Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.2) Půjčeno:26x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 1998
367 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7021-240-3 (váz.)
němčina
Obsahuje předmluvu překladatele
Sociologie náboženství - pojednání
000098032
Miloš Havelka - Max Weber a počátky sociologie náboženství // 1. Sociologie náboženství a její základní problémy 19 // 2. Badatel, doba a interpretace díla 47 // 3. Historickofilozofické a sociálnépolitické pozadí Weberovy sociologie 57 // Tzv „konec“ filozofie 58 // Novokantovská rehabilitace filozofie 60 // Historismus proti osvícenství 62 // Krize historismu 64 // 4. Základní problémy Weberovy metodologie 68 // 5. Sociologie: konstrukce a porozumění 81 // „Konkrétní“ a „abstraktní“ sociologie 81 // Kritika psychologismu 84 // a) Racionalizace a její pragmaticko-ekonomický původ 86 // b) Porozumění smyslu sociálního jednání 90 // c) Svoboda v situaci moderní racionalizace 99 // Evidence porozumění 103 // Sociální vztahy a legitimní řády 104 // Protestantismus a duch ekonomické racionality 108 // Max Weber - Sociologie náboženství // 1. Vznik a počátky náboženství 119 // Při náboženském jednání jde původně o tento svět 121 // Víra v duchy 122 // Nadsmyslové mocnosti 124 // Animismus a symbolismus 125 // Svět bohů a funkční bohové 128 // Kult předků a domovní kněžství 132 // Bohové politických svazků a lokální božstva 133 // Monoteismus a každodenní religiozita 136 // Monoteismus univerzalistický a monoteismus relativní 138 // Působení na bohy, magie, bohoslužba 140 // 2. Kouzelník - kněz 143 // 3. Pojem boha; náboženská etika; tabu 149 // Etická božstva; bůh soudce 151 // Sociologický vyznám norem tabu; totemismus 155 // Tabuizace společenství 158 // Magická etika; náboženská etika 160 // 4. Prorok 163 // Prorok v protikladu vůči knězi a kouzelníkovi 165 // Prorok a zákonodárce 167 // Prorok a učitel 169 // Mystagog 171 // Prorocká misie etická a exemplární 172 // Prorocká zvěst a postoj k životu a kosmu 175 //
5. Obec 177 // Prorok, následovníci a náboženská obec 179 // Náboženství v obci 182 // Působení proroka a činnost kněží 183 // 6. Posvátná věrouka; kázání; pastorální péče 185 // Svaté písmo a dogma 187 // Učení 190 // Kázání a pastorální péče 193 // Přizpůsobení věrouky laickým konvencím 195 // 7. Stavy, třídy a náboženství 197 // Rolnická religiozita 199 // Městská sídla obcí etického náboženství, zvláště křesťanství 201 // Poměr šlechty k náboženství; rytířští bojovníci víry 203 // Byrokracie a náboženství 205 // Rozmanitost měšťanské religiozity; postoje obchodníků 207 // Atypické náboženské chování malé a střední buržoazie 209 // Religiozita řemeslníků 208 // Etické náboženství spásy otroků a chudých 213 // Posun v učení o spáse při obratu k lidovým vrstvám 215 // Náboženství a ženy 217 // Závislost náboženství spásy na společenských třídách a stavech 219 // Náboženství „národa páriů“; resentiment 221 // 8. Intelektualismus a náboženství 229 // Vyhranění náboženského učení působením intelektuálů 231 // Odvrat intelektuální elity od politiky k náboženství 234 // Proletaroidní intelektualismus a náboženství 237 // Maloměšťanský intelektualismus v židovství a v raném křesťanství 239 // Rozporná úloha intelektualismu ve středověku 243 // Plebejský intelektualismus a sekty 244 // Náboženství „nenábožnych“ 245 // 9. Problém teodiceje 249 // Idea jednoho Boha a nedokonalost světa 251 // Různé typy teodiceje; mesiánská eschatologie 252 // Víra v onen svět 253 // Víra v odplatu 254 // Víra v predestinaci a víra v prozřetelnost 255 // Pokus o řešení problému: dualismus 256 // Víra v karman 257 // 10. Spása a znovuzrození 259 //
11. Cesty ke spáse a jejich vliv na způsob života 265 // 1. Spása vlastním přičiněnímm 267 // 1. Magie a ritualismus 267 // 2. Sociální práce 270 // 3. Sebezdokonalování; extáze a orgie 212 // Metodická příprava ke spáse 212 // Náboženská virtuozita 21b // Askeze mírnosvětská a askeze světská 278 // Askeze a kontemplace 280 // Mystika východní, asijská, a mystika západní // II. Spása prostřednictvím spasitele 290 // Spása pomocí svátostí a institucionální milosti 292 // Spáse skrze víru 296 // Spása z milosti predestinace 303 // 12. Náboženská etika a „svět“ 309 // Napjatý vztah náboženské etiky smýšlení ke světu 311 // Etika sousedská podkladem náboženské etiky 313 // Almužna a charita 315 // Náboženské zavržení úroku 317 // Rozpor mezi nábožensky etickou a ekonomickou racionalizací života 318 // Neovladatelnost náboženské lásky a politická moc 322 // Změny v postoji křesťanství ke státu 328 // „Organická“ etika povolání 329 // Religiozita a sexualita 332 // Etika bratrství a vztah k umění 337 // 13. Světová kulturní náboženství a „svět“ 341 // Pozice konfuciánského „gentlemana“ ve světě 343 // Západní křesťanská a puritánská askeze prací ve světě 345 // Příklon židovství ke světu 346 // Vztah katolíků, židů a puritánů k výdělečné činnosti 351 // Zákon a tradicionalismus v židovství 352 // Osvobozující krok Pavlův; puritáni a židé 356 // Zapojení islámu do světa 358 // Odmítání světa ve starém buddhismu 361 // Tradicionalismus asijských masových náboženství 363 // Odmítnutí světa v raném křesťanství 364
(OCoLC)39317996
cnb000310087

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC