Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.8) Půjčeno:7x 
BK
Slovník
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2006
206 s.

objednat
ISBN 80-7367-099-2 (váz.)
angličtina
Obsahuje bibliografické odkazy
Filozofie kultury - slovníky terminologické
Kulturologie - slovníky terminologické
000100898
Úvod... 9 // A // Adorno, Theodor... 19 // Aktivní publikum... 19 // Alienace ... 20 // Althusser, Louis... 20 // Angová, Ian... 21 // Antiesencialismus ... 21 // Archeologie ... 22 // Artikulace... 22 // Autenticita... 23 // Autor... 24 // Avantgarda... 25 // B // Bachtin, Michail... 26 // Barthes, Roland... 26 // Baudrillard, Jean... 27 // Bennett, Tony... 27 // Bežná kultura... 27 // Bhabha, Homi, ?... 28 // Bourdieu, Pierre... 28 // Brikoláž... 29 // Butlerová, Judith... 29 // C // Centrum pro současná kulturální studia 30 // Common sense... 31 // č // Časoprostorová geografie... 32 // Černý Atlantik... 32 // Čtení ... 33 // D // De Certeau Michael... 35 // Dekonstrukce... 35 // Deleuze, Gilles... 36 // Deregulace... 36 // Derrida, Jacques... 37 // Determinismus... 37 // Dezorganizovaný kapitalismus... 38 // Dialogičnost... 38 // Diaspora... 39 // Diference... 40 // Différance... 40 // Diskurz... 41 // Diskurzivní analýza... 42 // Dozor... 43 // E // Écriture feminine... 44 // Emoce... 44 // Enkulturace ... 45 // Epistémé... 46 // Epistemologie... 46 // Esencialismus... 46 // Estetika... 47 // Etnicita... 48 // Etnocentrismus... 49 // Etnografie... 50 // Evoluční psychologie ... 51 // F // Falocentrismus... 52 // Femininita... 52 // Feminismus... 53 // Fiske,John... 54 // Flanér... 54 // Foucault, Michel... 55 // Freire, Paulo... 55 // Freud, Sigmund... 55 // Fundamentalismus... 56 // G // Geertz, Clifford... 57 // Gender... 57 // Genealogie... 58 // Giddens, Anthony ... 58 // Gilroy, Paul... 59 // Globalizace... 59 // Glokalizace... 60 // Governmentalita... 61 // Gramsci, Antonio... 61 // Grossberg, Lawrence... 62 // H // Habermas, Jürgen... 63 // Habitus... 63 // Hall, Stuart... 64 // Haraway, Donna... 64 // Hartley, John... 64 // Harvey, David... 65 // Hebdige, Dick... 65 // Hegemonie... 65 // Hermeneutika... 67 // Hodnoty... 67 //
Hoggart, Richard... 68 // Holismus... 68 // Homologie... 69 // hooks, bell - též Gloria Watkinsová — 70 // Humanismus... 70 // Hybridita... 71 // Hyperrealita... 72 // I // Ideální řečová situace ... 73 // Identifikace... 73 // Identita... 74 // Ideologický státní aparát... 75 // Ideologie... 76 // Imaginární komunita... 78 // Intelektuálové... 78 // Intertextualita // Irigarayová, Luce // Ironie // J // Jameson, Frederic // Jazyk // Jednání // Jazyková hra // Jinakost // K // Kánon // Kapitalismus // Karneval // Kellner, Douglas // Kód // Komodifikace // Komunikace // Konstrukcionismus // Kontrakultura // Konvergence // Konverzace // Kristeva, Julia // Kritická teorie // Kultura // Kultura mládeže // Kulturalismus // Kulturální studia // Kulturní imperialismus // Kulturní kapitál // Kulturní materialismus // Kulturní obvod // Kulturní politika // Kulturní politika, její rámec // Kulturní populismus // Kulturní průmysl // L // Lacan, Jacques // Laclau, Ernesto // Liberalismus // Logocentrismus // Lyotard, Jean-Frangois // M // Marx, Karl // Marxismus // Maskulinita // Masová kultura // Masová média // McRobbie, Angela // Mem // Město // Metafora // Metanarace // Metodologie // Místo // Mluvní akt // Moc // Modernismus // Modernita // Morální panika // Morley, David // Multikulturalismus // Multimediální korporace // Multiplicitní identita_ // Mužské hnutí // Mýdlová opera // Mýtus // N // Narace // Národní identita // Národní stát // Nevědomí // Norma (normování) // Nová sociální hnutí // N ové časy // O // Občanská společnost // Občanství // Oidipův komplex // Orientalismus // Osvícenství // P // Paradigma // Patriarchát // Performativita // Pohlaví // Politická ekonomie // Politika // Politika identity // Polysémie // Populární kultura // Postfeminismus // Postfordismus //
Posthumanismus // Postindustriální společnost // Postkoloniální teorie // Postmarxismus // Postmaterialismus // Postmodernismus // Postmodernita // Poststrukturalismus // PowerAnowledge // Pozice objektu // Pozicionalita // Pragmatismus // Praktika // Pravda // Praxis // Projekt identity // Prostor // Psaní // Psychoanalýza // o. // Queer teorie // R // Racionalita // Radwayová, Janice // Rasa // Realismus // Redukcionismus // Reflexivita // Reklama // Relativismus // Reprezentace // Rezistence // Rizoma // Rorty, Richard // S // Said, Edward... 175 // Saussure, Ferdinand de ... 175 // Sebeidentita... 175 // Sémiotika...176 // Simulakrum... 177 // Sociálno... 177 // Spivaková, Gayatri Chakravorty...178 // Společenská formace...178 // Spotřeba...179 // Stereotyp...180 // Strategický esencialismus...180 // Struktura... 181 // Strukturace... 181 // Strukturalismus...182 // Styl ...183 // Subalterni...184 // Subjektivita...184 // Subkultura...185 // Symbolická ekonomie...186 // Symbolický řád...186 // Symbolično... 187 // Synergie... 187 // T // Televize...188 // Télo...189 // Teorie...190 // Text...190 // Třída...191 // U // Under erasure...193 // Urbanizace...193 // V // Veřejná sféra...195 // Význam...196 // W // West, Cornel ...198 // Williams, Raymond ...198 // Willis, Paul...199 // Wittgenstein, Ludwig...199 // Z // Základna a nadstavba...200 // Zakódování a dekódování...200 // Zkušenost...201 // Znak...202 // Zpravodajství...202 // Zrcadlová fáze...204 // Ž // Žánr...205 // Ženské hnutí...206 // Životní politika...206

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC