Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:12x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 1997
173 s.

objednat
ISBN 80-7184-348-2 (brož.)
Obsahuje předmluvu, staroslověnsko-český slovníček
Staroslověnština - texty - učebnice vysokošk.
000100563
169 // OBSAH // PŘEDMLUVA... 3 // VÝSLOVNOST... 5 // STAROSLOVĚNSKÁ GRAFIKA A GRAFICKÉ ZNAČKY... 7 // L RUKOPISY A NÁPISY Z 9. - 11. A POČÁTKU 12. STOLETÍ // A) Rukopis staroslověnštiny moravského typu // Kyjevské listy s paralelním zněním latinským.. // B) Kánon rukopisů a nápisů klasické staroslověnštiny (bulharsko - makedonských) // 1. Kodex Zografský... // a) J 1.1 - 10 s paralelním zněním řeckým... // b) L 2.40 - 51 s paralelním českým překladem dle bible Kralické // c) Mc 5.35 -43 ... // d) L 15.11 -32 // 2. Kodex Mariánský // a) L 4.21 -30... // b) Mt 25.1 - 13 s paralelním zněním dle kodexu Assemanova // 3. Kodex Assemanův... // a) Mt 18.23 - 35 s paralelním zněním řeckým... // b) L 6.31 -36... // 4. Boianský palimpsest... // J 19.6- 19... // 5. Evangelní listy Ochridské... // J 20.19-25 ... // 6. Žaltář Sinaiský... // a) Ps 48.1 - 12... // b) Ps 101.2 - 12 s paralelním zněním řeckým... // c) Ps 118.22 - 29 s paralelním českým překladem dle ekumenického vyd. bible.. // 7. Euchologium Sinaiské... // a) Modlitby při sázení vína (13?9 - 14a9) a po obědě (17b5 - 17)... // b) Činb nadb ispovědajoštiimb s? (66b 1 - 67a8)... // c) Svatojimramská modlitba (72a5 - 73al) s paralelním zněním starohornoněmeckým // d) Zapovědí sv tyichb otbcb (102b2 - 26) s paralelním českým překladem... // 8. Clozův sborník... // 9 // 17 // 18 18 19 // 19 // 20 21 21 22 23 // 23 // 24 // 24 // 25 // 26 26 27 27
// 27 // 28 29 // 29 // 30 // 30 // 31 // 170 // a) Z Metodějovy homilie s paralelním českým překladem... 32 // b) Z Epifaniovy homilie s paralelním zněním řeckým... 33 // 9. Rvlské hlaholské listy... 33 // L. 2, sl. 2.16-3.15... 34 // 10. Savvina kniga... 34 // a) Mt20.1 - 10; L 1. 32 - 38 ... 35 // b) L 8.13 - 15, 12.21 a 7.1 - 4 s variantami z jiných staroslověnských evangelních kodexů .. 36 // 11. Listy Undolského... 36 // Celý text... 37 // 12. Eninskv apoštol... 37 // Gal 4.22 - 30 s paralelním zněním řeckým... 38 // 13. Kodex Supraslskv... 39 // a) Úryvek z Života sv. Konona (43.12 - 45.1) s paralelním českým překladem... 40 // b) Úryvek z homilie Jana Zlatoústého na Zelený čtvrtek (424.15 - 427.22)... 41 // c) Úryvek z homilie Jana Zlatoústého na svatodušní neděli (325.4 - 326.7) s paralelním // zněním dle Clozova sborníku (lai - lb5)... 42 // 14. Chilandarské listy... 43 // lAal - IBal s paralelním zněním řeckým... 44 // 15. Nápis cara Samuila... 44 // Text s paralelním českým překladem... 45 // 16. Nápis Mostičův... 45 // Text s paralelním českým překladem... 45 // C) Rukopis staroslověnštiny panonskoslovinského typu // Frizinské památky... 45 // ? // Úryvek z výzvy ? pokání s paralelním rekonstruovaným zněním cyrilicí dle Weingarta. 46 // D) Rukopis staroslověnštiny českého typu // Pražské zlomky hlaholské... 47 // Text... 48 // E) Rukopis a nápis staroslověnštiny charvátského
typu // 1. Hlaholské listy vídeňské... 50 // Text... 51 // 2. Baščanská deska... 51 // Text... 52 // F) Rukopisy staroslověnštiny ruského typu // 1. Ostromirův evangeliář... 52 // a) Mt 26.69 - 74 ... 53 // 171 // b) L 14.16-23... 53 // 2. Mstislavovo evangelium... 53 // a) J 8.12 - 20 s paralelním zněním dle kodexu Zografského... 53 // b) Mt 11.20 - 26 s paralelním zněním dle kodexu Mariánského... 54 // 3. Jevgeniiův žaltář... 54 // a) Ps 85.5 -lis paralelním zněním dle žaltáře Sinajského... 55 // b) Ps 88.5 - 9 s paralelním zněním dle žaltáře Sinajského... 55 // 4. Minea Dubrovského... 55 // Text... 56 // 5. Izbornik 1076 g... 56 // Text... 56 // 6. Sinaiský paterik... 57 // Text... 57 // 7. Život Kondratův... 58 // Text s paralelním zněním dle kodexu Supraslského... 58 // G) Rukopis církevní slovanštiny srbské redakce // Miroslavovo evangelium... 59 // J2.1-11 ... 59 // II. LITERÁRNÍ TEXTY IX: - XI. STOLETÍ POLOZENE V MLADŠÍCH OPISECH // A) Texty velkomoravské // 1. Život Konstantinův... // Kap. II a XIV - XVIII s paralelním českým překladem... // 2. Život Metodějův... // Kap. II - XVII s paralelním českým překladem... // 3. Proglas ? evangeliu... // Text s paralelním českým překladem... // 4. Prozaická předmluva Konstantina Filozofa ? evangeliu... // Text s paralelním českým překladem... // 5. Liturgicky kánon ? uctění památky Dimitriie Soluňského... // 9. píseň s paralelním českým
překladem... // 6. Legenda Chersonská... // Úryvek z textu s paralelním českým překladem... // 7. Zákon sudnvi liudem... // §§ 2, 5, 9, 11, 14, 18, 23, 24 a 29 s paralelním českým překladem... // 8. Pochvala Cyrilovi... // 60 // 61 // 70 // 70 // 79 // 80 82 82 // 83 // 84 // 85 // 85 // 86 86 // 88 // 172 // a) Úryvek z 1. redakce s paralelním českým překladem... 89 // b) Úryvek z 2. redakce s paralelním českým překladem... 89 // 9. Pochvalné slovo Cyrilovi a Metodějovi... 90 // Úryvek z textu s paralelním českým překladem... 90 // B) Texty bulharské // 1. Traktát mnicha Chrabra o slovanském písmu... 91 // Text s paralelním českým překladem... 91 // 2. Život Naumův... 95 // Úryvek z textu s paralelním českým překladem... 95 // 3. Z díla Jana Exarchy Bulharského... 96 // a) Prolog ? evangeliu s paralelním českým překladem... 97 // b) Z Šestodněvu: Popis Symeonova dvora s paralelním českým překladem... 97 // 4. Proložní život Konstantinův a Metodějův... 98 // Text s paralelním českým překladem... 98 // 5. Z akrostichovych kánonů Konstantina Prěslavského... 99 // Text... 100 // 6. Kliment Velickv: Pochvalné slovo archandělovi Michailovi... 100 // Úryvek textu... 101 // C) Texty české // 1. Život knížete Václava... 102 // a) Úryvek z redakce vostokovovské s paralelním českým překladem... 103 // b) Úryvek z redakce minejní s paralelním českým překladem... 103 // c) Úryvek z redakce charvátskohlaholské
s paralelním českým překladem... 104 // 2. Druhá staroslověnská legenda o sv. Václavu... 105 // ???. IV a XVIII s paralelním českým překladem... 105 // 3. Liturgicky kánon ? uctění památky sv. Václava... 106 // 7. a 8. píseň s paralelním českým překladem... 106 // 4. Život sv. Víta... 108 // Úryvek textu s paralelním zněním latinským a s českým překladem... 108 // 5. Život sv. Benedikta... 110 // Úryvek textu... 110 // 6. Besedy Řehoře Velikého na evangelium... 110 // Úryvek textu s paralelním zněním latinským... 111 // D) Texty ruské // 1. Slovo o zákoně a milosti kyjevského metropolity Ilariona... 112 // Ukázka textu s paralelním českým překladem... 112 // 173 // 2. Nestorův Život Feodosije Pečerského... // Úryvek textu s paralelním českým překladem... // SLOVNÍČEK STŘEDOVĚKÝCH KŘESŤANSKÝCH REÁLIÍ VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE... // 1. Chrestomatie, antologie, výbory textů a jejich překladů // 2. ? textologickému zkoumání skupin textů, rukopisů nebo literárních druhů a žánrů // 3. Ke vzniku staroslověnštiny a lokálních redakcí církevní slovanštiny... // 4. ? začlenění staroslověnských a církevněslovanských památek do rámce starých slovanských literatur národních... // 5. ? slovní zásobě staroslověnštiny // 6. ? pojmům ze středověkých a křesťanských reálií // 7. Bibliografie, encyklopedie... // ZKRATKY ČASOPISŮ... // TABULKA HLAHOLSKÉ A CYRILSKÉ ABECEDY
STAROSLOVĚNSKO - ČESKÝ SLOVNÍČEK... // OBSAH... // 113 // 113 // 115 // 129 // 130 // 130 // 131 // 131 // 132 132 132 134 136 139 169

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC