâëĺíčĺ ęîěěóíčęŕöčĺé. Đŕńńďđîń. 98 // ×ňî äĺëŕňü, ęŕę ďîńňóďčňü 98 // Ďđĺäëîćĺíčĺ 98 // Âîçâđŕůĺíčĺ ę óďóůĺííîé ěűńëč 99 // Ńîăëŕńčĺ. Íĺńîăëŕńčĺ, âîçđŕćĺíčĺ ... // Îäîáđĺíčĺ. Âîńőčůĺíčĺ. Óäčâëĺíčĺ ŢÎ // Đŕçî÷ŕđîâŕíčĺ. Íĺîäîáđĺíčĺ, îńóćäĺíčĺ 100 // Íĺóäîâîëüńňâčĺ, đŕçäđŕćĺíčĺ ... // Óăđîçŕ ... • // Ńîäĺđćŕíčĺ 102 //

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC