Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1., dotisk 1999
Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 1999
95 s. : il.

objednat
ISBN 80-7080-329-0 (brož.)
Obsahuje nákresy, grafy, tabulky
Bibliografie na s. 95
Potraviny - analýza sensorická - učebnice vysokošk.
000096332
OBSAH // 1. Úvod a historický vývoj sensorické jakosti 9 // 1.1. Vývoj významu sensorické analýzy 9 // 1.2. Význam vědy pro vývoj sensorické analýzy potravin 9 // 1.3. Vývoj metodiky sensorické analýzy 9 // 2. Základní pojmy a definice 10 // 2.1. Definice sensorické analýzy 10 // 2.2. Rozdíl mezi sensorickou analýzou a fyzikálni nebo 10 // chemickou analýzou // 2.3. Úloha hodnotitele při sensorické analýze 11 // 2.4. Sensorické laboratorní zkoušky 11 // 2.5. Vlastnosti potravin sledované sensorickou analýzou 11 // 2.6. Hedonické a intensitní hodnocení 11 // 2.7. Hodnocení komplexní a hodnocení detailu 11 // 2.8 Percepce a apercepce 12 // 2.9. Únava při sensorickém hodnocení 12 // 3. Smyslové vnímání 12 // 3.1 Anatomie smyslových orgánů 12 // 3.2. Mechanismus vedení smyslového vzruchu z receptoru do 14 // centrální nervové soustavy // 3.3. Zpracování nervového vzruchu v centrálním nervovém 14 systému // 4. Smyslové receptory a jejich rozdělení 14 // 4.1. Specifičnost srny šlových receptom 14 // 4.2. Rozdělení smyslových receptoru 18 // 4.3. Další dělení smyslových receptom 19 // 5. Anatomie a funkce smyslových receptoru 19 // 5.1. Smysl chuťový 19 // 5.1.1. Anatomie chuťových receptom 19 // 5.1.2. Funkce chuťových receptom 22 // 5.1.3. Specifika chuťového vnímání 23 // 5.1.4. Choroby receptom chuti 23 // 5.1.5. Význam chuťového smyslu pro sensorickou analýzu potravin 23 // 5.2. Čichový
smysl 23 // 5.2.1. Anatomie receptom čichového smyslu 25 // 5.2 2. Mechanismus tvorby čichového vzruchu v receptoroch 25 // 5.2.3. Základní vůně a jejich klasifikace 25 // 5.2.4. Způsoby vnímání vonných látek 25 // 5.2.5. Čichové vnímání u živočichů 28 // 5.2.6. Faktory ovlivňující čichové vnímání 29 // 5.2.7. Choroby čichových receptom 29 // 5.2.8. Význam čichového smyslu pro sensorickou analýzu 29 // 5.3. Zrakový smysl 30 // 5.3.1. Anatomie receptom zrakového smyslu 30 // 5.3.2. Průběh zrakového vnímání 30 // 5.3.3. Choroby zrakového vnímání 34 // 5.3.4. Význam vidění pro sensorickou analýzu potravin 37 // 5.4. Sluchový smysl 37 // 5.4.1. Anatomie sluchového receptoru 37 // 5.4.2. Sluchové vnímání 38 // 5.4.3. Choroby sluchového vnímání 39 // 5.4.4. Význam sluchu pro sensorické hodnocení 39 // 5.5. Hmatové smysly 40 // 5.5.1. Smysl taktil ní (kožní, somesthetický) 41 // 5.5.2. Smysl kinesthetický 45 // 5.5.3. Sensorické hodnocení textury potravin 47 // 5.6. Smysly pro chlad a teplo 48 // 5.6.1. Smysl pro teplo 48 // 5.6.2. Smysl pro chlad 49 // 5.6.3. Význam thermoreceptorů při hodnocení potravin 49 // 5.7. Smysl pro bolest 50 // 6. Psychometrika 50 // 6.1. Závislost intensity vjemu na intensitě podnětu 52 // 6.2. Průběh závislosti intensity podnětu a intensity počitku (nebo vjemu) a podnětové práhy 53 // 6.3. Vlivy působící na závislost počitku na intensitě podnětu 55 // 6.3.1. Vliv
adaptace receptom 55 // 6.3.2. Vzájemné ovlivnění intensity počitků a vjemů 55 // 6.3.3. Kontrastní jevyr a přizpůsobení 58 // 6.4. Časový průběh vnímání chuťových a textumich podnětů 58 // 7. Faktory, které mají vliv na smyslové vnímání 65 // 7.1. Vliv vnějšího podnětu při smyslovém vnímání 65 // 7.2. Vliv prostředí při smyslovém vnímání 65 // 7.3. Vliv vnímající osoby : fysiologické vlivy 66 // 7.4. Vliv vnímající osoby: psychické vlivy 67 // 7.5. Vliv vnímající osoby: sociální vlivy 68 // 8. Metodické otázky sensorické analýzy 68 // 8.1. Optimální podmínky pro sensorickou analýzu 68 // 8.2. Obecné zásady pro přípravu a předkládání vzorků pro sensorickou analýzu 69 // 8.2.1. Obecné zásady pro vlastní sensorické hodnocení 70 // 8.3. Výběr hodnotitelů, jejich výchova a kontrola 71 // 8.3.1 Školení hodnotitelé, jejich výběr, výchova a doškolování 71 // 8.3.2. Výběr, výchova a doškolování metodických expertů 73 // 8.3.3. Výběr, výchova a doškolování komoditních expertů 73 // 9. Metody sensorické analýzy potravin 74 // 9.1. Laboratorní metody sensorické analýzy potravin 75 // 9.1.1. Výběr metody pro sensorickou analýzu v sensorické laboratoři 75 // 9.1.2. Obecné zásady vlastního sensorického hodnocení 76 // 9.1.3. Otázka stupnic při hodnocení sensorických vjemů 76 // 9.1.4. Obecné zásady při vyhodnocování výsledků 77 // 9.1.5. Vybavení sensorické
laboratoře osobními počítači 78 // 9.1.6. Vypracování protokolu ze sensorické analýzy 78 // 9.2. Sensorické hodnocení potravin za podmínek restauračního stravování 79 // 9.3. Konzumentské zkoušky 80 // 9.3.1. Úkoly a charakter konsurnentských zkoušek 80 // 9.3.2. Hlavní metody průzkumu názoru konsumentů 81 // 9.3.3. Metody založené na studiu dokumentů 81 // 9.3.4. Metody založené na přímém pozorování gj // 9.3.5. Aktivní dotazové konsumentské průzkumy 83 // 9.3.6. Uspořádání spotřebitelského průzkumu a výběr dotazovaných 84 // 9.3.7. Praktický postup při konsurnentských zkouškách spojených s 85 // ochutnávkou // 9.3.8. Metody vyhodnocování výsledku konsurnentských zkoušek 87 // 9.3.9. Typy informací a přednosti a nedostatky konsurnentských 87 // zkoušek // 10. Sensorická jakost a její stanovení 89 // 10.1. Definice kritéria sensorické jakosti 89 // 10.2. Obecné metody pro posuzování sensorické jakosti 90 // 10.3. Vývoj nových výrobků z hlediska optimalizace sensorické 92 // jakosti // 10.4. Vlivy určující sensorickou jakost 93 // 11. Perspektivy sensorické analýzy 94 // 12. Závěr 94 // 13. Doporučená literatura 95

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC