Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
1. vyd., dotisk
Praha : Polyglot, 1997
281 s.

objednat
ISBN 80-901988-6-4 (brož.)
Obsahuje ilustrace, mapky, tabulky, úvod, klíč, přílohy (přehled gramatiky, poznámka k novým pravidlům německého pravopisu, slovník)
Němčina - učebnice pro jazykové školy
Němčina - učebnice středošk.
000100552
Obsah // ÚVOD 7 // 1. Kulturelles Leben: Interview mit der Schauspielerin Juliane Eschholz 8 // Opakování gramatiky: Préteritum a perfektum - Pořádek slov ve větě jednoduché souvětí // Nová gramatika: Základní pravidla slovosledu jednoduché věty - Některé typy vedlejších vět // 2. Mode: Auf der Modenschau 22 // Opakování gramatiky: Skloňování podstatných jmen v jednotném čísle - Skloňování podstatných jmen v množném čísle - Přivlastňovací zájmena - Tázací zájmena Nová gramatika: Skloňování přídavných jmen (po členu určitém a neurčitém) - Tázací zájmena - Použití Ende a Schluß - Použití endlich, schließlich - Slovesa holen -bringen - tragen a probieren - anprobieren // 3. Im Warenhaus: Der Kaufhausdetektiv und der Ladendieb 36 // Opakování gramatiky: Skloňování osobních zájmen - Neurčitá zájmena - Možnosti vyjadřování záporu v němčině - Doch v odpovědi na zápornou otázku Nová gramatika: Neurčitá zájmena - Ukazovací zájmena - Zájmena einer, keiner, meiner - Překlad českého ještě ne, užne - Příslovce s předponami irgend- / nirgend- // 4. Orientierung in der Stadt: Ein Stadtrundgang durch Prag 50 // Opakování gramatiky: Rozkazovací způsob - Stehen - (sich) stellen, liegen - (sich) legen, sitzen - (sich) setzen - Předložky se 3. pádem - Předložky se 4. pádem - Předložky se 3. a 4. pádem - Základní číslovky // Nová gramatika: Předložky se 2. nebo 3. pádem - Řadové číslovky - Použití der zweite - der andere - Směrová příslovce - Slovesa sich ansehen - besichtigen // 5. Wohnen (Wohnlage, Wohnformen): Und Ihre Meinung? 64 // Opakování gramatiky: Časování sloves v přítomném čase - Neurčitý podmět man -Podmět vyjádřený neurčitým zájmenem es // Nová gramatika: Vespolné zájmeno einander - Infinitiv závislý na podstatném a přídavném jménu - Infinitiv závislý na slovesu -
Podmět vyjádřený neurčitým zájmenem es - Použití Platz, Stelle, Ort // 6. Lektüre: E. M. Remarque: Drei Kameraden 78 // Wiederholung: Was für ein langweiliger Freitag - Ein Besuch in Český Krumlov -Buchbesprechung // 7. Sport: Aus der Sendung „Tore, Punkte, Meisterschaft“ 92 // Opakování gramatiky: Časové údaje - Zájmenná příslovce // Nová gramatika: Vazba sloves - Nepřímé otázky - Vedlejší věty způsobové - Vztažné věty - Tvoření slov // 8. Gesundheit (Verletzungen, Zivilisationskrankheiten): Bein in Gips 106 // Opakování gramatiky: Stupňování přídavných jmen - Stupňovaná přídavná jména v přísudku - Stupňování příslovcí - Sloveso tun // Nová gramatika: Porušování větného rámce po wie a ais - Stupňovaná přídavná jména v přívlastku - Tvary příslovcí na -(e)stens, -st - Použití machen a tun // 5 // 9. Schulsystem: Im Abteil 120 // Opakování gramatiky: Slovesa s neodlučitelnými a odlučitelnými předponami -Sloveso werden // Nová gramatika: Určování rodu podstatných jmen - Infinitivní konstrukce s zu, um ... zu - Modálni částice - Slovesa akzeptieren - annehmen - aufnehmen - empfangen // 10. Landeskunde (Österreich): Die Republik Österreich stellt sich vor 134 // Opakování gramatiky: Zeměpisné názvy // Nová gramatika: Jména obyvatel - Přídavná jména odvozená od geografických názvů a jmen obyvatel - Skloňování zeměpisných názvů - Další příklady slabého skloňování podstatných jmen - Příčestí přítomné a minulé - Zpodstatnělá přídavná jména a příčestí - Zlomky, desetinná čísla, procenta // 11. Gastronomie: Im Restaurant „Zur lustigen Witwe“ 148 // Opakování gramatiky: Míra, hmotnost a množství po číslovkách Nová gramatika: Konjunktiv préterita a opisná forma würde + infinitiv - Skloňování přídavného jména bez členu -
Zpodstatnělá přídavná jména ve spojeních s neurčitými zájmeny - Vazby některých podstatných a přídavných jmen - Vynechávání členu u podstatných jmen // 12. Landeskunde (Deutschland): Per Anhalter durch Deutschland 162 // Wiederholung: Ein Unglück kommt selten allein - Aus dem Leben eines Idols - Ist der Sport noch sauber? // Lektüre: Die Bremer Stadtmusikanten - Der Fuchs und der Ziegenbock // Mapy 178 // Pracovní sešit 181 // Klíč k pracovnímu sešitu 253 // I. Příloha - Přehled gramatiky // II. Příloha - Poznámka k novým pravidlům německého pravopisu // III. Příloha - Slovník Použité grafické značky

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC