Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.8) Půjčeno:31x 
BK
1. vyd.
Plzeň : Fraus, 2003
211 s. : barev. il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7238-238-1 (brož.)
Obsahuje ilustrace, klíč, anglicko-český slovník, dodatky, rejstříky, poznámky
Angličtina - učebnice pro samouky
000101339
Unit 17: Travellers’ tales...4 // Rozhovor: Talking around the barbecue // Lexikální a konverzační témata: Názvy světadílů; Světové strany; // Zeměpisné názvy, podnebí // Mluvnice: Stupňování příd. jmen (3. stupeň); Příčestí minulé; Předpřítomný čas prostý; Užití členu v zeměpisných názvech // Výslovnost: Hláska [э:] (opakování); Rozlišení hlásek [э:] a [o:/o/a:] // Kulturní poznámka: Current events // Unit 18: Sometimes, things change ...14 // Rozhovor: Conversation on the stairs // Lexikální a konverzační téma: Neformální konverzace, novinky // Mluvnice: Předpřítomný čas prostý (opakování a rozšíření); Výrazy "still" a "yet"; Stažené tvary budoucího času; Záporný rozkazovací způsob; Zájmena zvratná a zdůrazňovací; Zájmeno "each other" // Výslovnost: Hláska [o:]; Tvary množného čísla zakončené "-ves" // Kulturní poznámka: Talking about films // Unit 19: How are you?...22 // Rozhovor: Conversation on the phone // Lexikální a konverzační témata: Nehody a nemoci; Lidské tělo // Mluvnice: Předpřítomný čas průběhový; Slovesa netvořící průběhové tvary; Sloveso "have (got) to" - muset; Znaky neformálního vyjadřování // Výslovnost: Hláska [g] na konci a uprostřed slov; Dvojhlásky a trojhlásky (opakování) // Kulturní poznámky: At the doctor’s; Some English sayings // Unit 20: Every nation’s celebrations ...30 // Rozhovor: Conversation at school // Lexikální a konverzační témata: Světová náboženství a jejich svátky; Křesťanské Vánoce // Mluvnice: Časové věty (opakování a rozšíření); Podmínkové věty (opakování a rozšíření); Zkracování vět pomocí infinitivu; Významy slovesa "get" // Výslovnost: Výslovnost "ch" jako [k]; Slovní přízvuk // Kulturní poznámka: Christmas in the UK and the USA //
Unit 21: Do you remember...? ...38 // Rozhovor: Conversation at a reunion // Lexikální a konverzační téma: Čas // Mluvnice: Opakovaný děj v minulosti - "used to"; Předložka na konci věty; Význam předpon "un-", "dis-" a "re-"; Podstatná jména bez členu; Opakování časů // Výslovnost: Hláska [as] (opakování); Znělé hlásky na konci slov // Kulturní poznámka: Advice for the future // Unit 22: Connected ...46 // Rozhovor: Conversation at home // Lexikální a konverzační téma: Počítače a internet // Mluvnice: Vztažné věty s "that", "which" a "who";Výrazy "some" a "any" (opakování a rozšíření); Slovesa "do" a "make”; "So do I ” / "So has he" / "So did we" /...; Výrazy "hundreds I thousands I millions of"; Opakování časů // Výslovnost: Hlásky [0] a [5] (opakování) // Kulturní poznámka: An e-mail // Unit 23: The job market...56 // Rozhovor: Conversation in the Manchester office // Lexikální a konverzační téma: Na trhu práce // Mluvnice: Podmiňovací způsob (shrnutí a doplnění); Podmínkové věty (podmínka nereálná); Podstatná jména nepočitatelná (shrnutí a doplnění); Sloveso "to have" v různých časech a tvarech (shrnutí) // Výslovnost: Různá délka hlásek // Kulturní poznámky: An advertisement; Advice on interviews // Unit 24: Who will get the job?...66 // Rozhovor: Interview at Interstaff // Lexikální a konverzační téma: Pracovní pohovor // Mluvnice: Trpný rod; Zkracování vět (tvary zakončené na "-ing"); Infinitiv a gerundium; Vazba předmětu s infinitivem; Tvar "whom" // Výslovnost: Slovní přízvuk a intonace // Kulturní poznámky: Covering letter; Curriculum vitae //
Unit 25: News about the news ...76 // Rozhovor: Conversation over lunch // Lexikální a konverzační téma: Hromadné sdělovací prostředky // Mluvnice: Trpný rod (opakování a rozšíření); Otázky na podmět; Další frázová slovesa // Výslovnost: Znělé hlásky na konci slov // Kulturní poznámka: British broadsheets and tabloids // Unit 26: Going to Britain...84 // Rozhovor: Conversation in a B&B // Lexikální a konverzační témata: Cesta do Británie; Anglická snídaně // Mluvnice: Opisné tvary způsobových sloves; Další sjovesa s gerundiem; Gerundium v podmětu; Výrazy "once", "twice", "three times",...; Další nepravidelná slovesa // Výslovnost: Srovnání české a anglické výslovnosti; Různá délka hlásek // Kulturní poznámky: Quiz on the UK; A tourist in Britain // Unit 27: A dream come true?...92 // Rozhovory: Conversation at the travel agency; Conversation at home // Lexikální a konverzační téma: Cesta do Spojených států // Mluvnice: Tvořeni slov; Různé významy "as"; Souslednost časů, nepřímá otázka a nepřímý rozkaz; Americká angličtina // Výslovnost: Výslovnost [r] pouze před samohláskou // Kulturní poznámka: It’s big // Unit 28: Fit for anything ...102 // Rozhovor: Conversation in a restaurant // Lexikální a konverzační téma: Zdravý životní styl // Mluvnice: Předminulý čas prostý; Výraz "both"; Záporný infinitiv; // Sloveso "suggest " + "-ing"; "If I were you, I’d..."; // Tvoření slov (dokončení); Opakování zájmen // Výslovnost: Výslovnost [r] na hranici slov; Větný přízvuk a vázání slov // Kulturní poznámka: Marmile: less is more //
Unit 29: What happened?...112 // Rozhovor: Conversation in the waiting room // Lexikální a konverzační téma: Nouzové situace // Mluvnice: Zkracování vět pomocí tvarů na "-ing"; Opakování minulých časů; Trpný rod (dokončení a shrnutí); Formální vyjadřování; Souslednost časů (vyjádření budoucnosti) // Výslovnost: Fllásky [o] а [э:] (opakováni) // Kulturní poznámka: Tourists in trouble // Unit 30: Nature’s wildness...120 // Rozhovor: Talking about bad weather // Lexikální a konverzační téma: Extrémní počasí // Mluvnice: Různé formy infinitivu; Další nepravidelná slovesa; Časové věty (doplněni); Odkazování v textu (ukazovací zájmena); Zvolací věty; "There was" / "There has been" / ...; Zrádná slova // Výslovnost: Vázání členu a podstatného jména; Větný přízvuk a vázání slov // Kulturní poznámka: Ecology quiz // Unit 31: Pieces and people of the world...128 // Rozhovor: Conversation about the Olympic Games // Lexikální a konverzační téma: Země, lidé a národnosti // Mluvnice: Příčestí přítomné a minulé (shrnutí); Podstatná jména s gerundiem; Slovesa smyslového vnímání; Pomocné sloveso "do" (shrnutí a doplnění); Stupňování přídavných jmen (doplnění); Složené výrazy "whatever", "whoever",...; Číslovky (doplnění), zlomky a procenta Výslovnost: Srovnání české a anglické výslovnosti; Flláska [tj s přídechem // Kulturní poznámka: Too many and too much //
Unit 32: Voting for your leaders...138 // Rozhovor: Conversation in the classroom // Lexikální a konverzační téma: Volby // Mluvnice: Číslo podstatných jmen (doplnění); Záporné výrazy "no", "no one" / "nobody", "nothing", "nowhere"; Předložka "like" (shrnuti); Opakování trpného rodu, otázek a dovětků // Výslovnost: Srovnání české a anglické výslovnosti; Hlásky [p] a [k] s přídechem // Kulturní poznámky: Who?; Election word puzzle // Unit 33: Superstitions and beliefs...146 // Rozhovor: Conversation in a café // Lexikální a konverzační téma: Vyjadřování názoru // Mluvnice: Psaní velkých písmen; Intenzifikace přídavných jmen a příslovcí; Samostatné tvary přivlastňovacích zájmen; "So ... I" / "Neither... I"; "It must have been" / "It can’t have been"; Opakování tvarů sloves // Výslovnost: Srovnání české a anglické výslovnosti; Hláska [h] s přídechem // Kulturní poznámka: Believe it or not... // Revision Tests...154 // Revision Test Five (Units 17-20)...154 // Revision Test Six (Units 21-24)...156 // Revision Test Seven (Units 25-28)...158 // Revision Test Eight (Units 29-33)...160 // Key...162 // Key to Exercises...162 // Key to Revision Tests...190 // English-Czech Dictionary and Usage ...192 // Appendices...206 // Singular and plural nouns...206 // Summary of tenses...206 // Consequence of tenses...208 // Irregular verbs...208 // Indexes...210 // Vocabulary and Phrases...210 // Grammar...210 // Notes ...210
(OCoLC)56855112
cnb001286942

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC