Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.12.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.6) Půjčeno:24x 
SE
Seriál, periodikum
Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2006-
sv. ; 24 cm
Externí odkaz    Online verze 

2006-
Č. 1 (2006)-
1x za 2 roky 2012-
Periodicita není známá
Slovanské studie
Popsáno podle: č. 2 (2009)
Sborník vychází jako supplementum recenzovaného vědeckého časopisu Studia slavica
Jednotlivé svazky mají ISBN
Nad názvem: Ostravská univerzita Ostrava, Filozofická fakulta
Editor: Jana Raclavská (2006), Jan Vorel (2009)
Obsahuje bibliografické odkazy
Český, anglický, polský, ruský a slovenský text, anglické resumé
80-7368-252-4 (1/2006 ; brož.) 978-80-7368-528-7 (2/2010 ; brož.) 978-80-7464-161-9 (4/2012 ; brož.) 978-80-7464-456-6 (5/2014 ; brož.) 978-80-7464-857-1 (6/2016 ; brož.) 978-80-7599-026-6 (7/2018 ; brož.) 978-80-7599-211-6 (8/2020 ; brož.) 978-80-7599-333-5 (9/2022 ; brož.)
000101140
ČÍSLO I - 2006 :   Metodologie humanitních věd na FF OU ...5 JAROSLAV HROCH // K pojetí interpretace ve filosofické a hlubinné hermeneutice ...7 // Miroslav Mikulášek: Cesta duchovního zření „nitra” artefaktu (jev „vnitřní formy” v aktu hermeneutické exegeze) ...15 // Lumír Ries: Rozumění světu a výchova ...37 // Ondřej Funda: K pojetí interpretace a dekonstruktivismu ve Spojených státech amerických ...45 // Roman Madecki: Věda obdivovaná i zatracovaná ...51 // Lukáš Hlouch: Místo a úloha právní hermeneutiky v právním myšlení ...59 // Jarmila Bednaříková: Ztvárnění života příběhem ...69 // Eva Lukavská: Konfrontace románu a mýtu, mýtu a historie v díle Aleja Carpentiera ...77 // Jan Vorel: Esteticko-filozofické koncepce Andreje Bělého („Hermeneutika ruského symbolizmu“) ...83 // Ladislav Soldán: Podněty pro hermeneutiku v díle Olega Suse ...91 // Helena Filipová - Ulbrechtová: Možnosti (hermeneutických) interpretací v současné literárněvědné slavistice ...95 // Petr Chvojka: Rozumění a interpretace. Proměny hermeneutických konceptů ...107 // Lenka Hořínková - Kouřilová: K vývoji Hoppeovy duchovní filosofie ...111 //
ČÍSLO II - 2008 :   Metodologie humanitních věd na FF OU // Miroslav Mikulášek: K metodologii duchovědného paradigmatu umění interpretace // Jaroslav Hroch: Interpretace, mýtus a tradice: K filosofické a hermeneutické dimenzi poezie Vladimíra Holana // Jan Šabršula: Filozofie jazyka: problém motivovanosti jazykového znaku (forma a obsah), jeho asymetrické a synergetické fungování // Lenka Hořínková - Kouřilová: K problémům hermeneutiky a informační vědy // Zdeňka Kalnická: Interpretace obrazu Remedios Varo „Žena vycházející z ordinace psychoanalytika“ z pohledu reinterpretace archetypu Animy a Anima // Roman Madecki: Staré myšlenky o jazyce jako inspirace pro moderní lingvistiku // Lukáš Koval: Ke kognitivní funkci ironie v díle A. A. C. Shaftesburyho // Lumír Ries: Lidský svět školy // Pavla Zajícová: Hermeneutika pro děti // Michal Altrichter: Petr Jakovljevič Čaadajev – skandální přítomnost vyhraněné noblesnosti // Lukáš Hlouch: Současné směry juristické hermeneutiky // Magdalena Konečná: Univerzalita hermeneutiky – Rozhovor jako životní prostor // Petr Chvojka: Epistemologické problémy literární hermeneutiky // David Skalický: Hermeneutika a hranice strukturalismu // Ján Gavura: Umelecké literárne stratégie a interpretácia // Helena Filipová - Ulbrechtová: Novodobé interpretace socrealistické tvorby. Lužickosrbský prozaik Jurij Koch // Lenka Naldoniová: Solovjovova interpretace Platóna // Jan Vorel: Metafyzika vody v symbolistické próze A. Bělého // Ivana Ryčlová: Hermeneutický a biografický aspekt při interpretaci ruské literatury postmoderního období //
ČÍSLO III - 2010 :   Vďaka, pán profesor! (K 80-tym narodeninám prof. PhDr. Miroslava Mikuláška, DrSc.) ...7 // K METODOLOGII HUMANITNÍCH VĚD NA FF OU ...11 // I. TEORIE A METODOLOGIE HERMENEUTIKY ...13 // Jaroslav Hroch: Filosofie jazyka Hanse-Georga Gadamera ...15 // Michal Altrichter: O krásnu, věření a Krásném. Předinterpretace ...27 // Miroslav Mikulášek: K synestézii a penetraci uměleckých forem artefaktu jako „duchovního organismu“ ...37 // Nicholas Davey: Language and Reason in Philosophical Hermeneutics ...61 // Lenka Naldoniová: Marsilio Ficino a platonická láska ...85 // Daniel Slivka: Teologická hermeneutika v katolíckej interpretácii 20. storočia ...101 // Oliver Bakoš: Význam symbolu v Schellingovej Filozofii umenia ...117 // Lumír Ries: Škola je místo posvátné: K posunu rozumění škole a výchově ...125 // Peter Zlatoš: K niektorým metodologickým problémom interpretácie umeleckého diela ...137 // Igor Jelínek: "Meta" и "hodos", или Пути постижения истины в переводе литературных произведений ...147 // Ján Gavura: O pojme metafyzika v literatúre a literárnej vede ...159 // Petr Chvojka: Aristotelova hermeneutika ...171 // Eva Bajerová: „Všechno je možné“ aneb „Je pravda vůbec žádoucí?“ K filozofickému odkazu Richarda Rortyho ...185 // Mikuláš Horský: Estetika Jana Mukařovského a Husserlova fenomenologie: antropologický rozměr fenomenologie ...209 // Vítězslav Vilímek: Vývoj evropské intelektuální tradice interpretace gest ...217 // II. HERMENEUTICKÁ INTERPRETACE ...229 // Zdeňka Kalnická: Proudy a principy (povídka bratří Čapků Systém) ...231 // Helena Ulbrechtová: K filozofickému interpretačnímu rozměru poezie ...241 // Catherine Ébert-Zeminová: Dlení v zrcadlení ...271 //
Jan Vorel: Andrej Bělyj a Otokar Březina (Skryté příbuzenství básníků) ...279 // Edita Príhodová: Podnety hermeneutiky v literárnovednej a literárnokritickej činnosti Jozefa Kútnika Šmálova ...311 // Anna Valcerová: Nesúmerateľnosť života a poézie ...327 // Zdeněk Pechal: Role „živlu“ v románovém tvaru Pasternakova románu „Doktor Živago“ ...341 // Andrei Rogatchevski: Театральный критик как герменевт: Николай Андреев o Театре D40 ...365 // Ivana Ryčlová: Hermeneutická metoda jako klíč k interpretaci hry V. Sigareva Plastelína ...381 // Žaneta Pittnerová: Feministické nazeranie na metaforu v poviedkovej tvorbe Uršule Kovalyk, alebo ako „naučiť staré slová novým kúskom“ ...393 // Jana Raclavská: „Za Późne”. Nowele Wiesława Adama Bergera ...405 // III. PŘÍLOHA: Z DĚJIN FILOZOFICKÉHO MYŠLENÍ ...413 // Charles Sanders Peirce: Evolutionary Love (Evoluční láska, přeložil Libor Pabel) ...415 // Závěrem: „Vyznání“ a „údiv“ ...437 // Jmenný rejstřík ...443 // Věcný rejstřík ...447 // About the authors ...451 //
ČÍSLO IV - 2012 :   K metodologii humanitních věd na FF OU ...7 // Miroslav Mikulášek: Kultura a „duchovnost“. Kultura v kleštích ireligiozity novodobé civilizace ...9 // Zdeňka Kalnická: Mínotaurus a jeho dcera. Příběh mýtu a obrazu ...27 // Jaroslav Hroch: Pragmatismus a hermeneutika ...45 // Daniel Slivka: Termín „hermeneutika“ v gréckom a slovenskom jazyku ...57 // Filip Svoboda: Hermeneutický rozměr v Aristotelově pojetí vědy ...73 // Peter Zlatoš: Hermeneutické aspekty interpretácie umeleckého diela v myslení M. Heideggera ...95 // Boris Rafailov: Gabriel Marcel – putující a hledající „filosof Světla“ ...103 // Peter Chvojka: Starozákonní myšlení a Derridova dekonstrukce ...119 // David Skalický: Smysl (dez)interpretace (z americké perspektivy) ...131 // Jana Raclavská: Maria Janion a polský romantismus ...289 // Lenka Naldoniová: Hledání čtvrtého rozměru v díle Pavla Florenského ...297 // Jan Vorel: Šaldovy cesty k duchovní integraci moderního umění ...313 // Vladimír Šiler: Narativní etika ...335 // Eva Maria Hrdinová: Hermeneutika jako možná metoda pro překlad liturgického textu ...359 // Zuzana Ticháčková: Hledání androgyna ...381 // Lukáš Makky: Estetická interpretácia pravekých artefaktov trácko–skýtskeho horizontu ...393 // Peter Megyeši: Interpretácia stredovekej legendy sv. Krištofa a jej dobových zobrazení z pohľadu archetypálnej hermeneutiky ...415 // Hana Řehulková: Typ hamletovský a donquijotský podle I. S. Turgeněva ...435 // Vladimír Žatecký: Theurgie ve filosofii náboženství Agrippy z Nettesheimu ...453 // Anna Valcerová: Novely Františka Švantnera ...467 // Ivana Ryčlová: Varlam Šalamov – Básník Kolymy ...485 // Igor Jelínek: Психогерменевтика творчества Владимира Высоцкого ...499 //
Žaneta Pittnerová: Slovanský mýtus ako metodologický predpoklad interpretácie prozaických textov Jany Bodnárovej, alebo „tiché dedičstvo opomenutých predkov“ vo feministických prienikoch do slovenskej literatury ...511 // Marek Bernacki: Czesław Miłosz „Moja podróż po Czechach” – hermeneutyczna interpretacji wiersza ...525 // Petr Hromek: Fikční světy: exaktní teorie literatury nebo pouhá metafora? ...537 // Iubilaeus annus – pedagoga a vědce – filosofa Jaroslava Hrocha ...559 // Jmenný rejstřík ...569 // Věcný rejstřík ...573 // About the authors ...577 //
ČÍSLO V - 2014 :   K metodologii umění hermeneutické interpretace ...7 // I. OD FILOZOFIE K METODOLOGII HUMANITNÍCH VĚD // Miroslav Mikulášek: Odysea lidského ducha. Hledání „smyslu“ díla a „pravdy věku“ ...11 // Boris Rafailov: Gnóthi seauthon jako výzva pro současného středoevropského intelektuála k opuštění tradiční akademické filosofie? ...31 // Filip Svoboda: Interpretace Aristotelova filosofického díla na základě historického a biografického kontextu: kulturní, ekonomický a politický vývoj v oblasti Egejského moře a zvláště na poloostrově Chalkidiki v letech 700 p. n. l. až 431 p. n. l. ...51 // Lucjan Klimsza: Hermeneutické aspekty v etice hodnot ...79 // Antonín Dolák: Jáství jako příběh ...93 // Lukáš Hlouch: Hermeneutický kruh a současná právní metodologie ...105 // Peter Chvojka: Hermeneutika versus dekonstrukce: polemika mezi H.–G. Gadamerem a J. Derridou v 80. letech 20. století ...117 // Jaroslav Hroch: Zum Begriff des Kunstwerks und Gebildes in der Hermeneutik Hans-Georg Gadamers und im tschechischen Strukturalismus ...127 // Alexander Rybas: Русская философия как герменевтика ...143 // Igor Evlampiev: Влияние идей Льва Толстого и Федора Достоевского на Фридриха Ницше в период его работы над трактатом Антихрист ...165 // Lenka Bandurova: Santayanova estetická koncepcia ako možný model interpretácie umenia ...183 // Lenka Hořínková-Kouřilová: Prameny Hoppeovy filosofie: druhé vývojové období ...203 // Jana Sošková: Možnosti estetickej interpretácie umeleckého diela na základe filozofie umenia slovenských teoretikov S. Štúra, K. Kuzmányho a P. Kellnera Záboja Hostinského a českého estetika Z. Mathausera ...219 //
Vladimír Žatecký: Hledání smyslu v českém okultním myšlení ...233 // II. OD METODOLOGIE HUMANITNÍCH VĚD K INTERPRETACI // David Skalický: Mimesis, fikce, interpretace ...249 // Daniel Slivka: Interpretácia symbolu hada v kultúrach Starovekého blízkeho východu v kontexte Gn 3. ...269 // Zdeňka Kalnická: Hermeneutika hmatu čili jak rozumět doteku (ve výtvarném umění) ...283 // Lenka Naldoniová: Pojetí Sofie v pojetí V. Solovjova ve vztahu k Danteho Beatrici ...303 // Anna Valcerová: Komparatívny aspekt hermeneutickej analýzy. Typologické vzťahy v tvorbe G. Garcíu Márqueza, Bohumila Hrabala a ich ohlas v tvorbe slovenských autorov ...317 // David Kozel: Hudební narativ jako analytická a interpretační kategorie ...343 // Jan Vorel: Esteticko-filozofické metamorfózy české a ruské literární dekadence (Od kantovského modelu autonomní krásy k hegelovskému zjevování absolutní ideje v umění) ...355 // Andrea Kozlová: „Kdo jsi, ženo?“ Námět femme fatale v českém umění a kultuře přelomu 19. a 20. století ...371 // Ján Gavura: Situácia poézie po postmoderne ...383 // Ivana Ryčlová: Mravní étos v básnické tvorě Iriny Ratušinské ...395 // Marek Bernacki: „Z ruchu podjąć moment wieczny“ – hermeneutyczne wyzwanie. Interpretacja wiersza Czesława Miłosza Notatnik: Brzegi Lemanu ...405 // Jana Raclavská: „Łucyna – Moja Młodość“. Symboliczny obraz rzeki w opowiadaniach Wiesława Adama Bergera ...417 // Miroslava Režná: Útecha pamäti. K interpretácii románu Daniely Hodrovej Vyvolávání ...427 // Renata Beličová: Od „ideového zjasňovania“ k dekonštrukcii. Teória prekladu Antona Popoviča a interpretácia hudobnej postmoderny ...439 // Jmenný rejstřík ...455 //
ČÍSLO VI - 2016 :   K metodologii umění hermeneutické interpretace ...7 // In memoriam. Recordatio - „Loučení srdce“ ...9 // I. OD FILOZOFIE K METODOLOGII HUMANITNÍCH VĚD ...11 // Miroslav Mikulášek: „Světlo“ poznání vazby „vnějšku“ a „nitra“ díla umění v exegezi „techné hermeneutiké“ ...13 // Daniel Slivka: Genéza hermeneutiky v starovekej gréckej kultúre – interpretácia mytologických textov ...41 // Filip Svoboda: Metafilosofie jakožto věda o filosofii ...57 // Kateřina Lochmanová: Hermeneutické aspekty asymetrie dobra a zla ...73 // Antonín Dolák: Nirvána/osvícení jako reinterpretace jáství a smyslu bolesti/utrpení ...87 // Renáta Beličová: Hudobná postmoderna - egalitárske gestá i hermeneutické výzvy ...101 // David Kozel: Archetypický rozměr hudebního orientalismu ...113 // Ľubomír Plesník: Téma estetického naratívu a predpokladové dilemy jeho interpretácie ...127 // Peter Žiak: Estetická udalosť ako východisko interpretácie literárneho diela ...139 // II. OD METODOLOGIE HUMANITNÍCH VĚD K INTERPRETACI ...151 // Tomáš Zemčík: Interpretace v rámci logiky interpretovaného Může pomoci ambasador antropologie s výkladem díla velekněze postmoderny? ...153 // Mariana Čechová: Chránenec osudu jako archetypický príbehový algoritmus ...169 // Petra Baďová: Princíp expedície jako osnovný tematický algoritmus v slovesnom umení ...183 // Peter Zlatoš: Životné stratégie a hodnotové orientácie v textoch východného nábožensko-filozofického myslenia (K problematike osnovných tematických algoritmov) ...195 // Jan Vorel: Myšlenkové kontexty ruského symbolizmu (Hermeneutické rozpětí symbolizmu A. Bělého) ...207 // Igor Jelínek: Berďajevova „Krize umění“ a problematika jejího převedení do češtiny ...221 //
Michal Przywara: Existence uměleckého díla a teorie Čisté formy podle Stanisława Ignaceho Witkiewicze ...235 // Lenka Naldoniová: Stanislavského cesta do hlubin Othellovy duše ...247 // Lucjan Klimsza: Metodologie hermeneutiky ve filozofii Józefa Tischnera ...261 // Marek Bernacki: Mowa jako „domostwo bycia” - Czesław Miłosz o języku i mowie poetyckiej jako narzędziach poznania świata ...277 // Adrián Kvokačka: Skrze slovo v slove. Zvecňujúca sonda do života muža v románe Stoner ...290 // Eva Kapsová: Podmienky, limity a tradícia interpretácie kolaboratívnych projektov ...301 // Eva Pariláková: Spiritualita ako podmienka umeleckého diela? (Interpretácia inštalácie Jannisa Kounellisa „Civil Tragedy“) ...315 // Zdeňka Kalnická: Hra skrývání a odkrývání, Roy Nachum: Autoportrét ...333 // Katarína Šantová: Estetická valorizácia zemského živlu u G. Bachelarda: Živly v Design Art teórií ...349 // Lenka Bandurová: Objekty dizajnu a ich interpretácia na základe vybraných estetických teórií ...359 // Martin Janečka: Interpretace jazykového znaku v díle S. K. Šaumjana: kritická reflexe ...385 // Výběrová bibliografie prof. PhDr. Jaroslava Hrocha, CSc. ...401 // Jmenný rejstřík ...407 //
ČÍSLO VII - 2018 :   K metodologii a vědním inovacím „techné hermeneutiké“ ...7 // I. OD FILOZOFIE K METODOLOGII HUMANITNÍCH VĚD ...11 // Miroslav Mikulášek: Hermeneutické paradigma „Odysey lidského ducha“ – hledání „smyslu“ a „pravdy“ umění i bytí ...13 // Antonín Dolák: (Ne)vědeckost metody introspekce a problém hodnot štěstí a neštěstí poznávaných metodou introspekce ...35 // Michał Januszkiewicz: Heremeneutika–literatura–samorozumienie ...49 // Marek Bernacki: Od „poiesis” do „phronesis” - o hermeneutyce literacko-filozoficznej Michała Januszkiewicza ...61 // Martin Koleják: Hermeneutika diela Pavla Straussa ...75 // Kateřina Lochmanová: Jak Leibniz neovlivnil Einsteina aneb Dvojí dezinterpretace trojího prostoru ...93 // Lukáš Makky: Interpretácia ako resuscitácia umenia ...107 // Pavol Markovič: Heterofenomenológia ako metodologický podnet pre hermeneutiku literárneho diela umenia ...127 // Martin Janečka: Interpretation of Language as a Fractal System: Advantages and Disadvantages ...137 // II. OD METODOLOGIE HUMANITNÍCH VĚD K INTERPRETACI ...151 // Daniel Slivka: Alegorická interpretácia v antickom Grécku a v helenizme člověka ...153 // Ján Gavura: Báseň zo stroja, báseň od člověka ...171 // Eva Pariláková: Návrat antropologickej vážnosti umenia (Umelecké dielo ako konceptuálny štvorec alebo symfónia života?) ...179 // Zdeňka Kalnická: Chaos a řád. Interpretace obrazu Remedios Varo Harmonie ...199 // Petra Baďová: Archetyp domu / domova. Úvodné poznámky ...217 // Peter Zlatoš: Dve podoby interpretácie básne Miroslava Válka Večer: od ľúbostného sklamania k existenciálnej osihotenosti ...225 // Hana Zeleňáková: Diera do svetra (Interpretáciou k porozumeniu nekonvenčnému textu Veroniky Šikulovej) ...237 //
Jan Vorel: Andrej Bělyj: slovo-symbol jako prostředek vyjádření životní jednoty ...253 // Renáta Beličová: Ontológie hudby či ontológia hudobného diela? ...265 // Martina Šamajová: Sonda do stylových spojitostí vybraných děl Arnolda Schönberga (Šest malých klavírních kusů op. 19, části Rasch, aber leicht, Sehr langsam) a Vasilije Kandinského (Improvizace 11, Improvizace 19) ...275 // Radoslav Lakoštík: Havran, ktorý odmietol spievať – interpretačné postrehy k estetike progresívneho rocku Stevena Wilson ...287 // Jmenný rejstřík ...299 // Poznámky ...303 //
ČÍSLO VIII - 2020 :   Úvodem ...7 // I. OD FILOZOFIE K METODOLOGII HUMANITNÍCH VĚD ...11 // K devadesátinám prof. Miroslava Mikuláška ...13 // Miroslav Mikulášek: Hledání „smyslu“ umění, „pravdy věku“ a „ducha světa“ hranolem humanitněvědné hermeneutiky ...17 // Tomáš Novotný: 40 let Českého ekumenického překladu Bible ...35 // Daniel Slivka: Hermeneutická tradícia v rannom rabínskom judaizme v Izraeli ...47 // Renáta Beličová: Sonda do ontologickej relevancie autonómnej a heteronómnej hudby ...57 // Antonín Dolák: Rozumění hodnotám, hodnoty subjektivní a objektivní ...69 // Eva Pariláková: Hodnotová premena recepčných preferencií umenia v čase koronakrízy (So zameraním na poéziu zdieľanú v digitálnom priestore) ...83 // Kateřina Lochmanová: Leibniz a ideální prostor ...101 // Peter Žiak: Tematizácia túžby v literatúre a jej účinok na čitateľa ...111 // II. OD METODOLOGIE HUMANITNÍCH VĚD K INTERPRETACI ...125 // Zeleňáková: Opakovanie smútku z nespravodlivých dejín (rekonštrukcia obrazu holokaustu v románe A. Kravitza: Židovský pes) ...127 // Jan Vorel: Fjodor Sologub – mezi dekadencí a symbolizmem ...141 // Helena Ulbrechtová: Dekonstrukce a rekonstrukce gnosticismu v moderní literatuře Susan Taubes: Divorcing (1969) a Maria Rybakova: Anna Grom i jeje prizrak (1999) ...159 // Martina Štěpánová: Fuga v obrazech Mikaloje Konstantina Čiurlionise ...179 // Zdeňka Kalnická: Litanie filozofů Leonory Carrington ...193 // Eva Kapsová: Ponorení v čase. Poetologické a komunikačné kvality žánru živej fotografie (Expandované pole času v tvorbe Mira Nicza) ...215 // Petra Baďová: Estetika chátrajúcich architektonických objektov ...231 // Jmenný rejstřík ...241 //
(OCoLC)320484522
cnb001865741

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC