Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.04.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Bratislava : Veda, 1989

objednat
ISBN 80-224-0048-3
000101078
Rekat.
Predhovor 11 // I. Náčrt problematiky a teoretické a metodologické východiská 1 // 1. Jazykový význam, jeho podstata a druhy // 2. Sémantika vety. Vzťah lexikálnej a syntaktickej sémantiky // 3. Orientácia súčasnej syntaxe na sémantiku vety a slova // 4. Vzťah sémantiky a gramatiky v stavbe vety // 5. Poznámka o integratívnych tendenciách v súčasnej jazykovede // 6. Z výskumu sémantiky slovesa a vety na Slovensku // 7. K základom teórie intencie slovesného deja // II. Sémantika slova a sémantika vety 7 5 // 1. Sémantika slova ako hierarchicky usporiadaná jednota významových komponentov // 2. Podstatné meno a sloveso ako centrálne a zároveň poláme slovné druhy // 3. Sémantika slovesa a intencia slovesného dej a (K jazykovému vyjadreniu kategórie času a priestoru) // 4. Typy slovies podľa sémantických a intenčných vlastností // 5. Sémantika a intencia osobných a neosobných slovies // 6. Sémantika a intencia súvzťažných nezvratných a zvratných slovies // 7. Zmena intencie slovesného deja a zmena intenčnej hodnoty slovesa. Modifikácia intencie slovesného deja // 8. Derivačné vzťahy medzi vetnými konštrukciami a syntaktická synonymia 127 // 9. Sémantická derivácia a vznik konverzných slovies 139 // III. Veta ako jednotka syntaktickej stavby jazyka 149 // 1. K podstate syntaxe. Základná, minimálna a centrálna jednotka syntaktickej roviny jazykového systému // 2. Syntaktické vzťahy a ich relácia k sémantickým vzťahom // 3. Problematika vetných členov (Metodologické poznámky) // 4. Relevantnosť sémantických prvkov vo vete // 5. Viacvrstvovosť vetnej informácie // 6. Veta ako systémová a komunikatívna jednotka //
IV. Gramatická a sémantická stavba vety 173 // 1. Sémantická stavba ako konfigurácia relevantných sémantických prvkov vety. Sémantické jadro vety. Intenčná štruktúra vety // 2. Sémantická štruktúra vety a obsah vety // 3. Jazykovosémantická prezentácia obsahových zložiek a per-spektivizácia sémantických prvkov vety // 4. Gramatická a sémantická perspektíva vety // 5. Typy viet podľa stavby gramatického a sémantického jadra // V. Zhrnutie 219 // Literatúra 225 // The Verb and Semantic Structure of the Sentence (Summary) 238 // Das Verb und die semantische Struktur des Satzes (Zusammenfassung) 242 // Vecný register 246

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC