Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Ústav Českého národního korpusu, 2008
273 s. : il., mapy, grafy ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-7106-982-9 (brož.)
Studie z korpusové lingvistiky ; sv. 7
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000098332
Specifická funkce ukazovacího zájmena tenhleten -- Til man Berger -- Prefixace -- Petr Biskup -- Srovnání adnominální funkce nejfrekventovanějších prepozic v psaném a mluveném korpusu -- Renata Blatná -- Já myslím,, že určitě" vybrané jistotní známky v rozhovorech -- Václav Březina, Dana Gabľasová -- Určení rysů mluvenosti s použitím Bayesova teorému -- Václav Cvrček -- Partikule, jejich syntagmatika a kumulace v mluvené češtině -- František Čermák -- Ještě ke srovnávacímu rozboru pražských a brněnských mluvených korpusů (PMK a BMK) -- Francois Esvan -- Sociolingvistické aspekty koncepce Korpusu školní komunikace a Korpusu neformální komunikace dětí a mládeže -- Hana Goláňová, Karina Matějů -- Variantnost některých podstatných jmen v mluveném korpusu -- Milena Hebal-Jezierska -- Ke spisovnosti a nespisovnosti v současném úzu -- Zdeňka Hladká -- Morfologické značkování mluvených korpusů, zkušenosti a otevřené otázky -- Dana Hlaváčková, Klára Osolsobě -- Reprodukce cizí / vlastní řeči v mluvených projevech -- (von prej no co budeme mít k vobědu / říkám no tak co chceš / -- a von já nevím ) -- Jana Hoffman nová, Ivana Kolářová -- K temporálním vlastnostem českých prealveolárních frikativ -- Veronika Homolková -- Variace v mluvené češtině v Čechách: sonda do ORAL2006 -- Vilém Kodýtek -- Anotace strukturálních metadat ve spontánní mluvené češtině -- Jáchym
Kolář -- Frazeologie v mluvených korpusech na základě PMK -- Marie Kopřivová -- Použití mluvených korpusů ve vývoji systému pro rozpoznávání českých přednášek -- Tomáš Mikolov, Ilya Oparin, Ondřej Glembek, Lukáš Burget, Martin Karafiát, Jan Černocký -- Rekonstrukce standardizovaného textu z mluvené řeči -- Marie Mikulova, Zdeňka Urešová -- Anotace orálních korpusů češtiny Olomoucký mluvený korpus jako model -- Petr Pořízka -- Tak trochu jiný korpus (Kvantitativní analýza audiovizuální reklamy) -- Markéta Pravdová -- Obecná čeština v korpusu ORAL2006 -- Věra Schmiedtová -- Částice vždyť, přece a jejich varianty v našich korpusech -- Martin Svášek -- Hovořený korpus slovenčiny -- Maria Šimková, Radovan Garabík, Agáta Karčová, Katarína Gajdošová -- Možnosti a meze zpracování slovotvorné problematiky v mluveném korpusu na příkladu formantu-dlo -- Michal Šulc -- Lexikální germanismy v dnešní mluvené češtině na základě dat z korpusu ORAL2006 -- Tamás Tölgyesi -- Reliabilita a validita popisných kategorií v Pražském fonetickém korpusu -- Jan Volín, Radek Skarnitzl, Pavel Machač, Jana Janoušková a Jitka Veron ková -- Diskrétnost řečových jednotek -- Miloslav Vondráček -- Regionální mluva a nivelizační tendence (se zaměřením na oblastí pohraničí a Prahu) -- Martina Waclawičová

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC