Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.6) Půjčeno:39x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2002
303 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7178-560-1 (brož.)
Obsahuje bibliografické odkazy
000099625
Úvodem ...13 // Část I // TEORETICKÉ PRINCIPY SOCIÁLNÍ SPRÁVY ...17 // 1 Správa, veřejná správa a samospráva ...19 - Bohumila Čabanová // Co je správa? ...19 // Jak souvisí správa s organizací a řízením? ...20 // Jaké druhy správy rozeznáváme? ...22 // Čím se liší a co mají společné veřejná správa a soukromá správa? ...22 // Co je veřejná záležitost a co je veřejný zájem? ...23 // Jaké jsou lúavní subjekty veřejné správy? ...24 // Jaké jsou nástroje veřejné správy? ...24 // Jaké organizační principy se uplatňují ve veřejné správě? ...24 // Co je působnost a pravomoc orgánů veřejné správy? ...26 // Co je státm’ správa a kdo jsou její nositelé? ...27 // Co je to veřejná samospráva? ...29 // Jaké má samospráva hinkce? ...30 // Jak do samosprávy zasahuje stát? ...31 // 2 Pojetí sociální správy ...33 - Igor Tomeš // Jak chápeme slovo sociální? ...33 // Jak je sociálni správa vnímána? ...33 // Je sociálni správa studijrum oborem? ...34 // Co je sociální správa? ...36 // Jak se vyvíjela sociální správa v Evropě a v české společnosti? ...37 // Jaká jsou pojetí sociální správy? ...42 // Jaké jsou soudobé změny v pojetí státní sociální správy? ...43 // Jaký systém výkladu sociální správy jsme zvolili? ...45 // 3 Soudobé systémy sociální správy ...47 - Igor Tomeš // Co je sociální systém? ...47 // Co rozumíme pod systémy sociální správy? ...48 // Jaké přístupy k sociální správě se v Evropě vyvinuly? ...49 // Jaké základní prvky tvoří soudobé systémy sociální správy v Evropě? ...52 // Jaký vliv mají mezinárodní struktury na vývoj systémů sociální správy // v Evropě? ...54 // Které evropské dohody nejvíce ovlivnily vjrvoj sociální správy v Evropě? 56 //
Co pro sociální správu znamená koncepce „Evropa obcí a regionů"? ...58 // Jaké systémové uspořádání sociální správy platí na našem území? ...59 // 4 Subjekty sociální správy ...61 - Igor Tomeš // Kdo může být subjektem sociální správy? ...61 // Kdo je povolán spravovat sociální sféru? ...62 // Mohou být subjekty sociální správy mezinárodru organizace? ...64 // Jaké role má státru sociální správa? ...64 // Jak fimguje demokratický stát jako subjekt? ...66 // Jak fungují samosprávné územiu celky jako subjekty? ...68 // Korporace a nadace jako sociální subjekty ...70 // Jak pozná občan, který orgán státní správy je kompetentním subjektem // v jeho případě? ...71 // Jak je občan ochráněn proti zneužití moci? ...72 // Kdy jsou nestátní organizace subjekty sociální správy? ...72 // Jaký je vztah neziskových organizací a veřejné správy? ...74 // Kdo jsou účastiuci - klienti sociální správy? ...74 // 5 Výstavba sociální správy ...77 - Ladislav Průša, Igor Tomeš // Co rozumíme výstavbou sociální správy? ...77 // Jaké jsou základní rozdíly mezi systémy sociální ochrany obyvatelstva? . 78 // Jakou má sociální správa povahu? ...81 // Jaké role mají ústřední orgány sociáliu správy? ...82 // Jaká je role místních článků státm’ správy? ...83, // Jaká je role samosprávných krajů? ...83 // Jaké je postavení obce? ...83 // Jaké aspekty při koncipování sociální správy nelze přehlédnout? ...84 // Jak ovlivní reforma veřejrié správy roli jednotlivých subjektů v systému sociální ochrany obyvatelstva? ...86 // Jaké právní předpisy upravují institucionální uspořádání jednotlivých systémů sociální ochrany obyvatelstva? ...86 // Jakými nástroji se mohou upravovat vztahy mezi subjekty v oblasti sociální správy? ...87 //
6 Financování sociální správy ...89 - Igor Tomeš // Jaké náklady má sociální správa? ...89 // Jak se financuje veřejná sociální správa? ...90 // Jaké jsou principy pro financování veřejné sociální správy? ...92 // Kdo financuje sociáliu správu? ...93 // Jakými metodami lze financovat sociální správu? ...96 // Jak se financuje státru sociální správa ze státního rozpočtu? ...96 // Jak se financuje státní politika zaměstnanosti? ...97 // Jak se financují veřejnoprávní fondy kapitalizační technikou? ...98 // Jak se financují doplňkové sociální soustavy? ...99 // Jak může stát podporovat financování nestátní sociální správy? ...100 // Jak by stát mohl podporovat nestátní organizace v ČR? ...102 // Jak se financují nestátní organizace metodou sporizorskou? ...104 // Co financují zaměstnavatelé? ...104 // Jaké role může ve financování sociální správy hrát občan? ...106 // Pod jakou kontrolou jsou veřejné peníze? ...107 // Jaká základm’ pravidla platí pro rozvoj finančrúho managementu v organizaci? ...107 // 7 Výkon sociální správy ...109 - Ladislav Průša, Igor Tomeš // Jakými obecnými principy se řídí sociální správa? ...109 // Jaká jsou obecná pravidla pro výkon veřejné správy, která platí i pro sociální správu? ...110 // Jaké jsou základní zásady výkonu veřejnoprávní sociální správy? ...111 // Jaké hlavní aspekty je nutno respektovat při výkonu sociální správy // např. v oblasti sociálních služeb? ...111 // Jaká kritéria je nutno mít na zřeteli při vypracování sociálně-demografické analýzy a komunitního plánu rozvoje obce? ...112 // Jaký je vhodný charakter doporučených ukazatelů vybavenosti územruch celků? ...114 //
Jaké principy je nutno mít na zřeteli při zpracování sociálně-demografické analýzy obce (územního celku) a při tvorbě jejího komimitního plánu rozvoje? ...115 // Jaké cíle má zpracováru sociálně-demografické analýzy obce (územního celku) a komunitního plánu rozvoje? ...115 // Jsou v jiných oblastech zpracovávány obdobné analýzy a projekce? ...117 // Jak se sleduje vývoj sociálních jevů? ...118 // Jak se rozhoduje a jaká jsou pravidla pro rozhodování? ...118 // Jak lze vymáhat výkon rozhodnutí? ...119 // Jaké jsou druhy právních předpisů a jaký je vztah mezi nimi? ...120 // Dozví se občan o možnostech řešení vlastní sociální situace? ...124 // Jak se má rozvíjet styk s veřejností? ...125 // 8 Procesy v sociální správě ...127 // Kristina Koldinská // Co je to řízení? ...127 // Jaká známe řízem’ v sociální správě? ...129 // Jaké obecné principy se uplatňují v procesech v sociální správě? ...130 // Jaké principy se uplatňují ve správním řízení (procesu)? ...133 // Jaké principy se uplatňují v občanskoprávním řízení? ...135 // Jaké činnosti se vykonávají v řízení? ...137 // 9 Státní služba ...141 - Bohumila Cabanová // Co je státní služba? ...141 // Jaká je úloha zaměstnanců veřejné správy? ...142 // Jaké jsou přístupy ke státní službě? ...142 // Jaké úkoly má personální politika ve státní službě? ...143 // Jaká jsou specifika zaměstnání ve státní službě? ...144 // Co je etika a kultura státní služby? ...145 // Jaké jsou předpoklady pro výkon státru služby? ...146 // Jaká práva a povirmosti mají státní zaměstnanci? ...147 // Část II // ZÁKLADNÍ ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍ SPRÁVY ...149 // 10 Sociálně-právní ochrana ...151 - Kristina Koldinská // Co je sociálně-právní ochrana dětí? ...152 //
Co je sociálně-právní ochrana zdraví? ...155 // Co je bezpečnost a ochrana zdraví při práci? ...157 // Co je ochrana před diskriminací v pracovním právu? ...159 // 11 Správa zaměstnanosti ...161 - Bohumila Čabanová // Co je zaměstnanost? ...161 // Co je trh práce a jak se vyvíjel? ...163 // Má občan právo na práci a na zaměstnání? ...164 // Jaké jsou úkoly státu na úseku zaměstnanosti? ...165 // Co je to aktivní politika zaměstnanosti a jaké jsou její hlavru nástroje? ...167 // Jakou úlohu má MPSV ČR v oblasti zaměstnanosti? ...169 // Jaké postavení, organizaci a úkoly má Správa služeb zaměstnanosti // ČR? ...170 // Co jsou úřady práce, jakou mají organizaci a jaké mají úkoly? ...171 // Jaké role hrají v politice zaměstnanosti nestátru organizace? ...171 // Jsou u nás soukromé agentury práce a jaké je jejich postavení? ...172 // Jak se financuje politika zaměstnanosti? ...172 // 12 Zdravotní správa ...175 - Petr Tröster // Co je „veřejné zdravotnictví" a jaké jsou jeho úkoly? ...176 // Jaká je česká právní úprava ochrany veřejného zdraví? ...177 // Co je zdravotní pojištění? ...179 // Jakými principy se zdravotní pojištění řídí? ...179 // Které osoby jsou kryty veřejným zdravotním pojištěním? ...180 // Kdo jsou plátci pojistného a jaká je jeho výše? ...181 // Kdo je poskytovatelem zdravotiu péče a jak se lze práva na tuto péči domáhat? ...181 // Jaké jsou úkoly státní správy v oblasti zdravotního pojištění? ...182 // Jaké je právní postavení zdravotiuch pojišťoven a jejich orgánů? ...183 // 13 Správa sociálního pojištění ...185 - Igor Tomeš // Kdo v České republice spravuje sociální zabezpečení a pojištění? ...185 // Jaké agendy spravuje ČSSZ? ...186 // Jaký je vztah CSSZ k MPSV ČR a jiným orgánům státní správy? ...187 //
Co jsou to detašovaná pracoviště ČSSZ (DP ČSSZ) a jaká je jejich úloha? ...188 // Co spravují okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ)? ...189 // Která OSSZ je pro pojištěnce místně příslušná? ...190 // Jak se spravuje nemocenské pojištění v organizacích? ...191 // Jak se spravuje nemocenské pojištění malých organizací? ...191 // Jaké povirmosti mají v nemocenském a důchodovém pojištění občané? ...192 // Jak se posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost občanů? ...192 // Jak se kontroluje posuzování dočasné pracovru neschopnosti a dodržováru léčebného režimu práce neschopnými občany? ...193 // Jak se spravuje nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)? ...194 // Kdo spravuje sociální zabezpečení příslušníků ozbrojených sil? ...194 // Jaké role v sociálním pojištění mohou hrát obce? ...195 // 14 Doplňkové penzijní připojištění ...197 - Igor Tomeš // Co je doplňkové důchodové pojištění v evropském kontextu? ...197 // Jaká je základní koncepce penzijního připojištění v ČR? ...199 // Jaká je organizace penzijního připojištění v ČR? ...200 // Jaké garance poskytuje stát účastníkovi? ...200 // Jaké dávky lze penzijním připojištěním získat? ...201 // Jak se občan může připojistit? ...202 // Jaké jsou možnosti účastmka pro placení příspěvků? ...202 // Jak přispívá stát? ...203 // Jak se vypočítávají dávky? ...204 // Jak se rozhodovat při výběru penzijriího fondu? ...205 // Jaká je pravděpodobná budoucnost penzijního připojištění v CR? ...206 // 15 Správa státní sociální podpory ...207 - Igor Tomeš // Co je systém státní sociální podpory? ...207 // Kdo v České republice spravuje státní sociální podpory? ...209 // Kdo má nárok na dávku a kdy? ...209 //
Jak se žádá o dávku stá tm’sociální podpory? ...211 // Jak se zahajuje a jak probíhá řízení o žádostech? ...212 // Jak se dávky vyplácejí? ...213 // Jaké povinnosti má oprávněná osoba? ...214 // Jak se vede evidence o oprávněných osobách a vyplácených dávkách? ...214 // Jak se provádí kontrolru činnost? ...214 // 16 Správa sociální péče ...217 - Ladislav Průša, Igor Tomeš // Kdo v České republice spravuje sociální péči? ...218 // Jaké agendy orgány sociální péče spravují? ...219 // Jaký je vztah MPSV ČR a jiných orgánů státní správy k orgánům sociální péče? ...222 // Který orgán sociální péče je pro žadatele místně příslušný? ...222 // Jaké povinnosti v sociální péči mají občané? ...223 // Jak se kontroluje poskytování sociální péče? ...224 // 17 Správa sociálních služeb ...225 - Kristina Koldinská // Jaká jsou specifika správy sociálních služeb? ...225 // Jak se vykonává správa sociálmch služeb v ČR? ...226 // Jaké sociální služby mohou poskytovat veřejnoprávru subjekty? ...227 // Za jakých podmínek mohou v ČR poskytovat sociální služby soukromoprávní subjekty? ...227 // Co jsou dotace? ...230 // Akreditace - cesta k lepším sociálním službám? ...230 // 18 Příbuzné správy se sociálními prvky ...233 // Ladislav Průša // S jakými dalšími sociálními činnostmi se setkáváme ve zdravotnictví? ...233 // S jakými sociálními činnostmi se setkáváme ve školství? ...234 // S jakými sociálními činnostmi se setkáváme v bytové politice? ...235 // S jakými sociálními činnostmi se setkáváme v přistěhovalectví a migraci? 236 // Část III // ORGÁNY VEŘEJNÉ SOCIÁLNÍ SPRÁVY ...239 // 19 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) ...241 - Lucie Benešová // Kdy vzniklo MPSV ČR? ...241 //
Jaké úkoly MPSV ČR plní? ...242 // Které instituce MPSV ČR řídí? ...243 // Jak je MPSV ČR řízeno? ...243 // Jaké poradní orgány má ministr práce a sociálních věcí? ...246 // Jak je MPSV ČR organizováno? ...248 // Co je obsahem organizačního řádu MPSV ČR? ...248 // Jak jsou upraveny pracovněprávní poměry zaměstnanců MPSV ČR? ...249 // Jakou strategii sleduje současné MPSV ČR? ...249 // 20 Střední článek ve státní sociální správě ...253 - Igor Tomeš // Jaká je role okresního úřadu? ...253 // Jaká je role krajského úřadu? ...255 // Jaké je postavení hlavního města Prahy? ...256 // 21 Obec v sociální správě ...257 - Igor Tomeš // Jaké je postavení obce? ...257 // 22 Nestátní organizace a jejich postavení v sociální správě ...261 - Jiřina Šiklová // Co jsou nestátní organizace? ...261 // Co v demokratickém státě znamená „občanská společnost"? ...262 // Proč vznikají v demokratickém státě občanské společnosti a občanské organizace třetího sektoru? ...263 // Proč se obnovuje občanská společnost a vyvíjí legislativa pro třetí sektor v ČR až v posledních deseti letech? ...264 // Na jakém právním základu působí třetí sektor? ...265 // Jaké jsou nejčastější formy neziskových organizací? ...266 // Jaký je rozdíl mezi občanským sdružením, obecně prospěšnou společností, nadací a nadačními fondy? Co mají společného a v čem se liší? ...268 // Jak se zakládají a registrují neziskové, občanské organizace? ...269 // Proč nemůže stát ani soukromník dělat totéž, co dělají občané sdružení v obecně prospěšné organizaci nebo občanském sdružeru? ...270 // Může třetí sektor řešit skupinové a specifické zájmy menšin? ...270 // Je možná spolupráce nestátních organizací se státní sociální správou? ...271 //
Jak a z čeho jsou financovány nestátní organizace a jak si mohou zachovat svou nezávislost, když dostávají peníze z různých nadací, granty od ministerstev a často i soukromých firem? ...271 // Jak se ruší organizace třetího sektoru a co se stane, když zaniknou? ...272 // Část IV // ŘÍZENÍ ...275 // 23 Správní řízení a správní řád ...277 - Kristina Koldinská // Jaká jsou specifika správního řízení v sociální správě? ...277 // Které subjekty provádějí správní řízeru v sociální správě? ...278 // Co je správní řád? ...279 // Co znamená subsidiární působnost správního řádu? ...280 // Co je správní řízení podle správního řádu? ...280 // Kdo se může řízeru účastnit? ...280 // Kdo může být účastníkem správního řízení? ...281 // Můžete se ve správium řízení nechat zastupovat? ...282 // Jak se zahajuje správní řízení? ...282 // Co je protokol? ...283 // Je možné nahlížet do spisu? ...283 // Jak se doručuje? ...283 // Lze již jednou započaté správru řízení přerušit? ...284 // Kdy může být správní řízení zastaveno? ...285 // Jaké důkazy se ve správním řízení předkládají? ...285 // Je povinná osobní účast při jednání v řízení? ...286 // Jak má vypadat rozhodnutí? ...287 // Jak se od sebe liší právní moc a vykonatelnost rozhodnutí? ...288 // Kdo nese náklady správního řízení? ...289 // Jaké opravné prostředky lze podle správního řádu použít při nesouhlasu se správním rozhodnutím? ...290 // Jak je možné se odvolat? ...290 // Jak se obnovuje správní řízení? ...291 // Jak se přezkoumává rozhodnutí mimo odvolací řízení? ...292 // 24 Řízení ve věcech soukromoprávních ...295 - Kristina Koldinská // Jak se liší řízení ve věcech soukromoprávních od řízení správního? ...295 //
Kdy se v sociální správě použije občanské soudní řízení? ...296 // Jak je právně upraveno správní soudnictví? ...296 // Jak se postupuje v běžném občanskoprávním řízení? ...298 // Jak je uspořádána justice v České republice? ...298 // Jak se zahajuje řízení před civilním soudem? ...300 // Co musí podání obsahovat, aby bylo možné ho označit jako žalobu? ...300 // Jak budete dále v řízení postupovat? ...301 // Závěr ...303
(OCoLC)51190998
cnb001089413

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC