Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:9x 
BK
1. vyd.
Praha : Polyglot, 1999
292 s.,[47] s.příl. : il.

objednat
ISBN 80-86195-05-8 (brož.)
Obsahuje ilustrace, mapy, úvod, pracovní sešit, klíč k pracovnímu sešitu, 4 přílohy (Poznámka a cvičení k novým pravidlům německého pravopisu, Přehled gramatiky, Slovník gramatických pojmů, Slovník)
Němčina - učebnice středošk.
000100554
Obsah // Úvod 7 // 1. Familie: Familie im Wandel 8 // Opakováni gramaliky: Trpný rod - Slovosled ve vrtě jednoduché - Zápor Nová gramatika: Opisy trpného rodu - Aktuální členěni větné - Další možnosti vyjádřeni záporu - Použití kein a nich! - Zápor u verbonominálnich spojení - Záporka nicht a jeji postaveni ve větě // 2. Jugend: Die Jugend von heute! 22 // Opakováni gramatiky: Konjunktiv II - Užití konjunktivu II ve větách vedlejších Nová gramatika: Konjunktiv II průběhového trpného rodu - Užiti konjunktivu II ve větách hlavních - Užiti slovesa sollen v podmínkových větách - Vedlejší věty pfi-pustkové - Slovesa einverstanden sein - einwilligen - übereinstimmen - zustimmen // 3. Zeitungsdeutsch: Internet-Abteil im Eisenbahnwaggon ... 36 // Opakováni gramatiky: Vlastni jména osob - Vztažné věty // Nová gramatika: Konjunktiv I a jeho použiti - Skloňováni vlastních jmen osob s titulem // 4. Dienstleistungen: Stets zu Diensten! SO // Opakováni gramaliky: Infinitiv - Infinitivnl konstrukce - Způsobová slovesa Nová gramatika: Infinitiv minulý trpný (průběhový) - Užiti způsobových sloves (subjektivní význam, vyjádřeni míry pravděpodobnosti, možnosti jejich opisu) -Sloveso werden ve významu domněnky // 5. Sozialsystem: „Hier werden Seufzer viel gezählt ..." 66 // Opakováni gramatiky: Zvláštnosti tvoření minulých časů sloves - Ersatzinfinitiv -Množné číslo podstatných jmen // Nová gramatika:
Kolísáni slabého a silného časováni v préteritu a v perfektu - Pravidelné formy préterita vedle nepravidelně tvořeného přlčestl a naopak - Zvláštnosti tvořeni množného čísla - Pluralia tantum - Singularia tantum - Rozdílné číslo podstatných jmen v češtině a v němčině // 6. Lektüre: Franz Kafka: Der Prozess (Erstes Kapitel) 80 // St, Zweig: Die unsichtbare Sammlung - Th. Mann: Mario und der Zauberer -L. Feuchtwanger: Jud Süß // 7. Konsum: Schöne neue Konsumwelt 96 // Opakováni gramaliky: Předložky - Párové spojky - Vedlejší věty způsobové Nová gramatika: Další předložky se 3.. 4. a 2. pádem - Vedlejší věty způsobové lindem; dadurch, dass; während; soviel; soweit; je nachdem + tázací slovo: wie) // 8. Ausländer in Deutschland: Fremd ist der Fremde ... 110 // Opakování gramatiky: Vedlejší věty přípustkové // Nová gramatika: Vedlejší věty přípustkové (dokončeni) - Spojeni přídavné jméno + přídavné jméno / přičesti (stupňováni) - Zesilování, resp. zeslabováni stupňovaných tvarů přídavných jmen (příslovcí) - Jazykové prostředky pro vyjádřeni vysokého stupně vlastnosti - TVořenl přídavných jmen a příslovci pomoci přípon - Kolísáni v rodu podstatných jmen // 5 // 9. Technik: Als Adam grub und Eva spann, ... 124 // Opakováni gramatiky: Časové věty // Nová gramatika: 2. budoucí čas - Vyjadřováni předčasnosti v přítomnosti, resp. v budoucnosti - Slovesné časy
- DalSI možnosti vyjadřováni podmínky // 10. Reisen: Unterwegs ... 138 // Opakováni gramaliky: Zájmeno es // Nová gramatika: Možnosti vyjadřováni českého vidu v němčině - Možnosti opisu rozkazovacího způsobu - Sloveso lassen - Zájmeno es ve funkci korelátu v souvětích - Tragen (ab-, auf-, be-, bean-, bei-, ein-, er-, nach-, über-, ver-) // 11. Deutsche Geschichte: .Jetzt wächst zusammen, ...“ 152 // Opakováni gramatiky: Předponová slovesa // Nová gramatika: Další příklady předponových sloves - Další vazby sloves, podstatných a přídavných jmen - Vazby německých sloves s podstatnými jmény // 12. Lektüre: Heinrich Böll: Es wird etwas geschehen 166 // F. Dürrenmatt: Der Verdacht - J. ?. Simmel: Liebe ist nur ein Wort - P. SUskind: Das Parfüm // Mapy 185 // Pracovní sešit 189 // 1. lekce 190 // 2. lekce 196 // 3. lekce 202 // 4. lekce 208 // 5.lekce 214 // 6. lekce 220 // 7. lekce 226 // 8. lekce 232 // 9. lekce 238 // 10. lekce 244 // 11. lekce 250 // 12. lekce 256 // Klíč ? pracovnímu sešitu 263 // I. Príloha - Poznámka a cvičení ? novým pravidlům německého pravopisu // II. Příloha - Přehled gramatiky // III. Příloha - Slovník gramatických pojmů // IV. Příloha - Slovník // Použité grafické značky: // ??] nová gramatika P .PŽ text pouze na kazetě text v knize a na kazetě // opakováni gramatiky tóll úloha ke konverzaci ? // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC